1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“), predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter KREMSKÝ, Marián VISKUPIČ, Ľuboš KRAJČÍR, Tomáš LEHOTSKÝ a Marek KRAJČÍ.
Cieľom návrhu zákona je legislatívne upraviť ustanovenie § 11 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov o užívateľskom podniku v znení účinnom od 1. júla 2021 a touto úpravou eliminovať počet konečných spotrebiteľov skvapalnených plynných uhľovodíkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 2711 19 00 (ďalej len „LPG“), ako paliva na výrobu tepla, ktorí nebudú podliehať povinnosti sa registrovať ako užívateľský podnik. Povinnosti užívateľského podniku bude za týchto konečných spotrebiteľov vykonávať ich dodávateľ LPG.
Zákonom č. 387/2020 Z. z. z 27. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) bola (okrem iného) prijatá legislatívna úprava 11 zákona), ktorou sa s účinnosťou od 1. júla 2021 zavádza nový (elektronický) systém vydávania povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, odberných poukazov na odber daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a evidencie spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom. Zároveň sa za daňovo zvýhodnený minerálny olej ustanovil LPG so sadzbou dane 0 eur/1 000 kg.
Cieľom úpravy prijatej týmto zákonom je
-nezaťažovať registračnými a administratívnymi povinnosťami tie subjekty, ktoré obchodujú s LPG v daňovom voľnom obehu zdaneným základnou (nezvýhodnenou) sadzbou dane (podľa súčasnej legislatívnej úpravy platnej do 30. júna 2021 obchodovanie - distribúcia, predaj a použitie - s LPG so sadzbou dane 182 eur/1 000 kg určeného primárne na použitie ako pohonná látka, podlieha registračnému alebo evidenčnému konaniu podľa § 25b zákona a kontrole colným úradom.),
-zvýšiť dôraz na kontrolu subjektov, ktoré používajú daňovo zvýhodnené LPG, teda LPG s nulovou sadzbou dane (podľa súčasnej úpravy obchodovanie s LPG so sadzbou dane 0 eur/1 000 kg určeného na použitie ako palivo na výrobu tepla je bez akejkoľvek kontroly),
-aplikovať jednotný režim pre všetky daňovo zvýhodnené druhy minerálnych olejov.
Prijatiu zákona predchádzal štandardný legislatívny proces prostredníctvom verejne dostupného portálu Slov-Lex, ktorý sa začal 28. februára 2020 uverejnením predbežnej informácie. Nasledovali konzultácie s daňovými subjektami, predbežné pripomienkové konanie a medzirezortné pripomienkové konanie. Dotknuté subjekty sa mohli zapojiť do prípravy návrhu zákona po uverejnení predbežnej informácie a následného 4-týždňového obdobia verejných konzultácií, ku ktorým boli pozvané všetky subjekty, ktoré prejavili záujem, počas predbežného pripomienkového konania a tiež v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa skončilo 14. augusta 2020. V rámci pripomienkového konania neboli
2
k návrhu nového znenia § 11 zákona uplatnené zo strany dotknutých subjektov (distribútorov a užívateľov LPG) žiadne návrhy a pripomienky.
Prijatý zákon v prechodnom ustanovení 46u zákona) účinnom od 1. januára 2021 stanovil osobe, ktorá chce byť od 1. júla 2021 užívateľským podnikom podľa § 11 ods. 2 písm. a) c) v znení účinnom od 1. júla 2021, povinnosť požiadať do 31. marca 2021 colný úrad o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu. Podľa tohto prechodného ustanovenia osoby, ktoré chcú od 1. júla 2021 používať LPG ako palivo na výrobu tepla museli požiadať do 31. marca 2021 o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu a splniť zákonom ustanovené štandardné podmienky pre každú osobu, ktorá chce byť užívateľským podnikom. na základe preverovania údajov uvedených v žiadosti a v jej prílohách colnými úradmi, ktoré predchádza vydaniu povolenia na použitie a odberného poukazu, dotknuté subjekty zistili, že prijatá úprava, ktorá sa týka ich podnikateľských aktivít v oblasti obchodovania s LPG ako palivom na výrobu tepla vyžaduje z ich strany plnenie stanovených podmienok a začali uplatňovať pripomienky a návrhy na úpravu a doplnenie ustanovenia o užívateľskom podniku účinného od 1. júla 2021.
Schválenie predkladaného návrhu zákona umožní užívateľskému podniku, ktorý dodáva LPG konečným spotrebiteľom na konečné použitie LPG ako palivo na výrobu tepla, dodávať tento minerálny olej širšiemu okruhu konečných spotrebiteľov LPG, ktorí nebudú povinní mať povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a odberný poukaz, čím sa eliminuje počet povinných osôb. Tiež sa ustanovia výnimky z prepravy daňovo zvýhodneného minerálneho oleja na daňovom území pri dodaní LPG konečným spotrebiteľom užívateľským podnikom.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 13, ktorých účinnosť sa navrhuje 1. júla 2021.
Návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nepredpokladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na informatizáciu spoločnosti, na sociálne prostredie, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Predkladaný návrh zákona tiež nebude mať žiadny vplyv na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter KREMSKÝ, Marián VISKUPIČ, Ľuboš KRAJČÍR, Tomáš LEHOTSKÝ a Marek KRAJČÍ
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Termín začiatku a ukončenia PPK
Bezpredmetné.
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Bezpredmetné.
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Bezpredmetné.
2.Definovanie problému
-legislatívno-technické úpravy zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 98/2004 Z. z.“) vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.
3.Ciele a výsledný stav
Legislatívne úpravy zamerané úpravu niektorých ustanovení vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.
4.Dotknuté subjekty
Podnikateľské subjekty, ktoré používajú, dodávajú alebo ponúkajú na použitie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5 ako palivo na výrobu tepla, podľa zákona č. 98/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. júla 2021.
5.Alternatívne riešenia
Ponechanie v platnosti úpravu účinnú od 1. júla 2021 prijatú zákonom č. 387/2020 Z. z.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Bezpredmetné.
8.Preskúmanie účelnosti**
Bezpredmetné.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
4
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Všeobecne sa predpokladá, že návrh zákona ovplyvní tie podnikateľské subjekty, ktoré obchodujú s LPG určeným na použitie ako palivo na výrobu tepla a tie subjekty, ktoré konečnými spotrebiteľmi LPG a tento minerálny olej používajú ako palivo na výrobu tepla.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Bezpredmetné.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predpokladá sa zníženie finančných nákladov pre tie subjekty, ktoré boli vyňaté z povinnosti byť užívateľským podnikom, a to v súvislosti so znížením administratívnej záťaže súvisiacej s vydaním povolenia na použitie
5
daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, vydaním odberného poukazu a vedením evidencie použitia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja (LPG).
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nepredpokladajú sa nepriame finančné náklady.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nepredpokladá sa zvýšenie administratívnej záťaže.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
(za rok)
Náklady na celé podnikateľské prostredie (za rok)
Priame finančné náklady
-
-
Nepriame finančné náklady
-
-
Administratívne náklady
-
-
Celkové náklady regulácie
-
-
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nepredpokladá sa vplyv navrhovaných zmien na konkurencieschopnosť a správanie podnikov na trhu.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Navrhovaná zmena nemá vplyv na inovácie.
6
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovatelia zákona:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter KREMSKÝ, Marián VISKUPIČ, Ľuboš KRAJČÍR, Tomáš LEHOTSKÝ a Marek KRAJČÍ
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)Primárne právo:
-čl. 52 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016) v platnom znení,
-čl. 110 113 a čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
b)Sekundárne právo:
-smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný
systém spotrebných daní (prepracované znenie) Ú. v. L 58, 27.2.2020), gestor: MF SR,
-smernica Rady 2008/118/ES zo 16.decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných
daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. L 9, 14.1.2009) v platnom znení, gestor: MF SR,
-smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca
spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. ES L 283 31.10.2003; Mimoriadne vydanie Ú.v. kap. 9/zv. 1) v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: Ministerstvo hospodárstva SR,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. L 257, 28. 8. 2014), gestori: NBÚ, MIRRI SR, MV SR,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým
sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení, gestor: MF SR,
-nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci
v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. L 121, 8.5.2012) v platnom znení, gestor: MF SR,
-nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica
Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. L 197, 29.7.2009) v platnom znení, gestor: MF SR,
-nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987; Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 2/zv. 2) v platnom znení, gestor: nebol určený,
-rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020), gestor: MF SR.
7
c)Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie:
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 82/12, Transportes Jordi Besora SL proti Generalitat de Catalunya, [2014].
Výrok rozhodnutia:
Článok 3 ods. 2 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam sa vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zavádza daň z maloobchodného predaja minerálnych olejov, akou je daň z predaja určitých minerálnych olejov dotknutá vo veci samej, keďže takúto daň nemožno považovať za daň, ktorá sleduje špecifický účel v zmysle tohto ustanovenia, pretože cieľ tejto dane, určenej na financovanie výkonu právomocí v oblasti zdravotníctva a životného prostredia dotknutými územnými samosprávnymi celkami, sám osebe nesmeruje k zabezpečeniu ochrany zdravia a životného prostredia.
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 103/17, Messer France SAS proti Premier ministre a i., [2018].
Výrok rozhodnutia:
1.Článok 18 ods. 10 druhý pododsek smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny sa vykladať v tom zmysle, že do 1. januára 2009 predstavovalo dodržiavanie minimálnych úrovní zdanenia stanovených touto smernicou spomedzi pravidiel zdanenia elektriny stanovených právom Únie jedinú povinnosť, ktorá prináležala Francúzskej republike.
2.Článok 3 ods. 2 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov sa vykladať v tom zmysle, že zavedenie inej nepriamej dane z elektriny nie je podmienené zavedením harmonizovanej spotrebnej dane a keďže taká daň, o akú ide vo veci samej, nepredstavuje takúto spotrebnú daň, jej zlučiteľnosť so smernicami 92/12 a 2003/96 sa musí posúdiť vzhľadom na podmienky stanovené v článku 3 ods. 2 smernice 92/12 pre existenciu iných nepriamych daní sledujúcich osobitné účely.
3.Článok 3 ods. 2 smernice 92/12 sa vykladať v tom zmysle, že taká daň, o akú ide vo veci samej, môže byť považovaná za „inú nepriamu daň“ vzhľadom na jej environmentálny účel, ktorého cieľom je financovať dodatočné náklady spojené s povinnosťou nákupu zelenej energie, vylúčiac však účely tejto dane týkajúce sa územnej a sociálnej kohézie, ako je realizácia geografického vyrovnania sadzieb a zníženie ceny elektriny pre domácnosti postihnuté chudobou, a čisto administratívne účely, ako je najmä financovanie nákladov na administratívne fungovanie verejných orgánov a inštitúcií, ako je Médiateur national de l’énergie (Národný energetický mediátor) a Caisse de dépôts et consignations (Štátna depozitná pokladnica), pod podmienkou, že vnútroštátny súd overí dodržiavanie pravidiel zdanenia uplatniteľných na účely spotrebných daní.
4.Právo Únie sa vykladať v tom zmysle, že daňovníci môžu žiadať o vrátenie časti takej dane, o akú ide vo veci samej, v závislosti od toho, aká časť z príjmov z tejto dane je určená na financovanie účelov, ktoré nie osobitné, pod podmienkou, že túto daň nepreniesli títo daňovníci na svojich vlastných zákazníkov, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.
8
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 355/14 „Polichim-SS“ EOOD proti Načalnik na Mitnica Svištov, [2016].
Výrok rozhodnutia:
1.Článok 7 ods. 2 smernice Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS sa vykladať v tom zmysle, že predaj výrobku podliehajúceho spotrebnej dani držaného oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu v daňovom sklade vedie k prepusteniu do daňového voľného obehu až v momente, keď tento výrobok fyzicky opustí daňový sklad.
2.Článok 14 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny v spojení s článkom 7 smernice 2008/118 sa vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby vnútroštátne orgány odmietli oslobodiť od spotrebnej dane energetické výrobky, ktoré potom, ako boli oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu predané sprostredkujúcemu kupujúcemu, ich tento kupujúci predal konečnému spotrebiteľovi, ktorý spĺňa všetky požiadavky vnútroštátneho práva na oslobodenie týchto výrobkov od spotrebnej dane a ktorému boli tieto výrobky dodané priamo týmto oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu z daňového skladu, len z toho dôvodu, že sprostredkujúci kupujúci označený týmto oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu ako príjemca uvedených výrobkov nie je konečným spotrebiteľom oprávneným podľa vnútroštátneho práva prijímať energetické výrobky oslobodené od spotrebnej dane.
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 349/13 Minister Finansów proti Oil Trading Poland sp. z o. o., [2015].
Výrok rozhodnutia:
Článok 3 ods. 3 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov a článok 1 ods. 3 smernice Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby výrobky, ktoré nespadajú do pôsobnosti uvedených smerníc, ako mazacie oleje určené na iné účely ako motorové palivá alebo vykurovacie palivá, podliehali dani upravenej rovnakými pravidlami ako režim zosúladenej spotrebnej dane vyplývajúci z uvedených smerníc, pretože skutočnosť, že uvedené výrobky tejto dani podliehajú, nepredstavuje v obchode medzi členskými štátmi formality spojené s prekročením hraníc.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice: bezpredmetné.
b)Proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj nebolo začaté konanie o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c)Bezpredmetné.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne.
9
B. Osobitná časť
K článku I
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa dopĺňa vnútorný odkaz na výnimky, pri ktorých sa nevyžaduje povolenie na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja.
K bodu 2
Navrhovaná legislatívna úprava rozširuje počet osôb, konečných spotrebiteľov LPG určeného na použitie ako palivo, ktorým bude môcť užívateľský podnik podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona v znení účinnom od 1. júla 2021 dodávať daňovo zvýhodnený LPG. Zároveň sa ustanovuje, že pri dodaní LPG užívateľským podnikom konečnému spotrebiteľovi na použitie ako palivo sa nebude uplatňovať ustanovenie o postupe pri preprave na daňovom území.
K bodu 3
Touto úpravou sa rozširuje zoznam osôb, konečných spotrebiteľov LPG, ktoré nebudú mať povinnosť byť užívateľským podnikom. Povinnosti užívateľského podniku bude za týchto konečných spotrebiteľov vykonávať osoba, ktorá je ich dodávateľom. Tiež sa stanovuje, že za konečného spotrebiteľa tohto minerálneho oleja sa považuje aj osoba, ktorá prevádzkuje a odoberá tento minerálny olej do skladovacej nádrže, z ktorej dochádza priamo k spotrebe LPG ako paliva na výrobu tepla.
K bodu 4 a 6
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa stanovuje, že žiadateľ o vydanie povolenie na použitie podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona v znení účinnom od 1. júla 2021, nemusí predkladať adresu umiestnenia prevádzkarní, v ktorých skladuje LPG ako palivo na výrobu tepla, ak tento LPG neskladuje a nemusí tento minerálny olej po prijatí umiestniť v sklade užívateľského podniku.
K bodom 5, 7, 8 a 13
Legislatívno-technické úpravy súvisiace s druhým novelizačným bodom, ktorými sa primerane upravujú súvisiace ustanovenia.
K bodom 9, 10, 11 a 12
Legislatívno-technické úpravy spresňujúce ustanovenie o preprave minerálneho oleja na daňovom území pri preprave daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorým je LPG určené na použitie ako palivo na výrobu tepla.
K bodu 14
Navrhovanou úpravou sa stanovuje, že povolenie na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja vydané colným úradom do 30. júna 2021 je platné na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja v znení účinnom od 1. júla 2021.
K článku II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.