Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
29. schôdza výboru
CRD 339/2021
77
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre obranu a bezpečnosť
z 8. júna 2021
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 441) – druhé čítanie a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 441);
B. odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 441) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohto uznesenia ;
C. ukladá
predsedovi výboru
v spolupráci s ostatnými predsedami výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí predmetný návrh zákona prerokovali, predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona vo výboroch.
Juraj KRÚPA
predseda výboru
Marián SALOŇ
overovateľ výboru
Igor HUS
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 77
Pripomienky
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 441) ___________________________________________________________________________
K čl. I
1. V čl. I 18. bod (nadpis § 10) sa za slová „iného orgánu“ pripájajú slová „štátnej správy“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje terminológia primerane legislatívnej skratke zavedenej v § 4 písm. c) súčasného znenia zákona.
2. V čl. I 29. bod § 19 ods. 3 sa slová „vo vzťahu vo vzťahu“ nahrádzajú slovami „vo vzťahu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa opravuje zrejmá nesprávnosť.
3. V čl. I sa za bod 43 vkladá nový bod 44, ktorý znie:
„44. V § 29 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje vnútorný odkaz, vzhľadom na zmenu navrhovanú v čl. I 42. bod.
4. V čl. I sa za bod 46 vkladá nový bod 47, ktorý znie:
„47. V § 31 ods. 3 sa za slovom „§ 21 ods. 5“ vypúšťa čiarka a slová „§ 22 ods. 4“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa vypúšťa vnútorný odkaz na § 22 ods. 4, vzhľadom na vypustenie § 22 ods. 4 v čl. I 35. bod.
5. V čl. I 47. bod. § 31 ods. 5 písm. c) sa slová „proces alebo službu“ nahrádzajú slovami „službu alebo proces“.
Ide o legislatívnu úpravu, ktorou sa zosúlaďuje poradie (postupnosť) právnych inštitútov tak ako upravené v ostatných navrhovaných ustanoveniach (napr. čl. I § 5a, § 31 ods. 6) novely zákona v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881.
6. V čl. I sa za bod 50 vkladá nový bod 51, ktorý znie:
„51. V § 32 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 20 ods. 1 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 1 a 6“.“
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje vnútorný odkaz, vzhľadom na zmenu navrhovanú v čl. I 33. bod, kde sa v § 20 vkladá nový odsek 5, pričom sa nasledujúce odseky primerane prečíslujú.
7. V čl. I 55. bod § 34a ods. 2 sa slová „posúdenia účinnosti“ nahrádzajú slovami „preverenia účinnosti“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje terminológia v navrhovanom prechodnom ustanovení s terminológiu s § 29 ods. 1 súčasného znenia zákona.
8. V čl. I 55. bod § 34a ods. 3 sa slová „v súlade s § 9 ods. 3“ nahrádzajú slovami „v súlade s § 9 ods. 2“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje znenie novelizačného bodu, vzhľadom na zmenu navrhovanú v čl. I 16. bod, ktorým sa vecne upravuje odsek 2 a navrhovanú zmenu v čl. I 17. bod, ktorým sa vypúšťa odsek 3 v § 9.
K čl. II
9. V čl. II. 2. bod v Položke 276 sa slová „jednotky CSIRT“ nahrádzajú slovami „jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (jednotky CSIRT)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu. Vzhľadom na to, že pojem „jednotka CSIRT“ je legislatívna skratka zavedená v § 1 písm. d) zákona o kybernetickej bezpečnosti, a legislatívna skratka sa v zmysle Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov vzťahuje iba na ten právny predpis v ktorom je zavedená, sa v zákone o správnych poplatkoch primerane upravuje právna terminológia a predmetná legislatívna skratka sa nahrádza konkrétnym právnym pojmom - jednotka pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (jednotka CSIRT).
K čl. III
10. V čl. III sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 15 ods. 4 a ods. 5 písm. a) sa slová „§ 73 ods. 13“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 14“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje vnútorný odkaz, vzhľadom na zmenu navrhovanú v čl. III 2. bod, ktorým sa do § 73 vkladá nový odsek 10 a dochádza k prečíslovaniu nasledujúcich odsekov.
11. V čl. III sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 73 ods. 1 písm. a) sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.
3. V § 73 ods. 2 písm. a) sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 13“.“.
Doterajší bod 2 sa primerane prečísluje.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje vnútorný odkaz, vzhľadom na zmenu navrhovanú v čl. III 2. bod, ktorým sa do § 73
vkladá nový odsek 10 a dochádza k prečíslovaniu nasledujúcich odsekov.
K čl. IV
12. V čl. IV sa za bod 28 vkladá nový bod 29, ktorý znie:
„29. V § 23 ods. 3 písm. b) sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje vnútorný odkaz, vzhľadom na zmenu navrhovanú v čl. IV 29. bod, ktorým sa v § 23 vypúšťa odsek 4 a dochádza k prečíslovaniu nasledujúcich odsekov.
13. V čl. IV, bode 21 v poznámke pod čiarou k odkazu 22a) sa na konci vkladajú slová „v platnom znení“.
Ide o legislatívnu úpravu, ktorou sa spresňuje citácia právne záväzného aktu Európskej únie, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorá sa dopĺňa o opravu (korigendum) uverejnenú v Úradnom vestníku Európskej únie; (Ú. v. ES L 127, 23.5.2018, s. 2 ).
K čl. V
14. V čl. V sa slová „1. júla“ nahrádzajú slovami „1. augusta“.
V súvislosti so zmenou účinnosti v čl. V sa v predkladanom návrhu zákona vykonajú nasledovné zmeny:
- v čl. I 55. bod § 34a v nadpise sa slová „1. júla“ nahrádzajú slovami „1. augusta“, a v texte sa slová „1. júla“ nahrádzajú slovami „1. augusta“ a slová „30. júna“ sa nahrádzajú slovami „31. júla“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu, zabezpečenia aspoň minimálnej legisvakancie. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].