KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
ADRESÁT:  
Oprávnený hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu IKT.  
Váš list číslo/zo dňa  
Naše číslo  
k CRD - 155-12/2021/OPSVO  
Vybavuje/linka  
Ďurech/+421 2 5972 2368 02.06.2021  
Bratislava  
Vec:  
Vysvetlenie č. 1 vznesených otázok a doplňujúce informácie v rámci prípravných trhových konzultácií -  
Agendový, informačný systém: Systém na sledovanie legislatívneho procesu - zaslanie hospodársky  
subjekt a zverejnenie v profile.  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1  
písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“) uskutočňuje toho času  
prípravné trhové konzultácie (ďalej v texte aj ako len „PTK“) podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní  
na plánovaný predmet budúcej zákazky: „Agendový, informačný systém: Systém na sledovanie  
legislatívneho procesu“ (ďalej v texte aj ako len „AIS SSLP“).  
Predbežné oznámenie upravujúce predmetné prípravné trhové konzultácie bolo zverejnené:  
v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 05.02.2021 pod číslom (značkou) 2021/S 025-060039;  
vo Vestníku verejného obstarávania č. 40/2021 zo dňa 08.02.2021 pod číslom (značkou) 11315  
- POS.  
Všetky, základné informácie a súvisiace dokumenty týkajúce sa PTK boli zverejnené:  
1) v profile verejného obstarávateľa, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné  
Rozsah zverejnených, základných informácií a súvisiacich dokumentov v zmysle vyššie uvedeného  
predstavovali nasledovné informácie a dokumenty:  
Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií za účelom prípravy a informovania  
hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania zo dňa 01.02.2021  
vrátane:  
Príloha č. 1 - Projektové dokumenty,  
Príloha č. 2 - Okruh otázok a PHZ,  
Príloha č. 3 - Informácia o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom.  
(Dátum zverejnenia v profile a na webovom sídle dňa 01.02.2021);  
Výzva na účasť v prípravných trhových konzultáciách - Agendový, informačný systém: Systém  
na sledovanie legislatívneho procesu zo dňa 02.02.2021,  
(Dátum zverejnenia v profile a na webovom sídle dňa 02.02.2021);  
Dôležité upozornenie - Agendový, informačný systém: systém na sledovanie legislatívneho  
procesu zo dňa 05.03.2021,  
(Dátum zverejnenia v profile a na webovom sídle dňa 05.03.2021).  
Strana 1 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Výzva na účasť v prípravných trhových konzultáciách - Agendový, informačný systém: Systém na  
sledovanie legislatívneho procesu bola dňa 02.02.2021 odoslaná aj v písomnej podobe  
prostredníctvom poštovej prepravy doporučene s doručenkou viacerým, oprávneným hospodárskym  
subjektom, ktorí pôsobia na relevantnom trhu IKT a to z dôvodu primárneho, sledovaného zámeru  
(okrem iného), aby účel PTK nebol zmarený práve neúčasťou oprávnených hospodárskych subjektov.  
Verejný obstarávateľ potvrdzuje a zároveň informuje, že do márneho uplynutia lehoty, ktorá bola  
stanovená do dňa 08.03.2021 (pondelok) do 16:00 hod. miestneho času, využilo dobrovoľnú  
a slobodnú možnosť zúčastniť sa predmetných PTK šesť (6) hospodárskych subjektov pôsobiacich na  
relevantnom trhu IKT.  
Všetky hospodárske subjekty, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa predmetných PTK, splnili formálne  
a obsahové podmienky, ktoré stanovil a požadoval verejný obstarávateľ v priebehu PTK. Taktiež  
poskytujeme informáciu, že oprávnené hospodárske subjekty zúčastňujúce sa PTK využili svoje  
oprávnenie definovať (vymedziť):  
doplňujúce otázky k predmetu budúcej zákazky;  
doplňujúce pripomienky k predmetu budúcej zákazky;  
ďalší rozsah doplňujúcich informácií, ktoré potrebuje hospodársky subjekt sprístupniť;  
iné informácie nad rámec poskytnutých, s ktorými sa požaduje hospodársky subjekt oboznámiť  
za účelom relevantného spracovania ponuky a za účelom riadneho ocenenia predmetu  
budúcej zákazky;  
iné, súvisiace poznámky k predmetu budúcej zákazky a k zverejneným podkladom  
(projektovým dokumentom);  
iné skutočnosti, poznámky, doplnenia, návrhy a/alebo názory.  
Verejný obstarávateľ týmto poskytuje v nadväznosti na vyššie uvedené a so zreteľom na § 25  
zákona o verejnom obstarávaní všetkým, oprávneným, hospodárskym subjektom pôsobiacim na  
relevantnom trhu IKT vysvetlenie č. 1 vznesených (doplňujúcich) otázok, pripomienok, informácií,  
skutočností alebo poznámok, ktoré definovali (vymedzili) hospodárske subjekty v rámci spracovanej a  
predloženej Prílohy č. 2 - Okruh otázok a PHZ (ďalej v texte aj ako len „Vysvetlenie č. 1“).  
Verejný obstarávateľ poznamenáva, že vznesené (doplňujúce) otázky, pripomienky, informácie,  
skutočnosti alebo poznámky, ktoré definovali (vymedzili) hospodárske subjekty, sú zobrazené kurzívou  
a zapracované v texte tohto dokumentu v takej podobe, v akej ich definoval (vymedzil) samotný  
hospodársky subjekt vrátane gramatických chýb, t. j. verejný obstarávateľ v žiadnom prípade  
nepristúpil k prepracovaniu ich znenia (textácie) a zachoval ich „osobitú autenticitu.  
Vysvetlenie č. 1 vznesených (doplňujúcich) otázok, pripomienok, informácií, skutočností alebo  
poznámok, ktoré vypracoval gestorský útvar verejného obstarávateľa, do pôsobnosti ktorého patrí  
zabezpečenie budúceho predmetu zákazky (Odbor informačných a komunikačných technológií), je  
v texte tohto dokumentu zvýraznené červenou farbou písma.  
Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že z dôvodu prehľadnosti a zosúladenia terminológie bola pôvodná  
skratka „AIS SSLP“ nahradená v celom texte Vysvetlenia č. 1 skratkou „ISVS SSLP“ (ISVS SSLP -  
Informačný systém verejnej správy Systém na sledovanie legislatívneho procesu).  
Strana 2 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Okruh doplňujúcich otázok, pripomienok, informácií, skutočností alebo poznámok, ktoré definovali  
(vymedzili) hospodárske subjekty a poskytnuté vysvetlenie:  
Konkrétny účastník PTK  
V dokumentoch sme nenašli opis existujúceho HW vybavenia a prípadnú existenciu a vybavenia  
serverovne obstarávateľa a ani, či je možné dielo umiestniť do Vládneho Cloud-u. V prípade potreby  
nákupu HW prostriedkov chýba informácia o tom, či je súčasťou dodávky aj podpora pre tento nový  
HW.  
Absentuje informácia o (ne)existencií prihlasovacieho systému a teda spôsobov prihlasovania  
jednotlivých používateľov, informácia o podateľni obstarávateľa a Service Desk-u. Taktiež chýbajú  
požiadavky na zálohovanie a monitoring systému, požadované podporované prehliadače  
a zobrazovacie jednotky (typy a veľkosti).  
V projektovom zámere je zamýšľaná integrácia na ISVS Slov-lex. V čiastkových dokumentoch s  
požiadavkami na jednotlivé moduly však táto integrácia nie je nijak bližšie špecifikovaná, pričom  
jedným z ťažiskových modulov ISVS SSLP je práve modul „Legislatívny proces“. Aká je jeho interakcia a  
kooperácia (príp. aj iných modulov) s ISVS Slov-lex, ktorý bol budovaný ako „informačný systém pre  
riadenie procesov vo všetkých fázach legislatívneho procesu (predprípravná, prípravná, schvaľovacia,  
vyhlasovacia)“?“  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že súčasťou podkladov/dokumentov k verejnému obstarávaniu nie je  
žiaden hardvér. Položka - hardvér bola zahrnutá v rámci podkladov/dokumentov pre prípad, ak by  
potencionálny dodávateľ plánoval využiť pre ponúkané riešenie špecializovaný hardvér. Verejný  
obstarávateľ očakáva nasadenie ISVS SSLP do existujúcej infraštruktúry K NR SR. Využitie vládneho  
cloudu nie je možné a to z dôvodu prevádzkových požiadaviek zdôrazňujúc, že ISVS SSLP musí  
fungovať aj v prípade výpadku sieťovej infraštruktúry mimo správy K NR SR.  
ISVS SSLP bude pre autentizáciu využívať Active directory verejného obstarávateľa - K NR SR.  
Súčasťou opisu ISVS SSLP je aj požiadavka kladená na dodávateľa, ktorej predmetom/obsahom je  
zabezpečenie a poskytnutie služby Service Desk-u pre správu incidentov a požiadaviek dodaného  
informačného systému kam bude možné nahlasovať incidenty a požiadavky spolu so sledovaním stavu  
plnenia termínov. Spôsob plnenia tejto požiadavky je v kompetencii dodávateľa.  
Požiadavky na BCM, RTO a RPO verejný obstarávateľ doplní do technickej špecifikácie projektu ISVS  
SSLP.  
Podpora prehliadačov a zobrazovacích jednotiek musí reflektovať bežne akceptované štandardy v tejto  
oblasti. Verejný obstarávateľ nedefinuje presné rozmery zobrazovacích jednotiek, očakáva  
prispôsobenie používateľského rozhrania natívnemu rozlíšeniu monitora.  
ISVS SSLP musí byť pripravený na integráciu údajov z ISVS Slov-lex. Musí byť schopný štandardizovanou  
integračnou službou prijať štruktúrované údaje zo Slov-lexu. Verejný obstarávateľ si dovoľuje  
upozorniť že samotná integrácia vrátane výmeny údajov prebehne až v období keď bude Slov-lex na  
to pripravený a teda nemusí k tomu dôjsť počas realizácie projektu.  
Konkrétny účastník PTK  
Pripomienky máme najmä k návrhu podmienok účasti, ktoré definoval verejný obstarávateľ pre  
budúcich uchádzačov a to najmä v nasledujúcich bodoch:  
Strana 3 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
V dokumente:  
„poziadavky_na_technicku_a_odbornu_sposobilost_dodavatela_sslp_verzia_1.0“  
verejný obstarávateľ v časti „A“ požaduje, aby uchádzač preukázal špecifické plnenia projektov/zmlúv.  
Hneď prvou požadovanou referenciou je zmluva na „dodanie informačného systému, ktorého súčasťou  
bolo dodanie a implementácia systému pre podporu práce zastupiteľstva/parlamentu v minimálnej  
hodnote 1 500 000,00 Eur bez DPH“. Máme za to, že daná podmienka je príliš obmedzujúca a výrazne  
zužuje hospodársku súťaž a robí ju tak neefektívnou. Verejný obstarávateľ predsa disponuje  
informáciou, že obdobných referencií je veľmi obmedzené množstvo, vzhľadom na to že  
parlamentov/zastupiteľstiev je obmedzené množstvo. Referencie z oblasti zastupiteľstiev sú v tomto  
prípade vylúčené automaticky a to požadovanou sumou – 1,5 mil. EUR bez DPH. Zároveň týmto verejný  
obstarávateľ vylúčil akékoľvek veľké a kvalitné implementácie projektov zo súkromnej sféry, keďže  
parlamenty/zastupiteľstvá sú zastupiteľskými orgánmi výlučne verejnej moci/sektora. Rovnako tri  
odrážky, ktoré bližšie špecifikujú predmetnú požadovanú referenciu navrhujeme formulovať  
všeobecnejšie, tak, aby uchádzač mohol predložiť aj iný systém ako ten na sledovanie legislatívneho  
procesu v parlamente a pritom mohli byť zachované obstarávateľom sledované/požadované  
funkcionality ako napríklad: evidencia, workflow, sledovanie zmien v dokumentoch a rôznorodých  
vstupov do nich, informovanie, publikovanie. Rozumieme zámeru verejné obstarávateľa, no nešťastnou  
formuláciu a príliš úzkym vymedzením, by bol okruh potencionálnych dodávateľov zúžený výlučne na  
dodávateľov systémov pre sledovanie legislatívneho procesu a práce zastupiteľstva/parlamentu a to  
dokonca len na dodávateľa z prostredia SR – vzhľadom na priamo citovanú slovenskú legislatívu  
(zákona č. 211/2001 Z. z). Úprimne sme sa snažili nájsť v rámci verejných registrov zmlúv  
a doslova blízky nule. Odporúčame v tomto smere zovšeobecniť podmienky so zachovaním požiadaviek  
na funkcionalitu, no nelimitovať funkčné požiadavky na parlamentné/zastupiteľské informačné  
systémy.  
Rovnako máme za to, že aj tretia požadovaná referencia v znení „Jeden projekt na implementáciu  
informačného systému na riadenie rokovania konferenčnými jednotkami (hlasovanie aj mikrofóny) v  
minimálnej hodnote 200 000,00 Eur bez DPH...“ je neprimeraná a to najmä vo vzťahu k požadovanému  
predmetu zákazky, vzhľadom na skutočnosť, že predmetom zákazky nie je dodávka informačného  
systému na hlasovanie a ani dodávka obslužného hardware a technológií umožňujúcich hlasovanie  
a rovnako ani dodávka konferenčných jednotiek a mikrofónov. Odporúčame verejnému  
obstarávateľovi od tejto podmienky úplne upustiť.  
Taktiež máme za to, že verejný obstarávateľ neprimerane požaduje dvoch expertov na veľmi obdobnú  
oblasť a to konkrétne „Kľúčový expert č. 3: Špecialista pre kyberbezpečnosť ISVS (pozícia podľa príručky  
oprávnenosti výdavkov PO7 - Špecialista pre bezpečnosť IT)“ a „Kľúčový expert č. 4: Špecialista pre  
bezpečnosť ISVS  
(pozícia podľa príručky oprávnenosti výdavkov PO7 - Špecialista pre bezpečnosť  
IT)“. Verejný obstarávateľ nezdôvodnil prečo požaduje daných expertov, rovnako chýba zdôvodnenie  
prečo požaduje dve tak veľmi podobné role. Podobnosť rolí/expertov je zjavná aj z príručky  
oprávnenosti výdavkov PO7 na ktorú sám verejný obstarávateľ odkazuje už v samotnom názvosloví.  
Tiež by sme chceli poprosiť verejného obstarávateľa o zdôvodnenie použitia vyslovene raritného  
certifikátu – „Resilia Practicioner“ ako aj definovanie jeho ekvivalentov, ktoré verejný obstarávateľ pri  
definovaní predmetnej požiadavky určite zvažoval.  
Pokiaľ ide o požadovaných expertov, tiež by sme chceli požiadať o vysvetlenie pri expertovi: „Expert č.8  
- Odborný konzultant na systému pre podporu práce zastupiteľstva/parlamentu“ a to vzhľadom na  
skutočnosť, že ako uchádzač si nevieme predstaviť kombináciu, ktorú požaduje verejný obstarávateľ  
v rámci odrážok pri predmetnom expertovi a teda:  
Strana 4 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
minimálne 3 roky odborných skúseností na tvorbe architektúry a programovaní systémov na  
podporu legislatívnych procesov;  
minimálne dve preukázateľné profesionálne praktické skúsenosti v oblasti na systém pre  
podporu práce zastupiteľstva/parlamentu, pričom každá skúsenosť musí minimálne obsahovať:  
aktívne podieľanie na tvorbe architektúry, vývoji a implementácii systému pre podporu práce  
zastupiteľstva/parlamentu,  
aktívne podieľanie na tvorbe architektúry, vývoji a implementácii systému na vytváranie,  
editovanie a spravovanie legislatívnych noriem,  
Máme za to, že zo špecifikácie experta nie je jasné, či by malo ísť o architekta alebo vývojára, pretože  
špecifikácia hovorí tak o tvorbe architektúry ako aj o vývoji a implementácii – čo sú dve rozdielne  
činnosti, pre dve rozdielne role, ktoré v praxi vykonávajú rôzne osoby. Vzhľadom na uvedené nám tiež  
nie je jasné, prečo zároveň verejný obstarávateľ požaduje role „IT architekt“. „IT vývojár/programátor“  
a duplicitne k tomu rolu „Odborný konzultant na systému pre podporu práce  
zastupiteľstva/parlamentu“ – ktorého požadované praktické skúsenosti smerujú tvorbe architektúry (IT  
architekt) a zároveň k vývoju a implementácii (IT programátor/vývojár). Rovnako, podobne ako pri  
požadovanej referencii (č.1), by sme chceli upozorniť na skutočnosť, že expertov s obdobnými  
skúsenosťami je na trhu absolútne limitný počet a tým dochádza k neprimeranému obmedzovaniu  
hospodárskej súťaže.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že pripomienky účastníkov PTK vzal v úvahu, v dôsledku čoho  
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti vrátane  
minimálnej požadovanej úrovne štandardov budú aktualizované a upravené tak, aby verejný  
obstarávateľ vytvoril priestor pre riadnu hospodársku súťaž a zároveň, aby hospodárske subjekty  
spĺňajúce určené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (uchádzači) boli v maximálnej možnej  
miere očakávanou garanciou úspešného a bezproblémového nasadenia ISVS SSLP do praxe.  
Pre detailnejšie posúdenie rozsahu implementácie a tým aj stanovenie optimálnej ceny diela by bolo  
potrebné sprístupniť ešte nasledovnú dokumentáciu:  
-
-
-
-
-
Popis integrácie jednotlivých modulov s „Digitálnym kongresovým systémom“.  
o
o
o
špecifikácia použitej technológie integrácie  
špecifikácie integračných scenárov  
špecifikácia rozsahu prenášaných dát ak je to možné v tejto fáze stanoviť.  
Popis integrácie jednotlivých modulov s „Video Managment systémom“.  
o
o
o
špecifikácia použitej technológie integrácie  
špecifikácie integračných scenárov  
špecifikácia rozsahu prenášaných dát ak je to možné v tejto fáze stanoviť.  
Popis integrácie na SLOVLEX:  
o
o
o
špecifikácia použitej technológie integrácie  
špecifikácie integračných scenárov  
špecifikácia rozsahu prenášaných dát ak je to možné v tejto fáze stanoviť.  
Popis integrácie na ISVS ÚVSR  
o
o
o
špecifikácia použitej technológie integrácie  
špecifikácie integračných scenárov  
špecifikácia rozsahu prenášaných dát ak je to možné v tejto fáze stanoviť.  
Popis integrácie na OPEN.DATA  
špecifikácia použitej technológie integrácie  
o
Strana 5 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
o
o
rozsah poskytovaných dát  
špecifikácie integračných scenárov  
-
Popis technológie intranetu a požiadavky na integráciu požadovaných webových  
formulárov pre niektoré moduly (napr. stránky Abonentského portálu).  
Okrem tejto dokumentácie navrhujeme doplniť do popisu nasledovné informácie:  
-
Počet všetkých používateľov a ich rozdelenie na počty používateľov, ktorí budú k  
jednotlivými komponentom pristupovať.  
-
Pri niektorých moduloch (napr. Rezervačný systém) sa spomína vytvorenie webového  
formulára. Nie je však špecifikovaný žiadny komponent alebo modul v rámci ktorého je  
potrebné implementovať a vystaviť webové formuláre pre interakciu do jednotlivých  
modulov.  
-
Detailnejšie stanovenie postupu/spôsobu migrácie a hlavne vymedzenie súčinnosti  
dodávateľa súčasného systému pre vykonanie migrácie.  
-
-
Vymedziť požiadavky na autentifikáciu a autorizáciu používateľov  
Uviesť predpokladaný počet používateľov budúceho IS, resp. jeho komponentov  
Požadované parametre integračných služieb nie je možné v tejto fáze bližšie špecifikovať, pretože  
integračná platforma bude predmetom obstarávania a nie je uzavretá definitívna funkčná špecifikácia.  
Spôsoby implementácie dátovej výmeny musia spĺňať aktuálne štandardy pre informačné systémy  
verejnej správy. Do funkčnej špecifikácie boli doplnené princípy pre realizáciu integračných rozhraní,  
kto bude systémový integrátor pre Middleware a rozsah zodpovedností. Zároveň bola dopracovaná  
kompletná architektúra integrácií spolu s integračným katalógom.  
Všetky požiadavky na vytvorenie webových formulárov boli prepracované s cieľom zabezpečiť  
vytvorenie príslušných integračných služieb . Samotné formuláre budú riešené v inom projekte a budú  
využívať tieto integračné služby.  
Verejný obstarávateľ požaduje migráciu údajov zo súčasného informačného systému. V druhom kole  
PTK sa verejný obstarávateľ pýta hospodárskych subjektov na variantné riešenie spôsobu migrácie  
starých údajov do nového ISVS SSLP. Aj na základe očakávaných odpovedí (zistení) v druhom kole PTK  
pristúpi verejný obstarávateľ k rozhodnutiu o spôsobe migrácie, ktorý bude použitý vo verejnom  
obstarávaní.  
Pre autentizáciu a autorizáciu bude využívané Active directory verejného obstarávateľa - K NR SR.  
Funkčná špecifikácia v tejto oblasti bola doplnená. Pre integráciu na ÚPVS zostáva modul IAM.  
Štandardne jeden modul obsluhuje jeden človek. Vzhľadom na možnosť zastupovania očakávame 1  
modul – 3 používatelia. Výnimkou je modul evidencia výborov kde sa očakáva prístup pre tajomníkov  
a sekretárky výboru (počet výborov je toho času 19, môže sa v čase meniť). Predpokladáme 5  
administrátorov.  
Konkrétny účastník PTK  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
Strana 6 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
„Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Projektové dokumenty), ktoré sprístupnil  
verejný obstarávateľ, za dostatočné, určité a zrozumiteľné, a to za účelom jednoznačného definovania  
predmetu budúcej zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky?  
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:  
(v prípade odpovede NIE, je nevyhnutné uviesť problematiku/oblasť, ktorú považuje hospodársky  
subjekt za nedostatočnú, neurčitú alebo nezrozumiteľnú).“  
Nie - Architektonický popis súčasného stavu  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že súčasný architektonický stav bol doplnený vo forme popisu do  
funkčnej špecifikácie.  
Nie - Architektonický popis očakávaného riešenia (vrátane požadovaných interných a externých  
integrácii)  
Nie je jasne zadefinované, ktoré moduly budú nové/nahrádzané, ktoré modifikované a ktoré  
integrované pri zachovaní súčasného stavu.  
Je jasne zadefinovaných 47 modulov/agend pre ISVS Parlamentný informačný systém ale nie je jasné  
ich rozdelenie a interakcie medzi sebou a očakávanými (front-end) aplikáciami a ich integrácia do SSLP.  
Chýba popis API resp. integračné manuály na existujúce očakávané integrácie (interné aj externé, napr.  
Digitálny kongresový systém, Systém prepisu hlasu na text a pod.)  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že architektonický stav očakávaného riešenia bol doplnený vo forme  
popisu do funkčnej špecifikácie. Žiaden modul zo súčasného ISVS SSLP nebude zachovaný. Všetky  
moduly ISVS SSLP budú vytvorené nanovo. Rozdelenie modulov a spôsoby interakcie medzi nimi boli  
doplnené a spresnené vo funkčnej špecifikácií tak, aby bolo zrejmé, ktorý modul akým spôsobom  
komunikuje s ostatnými modulmi a ostatnými IS.  
Verejný obstarávateľ v súvislosti s otázkou týkajúcou sa opisu API vysvetľuje, že požadované  
parametre nie je možné v tejto fáze bližšie špecifikovať, pretože integračná platforma je predmetom  
obstarávania a nie je uzavretá definitívna funkčná špecifikácia. Spôsoby implementácie dátovej  
výmeny musia spĺňať aktuálne štandardy pre informačné systémy verejnej správy. Do funkčnej  
špecifikácie boli doplnené princípy pre realizáciu integračných služieb, kto bude systémový integrátor  
pre ISVS Middleware a rozsah zodpovedností jednotlivých strán. Zároveň bola dopracovaná kompletná  
architektúra integrácií spolu s integračným katalógom a schémou.  
Nie – Kvalita dát a migrácia dát  
Je potrebné presnejšie zadefinovanie očakávaných aktivít a rozsahu prác v tejto oblasti. Taktiež nie je  
jasné aké úlohy plynú pre objednávateľa a aké pre obstarávateľa podľa kapitoly: Technické  
podklady.pdf, str. 27, kap. ZÁVER  
Verejný obstarávateľ požaduje migráciu údajov zo súčasného informačného systému. V druhom kole  
PTK sa verejný obstarávateľ pýta hospodárskych subjektov na variantné riešenie spôsobu migrácie  
starých údajov do nového ISVS SSLP. Aj na základe očakávaných odpovedí (zistení) v druhom kole PTK  
pristúpi verejný obstarávateľ k rozhodnutiu o spôsobe migrácie, ktorý bude použitý vo verejnom  
obstarávaní.  
Nie Release management  
Strana 7 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Je potrebné presnejšie definovať očakávania release managementu, míľnikov nasadzovania ale aj  
definovať deployment prostredia a ich špecifiká.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že release manažment je v kompetencii dodávateľa so zdôraznením,  
že dodávateľ musí plniť termíny stanovené v harmonograme projektu.  
Nie – Rollout plán (chýba popis plánu prechodu zo súčasného stavu do očakávaného riešenia ako aj  
popis spôsobu zabezpečenia súčinnosti pôvodného dodávateľa alebo obstarávateľa pri rolloute  
a migrácii dát)  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že rollout plán je v kompetencii dodávateľa so zdôraznením, že  
dodávateľ musí plniť termíny stanovené v harmonograme projektu.  
1. Používateľské role a organizačná štruktúra – súčasťou projektu je integrácia na už existujúci  
systém/úložisko organizačnej štruktúry a rolí alebo vytvorenie nového?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že súčasťou projektovej dokumentácie sú aj agendy organizačná  
štruktúra a užívateľské role. Táto funkcionalita musí byť súčasťou projektu a bude zabezpečovať  
funkcionalitu, na ktorú sa pýtate. Nedôjde k integrácii na súčasný systém ale k vytvoreniu fukcionality  
v tomto projekte.  
2. Pochopili sme správne, že súčasťou projektu je aj návrh a vytvorenie „middleware“ vrstvy a teda  
nie použitie či integrácia nejakého existujúceho riešenia?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že súčasťou projektu nie je integračná platforma (ISVS Middleware)  
ani vytvorenie middleware vrstvy, ale vytvorenie rozhrania dátovej výmeny, ktoré budú musí využívať  
ISVS Middleware verejného obstarávateľa. Samotnú implementáciu do platformy ISVS Middleware  
bude vykonávať systémový integrátor zabezpečujúci SOA governance prostredníctvom ISVS  
Middleware.  
3. V projekte sa majú využiť existujúce systémy (DMS, Digitálna knižnica/Digitálny archív,  
Registratúra, Digitálny kongresový systém...). Kto bude centrálnym integrátorom systémov a je  
zabezpečená súčinnosť dodávateľov týchto systémov?  
Vie verejný obstarávateľ zadefinovať k uvedeným existujúcim systémom:  
.
.
.
.
Názov dodávateľa  
Názov produktu, verziu  
Technológiu  
Ako dlho sú prevádzkované  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že integračné práce na ISVS Middleware (upravené z ESB na ISVS  
Middleware) zabezpečí systémový integrátor zodpovedný za prevádzku, riadenie zmien a  
implementačné práce na ISVS Middleware. Samotná architektúra integrácií musí byť vypracovaná v  
spolupráci so systémovým integrátorom ISVS Middleware. Dodávateľ ISVS SSLP musí spolupracovať pri  
nasadzovaní integračných služieb a tieto práce musia byť súčasťou cenovej ponuky celého diela. Toto  
sa týka všetkých IS. Dodávateľov k systémom DMS, Digitálna knižnica/Digitálny archív, Registratúra,  
Digitálny kongresový systém nie je možné uviesť, pretože sú predmetom obstarávania. V tomto čase  
Strana 8 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
nie je možné zadefinovať dodávateľov týchto systémov, pretože sú vo fáze prípravy technickej  
špecifikácie.  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
„Napĺňa podľa hospodárskeho subjektu biznis architektúra, ktorú definoval verejný obstarávateľ,  
v dostatočnej miere požiadavky a problémové oblasti?  
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:“  
Nie.  
Chýba presnejší architektonický popis súčasného stavu, architektonický popis očakávaného riešenia a  
požadované interné a externé integrácie  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že do funkčnej špecifikácie ISVS SSLP bol doplnený architektonický  
popis súčasného stavu a aj architektonický popis očakávaného riešenia. Zároveň boli upresnené  
spôsoby výmeny dát, a požadované interné a externé integrácie.  
Konkrétny účastník PTK  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
„Mal by hospodársky subjekt záujem zúčastniť sa plánovaného verejného obstarávania na plánovaný  
predmet budúcej zákazky: „Agendový, informačný systém: Systém na sledovanie legislatívneho  
procesu“?  
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:“  
ÁNO  
Rozhodnutie ale môže ovplyvniť požiadavka na plnenie nasledovných požiadaviek na odbornú a  
technickú spôsobilosť, ktoré zrejme nemajú vplyv na kvalitu dodaného diela, sú obmedzujúce z  
pohľadu hospodársku súťaž a tým aj hospodárnosť verejného obstarávania zužovaním súťaže na  
vopred vybraného uchádzača, ktorý takéto kritériá spĺňa z titulu už existujúcej angažovanosti v  
dodávkach pre verejného obstarávateľa. Najmä prinášajú nasledovné riziká:  
predraženia projektu,  
rizikom, že nebude obstarané technologicky a prevádzkovo optimálne riešenie z dôvodu  
neúčasti hráčov, že neplnia požiadavku na referencie v súvislosťou s dodávkou  
parlamentného systému,  
zlyhania projektu, ktorého pravdepodobnosť rastie s jeho komplexnosťou v dôsledku  
nutnosti zapojiť dodávateľov len z dôvodu naplnenie týchto formálnych kritérií  
Navrhujeme preto vylúčiť niektoré požiadavky, ktoré sú z pohľadu dodávky a irelevantné, nemajú vplyv  
na výsledok projektu, resp. neprispejú k hospodárnosti obstarávania zvýšením nákladov na strane  
uchádzača, resp. zbytočne zvýšia komplexnosť projektu:  
Jeden projekt vo veci nasadenia informačného systému, ktorého súčasťou bolo dodanie a  
implementácia systému pre podporu práce zastupiteľstva/parlamentu v minimálnej  
hodnote 1 500 000,00 Eur bez DPH, pričom daný projekt musí minimálne obsahovať:  
Uvedenú požiadavku spĺňajú len zhotovitelia súčasného parlamentného informačného  
systému (ktorý je nahrádzaný) alebo informačného systému iného zákonodárneho zboru.  
Strana 9 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Od víťazného účastníka sa požaduje sa zhotovenie a dodávka informačného systému v súlade  
so zákonmi Slovenskej republiky, rokovacím poriadkom a vnútornými aktmi riadenia a  
organizačnými opatreniami obstarávateľa ako aj zvyklosťami práce najvyššieho slovenského  
zákonodárneho orgánu. Všetky činnosti sú dobre popísané, vlastníkom všetkých procesov je  
obstarávateľ a disponuje všetkou metodickou doménovou znalosťou k riešenej problematike,  
čo je preukázané napr. aj rozsahom podkladov pre PTK. Súčasťou projektu je vytvorenie  
detailnej funkčnej špecifikácie (DFŠ) zhotoviteľom, ktorá bude podkladom pre zhotovenie  
systému a zároveň referenčným dokumentom pre akceptáciu jednotlivých funkčností. Pri  
tvorbe DFŠ poskytne verejný obstarávateľ súčinnosť analytického tímu víťazného účastníka a  
vytvorená DFŠ podlieha schválenia verejného obstarávateľ.  
Projekt je teda štandardnou dodávkou informačného systému zhotoveného na základe  
požiadaviek objednávateľa obsiahnutých v detailnej funkčnej špecifikácii. Kvalitný výsledok  
teda môže poskytnúť každý účastník, ktorý má skúsenosti z vývoja klientských systémov bez  
ohľadu na jeho apriórnu skúsenosť z tvorby parlamentných informačných systémov.  
Zároveň sa požaduje architektúra riešenia, prevádzkové a licenčné vlastnosti obstarávaného  
systému, ktorých deklarovaným cieľom je odstránenie závislosti na dodávateľovi, možnosť  
vykonávania zmien a rozvoj systému prostredníctvom vlastných kapacít alebo iných  
dodávateľov.  
Obmedzenie účastníkov len na úzky okruh dodávateľov -  
zhotovitelia súčasného  
parlamentného informačného systému (ktorý je nahrádzaný) alebo informačného systému  
iného zákonodárneho zboru je preto v zrejmom rozpore s týmto cieľom.  
Preto navrhujeme verejnému obstarávateľovi toto kritérium odstrániť.  
Jeden projekt  
na implementáciu informačného systému na riadenie rokovania  
konferenčnými jednotkami (hlasovanie aj mikrofóny) v minimálnej hodnote 200 000,00  
Eur bez DPH musí obsahovať:  
Túto požiadavku považujeme za irelevantnú, z dôvodu, že takýto systém nie je predmetom  
obstarávania tohto obstarávania. Voči iným systémom, ktoré sú komponentami PIS sa  
požaduje integrácia s použitím servisnej zbernice, voči ktorej dodávateľ konferenčného  
systému, rovnako ako dodávatelia ostatných subsystémov zaregistrujú a vystavia služby  
potrebné pre ich integráciu. Požadovaná servisná architektúra umožňuje práve integráciu  
mnohých spolupracujúcich ale vecne a technologicky rôznych systémov od rôznych  
dodávateľov. Trvanie na uvedenej požiadavke umelo znižuje okruh súťažiacich, resp. zvyšuje  
potrebu vzniku umelých konzorcíí, resp. konzorcií začlenenie subdodávateľov, pričom  
žiadnym spôsobom neprispeje ku kvalite obstarávaného systému. Žiadame preto túto  
požiadavky vo verejnom obstarávaní vypustiť.  
U kľučového experta č.2. IT architekt považujeme požiadavku na  
„platný certifikát pre oblasť návrhu architektúry IT TOGAF Certified Level 2 alebo ekvivalent  
daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou akreditovanou (certifikovanou)  
autoritou“ za nadbytočnú. Uvedená zručnosť sa požaduje pre návrh enterprise architektúry  
celého riešenia Parlamentného informačného systému, z ktorého je agendový systém len  
jedným komponentom aj keď zabezpečuje viaceré biznis funkcionality. V zadaní sme nenarazili  
na požiadavku návrhu enterprise architektúry dodavateľským spôsobom, naopak, je dobrou  
praxou, že samotná obstarávateľská organizácia je správcom svojej enterprise architektúry  
a
Strana 10 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
zabezpečuje to svojou kapacitou. Činnosť enterprise architekta (v súlade s požadovanou  
metodikou) totiž nie je jednorázovou činnosťou ale neustálym udržovaním informačnej  
architektúry po dobu chodu organizácie. Navrhujeme obstarávateľovi, aby túto požiadavku  
zrušil, lebo účasť enterprise architekta bude musieť v projekte zaplatiť,  
ale  
prakticky  
nevyužije.  
Požiadavku na Odborného konzultanta na systémy pre podporu práce  
zastupiteľstva/parlamentu  
považujeme za nadbytočnú z rovnakého dôvodu, ako sme uviedli už v námietke na  
požiadavku referencie na projekt vo veci nasadenia informačného systému, ktorého súčasťou  
bolo dodanie a implementácia systému pre podporu práce zastupiteľstva/parlamentu. Pri  
vývoji systému na základe funkčnej špecifikácie je uvedená znalosť nepotrebná. Objednávateľ  
disponuje detailnou znalosťou procesov, ktorých je majiteľom, v etape tvorby detailnej  
funkčnej špecifikácie bude nevyhnutné poskytnúť z jeho strany kapacity spolupracujúce s  
analytickým tímom dodávateľa a tieto kapacity sa budú musieť podieľať aj na schválení  
výsledného dokumentu ako aj preberaní dodanej funkcionality. Predpokladáme navyše, že  
takýmto expertom disponuje len (bývalý) zamestnanec zhotoviteľa existujúceho systému,  
preto požiadavka je značne diskriminačná a odporuje deklarovanému zámeru dosiahnuť  
nezávislosť na dodávateľovi.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že pripomienky účastníkov PTK vzal v úvahu, v dôsledku čoho  
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti vrátane  
minimálnej požadovanej úrovne štandardov budú aktualizované a upravené tak, aby verejný  
obstarávateľ vytvoril priestor pre riadnu hospodársku súťaž a zároveň, aby hospodárske subjekty  
spĺňajúce určené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (uchádzači) boli v maximálnej možnej  
miere očakávanou garanciou úspešného a bezproblémového nasadenia ISVS SSLP do praxe.  
Nepovažujeme požiadavku na fragmentáciu systému do modulov v prípade evidenčných  
modulov (registrov) za zmysluplnú. Vhodnejšou by bol jednotný modul registrov a čiselníkov, ku  
ktorým by pristupovali procesné moduly systému a ostatné agendové subsystémy. Mnohé  
entity sú podobné, impementácia funkcionalíť s využitím dedičnosti a funkcií relačnej databázy  
by bola efektívnejšia pre mnohé evidenčné funkcionality agendového systému.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že špecifikácia diela umožňuje jeho zmenu v prípade, ak dodávateľ  
preukáže výhodnejšie riešenie, ktoré zabezpečí požadovanú funkcionalitu a verejný obstarávateľ bude  
s takým riešením súhlasiť. Samotná funkčná špecifikácia diela je minimálna požadovaná, avšak spôsob  
ako ju dosiahnuť je v kompetencii dodávateľa. Prípadné architektonické zmeny v návrhu musia prejsť  
schvaľovaním verejným obstarávateľom, pričom musí byť zachované dosiahnutie minimálne  
funkcionality požadovanej v funkčnej špecifikácii diela.  
Odporúčame obstarávateľovi požadovať od dodávateľa použitie procesného engine na  
riadenie legislatívneho procesu, orchestrácie komunikácie s integrovanými systémami a  
interných služieb rovnako ako riadenie ľudských činností, ktorý by následne umožnil v  
prevádzke flexibilne spravovať a upravovať jednotlivé procesy.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že požadovaná funkčná špecifikácia ISVS SSLP nevylučuje takéto  
riešenie a teda dodávateľ ISVS SSLP môže pri jeho realizácii využiť navrhovaný postup.  
Strana 11 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
V systéme sa počíta s veľkým množstvom mailových notifikácií zasielaným aj vrámci  
organizácie, ktoré povedie k potenciálnemu zahlcovaniu mailových schránok pracovníkov.  
Navrhujeme tieto nahradiť modulom úloh prideľovaných v jednotlivých procesných stavoch.  
Úlohy sa budú prideľovať osobám alebo postom a umožnia aplikáciu ďalšej logiky pre spôsoby  
ich plnenia, zastupiteľnosti, času plnenia a podobne. Notifikácie zasielané osobám/subjektom  
mimo organizácie samozrejme musia ostať zachované.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že systém práce v jednotlivých moduloch ISVS SSLP je nastavený tak,  
že vždy jeden modul = konkrétna osoba, pričom ide o osobu, ktorá v iných moduloch nepracuje. Na  
základe uvedeného máme za to, že požadované riešenie je dostatočné.  
Jednoznačné vymedzenie, čo je predmetom dodávky a čo je predmetom imých obstarávaní. Celkový  
zámer v poskytnutej dokumentácii síce dáva dobrý zámer o zámeroch budovania parlamentného IS, ale  
zahrnutie jednotlivých systémov do projektu je roztrúsené v popise jednotlivých modulov.  
Bude dodávka HW predmetom dodávky? V odhade sme predpokladali využitie existujúcej sieťovej a  
bezpečnostnej infraštruktúry, monitorovacích kapacít a zálohovania a do úvahy sme brali len HW  
súvisiaci s aplikáciou a jej úložiskom dát. Ďalej predpokladáme, že NR SR obstaráva HW na základe  
rámcových zmlúv, preto samotné obstarávanie HW (aplikácia nevyžaduje žiadne špeciálne  
komponenty) by nemalo byt predmetom ponuky ISVS SSLP.  
Verejný obstarávateľ v texte nižšie uvádza prehľad základných informácií vzťahujúcich sa k iným  
verejným obstarávaniam.  
IS DMS  
Je predmetom iného verejného obstarávania. Bude zabezpečovať  
ukladanie neštruktúrovaných dát pre všetky ISVS  
Implementovaný bude ako infraštruktúrna služba  
rozhraním.  
K
NR SR.  
s
integračným  
AIS DKS  
IS eREG  
Je predmetom iného verejného obstarávania. Bude technicky  
zabezpečovať chod schôdzí NR SR a zber štruktúrovaných údajov z jej  
priebehu. Údaje bude následne poskytovať ostatným IS prostredníctvom  
integračných služieb.  
Je predmetom iného verejného obstarávania. Zabezpečí integráciu na  
ÚPVS a príslušné služby bude poskytovať prostredníctvom integračného  
rozhrania pre ostatné ISVS K NR SR.  
IS MIDDLEWARE  
Active Directory  
Je predmetom iného obstarávania. Zabezpečí štandardy, koordináciu a  
implementácie dátovej výmeny medzi ISVS K NR SR.  
Autentizačná a autorizačná služba K NR SR. Autorizácia pre jednotlivé  
funkcionality ISVS SSLP je v správe ISVS SSLP.  
Externé ISVS  
Externé informačné systémy. Komunikácia výhradne prostredníctvom  
ISVS MIDDLEWARE.  
(moduly ÚPVS,  
Slovlex, Centrálne  
register, Metais,  
Prepisovací systém)  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že súčasťou podkladov/dokumentov k verejnému obstarávaniu nie je  
žiaden hardvér. Položka - hardvér bola zahrnutá v rámci podkladov/dokumentov pre prípad, ak by  
potencionálny dodávateľ plánoval využiť pre ponúkané riešenie špecializovaný hardvér. Verejný  
obstarávateľ očakáva nasadenie ISVS SSLP do existujúcej infraštruktúry K NR SR. Využitie vládneho  
cloudu nie je možné a to z dôvodu prevádzkových požiadaviek zdôrazňujúc, že ISVS SSLP musí  
fungovať aj v prípade výpadku sieťovej infraštruktúry mimo správy K NR SR.  
Strana 12 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
„Aké iné informácie nad rámec poskytnutých projektových dokumentov potrebuje hospodársky  
subjekt vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky?  
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:“  
Detailnejší popis vzťahu ISVS SSLP a DKS, najmä zamýšľané fázovanie oboch projektov  
pre odhad prípadných rizík.  
Popis systémov, ktoré majú byť zachované ako legacy, resp. nezávisle obstarávané v  
počas trvania projektu. Napr. v prípade DMS, videoarchívu, …. alebo kde sú dokumenty  
zobrazovené „aplikáciou uchovávané“  
Podľa odpovedí sa požaduje dodávka HW prvkov, ocenenie na základe poskytnutých  
informácií vieme urobiť len ako stand alone systému, nevieme vrámci prípravy tohto  
dokumentu posúdiť, ktoré komponenty sa budú reálne nakupovať, resp. s využitím  
klaudu.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že do funkčnej špecifikácie ISVS SSLP bol doplnený architektonický  
popis súčasného stavu a aj architektonický popis očakávaného riešenia. Zároveň boli upresnené  
spôsoby výmeny dát, a požadované interné a externé integrácie spolu so základným popisom  
informačných systémov ktoré sa budú podieľať na integrácii. Bol upresnený harmonogram projektu.  
Konkrétny účastník PTK  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
„Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Projektové dokumenty), ktoré sprístupnil  
verejný obstarávateľ, za dostatočné, určité a zrozumiteľné, a to za účelom jednoznačného definovania  
predmetu budúcej zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky?“  
NIE.  
Modul 47 (Majetkové priznania VF) v porovnaní s ostatnými modulmi pokladáme za popísaný  
nedostatočne.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje v súvislosti s modulom Majetkové priznania VF, že tento modul je  
v projektovom zámere špecifikovaný rámcovo s definovanými princípmi, stavmi a evidenciami. Pri  
tomto module predpokladá verejný obstarávateľ analýzu požiadaviek a návrh optimálneho technického  
a procesného modelu v súlade s funkčnou špecifikáciou.  
1. Kde sa bude nachádzať SW & HW infraštruktúra, v ktorej bude AIS SSLP prevádzkovaný?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že využije existujúcu SW a HW infraštruktúru v datacentre K NR SR.  
Popis SW a HW infraštruktúry bol doplnený do funkčnej špecifikácie ISVS SSLP.  
2. Bude verejný obstarávateľ obstarávať potrebnú SW & HW infraštruktúra v inom  
obstarávaní s dostatočnou časovou rezervou tak, aby sa dodržal časový rámec realizácie  
AIS SSLP?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že disponuje požadovaným HW. V prípade, ak ISVS SSLP bude  
vyžadovať zvláštne licencie, okrem aplikačných licencií, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii,  
Strana 13 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
očakávame ich dodanie v rámci implementácie ISVS SSLP. Popis SW a HW infraštruktúry bol doplnený  
do funkčnej špecifikácie ISVS SSLP.  
3. Keďže pri viacerých moduloch sa predpokladá väzba na externé zdroje (markantným  
príkladom je modul 47, kde sa vyžaduje „integračné rozhranie na zdrojové registre, ktoré  
sú relevantné pre dané oznámenie, ako napr. Kataster – overenie majetku, RPO overenie  
funkcií, RFO – overenie osobných údajov rodinných príslušníkov, Sociálna poisťovňa –  
overenie príjmov, Ústredie práce – overenie nedoplatkov, Finančná správa – overenie  
príjmov, a iné v zmysle zákona“), vyvstávajú prinajmenšom tri otázky:  
a) Sú/budú k dispozícii stabilné API pre vytvorenie týchto rozhraní?  
b) Bude zaručená súčinnosť IT odborníkov na strane ÚPVS/NASES-u v požadovanom  
realizačnom rámci projektu AIS SSLP?  
c) Vzhľadom na rozpornosť formulácií v niektorých dokumentoch vo veci registratúry, na  
ktorú sa má ISVS SSLP integrovať (v dokumente „Projektový zámer“ v kapitole  
„6 PREPOJENIA, INTEGRÁCIE, MIGRÁCIE A ROZHRANIA“ sa uvádza Registratúra –  
ISVS_10540; schéma „Navrhovaná aplikačná architektúra“ zase zobrazuje modul  
eRegistratúra v správe verejného obstarávateľa), je verejný obstarávateľ už  
rozhodnutý, s ktorou registratúrou (a či vôbec s jednou) sa pre AIS SSLP počíta?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že projekt ISVS SSLP musí počítať s povinnosťou v maximálnej možnej  
miere využívať zdrojové registre a moduly ÚPVS. Až analýza uskutočnená dodávateľom pre potreby  
vytvorenia definitívnej funkčnej špecifikácie ukáže, ktoré zdrojové registre a moduly ÚPVS a akým  
spôsobom bude projekt ISVS SSLP využívať. Verejný obstarávateľ očakáva, že samotná integrácia na  
tieto služby bude úlohou systémového integrátora ISVS Middleware a tento systém poskytne  
požadované integračné služby pre ISVS SSLP.  
4. Ako verejný obstarávateľ zaručí súčinnosť s aktuálnymi dodávateľmi súčastí IS K NR SR,  
keďže v dokumente „Dielo a jeho prevádzka“ v sekcii „2 Produktová dokumentácia“  
v pasáži Etapa „Analýza a dizajn“ sa uvádza požiadavka na dodanie dokumentácie:  
„● Definitívna funkčná špecifikácia  
detailná identifikácia všetkých relevantných požiadaviek (funkčných a nefunkčných) a  
obmedzení  
Detailná technologická a aplikačná architektúra  
analýza architektúry existujúcich systémov, procesov a požiadaviek na prostredia, t. j.  
dodanie detailnej špecifikácie cieľovej biznis, IS a technologickej architektúry vzhľadom  
na existujúce prostredie“?  
Túto otázku však kladieme aj s prihliadnutím na formuláciu, ktorá sa nachádza  
v dokumente „Dielo a jeho prevádzka“ v sekcii „5 Zmluvné podmienky“:  
Súčasťou zmluvy bude aj nasledovné časti, ktoré majú vplyv na cenu:  
1) …  
2) …  
3) V prípade, ak dodávateľ nedodá dielo včas, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu  
vo výške 20 % z ceny plnenia.  
Táto formulácia si podľa nášho názoru žiada doplnenie napríklad v takejto výslednej  
podobe:  
3) V prípade, ak dodávateľ nedodá dielo včas, pričom objednávateľ zabezpečil potrebnú  
súčinnosť, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny plnenia.  
Strana 14 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že na všetky komponenty cieľového riešenia bude existovať riadna  
zmluva o servise a podpore. Táto bude zaväzovať dodávateľov jednotlivých komponentov k spolupráci  
pri nasadzovaní ISVS do prevádzky. Integračné práce na ISVS Middleware zabezpečí systémový  
integrátor zodpovedný za prevádzku, riadenie zmien a implementačné práce na ISVS Middleware.  
Samotná architektúra integrácií musí byť vypracovaná v spolupráci so systémovým integrátorom ISVS  
Middleware. Dodávateľ projektu ISVS SSLP bude musieť spolupracovať pri nasadzovaní integračných  
služieb a tieto práce musia byť súčasťou cenovej ponuky celého diela.  
Dokumentácia bola prepracovaná tak, aby sa rovnaká informácia nenachádzala vo viacerých  
dokumentoch čím sa predíde prípadným diskrepanciám.  
Upravená formulácia na: V prípade, ak dodávateľ nedodá dielo včas, pričom objednávateľ zabezpečil  
potrebnú súčinnosť, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny plnenia.  
5. Ako verejný obstarávateľ zaručí súčinnosť  
s odbornými útvarmi, ktoré budú  
gestormi/používateľmi jednotlivých modulov, ako sú uvedené v dokumente „Projektový  
zámer“ v podkapitole „4.1.4 Popis ROZSAHU projektu“?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že súčinnosť odborných útvarov (gestorov) je internou záležitosťou  
verejného obstarávateľa. Garancia súčinnosti verejného obstarávateľa bude súčasťou zmluvy.  
6. Ako sa majú moduly AIS SSLP dodané v Realizačnej fáze – inkrement 1 integrovať na tie  
moduly aktuálneho IS K NR SR, ktoré v rámci AIS SSLP budú/majú byť dodané v Realizačnej  
fáze – inkrement 2, teda najskôr 1. 5. 2022, navyše v zložení podľa rozhodnutia dodávateľa  
vybraného vo verejnom obstarávaní?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že harmonogram projektu bol pre potreby PTK upravený na súpis  
termínov a prác. V rámci druhého kola PTK očakáva, že hospodárske subjekty posúdia reálnosť plnenia  
navrhnutého harmonogramu a prípadne navrhnú iný harmonogram prác, ktorý považujú za reálny.  
Samotný problém so zosúladením nasadenia súvisiacich modulov a integrácií bude následné posúdený  
tak, aby zadanie projektu umožňovalo jeho realizáciu.  
7. Aktuálne databázy IS K NR SR predstavujú zdroj údajov pre aktuálny webový portál NR SR,  
pričom osobitné autorské práva na štruktúru a dátový model týchto databáz vlastní jeden z  
aktuálnych dodávateľov IS K NR SR. V súvislosti s tým vyvstávajú prinajmenšom tri otázky:  
a) Ako má verejný obstarávateľ zabezpečenú/ošetrenú migráciu historických údajov do  
nových databáz?  
b) Kedy bude známa nová štruktúra databáz a kedy budú k dispozícii údaje v týchto  
databázach?  
c) Má verejný obstarávateľ v úmysle nadobudnúť tieto osobitné autorské práva tak, aby  
mal k dispozícii historické údaje a neboli porušené autorské práva?  
Verejný obstarávateľ požaduje migráciu údajov zo súčasného informačného systému. V druhom kole  
PTK sa verejný obstarávateľ pýta hospodárskych subjektov na variantné riešenie spôsobu migrácie  
starých údajov do nového ISVS SSLP. Aj na základe očakávaných odpovedí (zistení) v druhom kole PTK  
pristúpi verejný obstarávateľ k rozhodnutiu o spôsobe migrácie, ktorý bude použitý vo verejnom  
obstarávaní.  
Strana 15 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Návrh štruktúry novej databázy bude plne v réžii dodávateľa. Údaje budú k dispozícii pre potreby  
migrácie v súčasných databázach.  
Verejný obstarávateľ nepotrebuje nadobudnúť autorské práva k štruktúre a dátovému modelu pre  
migráciu údajov do nového systému.  
1. V dokumente „Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií…“ sa o. i. uvádza:  
„AIS SSLP má pokryť všetky požadované procesy Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj  
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, v súlade so všetkými legislatívnymi  
požiadavkami a to tak, aby sa stali maximálne elektronizované, riadené procesmi v súlade s  
platnou legislatívou, no v maximálnej miere konfigurovateľné, aby ich bolo možné upravovať  
internými zdrojmi organizácie. Všetky procesy musia spĺňať štandardy kladené na  
elektronizáciu procesov v štátnej a verejnej správe pri zachovaní vysokej bezpečnosti,  
autenticity (teda aby každý krok bolo možné dohľadať - kto, kedy a v akom procese ho  
vykonal), so zachovaním požiadavky, že každý údaj musí byť v informačnom systéme iba a  
práve raz v module kde vznikol, ale zároveň musí byť prístupný pre všetky ostatné komponenty  
AIS SSLP, ako aj pre iné externé zdroje.“  
Žiadame Vás o presné stanovenie parametrov, ktoré sme zvýraznili kurzívou, keďže podľa  
našich skúseností jednotlivé úrovne konfigurovateľnosti, bezpečnosti či autenticity majú  
výrazný vplyv na cenu ponuky.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že pod pojmom konfigurovateľné je myslená možnosť upravovať  
systémové premenné v procesoch, u ktorých môže v čase dochádzať k zmene logiky jednoduchým  
konfiguračným zásahom oprávneného pracovníka K NR SR bez nutnosti čerpať systémovú podporu  
dodávateľa.  
Miera riadenia bezpečnosti v ISVS SSLP musí zodpovedať legislatívnym požiadavkám s ohľadom na to,  
že v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti ide o základnú službu. S uvedeným súvisí aj  
zabezpečenie autenticity.  
2. V dokumente „Projektový zámer“ v sekcii „7.1.1 Paušálne služby“ sa o. i. uvádza:  
„Paušálne služby zahŕňajú zabezpečovanie bežnej servisnej podpory prevádzky SSLP, ako aj  
poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, kontinuálnej a bezpečnej prevádzky v súlade s  
aktuálnymi platnými požiadavkami:  
-
-
-
-
poskytnutie nových verzií s optimalizovanými funkciami  
poskytnutie nových verzií s rozšírenou funkcionalitou všeobecného charakteru  
poskytnutie nových verzií SSLP v dôsledku zmien v informačných technológiách, alebo  
dôsledku riešenia problémov/incidentov  
-
Pre tieto potreby bude zabezpečený riadený a kontrolovaný prístup cez VPN pre zhotoviteľa.  
Zhotoviteľ musí plniť interné pravidlá pre používanie vpn v opačnom prípade mu môže byť  
prístup cez vpn odobraný aj počas trvania zmluvy bez nároku na úpravu finančného plnenia.“  
Žiadame Vás o presné stanovenie kritérií pre vymedzenie parametrov, ktoré sme zvýraznili  
kurzívou a ktoré automaticky zakladajú povinnosť dodávateľa poskytovať nové verzie  
(modulov AIS) SSLP.  
Strana 16 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Zároveň Vás žiadame zvážiť odobranie prístupu cez VPN a namiesto toho porušovanie  
interných pravidiel pre používanie VPN radšej sankcionovať.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že poskytnutie nových verzií s optimalizovanými funkciami -  
v prípade, ak dodávateľ potrebuje nasadiť novú verziu nejakej funkcionality, pretože mu to umožňuje  
znížiť budúce náklady, tento článok mu to umožňuje, avšak bez nároku na finančné plnenie zo strany  
dodávateľa.  
Poskytnutie nových verzií s rozšírenou funkcionalitou všeobecného charakteru - rovnaký dôvod ako  
predošlý článok s tým, že v tomto prípade umožňuje doplniť novú funkcionalitu.  
Poskytnutie nových verzií SSLP v dôsledku zmien v informačných technológiách alebo v dôsledku  
riešenia problémov/incidentov - verejný obstarávateľ predpokladá, že dodaný ISVS SSLP bude závislý  
na množstve podporných SW tretích strán. Napríklad pri operačnom systéme môže v dôsledku zmien  
dôjsť k takej zmene, že znemožní správne fungovanie aplikácie alebo jej časti. Rovnako pri riešení  
incidentov, bezpečnostných incidentov a kybernetických bezpečnostných incidentov môže dôjsť k  
požiadavke na úpravu časti IS ISVS SSLP.  
3. V dokumente „Dielo a jeho prevádzka“ v sekcii „1.1 Zdrojový kód“ sa uvádza:  
„Dodávateľ odovzdá bezodkladne po dodaní diela verejnému obstarávateľovi výlučnú kontrolu  
nad funkčným vývojovým a produkčným prostredím dodaného informačného systému, vrátane  
úplného aktuálneho zdrojového kódu, práv na používanie akéhokoľvek podkladového  
vývojového frameworku, vývojového komponentu použitého pri vývoji, preexistentného  
softvéru.  
Dodávateľ je povinný odovzdať verejnému obstarávateľovi funkčné vývojové a produkčné  
prostredie, vrátane úplného aktuálneho zdrojového kódu pri ukončení zmluvy.“  
Pre dodávku modulov AIS SSLP sa použije vývojové prostredie od spoločnosti Microsoft.  
Žiadame Vás preto o informáciu, či súčasťou dodávky AIS SSLP má byť aj licencia na toto  
vývojové prostredie.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že licencia na vývojové prostredie nemusí byť súčasťou dodávky.  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
„Ako je možné postaviť riešenie z pohľadu aplikačnej architektúry (licencie vs. vývoj), resp. je  
navrhovaná aplikačná architektúra realizovateľná?“  
Ak čítame otázku správne, vnímame v nej otázky dve.  
ÁNO, navrhovaná aplikačná architektúra je v zásade realizovateľná.  
NIE, nemienime postupovať cestou „licencie vs. vývoj“, naopak, vzhľadom na časový tlak  
mienime v prvom priblížení použiť s výhodou kombinovanú cestu „licencie a vývoj“. Dôvodne  
sa totiž domnievame, že aj keď dokument „Projektový zámer“ v úvodnom odseku sekcie „8  
HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU“ uvádza (podčiarknutie je naše):  
„Realizácia projektu je plánovaná na 24 mesiacov od ukončenia verejného obstarávania. Z  
pohľadu inkrementov sa jedná o 2, ktoré budú trvať po 12 mesiacov a teda projekt bude  
rozdelený do 2 etáp.“,  
v nadväznosti na už uvedené rozhodnutie ÚVO je oveľa pravdepodobnejšie, že na realizáciu  
projektu je k dispozícii iba 12 mesiacov, s čím napokon počíta aj tabuľka nasledujúca po  
Strana 17 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
citovanom úvodnom odseku, ktorá obsahuje rámcové zadefinovanie fáz projektu, teda  
samotný harmonogram. Na základe tohto harmonogramu je podľa nášho expertného  
pohľadu jedinou zaručenou realizačnou cestou práve kombinácia „licencie a vývoj“. Ako sme  
uviedli v našom liste . . . . . (anonymizovaný text) doručenom Kancelárii NR SR, „komplexnosť  
projektovaného riešenia popri veľmi obmedzenom čase, ktorý zostáva na kompletnú  
náhradu existujúceho IS NR, pokladáme za najväčšie riziko pre včasné dokončenie a úspešné  
sprevádzkovanie IIS NR, ktoré môže znamenať až fatálne zlyhanie s následkami, že o. i.:  
a) náklady K NR SR na riešenie vzniknutej situácie sa budú významne navyšovať;  
b) IIS NR nebude funkčný;  
c) SSLP už nebude podporovaný SLA,  
čo čiastočne či úplne znemožní fungovanie NR SR spôsobom, ako to vyžaduje legislatíva.“  
V citovanom liste sme zároveň uviedli nami odporúčaný postup vrátane harmonogramu:  
„[…] Pri našej úrovni poznania IKT v K NR SR dovoľujeme si navrhnúť rozfázovanie  
zamýšľaného „projektového zámeru“ tak, aby ďalší komponent IIS NR pribudol doň až po  
nasadení, odladení a úplnom sprevádzkovaní predchádzajúceho komponentu, napríklad  
komponent Elektronická registratúra . . . . . (anonymizovaný text) a komponent Digitálny  
konferenčný systém od . . . . . (anonymizovaný text). Zároveň sa domnievame, že takýto  
postup povedie k istej úspore finančných prostriedkov najmä vzhľadom na jasne  
zadefinované prostredie, do ktorého sa ďalší komponent má začleniť.  
Čo sa týka harmonogramu realizácie „projektového zámeru“ vzhľadom na SSLP a už  
opakovane naznačený či spomenutý hraničný termín . . . . . . (anonymizovaný text) , kedy  
vyprší . . . . . . (anonymizovaný text), v zmysle nášho názoru uvedeného v bode 10  
dovoľujeme si odporučiť tieto termíny:  
analýza požiadaviek a špecifikácia riešenia  
vývoj, testovanie, tvorba technickej a  
používateľskej dokumentácie  
integračné testovanie  
1. marec – 31. júl 2020  
1. august 2020 – 31. júl 2021  
1. 31. august 2021  
zaškoľovanie  
pilotná prevádzka  
ostrá prevádzka  
1. september 2021 31. marec 2022  
1. september 2021 31. marec 2022  
od 1. apríla 2022  
Keďže . . . . . . . (anonymizovaný text) bez odozvy, vedomí si situácie, ktorá hrozí Národnej  
rade Slovenskej republiky v prípade neexistencie funkčného IS SSLP, . . . . . (anonymizovaný  
text) listom doručeným Kancelárii NR SR . . . . . . (anonymizovaný text), v ktorom sme o. i.  
uviedli:  
„IS SSLP bol . . . . . . (anonymizovaný text), vyvinutý, zhotovený, implementovaný a dodaný  
počas vyše . . . . . . (anonymizovaný text) špeciálne pre potreby Národnej rady SR. Slúži ako  
IT podpora procesov v jej pôsobnosti tak, ako ich stanovujú Ústava Slovenskej republiky,  
ústavné zákony, predovšetkým ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu  
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, a ďalšie právne  
predpisy, predovšetkým zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení  
neskorších predpisov a zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
[…] IS SSLP nemôže byť prevádzkovaný bez primeranej IT podpory jednak pre svoju rozsiahlosť  
a komplexnosť, no predovšetkým pre úlohy, ktoré plní vzhľadom na povinnosti, ku ktorým  
Národnú radu SR aj pod sankciami zaväzuje legislatíva. . . . . . . . . (anonymizovaný text).  
Aktuálna . . . . . . (anonymizovaný text), je však výsledkom bezprecedentne dlhého (október  
2016 – máj 2018) i nesmierne komplikovaného obstarávania. Práve vzhľadom na ťažkosti,  
ktorými bolo poznamenané obstarávanie služieb tejto IT podpory – úspešný bol . . . . . . .  
Strana 18 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
(anonymizovaný text), dovolíme si uviesť detaily, ktoré nás v neposlednom rade motivovali,  
aby sme sa na Vás obrátili . . . . . . . (anonymizovaný text). Už teraz si však dovoľujeme  
zdôrazniť, že  
1. Národná rada SR nedokáže fungovať bez IT podpory IS SSLP;  
2. platnosť . . . . . (anonymizovaný text);  
3. Úrad pre verejné obstarávanie – ako vyplynulo z uvedeného 20-mesačného obstarávania –  
už nepripustí obstarávanie tejto služby IT podpory priamym rokovacím konaním;  
4. Kancelária NR SR vypísaním verejnej súťaže na obstaranie služieb IT podpory ISVS SSLP by  
porušila Autorský zákon, keďže ani nevlastní zdrojové kódy IS SSLP, ani nie je nositeľom  
licenčných oprávnení potrebných pre servisné zásahy do IS SSLP.  
Čo sa týka spomenutého druhého, úspešného procesu obstarávania služieb IT podpory IS SSLP,  
ako postup zadávania zákazky bolo použité priame rokovacie konanie so zreteľom na § 29  
písm. f) a podľa § 81 písm. b) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní, pričom obstarávateľ (K NR  
SR) argumentoval technickými dôvodmi, ktoré pre IS SSLP spočívajú najmä:  
-
-
-
v kódovej zložitosti;  
v potrebe využiť osobitné know-how;  
v potrebe zabezpečovať optimalizáciu technickej akosti IS SSLP prostredníctvom vlastností  
softvéru, ako sú spoľahlivosť, pružnosť, presnosť, správnosť, efektívnosť, hospodárnosť a  
použiteľnosť tohto softvérového riešenia;  
-
-
-
v potrebe overovať nasadené zmeny v zmysle legislatívnych požiadaviek;  
v potrebe zabezpečiť nízku chybovosť pri zásahoch do existujúceho IS SSLP;  
v požiadavkách na integráciu a interoperabilitu informačných systémov integrovaných na  
IS SSLP;  
-
-
-
v potrebe predchádzať vzniku problému s informačným zahltením ISVS SSLP;  
v požiadavkách na kompatibilitu informačných systémov;  
v potrebe zabezpečiť vnútornú kvalitu IS SSLP prostredníctvom zdrojového kódu  
(priehľadnosť, dobrá organizácia a štruktúra, dostatočne spracované komentáre v kóde)  
atď.  
Prvý proces obstarávania služieb IT podpory IS SSLP zrušil Úrad pre verejné obstarávanie  
svojím rozhodnutím číslo 5555-6000/2017-ODI z 10. júla 2017. V rámci súvisiacich . . . . .  
(anonymizovaný text), uviedla, že „sa stavia kladne k možnému postúpeniu výhradných  
autorských práv, ktorých je vlastníkom, a to vo vzťahu k výhradnému vlastníctvu zdrojového  
kódu základnej aplikačnej softvérovej infraštruktúry SSLP, ako aj k výhradnému vlastníctvu  
zdrojového kódu jednotlivých nasadených modulov SSLP“ (bod 14 rozhodnutia; úrad ďalej v  
bode 35 rozhodnutia uvádza, že existencia výhradných práv spoločnosti bola kontrolovaným  
preukázaná). Spoločnosť ďalej garantovala, že za vyčíslenú sumu  
1. postúpi zdrojový kód základnej aplikačnej softvérovej infraštruktúry SSLP, ako aj zdrojový  
kód jednotlivých nasadených modulov SSLP, a to v elektronickej podobe;  
2. udelí potrebné licenčné práva;  
3. poskytne kapacitu dvoch človekodní týždenne počas deviatich mesiacov na prevzatie  
(tranzíciu) príslušného know-how.  
V rozsiahlom odôvodnení svojho rozhodnutia úrad napokon konštatoval, „že postupom  
kontrolovaného došlo k porušeniu § 81 písm. b) bod 3 a § 10 ods. 2 zákona o verejnom  
obstarávaní“ (bod 62). Vo svojom argumentačnom slede však ešte predtým uviedol o. i. aj  
dôležité náznaky pokynov pre ďalší možný postup kontrolovaného v súvislosti s obstarávaním  
dokončenia, zmeny či zásahu do IS SSLP:  
38. Úrad v súvislosti so splnením predmetnej podmienky na použitie priameho rokovacieho  
konania konštatuje, že kontrolovaný používa informačný systém SSLP, ktorý bol  
Strana 19 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
realizovaný na základe viacerých zmlúv . . . . . . (anonymizovaný text) a ku ktorému nemá  
kontrolovaný dohodnutú s dodávateľom výhradnú licenciu, ktorá by mu umožňovala výkon  
majetkových práv (napr. právo na dokončenie diela, zmenu diela alebo iný zásah do diela,  
resp. právo dať dielo dokončiť, zmeniť alebo vykonať iný zásah do diela treťou osobou).  
39. Úrad uvádza, že primeranou alternatívou k súčasnému SSLP, ktorý využíva kontrolovaný, s  
prihliadnutím na aktuálny stav licenčných zmlúv k tomuto informačnému systému, môže  
byť napríklad:  
a) rozšírenie licenčných oprávnení  
a
následné obstaranie predmetu zákazky  
prostredníctvom verejnej súťaže alebo  
b) obstarať kompletne nový informačný systém s vymienením potrebných licenčných  
oprávnení.  
K bodu 39 písm. a) úrad dodáva:  
45. Na základe skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch úrad konštatuje, že možnosť  
rozšírenia licenčných oprávnení na dodané dielo (konkrétne na SSLP) a následné obstaranie  
predmetu zákazky prostredníctvom verejnej súťaže by bola vzhľadom na vyjadrenie  
spoločnosti . . . . (anonymizovaný text), v tomto prípade realizovateľná, avšak aj napriek  
tejto skutočnosti sa kontrolovaný rozhodol použiť postup priameho rokovacieho konania  
bez toho, aby mal na to opodstatnený a preukázateľný dôvod.  
K bodu 39 písm. b) úrad dodáva:  
47. Nielen vzhľadom na skutočnosti uvádzané v bodoch 40 až 45 tohto rozhodnutia, ale taktiež  
vzhľadom na časové obdobie . . . . . (anonymizovaný text), počas ktorého bol SSLP vyvíjaný,  
má úrad za to, že vybudovanie nového informačného systému sa javí v danom prípade ako  
neefektívne a nehospodárne, keďže prichádza do úvahy možnosť v prvom podbode, t. j. že  
kontrolovaný môže odkúpiť zdrojové kódy daného systému, resp. rozšíriť svoje licenčné  
oprávnenia a obstarať predmet zákazky napr. verejnou súťažou.  
48. Úrad má za to, že kontrolovaný nepreukázal nehospodárnosť a neefektívnosť odkúpenia  
zdrojových kódov k danému systému ako primeranej alternatívy k obstarávanému  
predmetu zákazky […]. Úrad je toho názoru, že ak by kontrolovaný odkúpil zdrojové kódy a  
s nimi súvisiaci transfer know-how, tak by následne mohol obstarávať servisné služby tohto  
informačného systému (rovnako aj vývojovú podporu alebo rozvoj) v otvorenej súťaži, čo  
by zabezpečilo hospodársku súťaž hospodárskych subjektov poskytujúcich predmetné  
služby na trhu a pre kontrolovaného by to mohlo znamenať v dlhodobom meradle úsporu  
finančných prostriedkov.  
Dovolili sme si obsiahlo citovať z uvedeného rozhodnutia úradu, aj keď na jeho konci je  
uvedené, že sa doručí aj kontrolovanému, teda Kancelárii NR SR. Viedla nás k tomu  
skutočnosť, že nateraz nám nie je známe, že by K NR SR v krátkom čase spela k odkúpeniu  
potrebných zdrojových kódov, licencií a prevzatiu know-how, prípadne k vyhláseniu verejného  
obstarávania na nový systém. V tomto kontexte sa Národná rada SR nachádza v kritickom  
stave, na ktorý už dlhodobo aj písomne, no bezvýsledne upozorňujeme (vrátane stavu  
hlasovacieho zariadenia)… mlčanie zo strany Kancelárie NR SR… trvá už takmer rok odvtedy,  
čo sme odpovedali na listy, v ktorých sme boli Kanceláriou NR SR v rámci prieskumu trhu  
požiadaní o predloženie informatívnych (orientačných) cenových ponúk týkajúcich sa  
1. odkúpenia zdrojových kódov pre dielo SSLP (CRD-823-2/2019/OITE);  
2. služieb podpory pre dielo SSLP (CRD-823-1/2019/OITE);  
3. udelenia licencie pre dielo SSLP (CRD-823/2019/OITE),  
to všetko v rozsahu modulov podľa už uvedenej . . . . . . (anonymizovaný text) K NR SR.  
Náš list s odpoveďami navyše doplnený o odporúčaný harmonogram realizácie sme doručili  
Kancelárii NR SR . . . . . .. (anonymizovaný text) (KNRSR02/2019), odpoveď naň však dodnes  
Strana 20 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
neevidujeme. Pokračujúca nečinnosť zodpovedných za stav bude mať tak počnúc . . . . .  
(anonymizovaný text) za následok nefunkčnosť Národnej rady SR pre neschopnosť  
prevádzkovať informačný systém nezastupiteľný pre plnenie jedinečných úloh, ktoré jej  
vyplývajú z Ústavy a ďalších zákonov Slovenskej republiky.“  
Vo vzťahu k prebiehajúcej trhovej konzultácii sú nasledovné časti irelevantné.  
Konkrétny účastník PTK nižšie uvedeným spôsobom (zvýraznené kurzívou) odpovedal na nasledovnú  
otázku verejného obstarávateľa:  
„Aké iné informácie nad rámec poskytnutých projektových dokumentov potrebuje hospodársky  
subjekt vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky?“  
Hospodársky subjekt pre riadne ocenenie predmetu zákazky potrebuje najmä presné, úplné,  
konzistentné a aj z hľadiska spisovného jazyka správne uvedené informácie. Poukážeme len  
na dva prejavy neúplnosti poskytnutých projektových dokumentov, ostatné javy ponecháme  
stranou:  
i. V dokumente „Projektový zámer“ možno hneď na strane 2 vidieť, že je neúplný. Okrem  
toho na viacerých miestach odkazuje na neexistujúce alebo ináč pomenované prílohy.  
ii. V dokumente „Dielo a jeho prevádzka“ v sekcii „3 Testovanie“ v pasáži Akceptácia  
vykonaných prác sa uvádza:  
V prípade podľa bodu 7.6.2. Projektový manažér Objednávateľa a Zhotoviteľa dohodnú  
postup, t. j. či bude Objednávateľovi poskytnuté náhradné plnenie, alebo sa Zmluvné  
strany dohodnú na inom postupe.  
Bod 7.6.2. sa však v tomto dokumente nenachádza.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že všetky projektové dokumenty ISVS SSLP prešli revíziou s cieľom  
odstrániť prípadné nezrovnalosti tohoto typu.  
Konkrétny účastník PTK  
Má byť súčasťou dodávky aj hardvér? V dokumentácii sme jednoznačné vyjadrenie nenašli, nie je s ním  
počítané ani v CBA na MetaIS, rovnako chýba požadovaná špecifikácia na hardvér (servery, sieťové  
prvky,...) a požadovaná dostupnosť systémov.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že súčasťou projektových podkladov/dokumentov k verejnému  
obstarávaniu nie je žiaden hardvér. Položka - hardvér bola zahrnutá v rámci podkladov/dokumentov  
pre prípad, ak by potencionálny dodávateľ plánoval využiť pre ponúkané riešenie špecializovaný  
hardvér. Verejný obstarávateľ očakáva nasadenie ISVS SSLP do existujúcej infraštruktúry K NR SR.  
Využitie vládneho cloudu nie je možné a to z dôvodu prevádzkových požiadaviek zdôrazňujúc, že ISVS  
SSLP musí fungovať aj v prípade výpadku sieťovej infraštruktúry mimo správy K NR SR.  
Požadovaná dostupnosť systémov bola doplnená do funkčnej špecifikácie.  
1. Majú byť súčasťou dodávky aj licencie na softvér tretích strán (operačný systém,  
databázový server, virtualizačný server, atď.)? V dokumentácii sme jednoznačné vyjadrenie  
nenašli, rovnako chýba požadovaná špecifikácia na licencie.  
Strana 21 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že do funkčnej špecifikácie bola doplnená kapitola Infraštruktúra K NR  
SR, ktorá popisuje požadované informácie.  
1. Informačný systém SSLP bude postavený na tučnom alebo tenkom klientovi?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že návrh technického riešenia je v kompetencii dodávateľa, pričom  
s navrhnutým riešením musí verejný obstarávateľ súhlasiť.  
2. Aké integračné platformy chcete použiť pre Middleware?  
a. Enterprise service bus (ESB),  
b. Event stream processing (ESP),  
c. Application Programming Interface (API), API Gateway,  
d. Iné? Prosím uviesť, o čo ide.  
e. Alebo ide o kombináciu? Akú? A ako sú rozdelené úlohy?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že preferuje použitie technológie ESB. Pripravované verejné  
obstarávanie, ale nešpecifikuje konkrétny typ platformy, ale funkcionalitu a prevádzkové podmienky  
a teda nie je možné na túto otázku odpovedať.  
3. Akým produktom plánujete realizovať integračnú platformu pre Middleware?  
a. Názov produktu?  
b. Názov spoločnosti, ktorá vyvinula integračnú platformu?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že ISVS Middleware bude predmetom verejného obstarávania a preto  
ho nie je možné teraz bližšie špecifikovať.  
4. Z pohľadu modulov, budú jednotlivé moduly voči Middleware vystupovať ako?  
a. Producer,  
b. Consumer,  
c. Producer aj consumer.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že ISVS Middleware bude vystupovať v roli producer aj consumer.  
5. Z pohľadu modulov, budú jednotlivé moduly voči Middleware komunikovať?  
a. Synchrónne,  
b. Asynchrónne,  
c. Synchrónne aj asynchrónne.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že ISVS SSLP bude voči ISVS MIddleware komunikovať synchrónne aj  
asynchrónne podľa výsledku analýzy procesov a následného návrhu optimálnej integračnej služby.  
6. Komunikácia medzi jednotlivými modulmi môže byť realizovaná?  
a. Výlučne cez integračnú platformu - middleware,  
b. Prostredníctvom databázy,  
c. Inak, prosím uviesť.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že rozšíril funkčnú špecifikáciu o kapitolu Middleware a doplnil  
schému dátovej výmeny medzi jednotlivými modulmi vrátane grafického zobrazenia. Časť modulov  
Strana 22 z 34  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
môže komunikovať napriamo prostredníctvom databázy, časť musí komunikovať prostredníctvom ISVS  
Middleware. Externé systémy musia vždy komunikovať prostredníctvom ISVS Middleware.  
7. Je pre vytváranie modulov potrebné počítať centrálnym logovaním, alebo je to  
zabezpečené prostredníctvom Middleware?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že logovanie musí byť zabezpečené na úrovni modulov pričom musí  
k nemu existovať integračné rozhranie na konzumáciu logov do externého prostredia. Do funkčnej  
špecifikácie bola doplnená požiadavka upresňujúca požiadavky na logovanie.  
8. Aký je plánovaný spôsob nasadzovania?  
a. Kontajnerizácia?  
b. Inak, prosím uviesť.  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že ISVS Middleware bude predmetom verejného obstarávania, preto  
teraz nie je možné na túto otázku odpovedať. Verejný obstarávateľ preferuje technológiu ESB avšak  
prebiehajúce verejné obstarávanie nešpecifikuje konkrétny typ platformy ale funkcionalitu a  
prevádzkové podmienky.  
9. Aký SQL server plánujete použiť?  
a. Microsoft SQL server?  
b. Oracle?  
c. Iný?  
Verejný obstarávateľ vysvetľuje, že v prípade využívania databázy musí podporovať MS SQL server  
2019 cluster (poskytne VO) alebo vlastnú databázu, ktorá ale musí byť súčasťou inštalácie produktu a  
musí byť vysoko dostupná.  
10. Niektoré moduly majú požiadavku na vytvorenie stránky/ formulára v intranete.  
a. Ak intranet už existuje, na čom je postavený?  
b. Komunikácia medzi intranetom a SSLP bude pomocou webslužieb, alebo pomocou  
„middleware“?  
c. Intranet bude používať rovnaké oprávnenia pre používateľov ako SSLP? T. j., budú  
využívať rovnaký modul na oprávnenia?  
Všetky požiadavky na vytvorenie webových formulárov boli prepracované s cieľom zabezpečiť  
vytvorenie príslušných integračných služieb. Samotné formuláre budú riešené v inom projekte a budú  
využívať tieto integračné služby.  
11. Podateľňa - podpisovanie elektronických formulárov  
a. má NRSR vlastnú podateľňu, na ktorú sa bude SSLP integrovať, alebo sa bude  
požívať podateľňa na ÚPVS?  
<