ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
77. schôdza
Číslo: CRD-651/2021
286
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 10. júna 2021
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 498)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 498);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 498) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 286
z 10. júna 2021
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 498)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I sa vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V § 32 ods. 6 sa za slová „registra zdravotníckych pracovníkov“ vkladajú slová „(ďalej len „register“)“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava; presun legislatívnej skratky na miesto, kde sa skracované slová v zákone vyskytujú 1. krát.
2.V čl. I, 1. bode sa v § 40 ods. 13 písm. b) vypúšťajú slová „zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „register“)“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu presunu legislatívnej skratky do § 32 ods. 6.
3.V čl. I, 3. bode sa za slová „§ 79 ods. l písm. zh)“ vkladajú slová „úvodnej vete“.
Spresnenie ustanovenia vzhľadom na to, že písm. zh) šesť bodov.
4.V čl. I, 4. bode 92a) sa v poznámke pod čiarou k odkazu 25 za slová „(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“ vkladajú slová „(Ú. v. L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení“ a pripája sa táto veta „Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ .
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa dopĺňa miesto uverejnenia právne záväzného aktu v zmysle jednotného zaužívaného spôsobu ich uvádzania, ako aj právna úprava platná v Slovenskej republike.
5.V čl. II, 1. bode 46 ods. 1 písm. m)] sa slová „vkladajú slová“ nahrádzajú slovami „vkladá čiarka a slová“.
Spresnenie ustanovenia z dôvodu potreby doplnenia aj čiarky.
6.V čl. III, 2. bode sa v § 15 ods. 1 písm. ah) slovo „oznámiť“ nahrádza slovom „poskytovať“.
Zosúladenie terminológie; napr. s § 15 ods. 1 písm. w) z) a ah) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.