1
N á v r h
ZÁKON
z .................. 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019, zákona č. 356/2019 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto
1.V § 65a ods. 2 písmeno s) znie:
„s) spravuje jaskyne a pozemky vo vlastníctve štátu v chránených územiach a ich ochranných pásmach vrátane lesných pozemkov a poľnohospodárskej pôdy nadobudnuté podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov alebo na ich základe,“.
2.Za § 104h sa vkladá § 104i, ktorý znie:
㤠104i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021
(1) Správa pozemkov vo vlastníctve štátu, ktoré sa v celosti alebo sčasti nachádzajú v národných parkoch vrátane spoluvlastníckych podielov štátu na týchto pozemkoch, a ostatného nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu, ktorý sa nachádza v národných parkoch, ako aj správa súvisiaceho hnuteľného a nehnuteľného majetku, prechádza k 1. júlu 2022 z právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, ktoré vykonávajú správu majetku štátu podľa osobitného predpisu128) na organizáciu ochrany prírody podľa § 65a. Podrobnosti o prechode správy majetku štátu a s tým súvisiacich práv a povinností vrátane prechodu práv a povinností vyplývajúcich zo zamestnaneckých vzťahov sa upravia dohodou medzi ministerstvom a ministerstvom pôdohospodárstva.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa neuplatní vo vzťahu k majetku štátu v správe príspevkovej
2
organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku, ktorá k 1. januáru 2022 prechádza zo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva do zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva a Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, ktorý k 1. januáru 2022 prechádza zo zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva do zakladateľskej pôsobnosti ministerstva. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti na základe tohto zákona sa vykonajú podľa osobitných predpisov.129) Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.
(3) Ustanovenie odseku 1 sa rovnako uplatní aj na národné parky vyhlásené po účinnosti tohto zákona; správa pozemkov a ostatného hnuteľného a nehnuteľného majetku v týchto prípadoch prechádza na organizáciu ochrany prírody podľa § 65a k 1. januáru kalendárneho roka nasledujúcom po roku, v ktorom nadobudol účinnosť všeobecne záväzný právny predpis, ktorým bol národný park vyhlásený.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 128 a 129 znejú:
„128) § 50 a 51 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
129) Napríklad
§ 3
,
4
a
6 zákona č. 111/1990 Zb.
o štátnom podniku v znení neskorších predpisov,
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
Čl. II
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018, zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 355/2019 Z. z. a zákona č. 120/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 50 ods. 3 prvej vete sa za slovom „ministerstvo“ vkladá čiarka a slová „právnická osoba, ktorá je v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky“.
2.V § 50 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová „a lesných pozemkov a iného lesného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorých správa bezodplatne prechádza na správcu v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky“.
3.V § 50 ods. 3 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová „alebo Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky“.
4.V § 57 ods. 7 sa slová „zriadenej Ministerstvom“ nahrádzajú slovami „v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva“.
3
5.V § 50 ods. 8 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová „okrem lesného majetku v správe právnickej osoby, ktorá je v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021.