DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Skupina poslancov predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) ako iniciatívny materiál.
V návrhu zákona sa v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 2024, podľa ktorého sa zabezpečí jednotná správa chránených území pod Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, upravuje prevod správy pozemkov, ktoré vo vlastníctve štátu v národných parkoch do správy organizácie ochrany prírody a krajiny. Splnenie tohto bodu Programového vyhlásenia vlády je základným a východiskovým krokom pre naplnenie ďalších cieľov v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie 2021-2024 nie len v oblasti ochrany prírody a biodiverzity ale aj vo vzťahu k naplneniu národných a medzinárodných záväzkov z hľadiska zmiernenia dopadov zmeny klímy.
Organizácia ochrany prírody by mala v chránených územiach zabezpečovať komplexnú a integrovanú ochranu prírody. Toto poslanie bude možné len vtedy, ak bude v chránených územiach spravovať a užívať štátne pozemky a súčasne zabezpečovať ochranu prírody na národnej a medzinárodnej úrovni. Najdôležitejším faktorom, prečo princípy ochrany prírody na Slovensku nie je možné dostatočne uplatňovať obdobne ako v okolitých štátoch Európskej únie, čo sa prejavuje predovšetkým v národných parkoch, je nefunkčný model správy týchto území. Zásadným nedostatkom je, že organizácia ochrany prírody a krajiny, ktorá bola štátom zriadená za účelom zabezpečovania starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny, na Slovensku priamo nespravuje pozemky v týchto územiach. Pre štát nie je neefektívne, ak sa o územie v národnom parku starajú dve štátne organizácie. Zákonite z hľadiska často protichodného účelu, funkcie a určenia týchto štátnych organizácií v území národných parkoch zriadených dvoma ústrednými orgánmi štátnej správy, plynú zásadné konflikty, pričom ochrana prírody spravidla ustupuje iným záujmom. Prevodom správy štátnych pozemkov na organizáciu ochrany prírody sa vytvoria podmienky pre náležité a efektívne zabezpečenie primárneho účelu národných parkov ochrany prírody a biodiverzity ako aj pre plnenie záväzkov vyplývajúcich zo smerníc Európskej únie v oblasti ochrany prírody.
Predkladaný návrh zákona pozitívne vplyvy na životné prostredie, pozitívne a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Spresňuje sa ustanovenie upravujúce pôsobnosť Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v nadväznosti na prevod pozemkov v národných parkoch do jej správy.
K bodu 2
V návrhu zákona sa upravuje prevod správy pozemkov, ktoré vo vlastníctve štátu v národných parkoch na Štátnu ochrany prírody Slovenskej republiky. Osobitný postup sa týka pozemkov, ktoré v súčasnosti v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku a štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, ktoré prejdú pod Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na základe zmeny ich zriaďovateľa, resp. zakladateľa. V prípade štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky prechod práv a povinností súvisiacich so správou pozemkov, ktoré vo vlastníctve štátu v národných parkoch na Štátnu ochrany prírody Slovenskej republiky upraví dohoda uzavretá medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
K čl. II
Navrhovaná úprava v zákone č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov reflektuje zmeny týkajúce sa prechodu správy lesného majetku štátu na území národných parkov na organizácie v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
K čl. III
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona od 1. novembra 2021 z dôvodu potrebnej legisvakačnej lehoty.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ zákona: Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.
Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve
- Čl. 114 a čl. 191 až 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) v sekundárnom práve
- nie je upravená
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
- nie je upravená
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
bezpredmetné
b)
informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení
bezpredmetné
c)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie už preberané
bezpredmetné
5.
Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
7. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
K bodu 1.
Aktuálne predkladaný legislatívny návrh nezakladá priame nároky na rozpočet verejnej správy, v budúcnosti a v nadväznosti na spôsob a vykonanie zmien napr. z hľadiska prípadnej zmeny formy organizácií vykonávajúcej správu pozemkov vo vlastníctve štátu, môžu vzniknúť zvýšené výdavky, ktoré však nateraz nie je možné špecifikovať, keďže budú vyplývať z dohody ústredných orgánov štátnej správy. K navrhovanému dátumu prechodu správy pozemkov vo vlastníctve štátu, dôjde k presunu celej príspevkovej organizácie Štátne lesy TANAPu a štátneho podniku LPM Ulič, vrátane zamestnancov, práv a povinnosti a taktiež k príslušnej časti štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné