NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Z Á K O N
z ........... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 417/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.V Čl. I sa vypúšťa bod 9.
2. V Čl. I sa vypúšťa bod 11.
3. V Čl. I sa vypúšťa bod 12.
4. V Čl. I sa vypúšťa bod 14.
5. V Čl. I sa vypúšťa bod 15.
6. V Čl. I sa vypúšťa bod 16.
7. V Čl. I sa vypúšťa bod 23.
8. V Čl. I sa vypúšťa § 16e v bode 29.
9. V Čl. I sa vypúšťa bod 30.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2021.