1
TABUĽKA ZHODY
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
Smernica
Smernica Rady č. 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov v znení nariadenia č. 1882/2003, nariadenia č. 1137/2008, smernice 2011/97/EÚ a smernice č. 2018/850
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona 79/2015 Z. z, o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Zhoda
Poznámky
Č13 Pa
Č13 Pb
Postupy uzatvárania skládok a starostlivosti o skládky po skončení ich prevádzky
Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby všade tam, kde to prichádza do úvahy, v súlade s povolením:
a) sa začalo s postupom uzatvárania skládky alebo jej časti:
i) po splnení príslušných podmienok ustanovených v povolení; alebo
ii) v súlade s povolením príslušného orgánu vydaného na žiadosť prevádzkovateľa; alebo
iii) na základe odôvodneného rozhodnutia príslušného orgánu;
b) skládka alebo jej časť môže byť považovaná za definitívne uzatvorenú len vtedy, ak príslušný orgán vykoná záverečnú inšpekciu priamo na mieste skládky, vyhodnotí všetky správy predložené prevádzkovateľom a oznámi prevádzkovateľovi svoj súhlas s uzatvorením skládky. To v žiadnom prípade nemá vplyv na zodpovednosť prevádzkovateľa vyplývajúcu z podmienok povolenia;
Čl. I
§ 97 ods.13
(13) Uzavretie skládky odpadov ako celku v súlade s odsekom 1 písm. j) overí príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzavretí skládky odpadov vydá potvrdenie.
Ú
Č 9 Pc
Obsah povolenia
Špecifikujúc a dopĺňajúc ustanovenia článku 9 smernice 75/442/EHS a článku 9 smernice 96/61/ES, povolenie pre skládkovanie bude obsahovať minimálne tieto údaje:
c)požiadavky týkajúce sa príprav a prevádzky skládky, monitorovacích a kontrolných postupov, vrátane plánov pre nepredvídané udalosti (príloha III, bod 4.B), ako aj
ČI.
§97 ods.16
(16) Súhlas podľa odseku 1 možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov; toto ustanovenie sa nevzťahuje na súhlasy, ktoré súčasťou povolenia podľa osobitného predpisu37).
Ú
2
predbežné požiadavky týkajúce sa uzatvorenia skládky a starostlivosti o ňu po skončení jej prevádzky;
ČI.
§97 ods.17
(17) Platnosť súhlasu podľa odseku 16 sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu. Ak sa konanie o predĺženie platnosti súhlasu neskončí do troch mesiacov bez zavinenia žiadateľa, platia pre žiadateľa podmienky určené v súhlase platnom pred podaním žiadosti o predĺženie súhlasu do ukončenia tohto konania. Platnosť súhlasu podľa odseku 1 písm. j) a v) sa nepredlžuje; toto ustanovenie sa nevzťahuje na časť súhlasu podľa odseku 1 písm. j) vydaného na následné monitorovanie po uzavretí skládky ako celku.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)