1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
55/2017 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 76/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V Čl. 8 sa slová „dôvodov ustanovených“ nahrádzajú slovami „spôsobom ustanoveným“.
2.V § 61 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Generálny tajomník môže so súhlasom štatutárneho orgánu alebo štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán alebo štátny zamestnanec vo verejnej funkcii, aj bez uvedenia dôvodu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(6) Generálny tajomník na návrh štatutárneho orgánu alebo na návrh štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii odvolá do 10 dní aj bez uvedenia dôvodu vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán alebo štátny zamestnanec vo verejnej funkcii, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
2
3.V § 75 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 61 ods. 1 4“ nahrádzajú slovami § 61 ods. 1 až 6“.
4.V § 83 ods. 3 sa slová „§ 61 ods. 1, 3 alebo ods. 4 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 1, 3, ods. 4 písm. a), ods. 5 alebo 6“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.