1
Tézy
Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
Predmetná novela vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky bude vydaná na základe splnomocnenia § 105 ods. 3 písm. i), zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška ustanoví:
-podrobnosti o minimálnej úrovni dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov na účely materiálového zhodnotenia,
Plasty:
LDPE
LDPE
HDPE
PET
PS
PP
PE
Papier a lepenka:
-papier
-kartón a lepenka
Sklo:
Kompozitné obaly na báze lepenky:
Obaly z kovu: