N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
Návrh
Z Á K O N
z....2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č.
330/2003 Z. z.
, zákona č.
545/2003 Z. z.
, zákona č.
570/2005 Z. z.
, zákona č.
333/2007 Z. z.
, zákona č.
333/2007 Z. z.
, zákona č.
452/2008 Z. z.
, zákona č.
473/2009 Z. z.
, zákona č.
345/2012 Z. z.
, zákona č.
69/2018 Z. z.
a zákona č.
306/2019 Z. z.
sa dopĺňa takto:
§ 27 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Projektová dokumentácia vrátane výkresovej dokumentácie objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov sa v konaniach podľa osobitných zákonov1b) nezverejňuje a neposkytuje k nahliadnutiu iným účastníkom konania. Z tejto dokumentácie sa môže zverejniť alebo poskytnúť účastníkom konania len časť o vplyvoch stavby na životné prostredie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:
21b 60, § 76, § 83, § 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 17 § 19 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č.
543/2002 Z. z.
, zákona
č.
747/2004 Z. z.
, zákona č.
628/2005 Z. z.
, zákona č.
207/2008 Z. z.
, zákona č.
477/2008 Z. z.
,
zákona č.
145/2010 Z. z.
, zákona č.
546/2010 Z. z.
, zákona č.
204/2011 Z. z.
, zákona
č.
220/2011 Z. z.
, zákona č.
220/2011 Z. z.
, zákona č.
382/2011 Z. z.
, zákona č.
341/2012 Z. z.
,
zákona č.
340/2015 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
, zákona č.
276/2020 Z. z.
, a zákona č. 392/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) ide o projektovú dokumentáciu vrátane výkresovej dokumentácie objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov podľa osobitného zákona;24d) z tejto dokumentácie sa môže zverejniť len časť o vplyvoch na životné prostredie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24d znie:
24d) § 27 ods. 8 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.