Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Ochrana života a zdravia je vo vyspelej spoločnosti prvou a najvyššou prioritou. Ľudský život je najcennejšou hodnotou, ktorú človek má, a preto by mal byť aj najvýznamnejším chráneným záujmom.
Cieľom predloženej novely trestného zákona je ochrana základných ľudských práv a slobôd v prípade, ak niekto pod hrozbou akýchkoľvek sankcií alebo obmedzení núti iného, aby sa podrobil nepovinnému očkovaniu.
Podľa článku 12 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky „Ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné“. „Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať“.
Podľa čl. 40 Ústavy SR si každý má právo chrániť svoje zdravie.
Ďalej podľa čl. 12, ods. (4) „Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.“
Článok 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd garantuje každému právo na ochranu súkromného života, súčasťou ktorého je aj fyzická integrita a sloboda dávať súhlas na zásahy do nej.
Taktiež článok 5 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne stanovuje, že zásah v oblasti zdravia možno vykonať len so súhlasom dotknutej osoby. Napokon na koncepte tzv. informovaného súhlasu je postavené aj celé slovenské zdravotníctvo.
Vzhľadom k uvedenému považujeme za neprípustné, aby boli osoby, ktoré odmietli nepovinné očkovanie (napr. proti COVID-19) akokoľvek segregované alebo diskriminované zakazovaním činností ako napr. účasťou na hromadných podujatiach, cestovaním v MHD, navštevovaním parkov, škôl alebo cestovaním do zahraničia. Vychádzame pritom aj z teórie verejných statkov, ktorá hovorí, že sú pre všetkých a z ich užívania nemožno vylúčiť nikoho.
Zoznam povinných očkovaní podľa prílohy č. 2 a prílohy č. 2a Vyhlášky MZ SR zahŕňa očkovania proti: záškrtu, osýpkam, mumpsu, ružienke, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovému zápalu pečene typu B, hemofilovým invazívnym nákazám, detskej obrne a pneumokokovým invazívnym ochoreniam. Ochorenie COVID-19 sa v tomto zozname nenachádza a očkovanie proti nemu je, a sme presvedčení že aj naďalej musí zostať, nepovinné, čiže úplne dobrovoľné.
Odvíjajúc sa od dobrovoľnosti očkovania proti ochoreniu COVID-19 máme za to, že ukladanie sankcie za nesplnenie niečoho, čo nie je povinné, je neodôvodnené a neospravedlniteľné. Osoba v dôsledku neuplatnenia si práva dať sa očkovať nemôže byť nijako diskriminovaná, sankcionovaná a už vôbec nie obmedzovaná na svojich základných ľudských právach.
II.Osobitná časť
Článok I
K bodu 1
Zavádza sa nový trestný čin nútenej medicínskej prevencie. Navrhovaná právna úprava trestného činu nútenej medicínskej prevencie si kladie za cieľ chrániť v prvom rade ústavné právo jednotlivca na súkromie a na nedotknuteľnosť osoby. Právo na súkromie, právo na nedotknuteľnosť osoby, či inak právo na telesnú a duševnú integritu garantuje každému nielen Ústava Slovenskej republiky, ale aj mnohé medzinárodnoprávne dokumenty. Z dôvodu obsahového hľadiska vymedzenia objektu trestného činu zaradil predkladateľ tento nový trestný čin do druhej hlavy prvého dielu osobitnej časti Trestného zákona pojednávajúcej o trestných činoch proti slobode.
Objektívna stránka naplnenia skutkovej podstaty trestného činu spočíva v úmyselnom konaní páchateľa, ktorý iného pod hrozbou akýchkoľvek sankcií alebo obmedzenia jeho základných ľudských práv a slobôd núti, aby sa podrobil nepovinnému očkovaniu.
Povinné očkovanie je predmetom zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR č. 544/2011 Z. z.
Sankcie za nepodrobenie sa nepovinnému očkovaniu môžu mať rôznu formu. Či sa jedná o priame (finančné) sankcie, ako napríklad peňažná pokuta, zrážky zo mzdy, zníženie výšky mzdy zamestnanca, alebo nepriame, napr. neprijatie do zamestnania. Takisto základná skutková podstata predpokladá ako nezákonný následok nepodrobeniu sa očkovaniu obmedzenie základných ľudských práv jednotlivca, a to napríklad zákazom vstupu na verejné podujatia, zákazom cestovať či používať verejnú dopravu.
Subjekt tohto trestného činu je všeobecný, čiže páchateľom môže byť ktokoľvek.
Odsek 2 a odsek 3 navrhovaného znenia predstavujú kvalifikovanú skutkovú podstatu, v rámci ktorej sú obsiahnuté kvalifikačné znaky, ktoré podmieňujú použitie vyššej trestnej sadzby.
Pri určovaní výšky trestných sadzieb predkladateľ vychádzal najmä zo skutočnosti, že ide o závažné protiprávne konanie, ktoré za následok zásadné zásahy do telesnej integrity a nedotknuteľnosti jednotlivca.
Článok II
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. septembra 2021.