1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č.
447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom návrhu zákona je odstránenie nespravodlivosti v oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v prípade, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vlastní okrem majetku, ktorý sa na účely zákona č. 447/208 Z. z. nepovažuje za majetok (napr. nehnuteľnosť, v ktorej býva), aj ďalší majetok, s ktorým nemôže samostatne nakladať. Ide napríklad o situáciu, kedy vlastní nehnuteľný majetok ako súčasť nerozdeleného BSM po rozvode manželov, súd však ešte o návrhu nerozhodol. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je v takomto prípade v bezvýchodiskovej situácii, kedy nemá nárok od štátu na pomoc (peňažný príspevok), hoci sama svoje majetkové postavenie nevie ovplyvniť (napr. kvôli nesúhlasu bezpodielového spoluvlastníka alebo prieťahom v konaní na súde), alebo ak je majetok predmetom záložného práva. V týchto prípadoch je namieste, aby štát pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia túto situáciu zohľadnil.
V Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020-2024 sa na viacerých miestach uvádza, že vláda prijme rôzne opatrenia na ochranu, podporu a rozvoj práv ľudí so zdravotným postihnutím. Návrh zákona je koncipovaný presne v duchu, v akom je toto programové vyhlásenie formulované.
Návrh zákona dopad na rozpočet verejnej správy. Nepredpokladá vplyv na podnikateľské prostredie ani na životné prostredie, avšak vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nebude mať vplyv ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kompenzáciách“) upravuje na účely poskytovania peňažného príspevku fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím náležitosti týkajúce sa hodnoty majetku a jeho maximálnej výšky (zákonný limit stanovený v § 18 ods. 18 je 39 833 eur).
Za majetok sa podľa § 18 ods. 17 zákona o kompenzáciách považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo vlastníctve fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane peňažných úspor okrem niektorých výnimiek uvedených v § 18 ods. 19 uvedeného zákona a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty. Napriek tomu, že zákon zohľadňuje situáciu, keď fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím len podiel na (nehnuteľnom) majetku, a to tak, že do hodnoty majetku sa započítava výlučne jej podiel, nezohľadňuje situácie, ak takáto osoba nemôže so svojim majetkom nakladať (napr. z dôvodu nerozdeleného bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode), pričom nejde o majetok, v ktorom býva, a na tomto majetku zároveň viaznu preukázateľné ťarchy, akými napr. úver na bývanie, hypotekárny úver alebo pohľadávka zabezpečená (exekučným) záložným právom.
Takúto situáciu možno vo vzťahu k fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím vnímať ako nespravodlivosť, pretože de iure síce vlastníkmi majetku, ale de facto s ním nakladať samostatne z objektívnych dôvodov nemôžu a ak by aj mohli, nesplatenú sumu ťarchy viaznucej na takomto majetku by museli vyplatiť subjektu, v prospech ktorého je ťarcha zriadená.
Je preto namieste, aby sa fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sa nachádzajú v takejto bezvýchodiskovej situácii, nezohľadňoval takýto majetok, na základe čoho by im mohol byť (opätovne) vyplácaný peňažný príspevok na kompenzáciu ich ťažkého zdravotného postihnutia. Podmienkou nezohľadňovania časti majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je, že táto osoba vykonala všetky právne úkony smerujúce k odstráneniu prekážky samostatne s majetkom nakladať, t. j. že vyčerpala všetky právom priznané prostriedky vrátane podania na súd (ak tak neurobila protistrana v konaní). Pri časti majetku, ktorá je predmetom záložného práva, sa navrhuje
3
nezohľadňovať časť majetku do výšky zodpovedajúcej aktuálnej výške nesplatenej sumy pohľadávky zabezpečenej záložným právom.
Bremeno dokazovania, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže samostatne nakladať so svojim majetkom a že vykonala právne úkony smerujúce k odstráneniu prekážky (napr. návrh na rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov podaný na súde alebo návrh dohody na mimosúdne urovnanie odmietnutý druhou stranou, a to aj po podaní návrhu na súd ktoroukoľvek z oboch strán konania na súde), že časť majetku je predmetom záložného práva a aká je výška nesplatenej sumy pohľadávky zabezpečenej záložným právom je na fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Prílohou žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu je vyhlásenie o majetku, v ktorom fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vyhlasuje, že hodnota jej majetku (po nezohľadnení majetku, ktorý sa na účely zákona č. 447/2008 Z. z. za majetok nepovažuje) presahuje, resp. nepresahuje hodnotu 39 833 eur. K tomuto vyhláseniu bude povinná priložiť doklady preukazujúce skutočnosti podľa nového písm. g) v ustanovení § 18 ods. 19 a predložiť ich príslušnému orgánu (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny).
Rozhodujúci je stav ku dňu podania žiadosti, pričom je potrebné tiež uviesť, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zároveň podľa § 57 ods. 1 písm. b) zákona o kompenzáciách povinnosť na výzvu príslušného úradu preukázať výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny v ich výške a zmeny v rodinných pomeroch a majetkových pomeroch, ktoré rozhodujúce na určenie výšky peňažného príspevku na kompenzáciu, v lehote určenej príslušným úradom.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. septembra 2021.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
5
6
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona negatívny dopad na rozpočet verejnej správy. Tento dopad nemožno presne vyčísliť, pretože nemožno presne uviesť, akého počtu fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím by sa mal týkať a tiež akých príspevkov a v akej výške, ktoré možno týmto osobám poskytnúť, by sa mal týkať. Negatívny dopad by však mal byť na základe odhadov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR malý, keďže sa návrh zákona týka len obmedzeného počtu fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Prípadné negatívne dopady návrhu zákona na rozpočet verejnej správy v aktuálnom roku, ako aj v ďalších dvoch nasledujúcich rozpočtových rokov by mali byť hradené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Na druhej strane návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv na tie fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorých sa týka, čo zároveň napomôže zníženiu ich sociálnej exklúzie
7
a zvýšeniu rovnosti príležitostí medzi nimi a ďalšími osobami, najmä inými osobami s ťažkým zdravotným postihnutím.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.