Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
28. schôdza výboru
Číslo: CRD-642/2021
100
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 10. júna 2021
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508)
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 508) schváliť s touto zmenou a doplnkom:
V čl. I sa slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:“ nahrádzajú slovami „Poznámky pod čiarou k odkazom 8c a 8d znejú:“.
V súvislosti s navrhovanou úpravou sa vypustia slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:“ a poznámky pod čiarou k odkazom 8c a 8d sa zaradia pod seba pod navrhované spoločné predvetie.
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie s 33. a 47. bodom Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru
Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru