ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
77. schôdza
Číslo: CRD-631/2021
289
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 10. júna 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, veci, mládež a šport.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 500
z 10. júna 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500)
___________________________________________________________________________
1.K čl. II
V čl. II sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 1 ods. 5 sa za slová „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo“)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Zároveň sa v úvodnej vete čl. II za slová „sa mení“ vkladajú slová „a dopĺňa“.
Súčasne sa v čl. II bode 5 v § 3 ods. 2 písm. c) slová „Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvom“.
Legislatívno-technická úprava. Zavedenie legislatívnej skratky v zákone č. 597/2003 Z. z. sa presúva na miesto, kde skracované slová použité prvý raz.
2.K čl. II bod 5
V čl. II bode 5 sa veta „Poznámka pod čiarou k odkazu 20a sa vypúšťa.“ nahrádza vetou „Poznámky pod čiarou k odkazom 20a a 20aa sa vypúšťajú.“.
V navrhovanom novom znení § 3 zákona č. 597/2003 Z. z. nie je použitý odkaz 20aa, a keďže sa tento odkaz nepoužíva ani v ďalšom texte zákona č. 597/2003 Z. z., je potrebné ho vypustiť.
3.K čl. II bod 17
V čl. II bode 17 sa za slová „§ 9j“ vkladajú slová „ods. 3 až 6“.
Legislatívno-technické spresnenie. Vzhľadom na skutočnosť, že slová „okresný úrad v sídle kraja“ nie obsiahnuté vo všetkých odsekoch v § 9j, je potrebné konkrétne uviesť príslušné odseky, ktoré uvedené slová obsahujú.