NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
_____________________________________________________________
Návrh
Z Á K O N
z ...................... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 433/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z. a zákona č. 226/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 8 ods. 1 prvá veta znie: „Prídavok je 50 eur mesačne.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2021.