1
Návrh
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z ............ 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. s) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z., vyhlášky č. 379/2018 Z. z. a vyhlášky 348/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 22 ods. 1 sa v úvodnej vete slovo „vrátane“ nahrádza slovom „alebo“.
2.§ 24 sa vypúšťa.
3.§ 25 sa vypúšťa.
4.§ 26 sa vypúšťa.
5.V § 26c sa v ods. 1 a ods. 3 slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. f“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2021.