Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z. ako iniciatívny návrh.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je prispieť k zníženiu zaťaženia životného prostredia, zníženia rizika závažného poškodenia životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva prostredníctvom eliminovania negatívnych vplyvov vyplývajúcich zo spracovania rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ktoré nepochádzajú z prevádzkových alebo iných činností realizovaných na území Slovenskej republiky.
Explicitné zakotvenie zákazu dovozu rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva s pôvodom mimo územia Slovenskej republiky je významným príspevkom k udržateľnej a dlhodobej ochrane životného prostredia a zdravia obyvateľstva na území Slovenskej republiky. Predmetné posilnenie ochrany životného prostredia v zákone č. 17/1992 Zb. upravuje právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva. Zároveň je predmetný návrh konkrétnym vyjadrením snahy vnímať ochranu životného prostredia ako dlhodobú prioritu, ktorá berie ohľad na práva budúcich generácií.
Navrhované ustanovenie zákona o životnom prostredí primeraným spôsobom dopĺňa o zákaz dovozu rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ktoré nemajú pôvod na území Slovenskej republiky. Zároveň je potrebné dodržať cieľ znižovania environmentálnych záťaží a ochrany zdravia obyvateľstva a zamestnancov.
Riešenie navrhované v predmetnej právnej úprave rešpektuje rolu jadrovej energie v energetickom mixe Slovenskej republiky a nutnosť vysporiadať sa s tým spojenými negatívnymi externalitami spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Navrhovaný zákaz sa týka explicitne dovozu rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ktoré nemajú pôvod na území Slovenskej republiky.
Podrobnú právnu úpravu činností a procesov súvisiacich s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom obsahujú príslušné právne predpisy. Navrhovanú zmenu je z uvedených dôvodov potrebné primeraným spôsobom reflektovať v ustanoveniach relevantných zákonov, medzi ktoré patrí zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov či zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona nebude mať vplyv na plnenie zmlúv, ktoré boli uzavreté pred termínom účinnosti tohto zákona.
Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na štátny rozpočet, na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
B.Osobitná časť
K čl. I (zákon č. 17/1992 Zb.)
Zákon o životnom prostredí obsahuje definície základných pojmov a zásad ochrany životného prostredia a je jedným zo základných právnych predpisov v oblasti práva životného prostredia. Navrhovaná právna úprava ustanovuje v § 14 zákona o životnom prostredí, explicitným spôsobom zákaz relevantných činností súvisiacich s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom, ktoré nemajú pôvod na území Slovenskej republiky, a dáva ich do kontextu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia.
K čl. II (zákon č. 87/2018 Z. z.)
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je úprava kompetencií orgánov štátnej správy v oblasti povoľovania prepravy rádioaktívneho materiálu. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane (ďalej len „zákon o radiačnej ochrane“) je jedným z orgánov štátnej správy s kompetenciami v oblasti radiačnej ochrany Ministerstvo dopravy a výstavy Slovenskej republiky (ďalej len „rezort dopravy“). V rámci rezortu dopravy sa predmetnej problematike venuje hl. Oddelenie radiačnej ochrany a Úrad hlavného hygienika rezortu.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je prechod kompetencií týkajúcich sa povoľovania prepravy rádioaktívneho materiálu z rezortu dopravy na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý patrí do sústavy orgánov štátnej správy spadajúcich pod Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „rezort zdravotníctva“). Rezort zdravotníctva je v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy s kompetenciami v oblasti ochrany zdravia. Nakoľko rezort zdravotníctva a jeho organizácie majú dominantné postavenie v oblasti radiačnej ochrany a fungovania radiačnej monitorovacej siete, navrhované legislatívne zmeny majú potenciál prispieť k inštitucionálnej a kompetenčnej koherentnosti v predmetnej oblasti.
K bodom 1 až 7
V § 9 ods. 1 písm. a) zákona o radiačnej ochrane sa vypúšťa bod 1, v zmysle ktorého sa vyžaduje povolenie rezortu dopravy na „prepravu rádioaktívneho materiálu s aktivitou vyššou, ako je aktivita vyhradených zásielok podľa § 28 ods. 7.“ Zároveň sa vypúšťa pôvodné znenie § 28 ods. 7 zákona o radiačnej ochrane, v zmysle ktorého je „povolenie ministerstva dopravy z hľadiska radiačnej ochrany [...] potrebné na prepravu rádioaktívneho materiálu s aktivitou vyššou, ako je aktivita vyhradených zásielok.“ Referencia na pôvodný § 28 ods. 7 sa tak primeraným spôsobom vypúšťa aj v znení § 30 ods. 1. Zmeny predmetných ustanovení primeraným spôsobom reflektované v § 9 ods. 1 písm. d), v rámci ktorého sa vypúšťa referencia na osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 44 ods. 3 písm. m), ktoré sa vyžaduje na prepravu rádioaktívnym materiálov podľa § 28 ods. 7. Primeraným spôsobom sa zo znenia § 105 ods. 1 vypúšťa referencia na rezort dopravy.
Kompetencie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa zároveň primeraným spôsobom posilňujú prostredníctvom doplnenia § 28 ods. 2 o písm. k), v zmysle ktorého bude povolenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky potrebné na „prepravu rádioaktívneho materiálu s aktivitou vyššou, ako je aktivita vyhradených zásielok.“
K bodu 8
Zoznam zakázaných činností v § 34 zákona o radiačnej ochrane sa dopĺňa o odsek 7, ktorý zakazuje spaľovanie, spracovávanie alebo úpravu rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva s pôvodom mimo územia Slovenskej republiky postupom, ktorý by mohol viesť k zvýšeniu radiačnej záťaže obyvateľov alebo životného prostredia.
K bodu 9
V nadväznosti na navrhované zmeny je žiaduca prechodná úprava.
K čl. III
Nadobudnutie účinnosti sa navrhuje na 1. september 2021.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z.
3.Predmet návrhu právneho predpisu je upravený v práve Európskej únie:
a)Nie je upravená v práve Európskej únie
b)Nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Úplný
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
7. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Vplyv na podnikateľské prostredie nie je identifikovaný, nakoľko obmedzenie týkajúce sa skladovania, spracovania, upravovania, ukladania, manipulovania prepravy rádioaktívneho materiálu s aktivitou vyššou, ako je aktivita vyhradených zásielok, sa nevzťahuje na rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo, ktorého dovoz bol povolený do účinnosti zákona.
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné