NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., v znení zákona č. 692/2006 Z. z., v znení zákona č. 18/2007 Z. z., v znení zákona č. 491/2008 Z. z., v znení zákona č. 497/2008 Z. z., v znení zákona č. 498/2008 Z. z., v znení zákona č. 59/2009 Z. z., v znení zákona č. 257/2009 Z. z., v znení zákona č. 317/2009 Z. z., v znení zákona č. 492/2009 Z. z., v znení zákona č. 576/2009 Z. z., v znení zákona č. 224/2010 Z. z., v znení zákona č. 547/2010 Z. z., v znení zákona č. 33/2011 Z. z., v znení zákona č. 262/2011 Z. z., v znení zákona č. 313/2011 Z. z., v znení zákona č. 246/2012 Z. z., v znení zákona č. 334/2012 Z. z., v znení zákona č. 428/2012 Z. z., v znení zákona č. 428/2012 Z. z., v znení zákona č. 189/2013 Z. z., v znení zákona č. 204/2013 Z. z., v znení zákona č. 1/2014 Z. z., v znení zákona č. 260/2014 Z. z., v znení zákona č. 260/2014 Z. z., v znení zákona č. 73/2015 Z. z., v znení zákona č. 78/2015 Z. z., v znení zákona č. 87/2015 Z. z., v znení zákona č. 174/2015 Z. z., v znení zákona č. 397/2015 Z. z., v znení zákona č. 398/2015 Z. z., v znení zákona č. 440/2015 Z. z., v znení zákona č. 444/2015 Z. z., v znení zákona č. 91/2016 Z. z., v znení zákona č. 125/2016 Z. z., v znení zákona č. 316/2016 Z. z., v znení zákona č. 264/2017 Z. z., v znení zákona č. 274/2017 Z. z., v znení zákona č. 161/2018 Z. z., v znení zákona č. 321/2018 Z. z., v znení zákona č. 35/2019 Z. z., v znení zákona č. 38/2019 Z. z., v znení zákona č. 38/2019 Z. z., v znení zákona č. 214/2019 Z. z., v znení zákona č. 420/2019 Z. z., v znení zákona č. 474/2019 Z. z., v znení zákona č. 288/2020 Z. z., v znení zákona č. 312/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 192 sa vkladá nový § 192a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠192a
Nútená medicínska prevencia
(1)Kto iného pod hrozbou akýchkoľvek sankcií alebo obmedzenia jeho základných ľudských práv a slobôd núti, aby sa podrobil nepovinnému očkovaniu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2)Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)a vydá takýmto činom iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti,
b) a získa takýmto činom pre seba alebo pre iného väčší prospech,
c)z osobitného motívu,
d)na chránenej osobe, alebo
e)ako verejný činiteľ.
(3)Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo
b) za krízovej situácie.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.