1
D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Anna Zemanová, Jaroslav Karahuta, Miriam Šuteková, Jaromír Šíbl, Jarmila Halgašová a Jana Bittó Cigániková.
Cieľom predloženého návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky zaviesť do nášho právneho poriadku pružné mechanizmy zverejňovania informácií zhromažďovaných od vlastníkov verejných vodovodov, sledovania týchto údajov Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v prípade zistenia nadlimitnej kontaminácie vykonanie nevyhnutných opatrení.
Návrhom zákona sa ustanovuje Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverenej právnickej osobe, ktorou je v súčasnosti Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) zverejňovať údaje o kvalite surovej vody na svojom webovom sídle. V nadväznosti na túto zmenu sa navrhuje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky tieto údaje sledovať a ak z nich vyplynie odôvodnené podozrenie, že existuje riziko ohrozenia zdravia ľudí, úrad verejného zdravotníctva to oznámi príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva; príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva bezodkladne vykoná opatrenia na predchádzanie ochoreniam viažucim sa k pitnej vode, kam patrí zvýšenie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo doplnenie monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Rovnako nebude mať návrh zákona žiadne sociálne vplyvy, žiadne vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K čl. I (zákon č. 442/2002 Z. z.)
Navrhnutou zmenou ustanovenia § 12 ods. 4 sa ustanovuje Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverenej právnickej osobe, ktorou je v súčasnosti Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o kvalite surovej vody, ktoré je mu každý vlastník verejného vodovodu povinný poskytovať. Zároveň sa zakazuje označovať tieto údaje za dôverné alebo za predmet obchodného tajomstva.
K čl. II (zákon č. 355/2007 Z. z.)
K bodom 1 a 2
V § 5 ods. 4, ktorý upravuje kompetencie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj v § 6 ods. 3, ktorý upravuje kompetencie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, sa navrhuje doplniť text identického znenia, ktorým sa spresňuje, že aktuálne informácie o kvalite pitnej vody, ktoré dnes tak Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva povinní sprístupňovať, sa zverejňujú v úplnom rozsahu vykonaných analýz vrátane jednotlivých ukazovateľov pitnej vody a ich limitov. Účelom navrhovanej zmeny je zabrániť svojvoľnému výkladu doteraz nepresne definovanej povinnosti.
K bodu 3
V § 17, ktorý upravuje pitnú vodu, sa navrhuje vloženie nového odseku 6, podľa ktorého je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky povinný sledovať údaje, ktoré na svojom webovom sídle zverejňuje Výskumný ústav vodného hospodárstva a ak z nich vyplynie odôvodnené podozrenie, že existuje riziko ohrozenia zdravia ľudí, úrad verejného zdravotníctva to oznámi príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva; príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva bezodkladne vykoná opatrenia na predchádzanie ochoreniam viažucim sa k pitnej vode, kam patrí zvýšenie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo doplnenie monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody.
K bodu 4
Ide o legislatívno-technickú úpravu vyvolanú zmenou číslovania odsekov.
K čl. III
Nadobudnutie účinnosti sa navrhuje na 1. január 2022.