DÔVODOVÁ SPRÁVA
I.Všeobecná časť
Dôvodom predloženia návrhu zákona je faktická náročnosť zladenia rodičovstva a pracovného života mladých rodín, ktoré po dosiahnutí 3 rokov veku dieťaťa nedokážu nájsť finančne dostupné miesto v materskej škole v mieste bydliska. Dôkazom toho, že ponuka služieb pre vekovú kategóriu detí od troch rokov veku v súčasnej dobe nezodpovedá dopytu rodičov, svedčia aj štatistiky Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré vydáva štatistickú ročenku materských škôl. V septembri 2006 bol počet odmietnutých žiadostí len 1074 a v roku 2016 bolo odmietnutých 11 631 žiadostí o miesto v materských školách a podľa najnovšej ročenky CVTI za rok 2020 to bolo vyše 18 000 zamietnutých žiadostí. Situácia je kritická najmä vo väčších mestách, do ktorých sa sťahujú mladé rodiny ako je Bratislava, Trnava, Pezinok, Žilina a ďalšie.
Najmä deti z chudobných rodín nastupujú do prvého ročníka základných škôl nepripravené na školskú dochádzku. Podľa TIMSS Trendy v medzinárodnej štúdii matematiky a prírodných vied, slovenskí žiaci a žiačky štvrtého ročníka základných škôl v znalostiach z matematiky a prírodných vied pod priemerom svojich rovesníkov z krajín Európskej únie a OECD. Rozdiel v znalostiach medzi žiakmi vysvetľuje organizácia aj nízkou mierou zaškolenosti chudobných detí v materských školách. Priepasť vedomostí medzi deťmi spôsobená absenciou predškolskej prípravy sa už nikdy nedorovná.
Príčinou dnešného stavu je neschopnosť slovenských vlád efektívne zvýšiť počet miest v materských školách v dotknutých mestách a obciach, keďže rozpočty samospráv nedostatočné. Druhou príčinou je demografický vývoj, v uplynulých rokoch sa zvýšila natalita, ktorá momentálne kulminuje. Výstavba či rekonštrukcia existujúcich budov materských škôl je tiež pomalá a najmä nedostatočná. Nemala by byť jediným spôsobom riešenia nedostatku miest v materských školách, pretože v budúcnosti pri očakávanom poklese narodených detí by opäť došlo k nedostatočnému využívaniu týchto priestorov.
Tento rok však materské školy, rodičov a deti čaká po prvýkrát aj povinný predškolský ročník, keďže v septembri nadobudne účinnosť novela školského zákona (245/2008) o výchove a vzdelávaní, ktorá povinný predškolský ročník zavádza. Materské školy však na túto zmenu nedostatočne pripravené. Ide najmä o problém detí so sociálnymi a zdravotnými znevýhodneniami v predškolskom veku, ktoré by teraz mali povinne nastúpiť na predškolskú dochádzku, ale nie je kam a nie je ani dostatok asistenčného personálu, ktorý by sa o tieto deti vedel adekvátne postarať. Zároveň existuje minimum materských škôl, ktoré bezbariérové. Ďalší problém majú deti v predškolskom veku, ktoré doteraz navštevovali nesieťové (súkromné) škôlky, ale teraz by sa podľa zákona mali zapísať do svojej „kmeňovej“ škôlky, kam by tento posledný rok mali aj chodiť. To ich však vytrhne z ich známeho prostredia a zároveň to spôsobí kapacitný nápor na obecné škôlky, ktoré teraz často nemajú dostatok miesta pre nové deti. Doplatia na to opäť tie najmladšie deti, ktoré miesto v škôlke nedostanú.
Druhým problémom je dlhodobo neriešená raná starostlivosť o deti vo veku DO 3 rokov: Európska komisia nám opakovane vytýka nízku zaškolenosť detí vo veku do 3 rokov (je to len niečo vyše 30%) a s tým súvisiace problémy s návratom žien matiek na späť trh práce. Ranú starostlivosť a vzdelávanie detí v jasliach nemáme zmapované a chýbajú nám presné dáta, pretože túto formu starostlivosti u nás prevažne zastrešujú len súkromné zariadenia, ktoré pre mnohé rodiny finančne nedostupné. Súčasťou problému je aj fakt, že predprimárne
vzdelávanie detí nemáme pod jednou strechou - jasle aktuálne spadajú pod min. sociálnych vecí a škôlky pod min. školstva.
Vznik novej služby starostlivosti o dieťa v predškolskom veku za cieľ urýchlene rozšíriť ponuku pre rodičov o tzv. detské skupiny. Využitie existujúcich priestorov bude mať za následok rýchlejšie vytváranie potrebných miest pre deti. V Českej republike vzniklo od zavedenia detských skupín v roku 2014 do marca tohto roka 1200 detských skupín, ktoré ponúkajú spolu vyše 18 000 miest pre deti.
Zriaďovateľom detskej skupiny budú môcť byť zamestnávatelia rodičov malých detí na materskej alebo rodičovskej dovolenke, obce, cirkvi a náboženské spoločnosti, mestá, vysoké a stredné školy, nadácie a občianske združenia. Detskú skupinu si však za splnenia potrebných hygienických a pedagogických podmienok môžu založiť aj napríklad mamy či otcovia na rodičovskej dovolenke, ak na to budú mať vhodné priestory a odbornú spôsobilosť. Nová služba starostlivosti o dieťa v detskej skupine stanovuje pre poskytovateľa presné podmienky, za akých túto službu môže poskytovať, čo bude pre rodiča zárukou kvality. Zriaďovateľ bude službu poskytovať za odplatu, ktorá neprevýši oprávnené náklady vynaložené na zriadenie a prevádzku zariadenia.
Zákon zavádza registráciu detských skupín v registri Poskytovateľov služieb starostlivosti o deti formou detských skupín. Register bude musieť byť zverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na rovnakom mieste bude detská skupina mať zverejnený aj plán starostlivosti, výchovy a vzdelávania, ktorý vypracoval zriaďovateľ detskej skupiny, čím sa docieli transparentnosť, kontrolovateľnosť a tlak na kvalitu služby. Rodičia tak získajú možnosť porovnania rôznych foriem detských skupín a vyberú pre svoje dieťa vyhovujúci typ.
Zákon upravuje podmienky, kto ktoré musí detská skupina spĺňať, aby bola vhodným prostredím pre dieťa. Pre získanie oprávnenia poskytovateľ musí byť dospelou, a bezúhonnou osobou spôsobilou na právne úkony. Rovnaké kritériá platia aj pre opatrovateľov a opatrovateľky. Zriaďovateľ musí predložiť pre nehnuteľnosť schválenie Úradom verejného zdravotníctva. Výnimkou tzv. lesné škôlky, ktoré starostlivosť o deti poskytujú prevažne v prírode. Budú individuálne posudzované bez potreby predloženia potvrdenia o vyhovujúcej nehnuteľnosti. Priestory detských skupín budú musieť byť priestorovo a hygienicky vyhovujúce, detská skupina bude musieť byť poistená proti škode spôsobenej pri poskytovaní služby a zriaďovateľ bude musieť vypracovať a predložiť plán starostlivosti, výchovy a vzdelávania. Poskytovateľ a ani fyzická osoba, ktorá osobne vykonáva službu nesmie voči dieťaťu používať neprimerané výchovné prostriedky alebo obmedzenia a nesmie používať ani také výchovné prostriedky alebo obmedzenia, ktoré sa dotýkajú dôstojnosti dieťaťa alebo ohrozujú jeho život, zdravie, telesný, citový, rozumový a mravný vývoj.
Detská skupina bude musieť dodržiavať aj obmedzenie maximálneho počtu detí, o ktorý sa môže opatrovateľ starať. Minimálny počet fyzických osôb, ktoré v detskej skupine osobne vykonávajú službu je jedna, ak je v detskej skupine najviac šesť detí; dve, ak je v detskej skupine najmenej sedem a najviac 20 detí; tri, ak je v detskej skupine najmenej 13 a najviac 20 detí a zároveň aspoň jedno dieťa je mladšie ako 2 roky veku. Zákon ukladá aj sankcie za nedodržanie kritérií, kontrolu vykonáva ministerstvo školstva.
V súčasnosti upravuje tzv. Službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života paragraf 32a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Túto časť zákona rušíme a prenášame jej úpravu do zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách. Tento zákon teda integruje dva typy detských skupín pre deti rôzneho veku do jednej legislatívnej úpravy do samostatného zákona o detských skupinách pre deti od 0 rokov do začatia povinnej školskej dochádzky.
Ponechávame možnosť, aby bola služba detskej skupiny hradená z príspevku na starostlivosť o dieťa. Nepočítame s tým, že detské skupiny by sa bežne starali o deti, ktoré mladšie ako 1 rok veku, avšak môžu vzniknúť špeciálne situácie, ako je choroba rodiča, pre ktoré ponechávame rodičom aj túto slobodnú voľbu.
Prínosom rozšírenia tejto služby na deti od 3 rokov veku do začatia školskej dochádzky je prevencia sociálnej izolácie rodičov, prevencia sociálnej izolácie detí alebo aj možnosť pre zamestnávateľov udržať si kvalifikovaných zamestnancov a zamestnankyne.
Dopad na štátny rozpočet bude jednoznačne pozitívny. Navrhovateľ predpokladá, že túto službu budú využívať najmä rodičia participujúci na trhu práce, čím sa zvýši zamestnanosť žien, ktoré budú odvádzať odvody zo mzdy a platiť dane z príjmu. Zlepší sa tiež finančná situácia žien v dôchodkovom veku a predchádza sa tiež feminizácii chudoby, ktorá je na Slovensku prítomná. Očakávame tiež nepriamy dopad na štátny rozpočet v podobe vyššej pôrodnosti, keďže je dokázaný celoeurópsky pozitívny vplyv dostupných zariadení pre starostlivosť o deti na pôrodnosť. Zvýši sa tiež počet pracovných miest pre opatrovateľov vo vzniknutých detských skupinách.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
II. Osobitná časť
K čl. I
K § 1:
Navrhuje sa vymedziť predmet úpravy, ktorým je poskytovanie služby starostlivosti o deti v detskej skupine a regulácia s tým spojená.
K § 2:
Navrhuje sa definovať službu starostlivosti o deti v súlade so zámerom poskytovať túto službu pre deti v predškolskom veku a mimo domácnosti dieťaťa.
K § 3:
Okruh poskytovateľov sa navrhuje ustanoviť v nadväznosti na primárne neziskovú povahu poskytovania služby starostlivosti a tiež v spojení s úmyslom umožniť rodičom dieťaťa v prípade záujmu zapojiť sa do pracovného procesu v rozsahu, ktorý im situácia umožní. Aj z tohto dôvodu je primárnym cieľom podporiť rozvoj takejto služby u zamestnávateľa rodiča dieťaťa a tiež v organizáciách, ktoré majú neziskový charakter a venujú sa historicky aj sociálnej a vzdelávacej oblasti.
K § 4 až 6:
Proces udeľovania oprávnenia na poskytovanie služby je upravený ako štandardné konanie na žiadosť oprávnenej osoby, v rámci ktorého sa posudzuje splnenie zákonných podmienok na poskytovanie služby. Oprávnenie na poskytovanie služby vzniká dňom zápisu do zoznamu poskytovateľov.
Okrem požiadaviek na osoby, ktoré reprezentujú samotného poskytovateľa a tiež ktoré vykonávajú starostlivosť o deti sa navrhuje preukazovať aj splnenie technických a hygienických požiadaviek na priestory, v ktorých bude starostlivosť poskytovaná. V tejto oblasti sa navrhuje postupovať podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ako pri iných podobných činnostiach.
O zápise do zoznamu a udelení oprávnenia bude rozhodovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
K § 7:
Navrhuje sa ustanoviť povinnosť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňovať zoznam poskytovateľov služby na webovom sídle, na účely poskytnutia informácií potenciálnym záujemcom, ako aj na účely overenia skutočností, týkajúcich sa poskytovateľa služby. Súčasťou tohto záznamu je aj plán starostlivosti, výchovy a vzdelávania.
K § 8 až 14:
Úprava podmienok poskytovania služby vychádza zo základného pravidla podľa § 8, podľa ktorého poskytovateľ musí v každom momente dbať na zdravie a zdravý vývoj dieťaťa a musí sa zdržať všetkého, čo by ich mohlo ohroziť.
Samotné poskytovanie služby sa vždy realizuje na základe zmluvy medzi rodičom a poskytovateľom, ktorá upraví všetky potrebné podrobnosti, neupravené zákonom.
Navrhuje sa obmedziť počet detí v jednej skupine, na účely zabezpečenia kvality starostlivosti. Rovnako sa navrhuje ustanoviť potrebný počet osôb, poskytujúcich službu, a to v závislosť od počtu detí v skupine.
Pokiaľ ide o stravovanie detí, navrhuje sa umožniť poskytovateľovi zabezpečovať výdaj stravy, pri splnení podmienok podľa osobitných predpisov. Primárne sa nesleduje umožniť prípravu stravy, avšak upravuje sa všeobecné pravidlo pre výdaj stravy, zabezpečenej rodičom dieťaťa.
Na účely informovania rodičov, ako aj na účely kontroly sa ukladá povinnosť jednak mať vypracované a zverejnené interné pravidlá a podrobnosti o poskytovaní služby starostlivosti o deti, ako aj viesť evidenciu detí v skupine.
K § 15 až 17:
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona bude vykonávať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V nadväznosti na kontrolu sa ustanovujú aj sankcie za jeho porušenie.
K čl. II
K bodom 1 a 2:
Navrhuje sa oslobodiť činnosti vykonávané pri poskytovaní starostlivosti o deti v detských skupinách od povinnosti platiť daň z nepeňažného príjmu. Rovnako sa navrhuje, aby výdavky, ktoré poskytovateľ vynaloží, boli uznané na účely daňových výdavkov. Toto opatrenie za cieľ najmä stimulovať zamestnávateľov, aby túto službu prevádzkovali.
K čl. III
K bodom 1 až 2:
V nadväznosti na úpravu novej činnosti starostlivosti o deti v detských skupinách sa navrhuje primerane upraviť zákon o podpore, rozvoji a ochrane verejného zdravia.
K čl. IV
K bodu 3:
V záujme zamedzenia možnej dvojkoľajnosti sa navrhuje vypustiť zo zákona o sociálnych službách tzv. službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života z dôvodu vecnej príbuznosti tejto právnej úpravy a komplexnejšieho riešenia v návrhu zákona.
K bodom 1, 2, 4 až 17:
Ide výlučne o legislatívno-technické úpravy súvisiace s vypustením § 32a zo zákona o sociálnych službách.
K čl. V
Účinnosť sa navrhuje ustanoviť od 1. novembra 2021.