1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc
1.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z.“)
2.Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 79/2015 Z. z.)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Zhoda
Poznámky
Č 23 O1
POVOLENIA A REGISTRÁCIE
Článok 23
Vydávanie povolení
1. Členské štáty vyžadujú od každého zariadenia alebo podniku, ktorý má v úmysle vykonávať spracovanie odpadu, aby získal od príslušného orgánu povolenie.
V takýchto povoleniach sa uvádzajú aspoň:
a) druhy a množstvá odpadu, ktorý možno spracovať;
b) pre každý druh povolenej činnosti technické a akékoľvek iné požiadavky týkajúce sa dotknutého miesta;
c) bezpečnostné opatrenia a opatrenia predbežnej opatrnosti, ktoré sa majú prijať;
d) metódu, ktorá sa má použiť pri každom druhu činnosti;
e) podľa potreby takéto činnosti monitorovania a kontroly;
f) podľa potreby ustanovenia o skončení prevádzky a starostlivosti po skončení prevádzky.
N
1
§ 97 O1,
§ 97
Udeľovanie súhlasu
(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na
a) prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)
b) zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a), a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c) okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)
c) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem
1.spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
2.vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)
3.zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, a
4.zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,
d) prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) alebo zberného dvora,
e) vydanie prevádzkového poriadku
Ú
2
1.zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
2.zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton, a
3.mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,
f) prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí,
g) schválenie plánu na recykláciu lode,
h) zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú,
i) zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,
j) uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie po uzavretí skládky ako celku,
k) dekontamináciu,
l) zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, ak nie je súčasťou súhlasu podľa písmen a), b) alebo f),
m) zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého,
n) odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,
o) to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
p) vykonávanie prípravy na opätovné použitie; v tomto prípade sa ustanovenia písmen b) a c) nepoužijú,
q) prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti; v tomto prípade sa ustanovenie písmena a) nepoužije,
r) uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie alebo uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie,
3
§ 97 O2,
§ 97 O3,
§ 97 O4
§ 97 O5
s) využívanie odpadov na spätné zasypávanie,
t) prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu,
u) skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu.
(2) Súhlas podľa odseku 1 okrem súhlasu podľa odseku 1 písm. k), o) a p) obsahuje
a)všetky druhy a kategórie odpadov, s ktorými bude nakladané v rámci súhlasu a ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. a) až c), f), g), l) až n) a s), t) a u) aj množstvo odpadov,
b)určenie miesta nakladania s odpadmi; to neplatí, ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. h), n), a o),
c)spôsob nakladania s odpadmi, alebo ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. n), účel, na ktorý sa odpady odovzdávajú,
d)dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
e)pri zariadeniach aj spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu,
f)podľa potreby podmienky kontroly a monitorovania výkonu činnosti,
g)ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(3) Súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d), f), h), i), q), s), t) a u) obsahuje okrem náležitosti podľa odseku 2 aj
a)technické požiadavky prevádzky zariadenia,
b)bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia.
(4) Súhlas podľa odseku 1 písm. h) okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 obsahuje aj požiadavky na umiestnenie mobilného zariadenia, ak predmetom zhodnocovania alebo zneškodňovania bude nebezpečný odpad.
(5) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 ďalej obsahuje
a)triedu skládky odpadov,
b)podmienky prevádzkovania skládky odpadov,
4
§ 97 O6
§ 97 O7
§ 97 O8
monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly prevádzky skládky odpadov vrátane havarijného plánu,
c)parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať v priesakových vodách a vo vzorkách z pozorovacích objektov,
d)schválenie projektovej dokumentácie na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí,
e)povinnosť podávať príslušnému okresnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu a o výsledkoch monitorovania skládky odpadov každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
f)skutočnú výšku účelovej finančnej rezervy.
(6) Súhlas podľa odseku 1 písm. j) obsahuje aj lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný
a)začať najneskôr s uzatváraním skládky odpadov alebo jej časti a s rekultiváciou skládky odpadov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto súhlasu a
b)ukončiť uzatváranie skládky odpadov alebo jej časti a rekultiváciu skládky odpadov.
(7) Súhlas podľa odseku 1 písm. k) obsahuje
a)typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,
b)určenie miesta a spôsobu dekontaminácie,
c)dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje a spôsob ukončenia činnosti zariadenia, ktorým sa dekontaminácia vykonáva,
d)ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(8) Súhlas na zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku
5
§ 97 O9
§ 97 O 10
odpadov činnosťou D1 alebo činnosťou D3 uvedenými v prílohe č. 2 možno vydať, len ak
a)odpad nemôže byť zneškodnený vhodnejším spôsobom,
b)hodnotenie vplyvu na životné prostredie19) preukázalo, že zneškodňovanie nebude mať žiaden okamžitý ani neskorší škodlivý vplyv na podzemné vody, pôdu a ovzdušie,
c)zneškodňovanie nebude mať škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny a živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu22) alebo iné oprávnené využívanie dotknutého územia.
(9) Súhlas podľa odseku 1 písm. o) obsahuje
a)opis vedľajšieho produktu a popis činnosti, pri ktorej vzniká,
b)dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
c)požiadavku na informovanie ohľadne akejkoľvek zmeny týkajúcej sa plnenia podmienky podľa § 2 ods. 4 písm. d), ktorá vedie k zníženiu zabezpečenia použitia vedľajšieho produktu,
d)spôsob nakladania s vedľajším produktom alebo účel, na ktorý sa vedľajší produkt odovzdáva,
e) ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.(10) Súhlas podľa odseku 1 písm. p) obsahuje
a)druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov,
b)určenie miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,
c)opis činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,
d)dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,
e)spôsob použitia výrobkov alebo zložiek výrobkov, ktoré prešli prípravou na opätovné použitie,
f)ďalšie podmienky, ktoré je potrebné
6
§ 97 O11 –O15
dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(11)Súhlas podľa odseku 1 písm. p) sa neudeľuje na činnosť kontroly, testovania, opravy, regenerácie vrátane chemických alebo fyzikálnych činností vykonávaných na účel oživenia alebo desulfatizácie použitých batérií a akumulátorov alebo na činnosť dobíjania použitých batérií a akumulátorov vrátane ich triedenia a skladovania na účel ich opätovného použitia.
(12)Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov, súhlas na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti a súhlas na prevádzkovanie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vydá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva po vykonaní miestnej obhliadky na preverenie skutočného stavu veci v rozsahu podanej žiadosti o tento súhlas.
(13) Uzavretie skládky odpadov ako celku v súlade s odsekom 1 písm. j) overí príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzavretí skládky odpadov vydá potvrdenie.
(14)Uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti v súlade s odsekom 1 písm. r) overí príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzavretí úložiska dočasného uskladnenia ortuti vydá potvrdenie.
(15)Uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti podľa odseku 1 písm. r) overí príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzavretí úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti vydá potvrdenie.
Č 23 O2
2. Povolenia sa môžu udeľovať na určité obdobie a môžu sa obnovovať.
N
1
§ 97 O16
(16) Súhlas podľa odseku 1 možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov; toto ustanovenie sa nevzťahuje na súhlasy, ktoré súčasťou povolenia podľa osobitného predpisu 37).
Ú
7
§ 97 O17
(17) Platnosť súhlasu podľa odseku 16 sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu. Ak sa konanie o predĺženie platnosti súhlasu neskončí do troch mesiacov bez zavinenia žiadateľa, platia pre žiadateľa podmienky určené v súhlase platnom pred podaním žiadosti o predĺženie súhlasu do ukončenia tohto konania. Platnosť súhlasu podľa odseku 1 písm. j) a v) sa nepredlžuje; toto ustanovenie sa nevzťahuje na časť súhlasu podľa odseku 1 písm. j) vydaného na následné monitorovanie po uzavretí skládky ako celku.
Č 23 O3
3. Ak sa príslušný orgán domnieva, že plánovaná metóda spracovania je z hľadiska ochrany životného prostredia neprijateľná, najmä ak metóda nie je v súlade s článkom 13, odmietne vydať povolenie.
N
1
§ 97 O18
(18) Ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nie je v súlade s týmto zákonom a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo so záväznou časťou programu kraja, súhlas podľa odseku 1 sa neudelí alebo sa platnosť súhlasu podľa odseku 17 nepredĺži.
Ú
Č 36 O2
2. Členské štáty ustanovia sankcie uplatniteľné v prípade porušenia ustanovení tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na ich vykonanie. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
N
1
§ 117 O1-O6
Ú
8
(2) Pokutu od 800 eur do 80 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 6, 7, 8, 9; § 10 ods. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12; § 11; § 16 ods. 8 písm. a), d); § 17 ods. 1 písm. e); § 19 ods. 1 písm. g), i); § 21 ods. 3 písm. d), n); § 25 ods. 5, § 27 ods. 15; § 28 ods. 4 písm. j); § 37; § 41 písm. e), f); § 48; § 51 písm. b), c); § 55 ods. 1, 2, 6; § 56 ods. 1, 2, 3, 6, 7; § 64 ods. 2 písm. a), f); § 65 ods. 1 písm. c), d), n), u); § 71; § 81 ods. 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24; § 82 ods. 3 písm. c), d); § 83; § 98; § 135.
(3) Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 10; § 12 ods. 1, 2, 6; § 14 ods. 1 písm. b), c), d), e), i), j), m); § 14 ods. 6; § 15 ods. 13; § 16 ods. 3; § 16 ods. 8 písm. c), e), f), g); § 17 ods. 1 písm. f); § 21 ods. 3 písm. i), k), s); § 22; § 23; § 25 ods. 4, 6, 10, 12; § 26 ods. 1 písm. b); § 27 ods. 4 písm. a), b), c), d), i), l); § 27 ods. 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21; § 28 ods. 4 písm. a), b), f), g), m), q), r), u), v), w), x), y), z), aa), ab), af), ag),ah); § 28 ods. 5; § 28 ods. 9 písm. c); § 28 ods. 12 písm. c); § 28 ods. 13; § 29 ods. 1 písm. a), c), d), h), j), k), l), o); § 29 ods. 2; § 30 ods. 1, 2, 3, 4; § 31 ods. 6, ods. 11 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), 12, 13, 14, 15, 17 písm. c); § 31 ods. 8; § 34 ods. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k); § 34 ods. 3, 4, 5, 6; § 35; § 36; § 38 ods. 2, 3; § 39 ods. 1, 3; § 39 ods. 4 písm. a), b), c); § 39 ods. 5; § 40 ods. 2; § 41 písm. g), h), i), j), k), l); § 44 ods. 3; § 44 ods. 8 písm. a), d), e), m), q), r), s),v),w); § 44 ods. 9; § 45; § 46 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 2 písm. d), e); § 49; § 50 ods. 1, 2; § 51 písm. h), i); § 53 ods. 1, 5, 6; § 54 ods. 1 písm. a), b), c); § 57 ods. 1, 2, 4; § 59; § 61 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), k); § 63 ods. 1; § 64 ods. 2 písm. c), d), e); § 65 ods. 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), t); § 66
9
ods. 2, 3, 5; § 70; § 72; § 73 ods. 10; § 74 ods. 2 a 3; § 75 ods. 2, 3; § 76 ods. 6, 7, 8, 9, 10; § 77 ods. 4; § 78; § 79 ods. 15, 19; § 81 ods. 9; § 125 ods. 1, 2, 3, 4, § 135ea ods. 3; § 135eb ods. 6, 7, 8.
(4) Pokutu od 1 500 eur do 200 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá poruší alebo koná v rozpore s § 17 ods. 1 písm. a), b), j); § 19 ods. 1 písm. a), d); § 19 ods. 3; § 21 ods. 1; § 21 ods. 3 písm. a), l), m); § 26 ods. 1 písm. a); § 28 ods. 4 písm. c), d); § 29 ods. 1 písm. b); § 44 ods. 8 písm. b), c); § 51 písm. a); § 64 ods. 1; § 65 ods. 1 písm. a); § 89 ods. 1; § 97; § 114 ods. 4.
(5) Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. k), l); § 16 ods. 6, 7; § 19 ods. 4; § 20 ods. 2, 3, 6; § 24; § 26 ods. 2 písm. c), d); § 27 ods. 4 písm. e), f), g), j), k); § 27 ods. 5, 6; § 28 ods. 4 písm. e), l); § 28 ods. 7; § 29 ods. 1 písm. f), l), m); § 29 ods. 4; § 31 ods. 11 písm. q); § 34 ods. 1 písm. e); § 44 ods. 8 písm. i), p), t); § 44 ods. 11; § 46 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 2 písm. a), b), c); § 51 písm. d); § 54 ods. 1 písm. d), e); § 74 ods. 1 písm. a); § 79 ods. 14, 18, 20, 21, 22, 23; § 79a ods. 3; § 84 ods. 4; § 88 ods. 2, 4; § 88a ods. 2, 4; § 112 ods. 6; § 135eb ods. 9, 10.
(6) Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 13; § 13; § 16 ods. 5, 10; § 19 ods. 1 písm. f), § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. f), g); § 25 ods. 1, 7; § 27 ods. 25; § 28 ods. 9 písm. e); § 31a ods. 2, 6, 8; § 33; § 43; § 53 ods. 3; § 53a; § 62 ods. 6; § 73a; § 76 ods. 4; § 79 ods. 16, 24; § 81 ods. 27; § 84 ods. 3, 5; § 88a ods. 1 písm. f; § 135e ods. 1, 2, 3, 4; § 135g.
10
§ 115 O2
(2) Za priestupok podľa
a) odseku 1 písm. a) r) možno uložiť pokutu do 1500 eur,
b) odseku 1 písm. s) ac) možno uložiť pokutu do 2500 eur.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu (uveďte číslo smernice)
Por. č.
Názov predpisu
1.
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov