1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z .... 2021,
ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 394/2009 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 66/2021 Z. z. sa mení takto:
V § 12 odsek 4 znie:
„(4) Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody, vykonávanie odberu vzoriek takejto vody v mieste odberu a vykonávanie ich rozboru a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať ministerstvom poverenej právnickej osobe; poverená právnická osoba tieto údaje zverejňuje v ich úplnom znení do 30 dní od ich doručenia na svojom webovom sídle. Údaje podľa predchádzajúcej vety nemožno v rámci zmluvných vzťahov označiť za dôverné ani za predmet obchodného tajomstva podľa Obchodného zákonníka.“.
Čl. II
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona
2
č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z. zákona č. 286/2020 Z. z. a zákona č. 319/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 4 písm. ao) sa za slová „o kvalite pitnej vody“ vkladajú slová „v úplnom rozsahu vykonaných analýz vrátane jednotlivých ukazovateľov pitnej vody a ich limitov“.
2. V § 6 ods. 3 písm. x) sa za slová „o kvalite pitnej vody“ vkladajú slová „v úplnom rozsahu vykonaných analýz vrátane jednotlivých ukazovateľov pitnej vody a ich limitov“.
3. V § 17 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Úrad verejného zdravotníctva pravidelne, v mesačných intervaloch sleduje údaje zverejňované podľa osobitného predpisu.23b) Ak z údajov sledovaných podľa prvej vety vyplýva odôvodnené podozrenie, že existuje riziko ohrozenia zdravia ľudí, úrad verejného zdravotníctva to oznámi príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva; príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva bezodkladne vykoná opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. p) a §12 ods. 3 písm. k).“.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b) znie:
23b) § 12 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
4. V § 17c ods.1 písm. g) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.