1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., zákona č. 387/2020 Z. z. a zákona č. 186/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 11 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odsek 5 neustanovuje inak.“.
2.V § 11 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) oprávnená dodávať minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c) konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho oleja na použitie ako palivo, pričom pri dodaní minerálneho oleja uvedeného v odseku 3 písm. c) týmto užívateľským podnikom konečnému spotrebiteľovi na použitie ako palivo sa postup pri preprave podľa § 23 neuplatňuje,“.
3.V § 11 ods. 5 písmeno d) znie:
„d) minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5 na daňovom území konečným spotrebiteľom tohto minerálneho oleja ako paliva; za konečného spotrebiteľa tohto minerálneho oleja sa považuje aj osoba, ktorá prevádzkuje skladovacie zriadenie, z ktorého dochádza k použitiu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 5,“.
4.V § 11 ods. 6 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je žiadateľom o vydanie povolenia na použitie osoba podľa odseku 2 písm. d), ktorá neskladuje minerálny olej uvedený v odseku 3 písm. c),“.
2
5.V § 11 ods. 6 písm. d) sa slová „konečnému odberateľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody“ nahrádzajú slovami „odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa odseku 5 písm. d),“.
6.V § 11 ods. 14 sa na konci pripája táto veta: „Umiestnenie minerálneho oleja uvedeného v odseku 3 písm. c) v sklade užívateľského podniku podľa odseku 2 písm. d) sa nevyžaduje.“.
7.V § 11 ods. 16 úvodnej vete sa slová „daňovému skladu“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľovi daňového skladu“.
8.V § 21 ods. 2 písm. f) sa slová „konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody“ nahrádzajú slovami „odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa § 11 ods. 5 písm. d).“.
9.§ 21 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Pri dodaní minerálneho oleja podľa § 6 ods. 5 odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa § 11 ods. 5 písm. d) sa ustanovenie o preprave podľa § 23 neuplatňuje.“.
10.V § 23 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „podľa § 10 ods. 1“ vkladajú slová „alebo minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5“.
11.V § 23 ods. 2 sa písmeno c) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5,“.
12.V § 23 ods. 3 sa za slová „podľa § 10 ods. 1“ vkladajú slová „alebo minerálny olej uvedený v § 6 ods. 5“.
13.V § 37 ods. 1 písm. e) sa slová „konečnému odberateľovi v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody“ nahrádzajú slovami „odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa § 11 ods. 5 písm. d)“.
14.§ 46u sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21) Povolenie na použitie vydané colným úradom podľa odseku 10 na použitie minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 3 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2021 sa považuje za povolenie na použitie vydané podľa § 11 v znení účinnom od 1. júla 2021.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.