KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 1 z 18
k CRD - 155/2021
Príloha č. 2 - Okruh otázok v zmysle Vysvetlenia č. 1 a PHZ
k Vysvetleniu č. 1 vznesených otázok a doplňujúce informácie v rámci prípravných trhových konzultácií - Agendový, informačný systém: Systém na sledovanie legislatívneho procesu - zaslanie hospodársky subjekt a zverejnenie v profile.
OKRUH OTÁZOK V ZMYSLE VYSVETLENIA Č. 1 A OČAKÁVANÉ ODPOVEDE
HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV
1)Mal by hospodársky subjekt záujem zúčastniť sa plánovaného verejného obstarávania na plánovaný predmet budúcej zákazky: „Agendový, informačný systém: Systém na sledovanie legislatívneho procesu“?
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:
2)Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Projektové dokumenty - Aktualizované v zmysle Vysvetlenia č. 1), ktoré sprístupnil verejný obstarávateľ, za dostatočné, určité a zrozumiteľné, a to za účelom jednoznačného definovania predmetu budúcej zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky?
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:
(v prípade odpovede NIE, je nevyhnutné uviesť problematiku/oblasť, ktorú považuje hospodársky subjekt za nedostatočnú, neurčitú alebo nezrozumiteľnú).
3)Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet budúcej zákazky sám alebo by musel využiť kapacity subdodávateľa/subdodávateľov?
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:
(odpoveď v tvare ÁNO znamená, že hospodársky subjekt dokáže predmet budúcej zákazky plniť(poskytnúť) sám; odpoveď v tvare NIE znamená, že hospodársky subjekt nedokáže predmet budúcej zákazky plniť (poskytnúť) sám a musí využiť kapacity subdodávateľa/subdodávateľov; pri odpovedi v tvare NIE je nevyhnutné taktiež definovať aj oblasť/problematiku, na ktorej sa bude podieľať práve zamýšľaný subdodávateľ/subdodávatelia).
4)Považuje hospodársky subjekt harmonogram projektu, ktorý navrhuje (navrhol) verejný obstarávateľ, za časovo realizovateľný a to v rozsahu, ktorý bol zahrnutý do dokumentu - Projektový zámer na SSLP - VO, kapitola 8?
Ak navrhovaný harmonogram projektu nie je časovo realizovateľný, tak verejný obstarávateľ žiada hospodársky subjekt o vlastný (subjektívny) návrh časového harmonogramu projektu, ktorý je podľa dôsledného uváženia hospodárskeho subjektu realizovateľný.
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 2 z 18
CENOVÉ ÚDAJE (INDIKATÍVNE CENOVÉ PONUKY) PRE ÚČELY STANOVENIA
PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY V ZMYSLE VYSVETLENIA č. 1
(ďalej aj ako len „PHZ“)
Verejný obstarávateľ uvádza, že účelom prípravných trhových konzultácií je aj objektívne určenie predpokladanej hodnoty budúcej zákazky a to v závislosti od cenových údajov/informácií (indikatívnych cenových ponúk), ktoré hospodárske subjekty poskytnú. Na naplnenie tohto
očakávaného účelu je nevyhnutné oceniť (vyplniť) po Vysvetlení č. 1 nižšie uvedené tabuľky č. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9A, 9B, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, 12B, 13, 14 a 15, ktoré definoval verejný
obstarávateľ a ktoré zodpovedajú štruktúre odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky, resp. súvisia s objektívnym určením predpokladanej hodnoty budúcej zákazky.
Dovoľujeme si hospodárske subjekty (dodávateľov) požiadať, aby nemenili formát nižšie definovaných
tabuliek a v prípade, ak hospodársky subjekt (dodávateľ) identifikuje nezrovnalosť v štruktúre
odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky, aby na túto skutočnosť verejného obstarávateľa
upozornil.
ŠTRUKTÚRA ODHADOVANEJ CELKOVEJ CENY ZA PREDMET ZÁKAZKY - ISVS SSLP:
Odhadovaná celková cena za predmet zákazky je tvorená nasledovnou cenovou štruktúrou:
1)Cena za vývoj diela - okrem Modulu majetkové priznania VF (ocenenie zahrnuté v rámci
tabuľky č. 1):
a)Analýza a dizajn (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),
b)Implementácia (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),
c)Testovanie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),
d)Nasadenie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1);
2)Cena za vývoj diela - len Modul majetkové priznania VF (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č.
2):
a)Analýza a dizajn (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2),
b)Implementácia (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2),
c)Testovanie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2),
d)Nasadenie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2);
3)Cena za nákup HW a licencií (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 3);
4)Cena za SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky - okrem Modulu majetkové priznania VF
(ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 4);
5)Cena za SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky - len Modul majetkové priznania VF
(ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 5);
6)Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky - okrem Modulu majetkové priznania VF
(ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 6);
7)Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky - len Modul majetkové priznania VF
(ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 7);
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 3 z 18
8)Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - okrem Modulu majetkové
priznania VF pri uplatnení opcie v 6., 7., 8., 9. a 10. roku očakávaného, životného cyklu diela
(ocenenie zahrnuté v rámci finálnej tabuľky č. 13);
9)Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - len Modul majetkové
priznania VF pri uplatnení opcie v 6., 7., 8., 9. a 10. roku očakávaného, životného cyklu diela -
(ocenenie zahrnuté v rámci finálnej tabuľky č. 13);
10)Cena za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 6.,
7., 8., 9. a 10. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho
ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií (ocenenie
zahrnuté v rámci tabuľky č. 8A, 9A, 10A, 11A, 12A);
11)Cena za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 6., 7., 8.,
9. a 10. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného
(12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií (ocenenie zahrnuté
v rámci tabuľky č. 8B, 9B, 10B, 11B, 12B).
Verejný obstarávateľ zdôrazňuje/uvádza, a to aj so zreteľom na poskytnuté Vysvetlenie č. 1, že pre objektívne určenie predpokladanej hodnoty budúcej zákazky je nevyhnutné, aby hospodárske subjekty ocenili (vyplnili) aj požadované, súvisiace služby za migráciu údajov z pôvodných databáz. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť 2 (dva) varianty požadovaných, súvisiacich služieb za migráciu údajov z pôvodných databáz a to za nasledovných podmienok:
1.variant, ak by dodávateľovi (hospodárskemu subjektu) nebola dodaná technická dokumentácia
k databázam (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 14);
2.variant, ak by dodávateľovi (hospodárskemu subjektu) bola dodaná technická dokumentácia
k databázam (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 15).
VŠEOBECNE - CENA ZA VÝVOJ DIELA:
Štruktúra ceny za vývoj diela predpokladá realizáciu projektu prostredníctvom jednotlivých fáz projektu, ktorými sú:
Analýza a dizajn;
Implementácia;
Testovanie;
Nasadenie.
Verejný obstarávateľ upozorňuje najmä na skutočnosť, že dodávateľ (hospodársky subjekt) musí v cene za vývoj diela obsiahnuť aj odovzdanie zdrojových kódov v prospech objednávateľa (verejného obstarávateľa), prevod autorských práv na objednávateľa (verejného obstarávateľa).
Verejný obstarávateľ požaduje cenu za vývoj diela stanoviť osobitne k Modulu majetkové priznania VF
(v texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra ceny za vývoj diela len Modul majetkové priznania VF“) a osobitne k všetkým, ostatným modulom ISVS SSLP (v texte nižšie zdôraznené označením
„Štruktúra ceny za vývoj diela – okrem Modulu majetkové priznania VF“).
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 4 z 18
TABUĽKA č. 1
Štruktúra ceny za vývoj diela - okrem Modulu majetkové priznania VF
Fáza projektu
Pozícia na projekte
Počet MDs*
Cena bez DPH
za jednotku
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Projektový manažér IT projektu
IT analytik
Špecialista pre bezpečnosť IT
Analýza a dizajn
IT architekt
Projektový manažér IT projektu
IT architekt
IT programátor/vývojár
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance
Implementácia
Špecialista pre bezpečnosť IT
Projektový manažér IT projektu
IT tester
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance
Testovanie
Špecialista pre bezpečnosť IT
Projektový manažér IT projektu
IT architekt
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance
Školiteľ pre IT systémy
IT/IS konzultant (napr. SAP)
Nasadenie
Špecialista pre databázy
SPOLU:
X
Počet MDs* - Dodávateľ (hospodársky subjekt) doplní odhadovaný počet MDs so zreteľom na danú fázu projektu a jednotlivú, požadovanú, expertnú pozíciu.
TABUĽKA č. 2
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 5 z 18
Štruktúra ceny za vývoj diela – len Modul majetkové priznania VF
Fáza projektu
Pozícia na projekte
Počet MDs*
Cena bez DPH
za jednotku
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Projektový manažér IT projektu
IT analytik
Špecialista pre bezpečnosť IT
Analýza a dizajn
IT architekt
Projektový manažér IT projektu
IT architekt
IT programátor/vývojár
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance
Implementácia
Špecialista pre bezpečnosť IT
Projektový manažér IT projektu
IT tester
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance
Testovanie
Špecialista pre bezpečnosť IT
Projektový manažér IT projektu
IT architekt
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance
Školiteľ pre IT systémy
IT/IS konzultant (napr. SAP)
Nasadenie
Špecialista pre databázy
SPOLU:
X
Počet MDs* - Dodávate (hospodársky subjekt) doplní odhadovaný počet MDs so zreteľom na danú fázu projektu a jednotlivú, požadovanú, expertnú pozíciu.
TABUĽKA č. 3
Štruktúra ceny za nákup HW a licencií
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 6 z 18
Názov položky*
Počet*
Cena bez DPH za jednotku
Cena celkom bez DPH za počet
Cena celkom s DPH za počet
SPOLU:
X
X
Názov položky* - Dodávateľ (hospodársky subjekt) doplní odhadované HW komponenty a licencie, ktoré súvisia s dodaním/poskytnutím predmetu budúcej zákazky.;
Počet* - Dodávateľ (hospodársky subjekt) doplní počet odhadovaných HW komponentov a licencií, ktoré súvisia s dodaním/poskytnutím predmetu budúcej zákazky.
VŠEOBECNE - CENA ZA SLA PODPORU A ÚDRŽBU POČAS DOBY PREVÁDZKY
SLA podpora a údržba je predpokladaná na obdobie 60 mesiacov (5 rokov) počas doby prevádzky diela. Verejný obstarávateľ požaduje cenu za SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky stanoviť
osobitne k Modulu majetkové priznania VF (v texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra ceny za
SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky len Modul majetkové priznania VF“) a osobitne
k všetkým, ostatným modulom ISVS SSLP (v texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra ceny za SLA
podporu a údržbu počas doby prevádzky – okrem Modulu majetkové priznania VF“).
TABUĽKA č. 4
Štruktúra ceny za SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky - okrem Modulu majetkové priznania VF
Položka
Merná jednotka
Počet mesiacov
Cena bez DPH za mernú jednotku (mesiac)
Cena celkom bez DPH za počet mesiacov
Cena celkom s DPH za počet mesiacov
SLA podpora a údržba počas doby prevádzky - okrem Modulu majetkové priznania VF.
Mesiac
60
TABUĽKA č. 5
Štruktúra ceny za SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky - len Modul majetkové priznania VF
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 7 z 18
Položka
Merná jednotka
Počet mesiacov
Cena bez DPH za mernú jednotku (mesiac)
Cena celkom bez DPH za počet mesiacov
Cena celkom s DPH za počet mesiacov
SLA podpora a údržba počas doby prevádzky - len Modul majetkové priznania VF.
Mesiac
60
VŠEOBECNE - CENA ZA DROBNÝ ROZVOJ DIELA POČAS DOBY PREVÁDZKY:
Drobný rozvoj diela je predpokladaný počas doby prevádzky v dĺžke 60 mesiacov (5 rokov). Verejný obstarávateľ požaduje cenu za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky stanoviť osobitne k Modulu
majetkové priznania VF (v texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela
počas doby prevádzky len Modul majetkové priznania VF“) a osobitne k všetkým, ostatným
modulom ISVS SSLP (v texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela počas
doby prevádzky – okrem Modulu majetkové priznania VF“).
TABUĽKA č. 6
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky - okrem Modulu majetkové priznania VF
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
681
Služby rozvoja diela – IT Analytik
391
Služby rozvoja diela – IT Architekt
170
Služby rozvoja diela – IT tester
125
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
85
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
85
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
85
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
119
SPOLU:
1741
X
TABUĽKA č. 7
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky - len Modul majetkové priznania VF
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 8 z 18
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
38
Služby rozvoja diela – IT Analytik
22
Služby rozvoja diela – IT Architekt
10
Služby rozvoja diela – IT tester
5
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
5
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
5
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
5
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
7
SPOLU:
97
X
OPCIE V 6., 7., 8., 9. A 10. ROKU OČAKÁVANÉHO, ŽIVOTNÉHO CYKLU DIELA - ISVS SSLP
Do úvahy prichádzajú v 6., 7., 8., 9. a 10. roku životného cyklu diela - ISVS SSLP nasledovné opcie:
drobný rozvoj diela,
SLA ročná podpora a údržbu (12 kalendárnych mesiacov).
Verejný obstarávateľ požaduje opcie oceniť osobitne k Modulu majetkové priznania VF a osobitne
k všetkým, ostatným modulom ISVS SSLP a to pre ten-ktorý rok očakávaného, životného cyklu diela -
ISVS SSLP.
TABUĽKA č. 8A
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
136
Služby rozvoja diela – IT Analytik
78
Služby rozvoja diela – IT Architekt
34
Služby rozvoja diela – IT tester
17
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
17
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
24
SPOLU:
340
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 9 z 18
TABUĽKA č. 8B
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ²
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik
4
Služby rozvoja diela – IT Architekt
2
Služby rozvoja diela – IT tester
1
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
1
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
1
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
1
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
2
SPOLU:
20
TABUĽKA č. 9A
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
136
Služby rozvoja diela – IT Analytik
78
Služby rozvoja diela – IT Architekt
34
Služby rozvoja diela – IT tester
17
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
17
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
24
SPOLU:
340
TABUĽKA č. 9B
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 10 z 18
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ²
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik
4
Služby rozvoja diela – IT Architekt
2
Služby rozvoja diela – IT tester
1
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
1
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
1
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
1
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
2
SPOLU:
20
TABUĽKA č. 10A
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
136
Služby rozvoja diela – IT Analytik
78
Služby rozvoja diela – IT Architekt
34
Služby rozvoja diela – IT tester
17
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
17
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
24
SPOLU:
340
TABUĽKA č. 10B
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 11 z 18
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ²
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik
4
Služby rozvoja diela – IT Architekt
2
Služby rozvoja diela – IT tester
1
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
1
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
1
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
1
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
2
SPOLU:
20
TABUĽKA č. 11A
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ²
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
136
Služby rozvoja diela – IT Analytik
78
Služby rozvoja diela – IT Architekt
34
Služby rozvoja diela – IT tester
17
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
17
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
24
SPOLU:
340
TABUĽKA č. 11B
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 12 z 18
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ²
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik
4
Služby rozvoja diela – IT Architekt
2
Služby rozvoja diela – IT tester
1
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
1
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
1
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
1
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
2
SPOLU:
20
TABUĽKA č. 12A
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
136
Služby rozvoja diela – IT Analytik
78
Služby rozvoja diela – IT Architekt
34
Služby rozvoja diela – IT tester
17
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
17
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
17
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
24
SPOLU:
340
TABUĽKA č. 12B
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 13 z 18
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ²
Názov položky
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Služby rozvoja diela – IT Programátor/ vývojár
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik
4
Služby rozvoja diela – IT Architekt
2
Služby rozvoja diela – IT tester
1
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT systémy
1
Služby rozvoja diela – Projektový manažér IT projektu
1
Služby rozvoja diela – Špecialista pre bezpečnosť IT
1
Služby rozvoja diela – Špecialista pre databázy
2
SPOLU:
20
¹ Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 6 / počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 681 MDs / 5 rokov = 136 MDs na rok (12 mesiacov) s matematickým zaokrúhlením.
² Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 7 / počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 38 MDs / 5 rokov = 8 MDs na rok (12 mesiacov) s matematickým zaokrúhlením.
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 14 z 18
Aká je hospodárskym subjektom odhadovaná celková cena za predmet zákazky počas plánovaného trvania zmluvy 5 rokov (60 mesiacov) + 5 rokov opcia (60 mesiacov)?
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:
FINÁLNA TABUĽKA č. 13
ŠTRUKTÚRA ODHADOVANEJ CELKOVEJ CENY ZA PREDMET ZÁKAZKY - ISVS SSLP
Odhadovanú celkovú cenu za predmet zákazky je potrebné stanoviť/určiť v zmysle ocenenia nasledovnej, finálnej tabuľky č. 13:
P. č.
Položka celkovej ceny za predmet zákazky - ISVS SSLP
1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
5. rok
Cena v €
bez DPH
(spolu)
1.
Cena za vývoj diela - okrem Modulu majetkové priznania VF.
(Cena podľa tabuľky č. 1)
X
X
X
X
2.
Cena za vývoj diela - len Modul majetkové priznania VF.
(Cena podľa tabuľky č. 2)
X
X
X
X
3.
Cena za nákup HW.
(Cena podľa tabuľky č. 3)
4.
Cena za nákup licencií.
(Cena podľa tabuľky č. 3)
5.
Cena za SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky - okrem Modulu majetkové priznania VF.
(Cena podľa tabuľky č. 4)
6.
Cena za SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky - len Modul majetkové priznania VF.
(Cena podľa tabuľky č. 5)
7.
Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky - okrem
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 15 z 18
Modulu majetkové priznania VF.
(Cena podľa tabuľky č. 6)
8.
Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky - len Modul majetkové priznania VF.
(Cena podľa tabuľky č. 7)
9.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela.
10.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela.
11.
Cena za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.¹
(Cena podľa tabuľky č. 8A)
12.
Cena za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.²
(Cena podľa tabuľky č. 8B)
13.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela.
14.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela.
15.
Cena za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.¹
(Cena podľa tabuľky č. 9A)
16.
Cena za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.²
(Cena podľa tabuľky č. 9B)
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 16 z 18
17.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela.
18.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela.
19.
Cena za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.¹
(Cena podľa tabuľky č. 10A)
20.
Cena za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.²
(Cena podľa tabuľky č. 10B)
21.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela.
22.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela.
23.
Cena za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.¹
(Cena podľa tabuľky č. 11A)
24.
Cena za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.²
(Cena podľa tabuľky č. 11B)
25.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného cyklu diela.
26.
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného cyklu diela.
27.
Cena za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 17 z 18
pozícií.¹
(Cena podľa tabuľky č. 12A)
28.
Cena za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií.²
(Cena podľa tabuľky č. 12B)
Odhadovaná celková cena za predmet zákazky v € bez DPH:
(Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH počas plánovaného trvania zmluvy 5 rokov (60 mesiacov) + 5 rokov (60 mesiacov) opcia na uplatnenie ročnej, požadovanej SLA podpory + 5 rokov (60 mesiacov) opcia na uplatnenie drobného rozvoja diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií).
Poznámka verejného obstarávateľa:
Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky (uplatnenie drobného rozvoja diela) nesmie mať dodatočný vplyv v podobe navýšenia ceny za SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky diela.
¹ Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 6 / počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 681 MDs / 5 rokov = 136 MDs na rok (12 mesiacov) s matematickým zaokrúhlením.
² Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 7 / počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 38 MDs / 5 rokov = 8 MDs na rok (12 mesiacov) s matematickým zaokrúhlením.
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 18 z 18
MIGRÁCIA ÚDAJOV Z PÔVODNÝCH DATABÁZ
TABUĽKA č. 14
Štruktúra ceny za migráciu údajov z pôvodných databáz - 1. variant, ak by dodávateľovi (hospodárskemu subjektu) nebola dodaná technická dokumentácia k databázam
Cena za migráciu údajov z pôvodnej databázy bez dodania dokumentácie technickej špecifikácie dátového modelu a štruktúry pôvodnej databázy
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Cena za migráciu údajov
Počty tabuliek a stĺpcov v jednotlivých databázach pre hrubú orientáciu uvedené v Prílohe č. 6 Projektového zámeru - VO.
TABUĽKA č. 15
Štruktúra ceny za migráciu údajov z pôvodných databáz - 2. variant, ak by dodávateľovi (hospodárskemu subjektu) bola dodaná technická dokumentácia k databázam
Cena za migráciu údajov z pôvodnej databázy s dodanou dokumentáciou technickej špecifikácie dátového modelu a štruktúry pôvodnej databázy
Počet MDs
Cena bez DPH za jednotku
(MDs)
Cena celkom bez DPH za počet MDs
Cena celkom s DPH za počet MDs
Cena za migráciu údajov
Počty tabuliek a stĺpcov v jednotlivých databázach sú pre hrubú orientáciu uvedené v Prílohe č. 6 Projektového zámeru - VO.