D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky Anna Zemanová, Juraj Krúpa, Peter Pčolinský a Ján Benčík.
Predkladaná novelizácia zákona o obrane Slovenskej republiky a zákona o slobodnom prístupe k informáciám si kladie za cieľ ochrániť vysoko citlivé objekty obrany a jadrové zariadenia pred nežiadúcim únikom vysoko citlivých informácií o technických detailoch ich stavebno-technického vyhotovenia. Zo zneprístupnenia sa vylučujú tie časti projektovej dokumentácie, ktoré nositeľom informácie danej stavby na životné prostredie. Ostatné časti projektovej dokumentácie (vrátane výkresovej časti), ktorá obsahuje nákresy a popisy podlaží, hrúbky a materiály stien, vchody, východy, prechody, pozdĺžne, priečne rezy, usporiadanie miestností, presvetlenie, technické vybavenie a podobne, sa zverejňovať nebudú. Sprístupnenie takýchto informácií zvyšuje potenciálne riziko ich zneužitia na zlovoľné aktivity, nijako neprispieva k využitiu práv občanov na informácie o životnom prostredí a často je pre správne orgány resp. povinné osoby technicky nerealizovateľné. Reaguje sa tým na množiace sa žiadosti rôznych osôb z radov verejnosti o prístup k takýmto dokumentom. A to prostredníctvom účasti v rôznych povoľovacích konaniach ako aj mimo povoľovacích konaní voľne podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Rovnako nebude mať návrh zákona žiadne vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a rovnako bude mať pozitívne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
Vecne je potrebné vymedziť okruh objektov, pri ktorých je nevyhnutné zamedziť prístupu k projektovej stavebnej dokumentácii. Tento okruh objektov je najobsiahlejší práve v zákone o obrane Slovenskej republiky, ktorý dáva priestor na zaradenie viacerých významných objektov medzi objekty osobitnej dôležitosti a ďalšie dôležité objekty. Čl. rieši zamedzenie prístupu k takýmto informáciám v prostredníctvom účasti v povoľovacom konaní najmä podľa stavebného zákona a v prípade jadrových zariadení podľa atómového zákona.
K čl. II
Okrem vecného riešenia prístupu k projektovej dokumentácii podľa článku I pre účely povoľovacích konaní podľa stavebného a atómového zákona je potrebné, aby rovnaké obmedzenie bolo obsiahnuté aj v zákone o slobodnom prístupe k informáciám, tzn. pre prípad akéhokoľvek prístupu akejkoľvek verejnosti aj mimo rôznych povoľovacích konaní.
K čl. III
Vzhľadom na akútnu potrebu riešenia sa účinnosť navrhuje dňom vyhlásenia.