VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-634/202135. schôdza výboru
Záznam
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja KRÚPU, Vladimíry MARCINKOVEJ, Ondreja DOSTÁLA a Petra OSUSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 505) bola zvolaná 35. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci na 9. júna 2021.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Vladimír Ledecký
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Erik Tomáš