KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
k CRD - 155/2021  
Príloha č. 2 - Okruh otázok v zmysle Vysvetlenia č. 1 a PHZ  
k Vysvetleniu č. 1 vznesených otázok a doplňujúce informácie v rámci prípravných trhových konzultácií  
- Agendový, informačný systém: Systém na sledovanie legislatívneho procesu - zaslanie hospodársky  
subjekt a zverejnenie v profile.  
OKRUH OTÁZOK V ZMYSLE VYSVETLENIA Č. 1 A OČAKÁVANÉ ODPOVEDE  
HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV  
1) Mal by hospodársky subjekt záujem zúčastniť sa plánovaného verejného obstarávania na  
plánovaný predmet budúcej zákazky: „Agendový, informačný systém: Systém na sledovanie  
legislatívneho procesu“?  
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:  
2) Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Projektové dokumenty -  
Aktualizované v zmysle Vysvetlenia č. 1), ktoré sprístupnil verejný obstarávateľ, za dostatočné,  
určité a zrozumiteľné, a to za účelom jednoznačného definovania predmetu budúcej zákazky  
a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky?  
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:  
(v prípade odpovede NIE, je nevyhnutné uviesť problematiku/oblasť, ktorú považuje  
hospodársky subjekt za nedostatočnú, neurčitú alebo nezrozumiteľnú).  
3) Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet budúcej zákazky sám alebo by musel  
využiť kapacity subdodávateľa/subdodávateľov?  
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:  
(odpoveď v tvare ÁNO znamená, že hospodársky subjekt dokáže predmet budúcej zákazky  
plniť(poskytnúť) sám; odpoveď v tvare NIE znamená, že hospodársky subjekt nedokáže  
predmet budúcej zákazky plniť (poskytnúť) sám a musí využiť kapacity  
subdodávateľa/subdodávateľov; pri odpovedi v tvare NIE je nevyhnutné taktiež definovať aj  
oblasť/problematiku,  
na  
ktorej  
sa  
bude  
podieľať  
práve  
zamýšľaný  
subdodávateľ/subdodávatelia).  
4) Považuje hospodársky subjekt harmonogram projektu, ktorý navrhuje (navrhol) verejný  
obstarávateľ, za časovo realizovateľný a to v rozsahu, ktorý bol zahrnutý do dokumentu -  
Projektový zámer na SSLP - VO, kapitola 8?  
Ak navrhovaný harmonogram projektu nie je časovo realizovateľný, tak verejný obstarávateľ  
žiada hospodársky subjekt o vlastný (subjektívny) návrh časového harmonogramu projektu,  
ktorý je podľa dôsledného uváženia hospodárskeho subjektu realizovateľný.  
Odpoveď v tvare ÁNO alebo NIE:  
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:  
Strana 1 z 18  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
CENOVÉ ÚDAJE (INDIKATÍVNE CENOVÉ PONUKY) PRE ÚČELY STANOVENIA  
PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY V ZMYSLE VYSVETLENIA č. 1  
(ďalej aj ako len „PHZ“)  
Verejný obstarávateľ uvádza, že účelom prípravných trhových konzultácií je aj objektívne určenie  
predpokladanej hodnoty budúcej zákazky a to v závislosti od cenových údajov/informácií  
(indikatívnych cenových ponúk), ktoré hospodárske subjekty poskytnú. Na naplnenie tohto  
očakávaného účelu je nevyhnutné oceniť (vyplniť) po Vysvetlení č. 1 nižšie uvedené tabuľky č. 1, 2, 3,  
4, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9A, 9B, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, 12B, 13, 14 a 15, ktoré definoval verejný  
obstarávateľ a ktoré zodpovedajú štruktúre odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky, resp.  
súvisia s objektívnym určením predpokladanej hodnoty budúcej zákazky.  
Dovoľujeme si hospodárske subjekty (dodávateľov) požiadať, aby nemenili formát nižšie definovaných  
tabuliek a v prípade, ak hospodársky subjekt (dodávateľ) identifikuje nezrovnalosť v štruktúre  
odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky, aby na túto skutočnosť verejného obstarávateľa  
upozornil.  
ŠTRUKTÚRA ODHADOVANEJ CELKOVEJ CENY ZA PREDMET ZÁKAZKY - ISVS SSLP:  
Odhadovaná celková cena za predmet zákazky je tvorená nasledovnou cenovou štruktúrou:  
1) Cena za vývoj diela - okrem Modulu majetkové priznania VF (ocenenie zahrnuté v rámci  
tabuľky č. 1):  
a) Analýza a dizajn (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),  
b) Implementácia (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),  
c) Testovanie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1),  
d) Nasadenie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 1);  
2) Cena za vývoj diela - len Modul majetkové priznania VF (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č.  
2):  
a) Analýza a dizajn (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2),  
b) Implementácia (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2),  
c) Testovanie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2),  
d) Nasadenie (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 2);  
3) Cena za nákup HW a licencií (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 3);  
4) Cena za SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky - okrem Modulu majetkové priznania VF  
(ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 4);  
5) Cena za SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky - len Modul majetkové priznania VF  
(ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 5);  
6) Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky - okrem Modulu majetkové priznania VF  
(ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 6);  
7) Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky - len Modul majetkové priznania VF  
(ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 7);  
Strana 2 z 18  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
8) Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - okrem Modulu majetkové  
priznania VF pri uplatnení opcie v 6., 7., 8., 9. a 10. roku očakávaného, životného cyklu diela  
(ocenenie zahrnuté v rámci finálnej tabuľky č. 13);  
9) Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - len Modul majetkové  
priznania VF pri uplatnení opcie v 6., 7., 8., 9. a 10. roku očakávaného, životného cyklu diela -  
(ocenenie zahrnuté v rámci finálnej tabuľky č. 13);  
10) Cena za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 6.,  
7., 8., 9. a 10. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho  
ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií (ocenenie  
zahrnuté v rámci tabuľky č. 8A, 9A, 10A, 11A, 12A);  
11) Cena za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 6., 7., 8.,  
9. a 10. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného  
(12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií (ocenenie zahrnuté  
v rámci tabuľky č. 8B, 9B, 10B, 11B, 12B).  
Verejný obstarávateľ zdôrazňuje/uvádza, a to aj so zreteľom na poskytnuté Vysvetlenie č. 1, že pre  
objektívne určenie predpokladanej hodnoty budúcej zákazky je nevyhnutné, aby hospodárske subjekty  
ocenili (vyplnili) aj požadované, súvisiace služby za migráciu údajov z pôvodných databáz. Verejný  
obstarávateľ požaduje oceniť 2 (dva) varianty požadovaných, súvisiacich služieb za migráciu údajov  
z pôvodných databáz a to za nasledovných podmienok:  
1. variant, ak by dodávateľovi (hospodárskemu subjektu) nebola dodaná technická dokumentácia  
k databázam (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 14);  
2. variant, ak by dodávateľovi (hospodárskemu subjektu) bola dodaná technická dokumentácia  
k databázam (ocenenie zahrnuté v rámci tabuľky č. 15).  
VŠEOBECNE - CENA ZA VÝVOJ DIELA:  
Štruktúra ceny za vývoj diela predpokladá realizáciu projektu prostredníctvom jednotlivých fáz  
projektu, ktorými sú:  
Analýza a dizajn;  
Implementácia;  
Testovanie;  
Nasadenie.  
Verejný obstarávateľ upozorňuje najmä na skutočnosť, že dodávateľ (hospodársky subjekt) musí  
v cene za vývoj diela obsiahnuť aj odovzdanie zdrojových kódov v prospech objednávateľa (verejného  
obstarávateľa), prevod autorských práv na objednávateľa (verejného obstarávateľa).  
Verejný obstarávateľ požaduje cenu za vývoj diela stanoviť osobitne k Modulu majetkové priznania VF  
(v texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra ceny za vývoj diela – len Modul majetkové priznania  
VF“) a osobitne k všetkým, ostatným modulom ISVS SSLP (v texte nižšie zdôraznené označením  
„Štruktúra ceny za vývoj diela – okrem Modulu majetkové priznania VF“).  
Strana 3 z 18  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
TABUĽKA č. 1  
Štruktúra ceny za vývoj diela - okrem Modulu majetkové priznania VF  
Cena celkom Cena celkom  
Počet  
MDs*  
Cena bez DPH  
za jednotku  
Fáza projektu  
Pozícia na projekte  
bez DPH za  
s DPH za  
počet MDs  
počet MDs  
Analýza a  
dizajn  
Projektový manažér  
IT projektu  
IT analytik  
Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
IT architekt  
Implementácia Projektový manažér  
IT projektu  
IT architekt  
IT  
programátor/vývojár  
Odborník pre IT  
dohľad/Quality  
Assurance  
Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
Testovanie  
Nasadenie  
Projektový manažér  
IT projektu  
IT tester  
Odborník pre IT  
dohľad/Quality  
Assurance  
Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
Projektový manažér  
IT projektu  
IT architekt  
Odborník pre IT  
dohľad/Quality  
Assurance  
Školiteľ pre IT  
systémy  
IT/IS konzultant  
(napr. SAP)  
Špecialista pre  
databázy  
SPOLU:  
X
Počet MDs* - Dodávateľ (hospodársky subjekt) doplní odhadovaný počet MDs so zreteľom na danú fázu projektu  
a jednotlivú, požadovanú, expertnú pozíciu.  
Strana 4 z 18  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
TABUĽKA č. 2  
Štruktúra ceny za vývoj diela – len Modul majetkové priznania VF  
Cena celkom Cena celkom  
Počet  
MDs*  
Cena bez DPH  
za jednotku  
Fáza projektu  
Pozícia na projekte  
bez DPH za  
s DPH za  
počet MDs  
počet MDs  
Analýza a  
dizajn  
Projektový manažér  
IT projektu  
IT analytik  
Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
IT architekt  
Implementácia Projektový manažér  
IT projektu  
IT architekt  
IT  
programátor/vývojár  
Odborník pre IT  
dohľad/Quality  
Assurance  
Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
Testovanie  
Nasadenie  
Projektový manažér  
IT projektu  
IT tester  
Odborník pre IT  
dohľad/Quality  
Assurance  
Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
Projektový manažér  
IT projektu  
IT architekt  
Odborník pre IT  
dohľad/Quality  
Assurance  
Školiteľ pre IT  
systémy  
IT/IS konzultant  
(napr. SAP)  
Špecialista pre  
databázy  
SPOLU:  
X
Počet MDs* - Dodávate (hospodársky subjekt) doplní odhadovaný počet MDs so zreteľom na danú fázu projektu  
a jednotlivú, požadovanú, expertnú pozíciu.  
Strana 5 z 18  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
TABUĽKA č. 3  
Štruktúra ceny za nákup HW a licencií  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet  
Cena celkom  
s DPH za  
počet  
Cena bez DPH  
za jednotku  
Názov položky*  
Počet*  
SPOLU:  
X
X
Názov položky* - Dodávateľ (hospodársky subjekt) doplní odhadované HW komponenty a licencie, ktoré súvisia  
s dodaním/poskytnutím predmetu budúcej zákazky.;  
Počet* - Dodávateľ (hospodársky subjekt) doplní počet odhadovaných HW komponentov a licencií, ktoré súvisia  
s dodaním/poskytnutím predmetu budúcej zákazky.  
VŠEOBECNE - CENA ZA SLA PODPORU A ÚDRŽBU POČAS DOBY PREVÁDZKY  
SLA podpora a údržba je predpokladaná na obdobie 60 mesiacov (5 rokov) počas doby prevádzky  
diela. Verejný obstarávateľ požaduje cenu za SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky stanoviť  
osobitne k Modulu majetkové priznania VF (v texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra ceny za  
SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky – len Modul majetkové priznania VF“) a osobitne  
k všetkým, ostatným modulom ISVS SSLP (v texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra ceny za SLA  
podporu a údržbu počas doby prevádzky – okrem Modulu majetkové priznania VF“).  
TABUĽKA č. 4  
Štruktúra ceny za SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky - okrem Modulu majetkové priznania  
VF  
Cena bez  
DPH za  
mernú  
jednotku  
(mesiac)  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet  
Cena celkom  
s DPH za  
počet  
Merná  
jednotka  
Počet  
mesiacov  
Položka  
mesiacov  
mesiacov  
SLA podpora  
a údržba počas doby  
prevádzky - okrem  
Modulu majetkové  
priznania VF.  
Mesiac  
60  
Strana 6 z 18  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
TABUĽKA č. 5  
Štruktúra ceny za SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky - len Modul majetkové priznania VF  
Cena bez  
DPH za  
mernú  
jednotku  
(mesiac)  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet  
Cena celkom  
s DPH za  
počet  
Merná  
jednotka  
Počet  
mesiacov  
Položka  
mesiacov  
mesiacov  
SLA podpora  
a údržba počas doby  
prevádzky - len  
Modul majetkové  
priznania VF.  
Mesiac  
60  
VŠEOBECNE - CENA ZA DROBNÝ ROZVOJ DIELA POČAS DOBY PREVÁDZKY:  
Drobný rozvoj diela je predpokladaný počas doby prevádzky v dĺžke 60 mesiacov (5 rokov). Verejný  
obstarávateľ požaduje cenu za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky stanoviť osobitne k Modulu  
majetkové priznania VF (v texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela  
počas doby prevádzky – len Modul majetkové priznania VF“) a osobitne k všetkým, ostatným  
modulom ISVS SSLP (v texte nižšie zdôraznené označením „Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela počas  
doby prevádzky – okrem Modulu majetkové priznania VF“).  
TABUĽKA č. 6  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky - okrem Modulu majetkové priznania  
VF  
Cena bez DPH  
za jednotku  
(MDs)  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
681  
Služby rozvoja diela IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT  
systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
391  
170  
125  
85  
85  
85  
Služby rozvoja diela – Špecialista pre  
databázy  
119  
SPOLU:  
1741  
X
Strana 7 z 18  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
TABUĽKA č. 7  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky - len Modul majetkové priznania VF  
Cena bez DPH  
za jednotku  
(MDs)  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
38  
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre IT  
systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista pre  
bezpečnosť IT  
22  
10  
5
5
5
5
Služby rozvoja diela – Špecialista pre  
databázy  
7
SPOLU:  
97  
X
OPCIE V 6., 7., 8., 9. A 10. ROKU OČAKÁVANÉHO, ŽIVOTNÉHO CYKLU DIELA - ISVS SSLP  
Do úvahy prichádzajú v 6., 7., 8., 9. a 10. roku životného cyklu diela - ISVS SSLP nasledovné opcie:  
drobný rozvoj diela,  
SLA ročná podpora a údržbu (12 kalendárnych mesiacov).  
Verejný obstarávateľ požaduje opcie oceniť osobitne k Modulu majetkové priznania VF a osobitne  
k všetkým, ostatným modulom ISVS SSLP a to pre ten-ktorý rok očakávaného, životného cyklu diela -  
ISVS SSLP.  
TABUĽKA č. 8A  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie  
v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12  
kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
136  
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
78  
34  
17  
17  
17  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
17  
24  
Strana 8 z 18  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
pre databázy  
SPOLU:  
340  
TABUĽKA č. 8B  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 6.  
roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12  
kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ²  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
4
2
1
1
1
1
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
2
SPOLU:  
20  
TABUĽKA č. 9A  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie  
v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12  
kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
136  
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
78  
34  
17  
17  
17  
17  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
24  
SPOLU:  
340  
Strana 9 z 18  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
TABUĽKA č. 9B  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 7.  
roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12  
kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ²  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
4
2
1
1
1
1
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
2
SPOLU:  
20  
TABUĽKA č. 10A  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie  
v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12  
kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
136  
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
78  
34  
17  
17  
17  
17  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
24  
SPOLU:  
340  
Strana 10 z 18  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
TABUĽKA č. 10B  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 8.  
roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12  
kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ²  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
4
2
1
1
1
1
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
2
SPOLU:  
20  
TABUĽKA č. 11A  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie  
v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12  
kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ²  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
136  
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
78  
34  
17  
17  
17  
17  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
24  
SPOLU:  
340  
Strana 11 z 18  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
TABUĽKA č. 11B  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 9.  
roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12  
kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ²  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela IT  
Programátor/ vývojár  
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
4
2
1
1
1
1
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
2
SPOLU:  
20  
TABUĽKA č. 12A  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie  
v 10. roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12  
kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ¹  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
136  
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
78  
34  
17  
17  
17  
17  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
24  
SPOLU:  
340  
Strana 12 z 18  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
TABUĽKA č. 12B  
Štruktúra ceny za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 10.  
roku očakávaného, životného cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12  
kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií ²  
Cena bez DPH za  
jednotku  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Názov položky  
Počet MDs  
(MDs)  
Služby rozvoja diela – IT  
Programátor/ vývojár  
8
Služby rozvoja diela – IT Analytik  
Služby rozvoja diela – IT Architekt  
Služby rozvoja diela – IT tester  
Služby rozvoja diela – Školiteľ pre  
IT systémy  
Služby rozvoja diela – Projektový  
manažér IT projektu  
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre bezpečnosť IT  
4
2
1
1
1
1
Služby rozvoja diela – Špecialista  
pre databázy  
2
SPOLU:  
20  
¹ Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu  
MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 6 / počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých  
je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 681 MDs / 5 rokov = 136 MDs na rok (12  
mesiacov) s matematickým zaokrúhlením.  
² Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu  
MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 7 / počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých  
je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 38 MDs / 5 rokov = 8 MDs na rok (12 mesiacov)  
s matematickým zaokrúhlením.  
Strana 13 z 18  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Aká je hospodárskym subjektom odhadovaná celková cena za predmet zákazky počas plánovaného trvania zmluvy 5 rokov (60 mesiacov) + 5 rokov  
opcia (60 mesiacov)?  
Priestor na odpoveď hospodárskeho subjektu:  
FINÁLNA TABUĽKA č. 13  
ŠTRUKTÚRA ODHADOVANEJ CELKOVEJ CENY ZA PREDMET ZÁKAZKY - ISVS SSLP  
Odhadovanú celkovú cenu za predmet zákazky je potrebné stanoviť/určiť v zmysle ocenenia nasledovnej, finálnej tabuľky č. 13:  
Cena v €  
bez DPH  
(spolu)  
Položka celkovej ceny za  
predmet zákazky - ISVS SSLP  
P. č.  
1.  
1. rok  
2. rok  
3. rok  
4. rok  
5. rok  
Cena za vývoj diela - okrem  
Modulu majetkové priznania VF.  
(Cena podľa tabuľky č. 1)  
Cena za vývoj diela - len Modul  
majetkové priznania VF.  
X
X
X
X
X
X
X
X
2.  
(Cena podľa tabuľky č. 2)  
Cena za nákup HW.  
(Cena podľa tabuľky č. 3)  
Cena za nákup licencií.  
3.  
4.  
(Cena podľa tabuľky č. 3)  
Cena za SLA podporu a údržbu  
počas doby prevádzky - okrem  
Modulu majetkové priznania VF.  
(Cena podľa tabuľky č. 4)  
Cena za SLA podporu a údržbu  
počas doby prevádzky - len  
Modul majetkové priznania VF.  
(Cena podľa tabuľky č. 5)  
Cena za drobný rozvoj diela  
počas doby prevádzky - okrem  
5.  
6.  
7.  
Strana 14 z 18  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Modulu majetkové priznania VF.  
(Cena podľa tabuľky č. 6)  
Cena za drobný rozvoj diela  
počas doby prevádzky - len  
Modul majetkové priznania VF.  
(Cena podľa tabuľky č. 7)  
8.  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení  
opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela.  
9.  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie  
v 6. roku očakávaného, životného cyklu diela.  
10.  
Cena za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného  
cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných  
pozícií.¹  
(Cena podľa tabuľky č. 8A)  
Cena za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 6. roku očakávaného, životného cyklu  
diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných  
pozícií.²  
11.  
12.  
(Cena podľa tabuľky č. 8B)  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení  
opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela.  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie  
v 7. roku očakávaného, životného cyklu diela.  
13.  
14.  
Cena za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného  
cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných  
pozícií.¹  
(Cena podľa tabuľky č. 9A)  
Cena za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 7. roku očakávaného, životného cyklu  
diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných  
pozícií.²  
15.  
16.  
(Cena podľa tabuľky č. 9B)  
Strana 15 z 18  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení  
opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela.  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie  
v 8. roku očakávaného, životného cyklu diela.  
17.  
18.  
Cena za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného  
cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných  
pozícií.¹  
19.  
20.  
(Cena podľa tabuľky č. 10A)  
Cena za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 8. roku očakávaného, životného cyklu  
diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných  
pozícií.²  
(Cena podľa tabuľky č. 10B)  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení  
opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela.  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie  
v 9. roku očakávaného, životného cyklu diela.  
21.  
22.  
Cena za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného  
cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných  
pozícií.¹  
23.  
24.  
(Cena podľa tabuľky č. 11A)  
Cena za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 9. roku očakávaného, životného cyklu  
diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných  
pozícií.²  
(Cena podľa tabuľky č. 11B)  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení  
opcie v 10. roku očakávaného, životného cyklu diela.  
Cena za SLA ročnú podporu a údržbu (12 kalendárnych mesiacov) - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie  
v 10. roku očakávaného, životného cyklu diela.  
Cena za drobný rozvoj diela - okrem modulu Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného  
cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných  
25.  
26.  
27.  
Strana 16 z 18  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
pozícií.¹  
(Cena podľa tabuľky č. 12A)  
Cena za drobný rozvoj diela - len modul Majetkové priznania VF pri uplatnení opcie v 10. roku očakávaného, životného  
cyklu diela pri zachovaní/využití maximálneho ročného (12 kalendárnych mesiacov) rozsahu MDs jednotlivých expertných  
pozícií.²  
28.  
(Cena podľa tabuľky č. 12B)  
Odhadovaná celková cena za predmet zákazky v € bez DPH:  
(Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH počas plánovaného trvania zmluvy 5 rokov (60 mesiacov) + 5 rokov (60 mesiacov)  
opcia na uplatnenie ročnej, požadovanej SLA podpory + 5 rokov (60 mesiacov) opcia na uplatnenie drobného rozvoja diela pri  
zachovaní/využití maximálneho ročného rozsahu MDs jednotlivých expertných pozícií).  
Poznámka verejného obstarávateľa:  
Cena za drobný rozvoj diela počas doby prevádzky (uplatnenie drobného rozvoja diela) nesmie mať dodatočný vplyv v podobe  
navýšenia ceny za SLA podporu a údržbu počas doby prevádzky diela.  
¹ Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 6 /  
počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 681 MDs / 5 rokov = 136 MDs na rok (12  
mesiacov) s matematickým zaokrúhlením.  
² Maximálny ročný rozsah počtu MDs jednotlivých expertných pozícií sa vypočíta ako hodnota počtu MDs pre expertnú pozíciu uvedenú v tabuľke č. 7 /  
počet podporených rokov drobného rozvoja, ktorých je 5. Teda napr. pre pozíciu IT Programátor/ vývojár = 38 MDs / 5 rokov = 8 MDs na rok (12  
mesiacov) s matematickým zaokrúhlením.  
Strana 17 z 18  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
MIGRÁCIA ÚDAJOV Z PÔVODNÝCH DATABÁZ  
TABUĽKA č. 14  
Štruktúra ceny za migráciu údajov z pôvodných databáz - 1. variant, ak by dodávateľovi  
(hospodárskemu subjektu) nebola dodaná technická dokumentácia k databázam  
Cena za migráciu údajov  
z pôvodnej databázy bez dodania  
dokumentácie technickej  
špecifikácie dátového modelu  
a štruktúry pôvodnej databázy  
Cena za migráciu údajov  
Cena bez DPH  
za jednotku  
(MDs)  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
Počet MDs  
Počty tabuliek a stĺpcov v jednotlivých databázach sú pre hrubú orientáciu uvedené v Prílohe č. 6  
Projektového zámeru - VO.  
TABUĽKA č. 15  
Štruktúra ceny za migráciu údajov z pôvodných databáz - 2. variant, ak by dodávateľovi  
(hospodárskemu subjektu) bola dodaná technická dokumentácia k databázam  
Cena za migráciu údajov  
z pôvodnej databázy s dodanou  
Cena bez DPH  
za jednotku  
(MDs)  
Cena celkom  
bez DPH za  
počet MDs  
Cena celkom  
s DPH za  
počet MDs  
dokumentáciou technickej  
špecifikácie dátového modelu  
a štruktúry pôvodnej databázy  
Počet MDs  
Cena za migráciu údajov  
Počty tabuliek a stĺpcov v jednotlivých databázach sú pre hrubú orientáciu uvedené v Prílohe č. 6  
Projektového zámeru - VO.  
Strana 18 z 18