ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
77. schôdza
Číslo: CRD-642/2021
302
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 10. júna 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508) schváliť s touto zmenou:
V čl. I sa slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:“ nahrádzajú slovami „Poznámky pod čiarou k odkazom 8c a 8d znejú:“.
V súvislosti s navrhovanou úpravou sa vypustia slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:“ a poznámky pod čiarou k odkazom 8c a 8d sa zaradia pod seba pod navrhované spoločné predvetie.
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie s 33. a 47. bodom Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok