Príloha č. 3
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predkladaný materiál bude mať vplyv na subjekty, ktorým bola udelená autorizácia na výkon činnosti OZV pre obaly a na koordinačné centrum pre obaly v súvislosti so zmenou v spôsobe zabezpečenia triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obciach.
Dotknuté budú subjekty, ktoré vykonávajú zber zmesového komunálneho odpadu a triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci.
Dotknuté budú aj všetky subjekty podieľajúce sa na zabezpečení cieľov zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v súvislosti so zmenou v plnení na kalendárny rok a v súvislosti so zvyšujúcim sa cieľom zberu do roku 2025.
Predkladaný materiál bude mať vplyv na fyzické osoby podnikateľov, resp. právnické osoby, ktoré majú v zmysle zákona o odpadoch povinnosť mať udelené súhlasy, ktorých vypustenie je predmetom návrhu zákona.
Predkladaný materiál bude mať vplyv na podnikateľské subjekty spracovateľov starých vozidiel a na subjekty vykonávajúce zber starých vozidiel. Úprava zákona sa dotkne 48 spracovateľov starých vozidiel a približne 100 subjektov vykonávajúcich zber starých vozidiel.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Predbežná informácia k predkladanému materiálu bola zverejnená na portáli Slov-Lex dňa 08.06.2020 a zasielanie návrhov a pripomienok bolo možné do 19.06.2020. Na základe pripomienok k predbežnej informácii bola dňa 29.6.2020 Ministerstvo životného prostredia SR uskutočnilo konzultáciu k navrhovanej úprave týkajúcej sa zberu starých vozidiel a ich evidencie so Združením autorizovaných spracovateľov starých vozidiel (ZAS SV). ZAS SV nemalo žiadne pripomienky.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
V prípade vypustenia povinnosti mať udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) bude predstavovať zníženie priamych finančných nákladov na jednu fyzickú osobu podnikateľa, resp. právnickú osobu 11 €, a to za úhradu správneho poplatku za vydanie rozhodnutia o udelenie príslušného súhlasu a v prípade zmeny takéhoto rozhodnutia bude predstavovať 4 €, a to tiež za úhradu správneho poplatku za vydanie zmeny rozhodnutia o udelenie súhlasu.
V prípade vypustenia povinnosti mať udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. t) bude predstavovať zníženie priamych finančných nákladov na jednu fyzickú osobu podnikateľa, resp. právnickú osobu 11 €, a to za úhradu správneho poplatku za vydanie rozhodnutia o udelenie príslušného súhlasu a v prípade zmeny takéhoto rozhodnutia bude predstavovať 4 €, a to tiež za úhradu správneho poplatku za vydanie zmeny rozhodnutia o udelenie súhlasu.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Príloha č. 3
2
Predpokladáme negatívne vplyvy na tie dotknuté subjekty, ktoré do účinnosti navrhovaného ustanovenia nevykonávali triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu, nakoľko dané subjekty budú musieť vykonávať triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu a následne ho odovzdať zariadeniam na zhodnocovanie týchto odpadov. V súčasnej dobe nie je možné tieto náklady vyčísliť, nakoľko nie je možné určiť ako sa bude meniť výška poplatku za skládkovanie po roku 2023 a rovnako aj poplatok v zariadeniach na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov.
Zvýšené náklady je možné očakávať pre výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov v súvislosti s povinnosťou plniť vyššie ciele zberu ustanovené v prílohe č. 3a pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov postupne do roku 2025. Tieto zvýšené náklady sa budú týkať približne 16 000 v súčasnosti registrovaných výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov. Údaj 16 000 výrobcov nekorešponduje s počtami výrobcov registrovaných v jednotlivých registroch výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov. Keďže väčšina výrobcov neobalových výrobkov je aj výrobcom obalov, nie je v tomto prípade uvedená duplicita. Predkladateľ nedisponuje relevantnými údajmi od jednotlivých výrobcov, aké vyhradené výrobky uvádza konkrétny výrobca na trh Slovenskej republiky, preto nie je možné vyčísliť tieto náklady na jednotlivého výrobcu. Každý materiál v závislosti od zloženia vykazuje nižšiu alebo vyššiu nákladovosť na zabezpečenie zberu, triedenia a následného zhodnotenia. Z pohľadu zvýšených alebo znížených nákladov možno hovoriť o rôznych vplyvoch na určenie príspevkov jednotlivých výrobcov. Príspevok výrobcu závisí od materiálového zloženia výrobku, ktorý uvádza na trh a jeho spôsobu nakladania, keď sa stane odpadom. Zároveň príspevok závisí aj od nastavených zmluvných vzťahov výrobcu v rámci celého systému medzi hospodárskymi subjektami.
Medzi nepriame finančné náklady boli zahrnuté náklady za pohonné hmoty potrebné na prepravu z miesta spracovateľa starých vozidiel a subjektu vykonávajúceho zber starých vozidiel na miesto výskytu orgánu policajného zboru. Náklady boli odhadnuté vo výške 10 eur na jednu jazdu tam a späť (tzn. 10 eur/mesiac).
Náklady na 1 podnikateľa vykonávajúceho zber starých vozidiel (100 subjektov) súvisiacich s dopravou sa odhadujú na 120 eur/rok. Po novelizácii zákona im táto povinnosť zanikne, tzn. že náklady budú vo výške 0 eur/rok.
Náklady na 1 podnikateľa spracovateľa starých vozidiel (48 subjektov) súvisiacich s dopravou sa odhadujú na 120 eur/rok. Po novelizácii zákona a zavedení odovzdávania osvedčení raz za 3 mesiace budú náklady na dopravu predstavovať približne 40 eur/rok.
Náklady na dopravu na celé podnikateľské prostredie pred novelizáciou zákona 17 760 eur (100 subjektov vykonávajúcich zber starých vozidiel + 48 spracovateľov starých vozidiel).
Náklady na dopravu na celé podnikateľské prostredie po novelizácii zákona 1 920 eur (48 spracovateľov starých vozidiel).
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Navrhovaná zmena bude mať za následok zníženie administratívnych nákladov podnikateľov zo súčasnej výšky nákladov na 1 podnikateľa pri odovzdávaní osvedčení o evidencii časť I. a časť. II starého vozidla orgánu policajného zboru zo 57,25 eur na 45,80 eur.
Zároveň sa zníži aj celkový čas časovej náročnosti povinnosti spracovateľa starých vozidiel z 50 minút/mesiac na 120 minút/štvrťročne (z pôvodných 600 minút za rok na 480 minút za rok).
Ušetrené náklady na jedného podnikateľa predstavujú 11,45 eur.
Uvedená zmena bude mať za následok zníženie administratívnych nákladov podnikateľov zo súčasnej výšky nákladov na celé podnikateľské prostredie pri odovzdávaní osvedčení o evidencii časť I. a časť. II starého vozidla orgánu policajného zboru z 8473 eur na 2198,4 eur.
Zároveň sa zníži aj celkový čas časovej náročnosti povinnosti pre 48 spracovateľov starých vozidiel z 50 minút/mesiac na 120 minút/štvrťročne (z pôvodných 28800 minút za rok na 23040 minút za rok).
Približne 100 subjektom vykonávajúcim zber starých vozidiel táto povinnosť zanikne.
Ušetrené administratívne náklady na celé podnikateľské prostredie predstavujú 6274,6 eur.
Pri výpočte bola použitá kalkulačka nákladov regulácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Príloha č. 3
3
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
N/A
N/A
Nepriame finančné náklady
-80 +N/A
-15 840 +N/A
Administratívne náklady
-11,45 +N/A
-6274,6 +N/A
Celkové náklady regulácie
-91,45 +N/A
-22 114,6 +N/A
Výpočet:
Na 1 podnikateľa
Priame finančné náklady:
Nepriame finančné náklady: 40 - 120 = -80 (zníženie nákladov na 1 podnikateľa o 80 €).
Administratívne náklady: 45,8 – 57,25 = -11,45 (zníženie nákladov na 1 podnikateľa o 11,45 €).
Celkové náklady regulácie: (zníženie -80 €) + (zníženie -11,45 €) = zníženie celkových nákladov na 1 podnikateľa o 91,45 €.
Na celé podnikateľské prostredie:
Priame finančné náklady:
Nepriame finančné náklady: 1920 - 17760 = - 15840 (zníženie nákladov na celé podnikateľské prostredie o 15 840 €).
Administratívne náklady: 2198,4 - 8473 = -6274,6 (zníženie nákladov na celé podnikateľské prostredie o 6274,6 €).
Celkové náklady regulácie: (zníženie - 15840 €) + (zníženie - 6274,6 €) = zníženie nákladov na celé podnikateľské prostredie o 22 114,6 €.
Ostatné náklady sú definované ako nekvantifikovateľné (N/A).
V súvislosti so zabezpečením nakladania s vyhradeným prúdom odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nepriame finančné náklady na jedného podnikateľa a celé podnikateľské prostredie sú vyjadrené v zmysle opisu uvádzaného v časti 3.3.2.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Príloha č. 3
4