Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
28. schôdza výboru
Číslo: CRD-645/2021
99
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 10. júna 2021
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Márie ŠOFRANKO a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 510)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Márie ŠOFRANKO a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 510)
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Márie ŠOFRANKO a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 510)
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Márie ŠOFRANKO a Radovana SLOBODU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 510) schváliť s touto zmenou a doplnkom:
1.K čl. I bod 8
V čl. I bode 8 v § 28 ods. 18 sa za slová „všeobecne záväzný“ vkladá slovo „právny“.
Dopĺňa sa slovo „právny“ do spojenia „všeobecne záväzný právny predpis“, ktoré je použité vo všetkých ostatných splnomocňovacích ustanoveniach zákona č. 245/2008 Z. z.
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu predsedovi Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru
Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru