ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
77. schôdza
Číslo: CRD-649/2021
305
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 10. júna 2021
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Tomáša LEHOTSKÉHO, Radovana SLOBODU, Petra VONSA a Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Tomáša LEHOTSKÉHO, Radovana SLOBODU, Petra VONSA a Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Tomáša LEHOTSKÉHO, Radovana SLOBODU, Petra VONSA a Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 305
z 10. júna 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Tomáša LEHOTSKÉHO, Radovana SLOBODU, Petra VONSA a Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I v bode 1 sa slová „V § 5 odsek 1 sa v písm. d) na konci vypúšťa bodka a vkladá čiarka a za písm. d) sa vkladá písm. e), ktoré znie:“ nahrádzajú slovami „V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:“.
Legislatívno-technická úprava znenia ustanovenia v zmysle bodu 26 Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
2.V čl. I v bode 2 sa slová „V § 5 sa za odsek 4 vkladá odsek 5, ktorý znie:“ nahrádzajú slovami „§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:“.
Legislatívno-technická úprava znenia ustanovenia v zmysle bodu 26 Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
3.V čl. I v bode 3 sa slová „V § 5 sa za nový odsek 5 vkladá odsek 6, ktorý znie:“ nahrádzajú slovami „§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:“.
Legislatívno-technická úprava znenia ustanovenia v zmysle bodu 26 Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
4.V čl. I v bode 4 sa slová „V § 5 sa za nový odsek 6 vkladá odsek 7, ktorý znie:“ nahrádzajú slovami „§ 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:“.
Legislatívno-technická úprava znenia ustanovenia v zmysle bodu 26 Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
5.V čl. I v bode 4 sa slová „o EČV“ nahrádzajú slovami „o evidenčnom čísle vozidla“.
Skratka EČV sa nahrádza celým názvom (evidenčné číslo vozidla), nakoľko v platnom znení zákona a ani v tomto návrhu nie je ustanovená legislatívna skratka k tomuto pojmu.
6.V čl. II a v čl. I v 6. bode v § 16f v nadpise
v čl. II sa slová „dňom 1. júla 2021 alebo dňom vyhlásenia, pokiaľ nastane neskôr“ nahrádzajú slovami „1. augusta 2021“ a v čl. I v 6. bode v § 16f v nadpise sa slová „dňom vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „od 1. augusta 2021“.
Zosúladenie navrhovaného znenia ustanovenia o účinnosti a súvisiaceho prechodného ustanovenia s čl. 6 ods. 8 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, v zmysle ktorého „Pri ustanovení účinnosti zákona treba rátať aj s legisvakanciou tak, aby sa so zákonom ešte pred nadobudnutím jeho účinnosti mohli zoznámiť všetci, ktorým je určený. Výnimočné ustanovenie účinnosti dňom vyhlásenia treba obmedziť len na prípady, v ktorých je to skutočne nevyhnutné, čo treba odôvodniť.“ Tiež je potrebné zohľadniť lehotu na podpis zákona prezidentkou SR.