Návrh
ZÁKON
z ...... 2021,
ktorým sa mení zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 127/1994 Z. z., zákona č. 287/1994 Z. z., zákona č. 171/1998 Z. z., 211/2000 Z. z. a zákona č. 332/2007 Z. z. sa mení takto:
§ 14 znie:
㤠14
Je zakázané skladovať, spracovávať, upravovať, ukladať, manipulovať alebo iným spôsobom nakladať s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom, ktoré sa nevyprodukovali na území Slovenskej republiky spôsobom, ktorý by mohol viesť k zvýšeniu radiačnej záťaže obyvateľov alebo životného prostredia.“.
Čl. II
Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) povoľuje poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 29 ods. 1 písm. a), c) a d).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.
2.V § 9 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „podľa § 44 ods. 3 písm. m) a“.
3.V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) prepravu rádioaktívneho materiálu s aktivitou vyššou, ako je aktivita vyhradených zásielok.“.
4.V § 28 odsek 7 znie:
„(7) Povolenie podľa odsekov 1 6 je potrebné aj vtedy, ak osoba sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte a je držiteľom povolenia v tomto štáte.“.
5.V § 28 sa vypúšťa odsek 8.
6.V § 30 ods. 1 sa za slovami „podľa § 28 ods. 1 až 5“ vypúšťajú slová „a ods. 7.“.
7.V § 105 ods. 1 sa za slovami „pred začatím prepravy“ vypúšťajú slová „ministerstvu dopravy a“.
8.§ 34 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Rádioaktívny odpad a vyhoreté jadrové palivo, ktoré sa nevyprodukovali na území Slovenskej republiky, je zakázané skladovať, spracovávať, upravovať, ukladať, manipulovať alebo iným spôsobom nakladať s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom, ktoré sa nevyprodukovali na území Slovenskej republiky spôsobom, ktorý by mohol viesť k zvýšeniu radiačnej záťaže obyvateľov alebo životného prostredia.“.
9.Za § 163 sa vkladá § 164, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠164
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2021
Dovoz rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva, ktoré sa nevyprodukovali na území Slovenskej republiky, sa zakazuje. Právnická osoba, ktorá doviezla rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo, ktoré sa nevyprodukovali na území Slovenskej republiky a boli na územie Slovenskej republiky dovezené po 31. auguste 2021 na účely spracovania, spaľovania alebo úpravy postupom, ktorý by mohol viesť k zvýšeniu radiačnej záťaže obyvateľov alebo životného prostredia, je povinná zabezpečiť bezodkladnú prepravu do krajiny ich pôvodu. Povolenia, ktoré boli vydané Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na dovoz alebo prepravu rádioaktívneho odpadu podľa tohto zákona, sú platné do 31. augusta 2021.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.