D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marián Viskupič, Jarmila Halgašová, Tomáš Lehotský, Vladimíra Marcinková, Peter Kremský a Jozef Hlinka.
Cieľom predloženého návrhu zákona je odstrániť nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania, konkrétne stravovacích poukážok, ako aj zjednodušiť administratívu zamestnávateľov, ktorá vzniká pri poskytovaní stravovacích poukážok a finančného príspevku na stravovanie v predstihu na príslušný kalendárny mesiac.
Od 1. marca 2021 si u zamestnávateľa, ktorý dovtedy zabezpečoval svojim zamestnancom stravovanie formou stravovacích poukážok, zamestnanci môžu vybrať medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak zamestnávateľ prispieva v týchto prípadoch na stravovanie v rozsahu upravenom v Zákonníku práce, z hľadiska daní a odvodov neexistuje rozdiel medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak však zamestnávateľ prispieva na stravovanie svojich zamestnancov formou finančného príspevku na stravovanie nad rámec Zákonníka práce z vlastných zdrojov, táto „nadrámcová“ suma je pre zamestnávateľa daňovo neuznaným nákladom a u zamestnanca sa zdaňuje daňou z príjmov zo závislej činnosti. Na rozdiel od toho, ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie svojich zamestnancov nad rámec Zákonníka práce z vlastných zdrojov, pri stravovacích poukážkach je táto suma pre zamestnávateľa daňovo uznaným nákladom, no u zamestnanca sa nezdaňuje.
Navrhovaná zmena Zákonníka práce umožňuje zamestnávateľom prispievať na stravovanie zamestnancov do výšky 100 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 12 hodín bez toho, aby bol tento príspevok považovaný za daňovo neuznaný výdavok pre zamestnávateľa a aby bol zároveň zdanený daňou z príjmov zo závislej činnosti na strane zamestnancov.
Keďže zamestnávatelia zabezpečujúci stravovanie zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo finančným príspevkom na stravovanie, poskytujú stravovacie poukážky a príspevok na stravovanie na začiatku kalendárneho mesiaca, vzniká im dodatočná administratívna záťaž v prípade vzniku prekážok v práci na strane zamestnancov alebo čerpania dovolenky počas kalendárneho mesiaca. Z uvedeného dôvodu sa umožní zamestnávateľom poskytovať stravovacie poukážky a finančný príspevok obdobne ako pri mzde dodatočne, najneskôr však posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zamestnávateľom bude i naďalej zachovaná možnosť poskytovať stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie preddavkovo, ak to bude dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve.
Obdobne sa upravujú aj ustanovenia o zabezpečení stravovania v osobitných právnych predpisoch týkajúcich sa štátnych zamestnancov, policajtov, vojakov a Hasičského a záchranného zboru.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ako aj pozitívne sociálne vplyvy pre zamestnancov. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Rovnako nebude mať návrh zákona žiadne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona tiež nebude mať negatívny vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 a 2
Podľa súčasného znenia zamestnávateľ zákonom stanovený strop na poskytovanie príspevku na stravovanie alebo na poskytovanie stravovacích poukážok na úrovni 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 12 hodín podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o cestovných náhradách. Pre ilustráciu, v čase podania tohto návrhu, v máji 2021 je to suma 5,10 eura (sumu stanovuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného). Predloženým návrhom sa suma príspevku zamestnávateľa zvyšuje z doterajších 55% na 100% Na túto sumu je formou zákonného odkazu naviazaná suma oslobodená od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na strane zamestnanca, ako aj daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. p) cit. zákona.
V súčasnosti, ak zamestnávateľ prispeje zamestnancovi na stravu formou finančného príspevku na stravovanie alebo formou stravovacích poukážok viac, napr. 80 % danej sumy (nie však zo Sociálneho fondu), na strane zamestnávateľa je príspevok nad 55 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 12 hodín nedaňový výdavok a na strane zamestnanca v prípade zabezpečenia stravovania formou finančného príspevku zdaniteľný príjem. Naproti tomu ak zamestnávateľ prispeje zamestnancovi na stravu formou stravovacích poukážok 80 % danej sumy, pre zamestnanca je celé plnenie, ktoré mu poskytol zamestnávateľ, príjem oslobodený od dane z príjmu.
Navrhované znenie preto umožňuje zamestnávateľovi prispievať v prípade zabezpečenia stravovania stravovacími poukážkami alebo finančným príspevkom na stravovanie veľkorysejšie, a síce do 100 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 12 hodín. Navrhovaná úprava výrazne zníži záťaž administrácie stravného, keďže poskytnutú sumu nebude potrebné účtovne deliť na časť daňovo oslobodenú a časť daňovo neoslobodenú. Okrem toho zrovnoprávni daňové aspekty stravovacej poukážky a finančného príspevku na stravovanie.
K bodu 3
Zavádza sa právna fikcia, že stravovanie poskytované formou stravovacích poukážok a finančného príspevku na stravovanie sa považuje za „zabezpečenie stravovania“ aj vtedy, ak je poskytované pozadu za uplynulý kalendárny mesiac. Termín poskytovania stravovacích poukážok a finančného príspevku na stravovanie zákon ani v súčasnosti explicitne neustanovuje. Zákonník práce však ustanovuje povinnosť zabezpečovať zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti vo všetkých zmenách. Zamestnávatelia zabezpečujúci stravovanie prostredníctvom stravovacích poukážok alebo finančného príspevku na stravovanie, preto zamestnancom poskytujú stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na začiatku kalendárneho mesiaca vopred, a to na celý kalendárny mesiac. Podľa výkladovej praxe, ak nie tieto benefity poskytované vopred, nespĺňajú svoj základný definičný znak, teda účelové určenie a nemôžu byť daňovo zvýhodnené. V praxi to spôsobuje celý rad problémov, pretože ani zamestnávateľ, ani zamestnanec vopred nevedia, či zamestnanec odpracuje všetky pracovné dni alebo nie (napríklad, či bude čerpať neplánovanú dovolenku, bude práceneschopný, a pod.). Spätné
doúčtovanie týchto nárokov a ich započítavanie s nadchádzajúcim mesiacom je v aplikačnej praxi považované za významnú administratívnu záťaž. Navrhovanou úpravou sa táto záťaž odstraňuje.
K čl. II
K bodu 1
Navrhuje sa nahradiť súčasný strop 65% sumy stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín novým stropom, ktorým je 100% hodnoty tejto sumy.
K bodu 2
Do § 141 sa vkladá nový odsek 6, ktorým sa umožní služobnému úradu poskytnúť stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie aj dodatočne, najneskôr však do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa stravovanie poskytuje. Služobný úrad však bude oprávnený poskytovať stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie aj preddavkovo, a to na základe kolektívnej zmluvy alebo rozhodnutia služobného úradu.
K čl. III
K bodu 1
V § 100 sa navrhuje nahradiť súčasný strop 65% sumy stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín novým stropom, ktorým je 100% hodnoty tejto sumy.
K bodu 2
V § 100 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorým sa umožňuje služobnému úradu poskytnúť stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie aj dodatočne, najneskôr však do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa stravovanie poskytuje. Služobný úrad však bude oprávnený poskytovať stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie aj preddavkovo, a to na základe kolektívnej zmluvy alebo rozhodnutia služobného úradu.
K čl. IV
K bodu 1
V § 5 ods. 7 písm. b) pri každom jednom spôsobe poskytovania stravovania, t.j. i) hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku ii) hodnota stravy v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a iii) finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu, sa navrhuje explicitne doplniť strop, ktorým je suma stravného ustanovená na kalendárny deň pre časové pásmo 5 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Navrhovaná úprava tak reaguje na výkladové problémy pri aplikácii zákona v praxi.
K bodu 2
V zákone o dani z príjmov sa navrhuje pre daňovníkov s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 oslobodenie od povinnosti preukazovať výšku stravného daňovým dokladom. Uvedená zmena je založená na predpoklade, že každý niečo konzumuje na obed a vždy na to vynaloží nejakú sumu, bez ohľadu na to, ako si túto stravu zabezpečí. Dokladovanie týchto drobných súm však predstavuje značnú administratívnu záťaž, ktorá sa týmto odbúra.
K čl. V
K bodu 1
Navrhovanou zmenou v § 120 ods. 3 sa zvyšuje strop, do výšky ktorého môže služobný úrad prispievať na stravovanie.
K bodu 2
Do § 120 sa vkladá nový odsek 5, ktorým sa umožní veliteľovi poskytnúť stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie aj dodatočne, najneskôr však do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa stravovanie poskytuje. Veliteľ však bude oprávnený poskytovať stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie aj preddavkovo.
K čl. VI
K bodu 1
Navrhované znenie umožňuje služobnému úradu prispievať na stravovanie štátnych zamestnancov do plnej výšky stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5 12 hodín.
K bodu 2
Do § 171 ods. 1 sa navrhuje doplniť odkaz na nový odsek 10 ustanovenia § 152 Zákonníka práce, ktorý umožní služobnému úradu poskytnúť stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie aj dodatočne, najneskôr však do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa stravovanie poskytuje.
K čl. VII
K bodu 1
Navrhované znenie § 213 ods. 2 písm. g) umožňuje služobnému úradu prispievať na stravovanie príslušníkov finančnej správy do plnej výšky sumy stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.
K bodu 2
Do § 213 sa vkladá nový odsek 7, ktorým sa umožní služobnému úradu poskytnúť stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie aj dodatočne, najneskôr však do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa stravovanie poskytuje. Služobný úrad však bude oprávnený poskytovať stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na
stravovanie aj preddavkovo, a to na základe kolektívnej zmluvy alebo rozhodnutia služobného úradu.
K čl. VIII
Nadobudnutie účinnosti sa navrhuje k 1. januáru 2022.