NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z .....................2021,
o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje podmienky získania oprávnenia na poskytovanie služby starostlivosti o deti v detskej skupine (ďalej len "služba"), podmienky poskytovania tejto služby a oprávnenia orgánov štátnej správy pri kontrole podmienok jej poskytovania a ukladaní sankcií.
§ 2
Služba
Službou sa na účely tohto zákona rozumie činnosť poskytovateľa služby, ktorá spočíva v opatrovaní a starostlivosti o dieťa do začatia povinnej školskej dochádzky, poskytovaná mimo domácnosť dieťaťa a v skupine detí, zameraná na zabezpečenie potrieb dieťaťa a na výchovu, rozvoj schopností dieťaťa a jeho kultúrnych a hygienických návykov.
§ 3
Poskytovateľ služby
(1)Poskytovateľom služby môže byť
a)zamestnávateľ rodiča dieťaťa alebo osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (ďalej len "rodič"), ak ide o deti týchto rodičov,
b)obec alebo samosprávny kraj a nimi na tento účel založené právnické osoby,
c)cirkev alebo náboženská spoločnosť a ich zariadenie,
d)stredná škola alebo vysoká škola, ak ide o deti rodičov, ktorí ich žiakmi alebo študentmi,
e)nadácia alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ak je to v súlade s nimi vykonanými činnosťami,
f)fyzická osoba, ktorá je rodičom dieťaťa vo veku najviac šesť rokov, ak pri poskytovaní služby je v skupine detí aj dieťa tejto fyzickej osoby.
(2)Poskytovateľ služby je oprávnený poskytovať službu odo dňa vzniku oprávnenia na poskytovanie služby.
Oprávnenie na poskytovanie služby
§ 4
(1)Službu je možné poskytovať len na základe oprávnenia na poskytovanie služby (ďalej len "oprávnenie").
(2)Oprávnenie vzniká dňom zápisu do zoznamu poskytovateľov služby a zaniká dňom výmazu zo zoznamu poskytovateľov služby. Orgánom príslušným na zápis a výmaz je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)Zápis do zoznamu poskytovateľov služby vykoná ministerstvo na základe žiadosti poskytovateľa služby, ktorý preukáže splnenie podmienok na zápis do zoznamu poskytovateľov služby podľa § 5.
§ 5
(1)Ak tento zákon neustanovuje inak, podmienkami na zápis do zoznamu poskytovateľov služby sú:
a)bezúhonnosť poskytovateľa, a ak je poskytovateľ právnickou osobou, jej štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu,
b)dosiahnutie 18. rokov veku osoby a spôsobilosť osoby na právne úkony v plnom rozsahu, a ak je poskytovateľ právnickou osobou, jej štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu,
c)určenie fyzickej osoby osobne vykonávajúcej službu, ktorá musí byť bezúhonná, zdravotne spôsobilá, musí mať najmenej 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)určenie nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej bude služba poskytovaná, a preukázanie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva k nej,
e)zabezpečenie technických požiadaviek a hygienických požiadaviek na nehnuteľnosť, v ktorej bude poskytovaná služba podľa odsekov 4 a 5,
f)poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služby,
g)existencia plánu starostlivosti, výchovy a vzdelávania.
(2)Bezúhonnou je na účely ods. 1 písm. a) a c) fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti so starostlivosťou o dieťa alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, ktorého spáchanie spočíva v skutku, ktorý by mohol mať nepriaznivý vplyv na dieťa. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov1 nie starším ako tri mesiace a ak ide o cudzinca aj
1) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
obdobným dokumentom nie starším ako tri mesiace vydaným iným štátom, v ktorom mal cudzinec za posledných päť rokov povolený pobyt.
(3)Zdravotne spôsobilou na účely ods. 1 písm. c) je fyzická osoba, ktorá netrpí chorobou, ohrozujúcou zdravie dieťaťa. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje potvrdením lekára o tejto skutočnosti, nie starším ako tri mesiace.
(4)Nehnuteľnosť alebo jej časť, ktorá slúži na poskytovanie služby
a)musí spĺňať technické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi na byt alebo inú nehnuteľnosť alebo jej časť, slúžiacu na bývanie,
b)musí byť zariadená a upravená spôsobom, ktorý zabezpečí, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo života detí,
c)nesmie byť umiestnená v blízkosti zdroja hluku alebo znečistenia ovzdušia, ktoré by mali negatívny vplyv na poskytovanie služby alebo zdravie detí.
(5)Poskytovateľ služby je povinný v nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorá slúži na poskytovanie služby, zabezpečiť dodržiavanie hygienických požiadaviek potrebných na ochranu zdravia detí v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.2)
(6)Podmienky podľa odseku 1 musí poskytovateľ služby spĺňať počas celej doby poskytovania služby, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)Ministerstvo môže upustiť od splnenia podmienok podľa odseku 1 písm. d) a e), ak je plán starostlivosti, výchovy a vzdelávania viazaný na vykonanie prevažne v prírode.
§ 6
(1)Žiadosť o zápis do zoznamu poskytovateľov služby obsahuje
a)meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov poskytovateľa,
b)adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania poskytovateľa,
c)identifikačné číslo poskytovateľa, ak bolo pridelené, a ak je poskytovateľ fyzickou osobou, ktorej nebolo pridelené identifikačné číslo, dátum narodenia poskytovateľa,
d)meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu poskytovateľa, ak je poskytovateľ právnickou osobou,
e)meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby osobne vykonávajúcej službu,
f)označenie nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej bude služba poskytovaná,
g)najvyšší počet detí v detskej skupine,
h)predpokladaný dátum začatia poskytovania služby,
i)plán starostlivosti, výchovy a vzdelávania.
2) § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(2)Prílohami žiadosti o zápis do zoznamu poskytovateľov služby sú
a)doklad o bezúhonnosti osôb podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c),
b)doklad o zdravotnej spôsobilosti osoby podľa § 5 ods. 1 písm. c),
c)doklad o vlastníckom práve alebo užívacom práve k nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej bude služba poskytovaná,
d)dokument potvrdzujúci splnenie podmienky podľa § 5 ods. 4,
e)rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva preukazujúce splnenie podmienok podľa § 5 ods. 5,
f)doklad o splnení podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. f).
(3)Ak došlo k upusteniu podľa § 5 ods. 7, žiadosť o zápis do zoznamu poskytovateľov služby obsahuje náležitosti a prílohy podľa tohto zákona, okrem náležitosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) a príloh podľa odseku 2 písm. c) až e).
(4)Ak poskytovateľ služby spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, ministerstvo ho zapíše do zoznamu poskytovateľov služby do 30 dní odo dňa podania úplnej žiadosti.
(5)Ak poskytovateľ služby nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, ministerstvo žiadosť odmietne.
(6)O zápise do zoznamu poskytovateľov služby sa osobitné rozhodnutie nevydáva.
(7)Poskytovateľ služby je povinný oznámiť ministerstvu všetky zmeny údajov a dokladov, ktoré boli obsahom žiadosti do 15 dní odo dňa ich zmeny. Ak zo zmien nevyplýva nesplnenie podmienok podľa § 5 ods. 1, ministerstvo zmeny vyznačí v zozname poskytovateľov služby; v opačnom prípade začne konanie o výmaze poskytovateľa služby zo zoznamu poskytovateľov služby.
(8)Ministerstvo vymaže poskytovateľa služby zo zoznamu poskytovateľov služby, ak
a)poskytovateľ služby zanikne, zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho,
b)ak o to poskytovateľ služby požiada,
c)ak poskytovateľ služby prestane spĺňať podmienky podľa § 3 ods. 1 alebo § 5 ods. 1,
d)poskytovateľovi služby bola uložená sankcia podľa zákona za porušenie povinnosti, ktorých následkom mohla byť alebo bola ujma na zdraví alebo živote dieťaťa alebo mu bola uložená sankcia za porušenie § 8 ním alebo fyzickou osobou, ktorá osobne vykonáva službu.
(9)Na konanie o zápise do zoznamu poskytovateľov služby a na konanie o výmaze poskytovateľa zo zoznamu poskytovateľov služby sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.3)
3) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
§ 7
Zoznam poskytovateľov služby
(1)Zoznam poskytovateľov služby vedie ministerstvo. Zoznam poskytovateľov služby je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo.
(2)Do zoznamu poskytovateľov služby sa zapisujú údaje v rozsahu, v akom uvedené v § 6 ods. 1 písm. a) g) a údaje o dátume zápisu a výmazu zo zoznamu poskytovateľov služby.
(3)Súčasťou zoznamu poskytovateľov služby sú doklady podľa § 6 ods. 2 písm. c) až f).
(4)Zoznam poskytovateľov služby je verejný. Ministerstvo sprístupňuje informácie z neho aj na svojom webovom sídle, najmä plán starostlivosti, výchovy a vzdelávania poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 1 písm. i).
Podmienky poskytovania služby
§ 8
Poskytovateľ a ani fyzická osoba, ktorá osobne vykonáva službu, nesmie voči dieťaťu používať neprimerané výchovné prostriedky alebo obmedzenia a nesmie používať ani také výchovné prostriedky alebo obmedzenia, ktoré zasahujú do dôstojnosti dieťaťa alebo ohrozujú jeho život, zdravie, telesný, citový, rozumový a mravný vývoj.
§ 9
(1)Služba sa poskytuje vo vzťahu ku konkrétnemu dieťaťu len na základe predchádzajúcej písomnej dohody s rodičom dieťaťa.
(2)Službu je možné poskytovať za odplatu, ktorá nesmie prevýšiť sumu skutočne vynaložených nákladov poskytovateľa služby na poskytovanie služby.
§ 10
(1)V jednej detskej skupine môže byť najviac 20 detí.
(2)Poskytovateľ služby je povinný pri určovaní počtu detí v detskej skupine zohľadniť vek detí, ich zdravotný stav a dobu ich pobytu v detskej skupine.
(3)Minimálny počet fyzických osôb, ktoré v detskej skupine osobne vykonávajú službu, je nasledovný:
a)jedna, ak je v detskej skupine najviac šesť detí,
b)dve, ak je v detskej skupine najmenej sedem a najviac 20 detí,
c)tri, ak je v detskej skupine najmenej 13 a najviac 20 detí a zároveň aspoň jedno dieťa je mladšie ako 2 roky veku.
§ 11
(1)Poskytovateľ služby je oprávnený zabezpečiť dieťaťu stravovanie, a to tak prípravou stravy ako aj výdajom stravy. Rozsah povinnosti poskytovateľa služby zabezpečiť dieťaťu stravu je predmetom dohody medzi poskytovateľom služby a rodičom dieťaťa.
(2)Ak zabezpečuje dieťaťu stravu rodič, poskytovateľ je povinný zabezpečiť uchovanie, ohrev a podanie stravy dieťaťu v súlade s požiadavkami správnej hygienickej praxe podľa osobitného predpisu.4)
(3)Ak poskytovateľ služby zabezpečuje dieťaťu stravu, je tak oprávnený vykonávať len so súhlasom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a pri dodržaní podmienok podľa osobitného predpisu.5)
§ 12
Ak sa u dieťaťa vyskytnú príznaky ochorenia, je poskytovateľ služby povinný bezodkladne informovať rodiča dieťaťa a odovzdať dieťa rodičovi, alebo zabezpečiť poskytnutie lekárskej starostlivosti.
§ 13
(1)Poskytovateľ je povinný vypracovať a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel organizácie a poskytovania služby (ďalej len "interné pravidlá"), ktoré obsahujú najmä
a)identifikáciu poskytovateľa služby,
b)označenie detskej skupiny s uvedením počtu detí v nej alebo maximálneho počtu detí v nej,
c)adresu miesta poskytovania služby,
d)deň vzniku oprávnenia na poskytovanie služby,
e)údaje o odplate za poskytovanie služby,
f)základné pravidlá a podmienky poskytovania služby,
g)plán starostlivosti, výchovy a vzdelávania.
(2)Plán starostlivosti, výchovy a vzdelávania popisuje akým spôsobom a akými prostriedkami a postupmi sa v detskej skupine rozvíjajú schopnosti, kultúrne a hygienické návyky dieťaťa, so zameraním na formovanie osobnosti dieťaťa a fyzický a psychický vývoj dieťaťa, jeho vedomostí a zručností.
(3)Interné pravidlá je poskytovateľ služby povinný v aktuálnom znení zverejniť v priestoroch, kde sa služba poskytuje a ktoré prístupné rodičom a ak webové sídlo, aj na webovom sídle.
§ 14
4) Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004).
5) § 26 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(1)Poskytovateľ služby je povinný viesť evidenciu detí v detskej skupine, ktorá obsahuje
a)meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu dieťaťa,
b)meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu aspoň jedného rodiča,
c)meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá je na základe predchádzajúceho písomného súhlasu rodiča oprávnená dieťa od poskytovateľa služby osobne prevziať,
d)deň a dobu, počas ktorej bolo dieťa v detskej skupine,
e)údaj o zdravotnej poisťovni dieťaťa,
f)telefonický kontakt na rodiča alebo osobu podľa písmena c),
g)údaj o zdravotnom stave dieťaťa a obmedzeniach z neho vyplývajúcich, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie služby, vrátane údaja o tom, či sa dieťa podrobilo povinným očkovaniam a ak nie, dôvod prečo tomu tak je,
h)odplatu za poskytnutie služby.
(2)Údaje podľa ods. 1 písm. a) g) a každú ich zmenu je rodič povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi služby, pričom ak ide o údaje podľa ods. 1 písm. g), je rodič povinný ich poskytovateľovi služby oznámiť pred uzatvorením dohody o poskytovaní služby.
(3)Súčasťou evidencie detí v detskej skupine je aj dohoda o poskytovaní služby.
(4)Poskytovateľ služby je povinný údaje podľa odseku 1 a dohodu o poskytovaní služby uchovávať po dobu 3 rokov odo dňa skončenia poskytovania služby konkrétnemu dieťaťu.
§ 15
Kontrola
Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania služby ustanovených týmto zákonom vykonáva ministerstvo, s výnimkou kontroly dodržiavania hygienických podmienok, ktorú vykonáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu.
Sankcie
§ 16
(1)Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá poskytuje službu v rozpore s § 4 ods. 1 bez oprávnenia.
(2)Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá ako poskytovateľ
a)na poskytovanie služby použije fyzickú osobu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. c),
b)poruší pri poskytovaní služby § 10,
c)poruší pri poskytovaní služby § 13 ods. 1 alebo 3,
d)nevedie evidenciu podľa § 14,
e)nespĺňa podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. f),
f)neuzatvorí písomnú dohodu o poskytovaní služby podľa § 9 ods. 1,
g)poruší pri poskytovaní služby § 5 ods. 5,
h)poruší § 6 ods. 7 prvá veta,
i)poruší zákaz podľa § 8.
(3)Za priestupok je možné udeliť pokutu
a)700,- eur, ak ide o priestupok podľa ods. 2 písm. c), d) alebo f),
b)1 000,- eur, ak ide o priestupok podľa ods. 2 písm. a), b), e), g) alebo h),
c)3 300,- eur, ak ide o priestupok podľa odseku 1 alebo ods. 2 písm. i).
(4)Priestupky podľa odseku 1 a ods. 2 písm. a) f), h) a i) prejednáva ministerstvo. Priestupok podľa ods. 2 písm. g) prejednáva regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(5)Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje osobitný predpis.6)
§ 17
(1)Iného správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá poskytuje službu v rozpore s § 4 ods. 1 bez oprávnenia.
(2)Iného správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá ako poskytovateľ
a)na poskytovanie služby použije fyzickú osobu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. c),
b)poruší pri poskytovaní služby § 10,
c)poruší pri poskytovaní služby § 13 ods. 1 alebo 3,
d)nevedie evidenciu podľa § 14,
e)nespĺňa podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. f),
f)neuzatvorí písomnú dohodu o poskytovaní služby podľa § 9 ods. 1,
g)poruší pri poskytovaní služby § 5 ods. 5,
h)poruší § 6 ods. 7 prvá veta,
i)poruší zákaz podľa § 8.
(3)Za iný správny delikt je možné udeliť pokutu
a)1 000,- eur, ak ide o iný správny delikt podľa ods. 2 písm. c), d) alebo f),
b)1 500,- eur, ak ide o iný správny delikt podľa ods. 2 písm. a), b), e), g) alebo h),
c)4 800,- eur, ak ide o iný správny delikt podľa odseku 1 alebo ods. 2 písm. i).
(4)Iné správne delikty podľa odseku 1 a ods. 2 písm. a) f), h) a i) prejednáva ministerstvo. Iný správny delikt podľa ods. 2 písm. g) prejednáva regionálny úrad verejného zdravotníctva.
6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
(5)Orgán prejednávajúci iný správny delikt pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.
(6)Konanie o uloženie pokuty za iný správny delikt možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný orgán dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(7)Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(8)Orgán, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo platenie v splátkach, ak vznikli okolnosti, ktoré znemožňujú bezodkladné zaplatenie pokuty, alebo okolnosti, ktoré odôvodňujú platenie v splátkach.
(9)Na iné správne delikty a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.3)
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z, zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020
Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z. a zákona č. 76/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 ods. 7 písm. d) čas sa za slová „športového zariadenia“ vkladajú slová „alebo zariadenia na poskytovanie starostlivosti o deti v predškolskom veku“.
2.§ 19 ods. 2 sa dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
"y) výdavky na prevádzku vlastného zariadenia na poskytovanie starostlivosti o deti v predškolskom veku".
Čl. III
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., zákona č. 318/2020 Z. z. a zákona č. 319/2020 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 24 ods. 10 sa slová "sú povinné" nahrádzajú slovami "a poskytovateľ služby starostlivosti o deti v detských skupinách31a), ak osobitný predpis neustanovuje inak, povinní".
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:
"31a) Zákon č. .../2021 Z. z. o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2.V § 57 ods. 14 sa za slová "v prevádzkarni" vkladajú slová ""a poskytovateľ služby starostlivosti o deti v detských skupinách.31a)".
Čl. IV
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 280/2019 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z. a zákona č. 89/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 9 ods. 12 sa vypúšťajú slová „§ 32a“.
2.V § 12 odseku 1 písm. b) sa vypúšťa bod 3.
Doterajšie body 4 a 5 sa označujú ako body 3 a 4.
3.§ 32a sa vypúšťa.
4.V celom texte § 33a sa vypúšťajú slová „32a“.
5.V § 63 odseku 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „32a“.
6.V § 72 odseku 9 sa vypúšťajú slová „32a“.
7.V § 74 ods. 2 sa vypúšťa písm. c).
Doterajšie písm. d) až j) sa označujú ako písm. c) až i).
8.V § 74 ods. 4 sa slová „odseku 2 písm. g) j)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. f) i).
9.V § 74 ods. 5 sa slová „odseku 2 písm. e) a f)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. d) a e)“.
10.V § 75 ods. 6 sa písm. k) vypúšťa.
Doterajšie písm. l) sa označuje ako písm. k).
11.V § 75 ods. 12 sa vypúšťajú slová „32a“.
12.V celom texte § 94a ods. 2 sa vypúšťajú slová „32a“.
13.V celom texte § 94b ods. 2 sa vypúšťajú slová „32a“.
14.V celom texte § 94c ods. 2 sa vypúšťajú slová „32a“.
15.V § 94d odseku 2 písm. h) sa vypúšťajú slová „32a“.
16.V § 99 odseku 5 sa vypúšťajú slová „32a“.
17.V celom texte § 104 sa vypúšťajú slová „32a“.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021.