Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
55. schôdza
642/2021
193
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 10. júna 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508) a
A. súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508) a
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508) schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom tak, ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 193
55. schôdza
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)
V čl. I sa slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:“ nahrádzajú slovami „Poznámky pod čiarou k odkazom 8c a 8d znejú:“.
V súvislosti s navrhovanou úpravou sa vypustia slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:“ a poznámky pod čiarou k odkazom 8c a 8d sa zaradia pod seba pod navrhované spoločné predvetie.
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie s 33. a 47. bodom Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).