1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je
odstrániť najzávažnejší problém v postihovaní neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom (ďalej ako „LAHU“),
sprísniť a rozšíriť postihovanie neoprávneného zaobchádzania s LAHU za spáchanie vyššie uvedených trestných činov s cieľom posilniť prevenciu a ochranu obyvateľov pred závažnou trestnou činnosťou.
Zámerom predkladateľa je zníženie doterajšej náročnosti preukazovania trestnej činnosti týkajúcej sa neoprávneného zaobchádzania s LAHU, ktorá pri doterajšom znení ustanovení § 176 Trestného zákona neakceptovateľne komplikovala trestnoprávne postihovanie tejto závažnej trestnej činnosti.
V zmysle ustanovení doterajšieho znenia § 176 Trestného zákona bolo potrebné určiť, v akom rozsahu boli zneužité tieto látky, s ktorými páchateľ neoprávnene zaobchádzal. Bolo preto treba zistiť ich zloženie a následne aj cenu, čo vzhľadom na skutočnosť, že sa jednalo o látky z rôznych presne nezistiteľných zahraničných zdrojov, bolo veľmi komplikované.
Rovnako nedostatočne prísne bolo v doterajšom ustanovení § 176 Trestného zákona ustanovené, že na prekročenie hranice trestnosti bolo v tomto prípade potrebné, aby hodnota LAHU presahovala 2660,- EUR, čo zjavne nedostatočne odzrkadľuje nebezpečenstvo neoprávneného zaobchádzania s LAHU.
Sprísnenie hranice trestnosti protiprávneho konania a postihu za takéto konanie bude mať pozitívny účinok ako z pohľadu individuálnej, tak aj generálnej prevencie pri trestnej činnosti spojenej s neoprávneným zaobchádzaním s LAHU.
Užívanie androgénnych anabolických steroidov predstavuje vysoké riziko ohrozenia zdravia u užívateľov. Alarmujúca je aj skutočnosť, že s užívaním anabolických steroidov sa nespájajú len vrcholoví športovci, ale aj hobby športovci, vrátane mladistvých užívajúcich LAHU s vidinou ľahko a rýchle sa stať silnými a rešpektovanými.
Užívanie LAHU so sebou prináša aj mnohé negatíva, pričom niektoré z nich zdravie a život ohrozujúce. Môžu vyvolať také fyzikálne zmeny, ktoré nezvratné. Ovplyvňujú hlavne kardiovaskulárny systém a pečeň, zmeny v metabolizme tukov ako aj zadržiavanie vody v tkanivách. Užívanie LAHU ovplyvňuje aj psychickú stránku užívateľa. Zmeny nálad môžu pôsobiť negatívne, napr. podráždenosť, emočná nestabilita a sklony k násiliu.
2
Nezanedbateľnou je aj skutočnosť, že neoprávnené zaobchádzanie s LAHU je spojené s ich predajom na „čiernom trhu“ a vytváraním nelegálnych príjmov pre páchateľov tejto trestnej činnosti.
Predkladateľ navrhuje, v súvislosti s vyššie uvedeným účelom, v ním navrhovanom znení zákona upustiť od objektívneho stanovovania rozsahu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým a iným hormonálnym účinkom pre účely Trestného zákona, čím sa upúšťa od určovania hodnoty zaistených látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a spochybniteľného ustanovovania rozsahu podľa súčasného § 176 Trestného zákona.
Naproti tomu bude pre posudzovanie trestnosti činu rozhodujúce množstvo LAHU (určené podľa počtu tabletiek, injekcií, ampuliek alebo podobne nedeliteľných balení prípravku obsahujúceho LAHU). Takéto kritérium posudzovania trestnosti je upravené napríklad aj v ustanoveniach § 288 zákona č. 40/2009 Sb. (Trestný zákon platný a účinný v Českej republike). Predkladateľ je toho názoru, že takéto určovanie je vyhovujúce aj z toho dôvodu, že väčšinou jedna tabletka, injekcia, ampulka predstavuje 1 dávku takejto látky.
Schválením predloženého návrhu zákona by bola zabezpečená účinnejšia prevencia takejto trestnej činnosti a výrazne by sa zlepšili podmienky na odhaľovanie a preukazovanie takejto trestnej činnosti a následné trestanie páchateľov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Predkladaný návrh zákona zakladá pozitívne vplyvy na zdravie obyvateľov a chráni najmä mladistvých ako najzraniteľnejších členov spoločnosti. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani na informatizáciu spoločnosti, predpokladá sa nulový vplyv na rozpočet verejnej správy (štátny rozpočet). Návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1.
Z dôvodu novej právnej úpravy v § 176 je nutné do Trestného zákona vložiť nový § 135a „Prechovávanie látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom“.
V navrhovanom znení § 135a Prechovávanie látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom“ je v:
odseku 1 stanovené väčšie množstvo LAHU v zmysle ustanovení § 176 ods. 2 písm. b) Trestného zákona. Toto väčšie množstvo je stanovené ako najmenej desaťnásobok jednej tabletky, injekcie, ampulky, alebo podobne nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho LAHU,
odseku 2 stanovené značné množstvo LAHU v zmysle ustanovení § 176 ods. 3 písm. d) Trestného zákona. Toto značné množstvo je stanovené ako najmenej stonásobok jednej tabletky, injekcie, ampulky, alebo podobne nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho LAHU,
odseku 3 stanovené veľké množstvo LAHU v zmysle ustanovení § 176 ods. 4 písm. d) Trestného zákona. Toto množstvo veľkého rozsahu je stanovené ako najmenej tisícnásobok jednej tabletky, injekcie, ampulky, alebo podobne nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho LAHU.
Pre stanovenie množstva LAHU je veľmi dôležité slovné spojenie uvedené v § 135a Trestného zákona v množstve zodpovedajúcom najmenej desaťnásobku, stonásobku, tisícnásobku jednej tabletky, injekcie, ampulky alebo podobného nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.“ To znamená, že podľa tohto ustanovenia sa bude posudzovať nielen LAHU balené v tabletkách, injekciách, ampulkách alebo v podobnom nedeliteľnom balení, ale ako vyplýva z použitia slovného spojenia v množstve zodpovedajúcom najmenej ... násobku jednej tabletky, injekcie, ampulky alebo podobného nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom sa bude postihovať aj nedovolené nakladanie s LAHU, ktoré by v snahe obísť zákon páchatelia balili do veľkých balení bez ich rozdelenia na tabletky, injekcie, ampulky alebo podobného nedeliteľného balenia prípravku obsahujúceho látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
K bodu 2.
4
V navrhovanom znení § 176 Trestného zákona sa:
V odseku 1 upúšťa od podmienky väčšieho rozsahu a na trestnosť konania špecifikovaného v tomto odseku bude postačovať akékoľvek množstvo LAHU. Rovnako sa upresňuje, že sa musí jednať o iný ako lekárom indikovaný liečebný účel. Lekárom indikovaný liečebný účel zahŕňa prípady, kedy zdravotný stav pacienta a jeho diagnóza vyžadujú aplikáciu LAHU. V tomto odseku sa trestnosť uvedeného konania vzťahuje na páchateľov, ktorí svojim konaním zabezpečujú LAHU pre užívateľov. V tomto odseku nie je upravená trestnosť pre užívateľov, ktorí prechovávajú malé množstvo LAHU, nakoľko predkladateľovi ide najmä o postih páchateľov zabezpečujúcich LAHU pre užívateľov.
V odseku 2 písm. a) sa rozširuje trestnosť konania aj pre prípad neoprávneného predpísania LAHU na lekársky alebo veterinárny lekársky predpis, teda v prípade že na to nebol preukázateľný zdravotný dôvod.
V odseku 2 písm. b) sa rozširuje trestnosť konania aj na neoprávnenú propagáciu alebo poskytnutie návodu na užívanie LAHU.
V odseku 2 písm. c) sa upravuje trestnosť aj pre prechovávanie LAHU. Pre prechovávanie LAHU sa na trestnosť vyžaduje neoprávnené prechovávanie väčšieho množstva LAHU v zmysle novovytvoreného § 135a ods. 1 Trestného zákona. Znenie tohto § 135a Trestného zákona je rovnako predmetom predkladaného návrhu zákona.
V odseku 3 okrem konaní obsiahnutých v súčasnom ods. 2 doplnené aj neoprávnené zaobchádzanie s LAHU v súvislosti s organizovanou športovou činnosťou a neoprávnené prechovávanie LAHU v značnom množstve.
V odseku 4 uvedené konania obsiahnuté v súčasnom ods. 3, závažnejší spôsob konania predtým uvedený v ods. 2 a prechovávanie LAHU vo veľkom množstve.
V ods. 5 sú uvedené konania obsiahnuté v súčasnom ods. 4.
K Čl. II
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť na 15. októbra 2021.
5
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
6
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
7
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.