Príloha č. 5
1
Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
V súvislosti so zavedením zákazu ukladať na skládky odpadov biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie sa predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie, nakoľko nespracovaný biologicky rozložiteľný odpad výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. Ďalší pozitívny vplyv na životné prostredie očakávame zvýšením množstiev biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré budú zhodnocované v kompostovacích zariadeniach a bioplynových staniciach, ktorých výstupy spĺňajú kvalitatívne požiadavky na zapracovanie do poľnohospodárskej pôdy, čím sa zlepšujú kvalitatívne vlastnosti pôdy.
V súvislosti s povinnosťou pre OZV so zavedeným cieľom zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré súčasťou komunálnych odpadov sa predpokladá výrazný pozitívny vplyv na životné prostredie ako celok, najmä však na ovzdušie, vodu a pôdu. Návrh zákona prispieť k zvýšeniu vytriedeného odpadu z komunálneho odpadu a tým aj k zníženiu množstva ukladaného odpadu na skládky odpadov a percentuálne zvýšiť množstvo zhodnocovaného odpadu na úkor zneškodňovaného. Znížením množstva skládkovaného odpadu je možný predpoklad aj zníženia produkcie skládkového plynu, ktorý negatívny vplyv na ovzdušie, zároveň zhodnocovaním odpadu je možné získať druhotnú surovinu, a tým ušetriť primárne zdroje.
Zavedením povinného triedeného zberu pre textil sa zvýši miera prípravy na opätovné použitie a mieru recyklácie, umožní sa vysoko kvalitná recyklácia a podporí využívanie kvalitných druhotných surovín.
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Realizáciou návrhu zákona sa nepredpokladá žiadny priamy vplyv na chránené územia Natura 2000.
Pri nepriamych vplyvoch sa očakáva pozitívny vplyv.
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Nepredpokladajú sa vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
Zavedením zákazu ukladať na skládky odpadov biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie sa predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie, nakoľko sa zníži negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia.