1
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
💧 Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 3.9.2020Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
december 2020
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
-
2. Definícia problému
Návrh predkladaného materiálu by mal riešiť aj aplikačné problémy. Má reagovať na patovú situáciu vo vzťahu k nakladaniu s komunálnym odpadom v prvom štvrťroku 2020, kedy viaceré obce nemali v dôsledku nejednoznačného výkladu zákona o odpadoch uzatvorené zmluvy s organizáciami zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“), čím nebolo dostatočne zabezpečené nakladanie s komunálnym odpadom v týchto obciach. Doterajší systém bol nastavený na obdobie najmenej jedného roka s cieľom stabilizovať systém, aplikačná prax z predchádzajúcich rokov však ukázala, že zmluvy sa síce častokrát uzatvárali na dobú neurčitú no vypovedali sa už po prvom roku. Časté presuny výrobcov v rámci OZV naopak spôsobovali nestabilitu systému. Vzhľadom na časté presuny výrobcov a pravdepodobne špekulatívne konanie niektorých aktérov uzatvárať vzájomné zmluvné vzťahy, aby plnili ustanovenia zákona o odpadoch, na začiatok roka, resp. až ku koncu I.Q kalendárneho roka, dochádzalo k výraznému nevyrovnanému systému. Z uvedených dôvodov boli obciam vypovedávané zmluvy od OZV a následne nebol v týchto obciach zabezpečený zber triedených zložiek komunálneho odpadu, v niektorých prípadoch až do konca I.Q.Návrh zákona upravuje aj povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, vykonávajúcich zber a/alebo spracovanie starých vozidiel vo veci zasielania osvedčenia o evidencii vyradených starých vozidiel na spracovanie orgánu policajného zboru.
3. Ciele a výsledný stav
Predkladaný materiál súčasne reaguje aj na problémy aplikačnej praxe najmä v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v obciach. Cieľom návrhu zákona je sprehľadniť systém nakladania s triedeným odpadom v obciach vo vzťahu k organizáciám zodpovednosti výrobcov v obciach pôsobiacich a zároveň návrh zákona má za cieľ reagovať na situáciu, ktorá vznikla začiatkom roku 2020, kedy viaceré obce nemali v dôsledku nejednoznačného výkladu zákona uzatvorené zmluvy s organizáciami zodpovednosti výrobcov.Predkladaným materiálom sa má- sprehľadniť systém nakladania s triedeným komunálnym odpadom v obciach vo vzťahu k OZV, ktoré v obciach pôsobia, - upraviť ustanovenia týkajúce sa zmlúv medzi OZV a obcou, - precizovať povinnosti OZV,- upraviť ciele zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov,- precizovať ustanovenia týkajúce sa vyrovnanosti systému (OZV – výrobcovia – obce).Zároveň sa predmetným návrhom zákona zapracujú existujúce požiadavky z aplikačnej praxe, ktoré sa týkajú napr. rozšírenej zodpovednosti výrobcov, predchádzania vzniku odpadov ale najmä vplyvu na podnikateľské
2
subjekty – spracovateľov starých vozidiel a na subjekty vykonávajúce zber starých vozidiel. Úprava zákona sa dotkne 48 spracovateľov starých vozidiel a približne 100 subjektov vykonávajúcich zber starých vozidiel. Cieľom návrhu zákona je zníženie administratívnej záťaže a finančných nákladov uvedených subjektov.Návrhom zákona sa zároveň vypúšťajú súhlasy, ktorých udeľovanie sa vzhľadom na ich počet a charakter ukázal v priebehu aplikačnej praxe ako neefektívny čím sa zníži administratívna záťaž.
4. Dotknuté subjekty
Dotknuté budú subjekty, ktoré vykonávajú zber zmesového komunálneho odpadu a triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci.Dotknuté budú aj všetky subjekty podieľajúce sa na zabezpečení cieľov zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v súvislosti so zmenou v plnení na kalendárny rok a v súvislosti so zvyšujúcim sa cieľom zberu do roku 2025.Predkladaný materiál bude mať vplyv na fyzické osoby – podnikateľov, resp. právnické osoby, ktoré majú v zmysle zákona o odpadoch povinnosť mať udelené súhlasy, ktorých vypustenie je predmetom návrhu zákona.Predkladaný materiál bude mať vplyv na podnikateľské subjekty – spracovateľov starých vozidiel a na subjekty vykonávajúce zber starých vozidiel.V prípade zavedenia povinného triedeného zberu pre textil od 1. januára 2025 bude dotknutých 2927 obcí.
5. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenie 0 – pôvodný stav (hrozba nesplnenia záväzkov vyplývajúcich z nedodržania lehoty určenej na transpozíciu smernice uvedenej v bode 1). Alternatívne riešenie 1 – prijatie návrhu zákona (splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie a riešenie aplikačných problémov vo vzťahu k triedenému zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov).
V rámci aplikačnej časti predkladaného návrhu prekladateľ pristúpil k prísnejším podmienkam uplatňovania zmluvných vzťahov jednotlivých hospodárskych subjektov. Vzhľadom na časté presuny výrobcov a pravdepodobne špekulatívne konanie niektorých aktérov uzatvárať vzájomné zmluvné vzťahy, na začiatok roka, resp. až ku koncu I.Q kalendárneho roka, dochádzalo k výraznému nevyrovnanému systému. Z uvedených dôvodov boli obciam vypovedávané zmluvy od OZV a následne nebol v týchto obciach zabezpečený zber triedených zložiek komunálneho odpadu, v niektorých prípadoch až do konca I.Q. Je potrebné uviesť, že išlo hlavne o výrobcov obalov a OZV pre obaly. Na zabezpečenie a hlavne pre stabilitu systému triedeného zberu v obciach zavádza sa povinnosť mať uzatvorené nové zmluvné vzťahy najneskôr do konca roka. Alternatívne riešenia vo vzťahu k aplikačnej praxe - podnikateľským subjektom – spracovateľom starých vozidiel a subjektom vykonávajúcim zber starých vozidiel:0 – pôvodný stav (zvýšená časová a finančná zaťaženosť uvedených subjektov). Alternatívne riešenie 1 – prijatie návrhu zákona (zníženie administratívnej záťaže a finančných nákladov podnikateľov).
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? 💧 Áno Nie
Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
7. Transpozícia práva EÚ
Predkladaným návrhom zákona nedochádza k transpozícii smerníc nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
3
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Úpravou zákona o odpadoch sa podnikateľským subjektom, konkrétne spracovateľom starých vozidiel a subjektom vykonávajúcim zber starých vozidiel zníži administratívna záťaž, čo bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Pred úpravou uvedeného ustanovenia museli spracovatelia starých vozidiel a subjekty vykonávajúce zber starých vozidiel odovzdať odobraté osvedčenie o evidencii časť I a časť II orgánu policajného zboru do 30 dní od prevzatia starého vozidla na spracovanie. Po nadobudnutí účinnosti novely zákona o odpadoch, subjekty vykonávajúce zber starých vozidiel už nebudú zasielať osvedčenie o evidencii časť I a časť II orgánu Policajného zboru, ale budú ich odovzdávať spracovateľom starých vozidiel spolu so starými vozidlami. Spracovatelia starých vozidiel budú povinný odovzdať odobraté osvedčenia orgánu policajného zboru do 30 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka, čím sa pôvodná periodicita odovzdávania osvedčení z 12-krát ročne, zníži na 4-krát/rok. Uvedená zmena bude mať za následok zníženie administratívnych nákladov podnikateľov zo súčasnej výšky nákladov na 1 podnikateľa 177,50 eur/rok na 85,80 eur/rok. Zároveň sa zníži aj celkový čas časovej náročnosti povinnosti o 120 minút/rok. Celkovo 1 podnikateľ týmto opatrením ušetrí ročne približne 91,45 eur.
V súvislosti s transpozíciou povinnosti zabezpečiť triedený zber textilu podľa čl. 1 ods. 11 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade nie je možné zatiaľ kvantifikovať konkrétne vplyvy, nakoľko konkrétny spôsob bude určený až na základe vypracovaných analýz a štúdií k danej téme. Ministerstvo zriadilo pracovnú skupinu, ktorej úlohou je aj zhodnotiť prípadné zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre textil, napriek tomu sa táto povinnosť zavádza, aby obce mali dostatok času pripraviť sa na skutočnosť, že najneskôr od 1. januára 2025 budú povinné zabezpečiť aj triedený zber textilu a aby bola splnená podmienka transpozície vyššie uvedeného článku. Zároveň zavedením povinného triedeného zberu pre textil sa predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie.
V prípade vypustenia povinnosti mať udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) a podľa § 97 ods. 1 písm. t) bude predstavovať zníženie príjmov o 11 €, a to za úhradu správneho poplatku za vydanie rozhodnutia o udelenie príslušného súhlasu a v prípade zmeny takéhoto rozhodnutia bude predstavovať zníženie príjmu o 4 €, a to tiež za úhradu správneho poplatku za vydanie zmeny rozhodnutia o udelenie súhlasu. Nakoľko počet vyššie uvedených súhlasov nie je možné vyčísliť, nie je možné vyčísliť ani o koľko sa znížia príjmy z dôvodu zrušenia týchto súhlasov a s tým súvisiacim zrušením/úpravou správnych poplatkov.
Novelou zákona sa navrhuje zabezpečovanie odbornej prípravy pre žiadateľov o odborné spôsobilosti v odpadovom hospodárstve po odbornej aj organizačnej stránke priamo ministerstvom bez uzavretia zmluvy s externou spoločnosťou, teda predpokladá sa pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Zníženie nákladov za absolvovanie odbornej prípravy pre uchádzačov sa očakáva aj vďaka využitiu priestorov v správe ministerstva (v závislosti od počtu uchádzačov).
Ďalej sa navrhuje vypustiť ustanovenie o minimálnej frekvencii konania skúšok za účelom overenia odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť zabezpečovaných MŽP SR. Neočakávajú sa žiadne vplyvy navrhovanej zmeny vzhľadom na skutočnosť, že skúšky sa aj naďalej budú konať v rovnakej frekvencii, a to podľa potreby prihlásených uchádzačov (v závislosti od počtu uchádzačov a lehôt platnosti osvedčení).
Okresným úradom sa dopĺňa povinnosť zverejňovať zoznam subjektov, ktoré sa zaregistrovali na činnosti nakladania s odpadom podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z., pričom tento zoznam má byť súčasťou informačného
4
systému odpadového hospodárstva. Neočakávajú sa vplyvy na štátnu správu, keďže samotné zverejnenie zoznamu sa udeje zmenou nastavení v elektronickom prostredí informačného systému.
Navrhovaná zmena môže mať za následok pozitívny vplyv na zaregistrované podnikateľské subjekty zvýšením podnikateľských príležitostí. Na služby nakladania s odpadom, ktoré sú predmetom registrácie, bude možné vybrať si oprávnenú spoločnosť z tohto zoznamu (a to aj v prípade, ak je objednávateľ zo zahraničia).
11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Ľubomír Ďuračka, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
lubomir.duracka@enviro.gov.sk
odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
Ing. Ján Federič,
12. Zdroje
Pri výpočte nákladov v doložke vplyvov na podnikateľské prostredie bola použitá kalkulačka nákladov regulácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Dňa 29.6.2020 boli absolvované konzultácie so Združením spracovateľov starých vozidiel na základe zverejnenia predbežnej informácie k návrhu zákona.
Prieskum množstva počtu udelených súhlasov podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona o odpadoch okresnými úradmi
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
I. Úvod: Ministerstvo životného prostredia SR predložilo dňa 3. septembra 2020 Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. Materiál predpokladá pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie vrátane pozitívnych a negatívnych vplyvov na malé a stredné podniky, pozitívne a negatívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy na životné prostredie.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu obyčajné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov, ako aj ostatných častiach materiálu uvádza, že návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. V návrhu zákona sú však viaceré ustanovenia, pri ktorých možno predpokladať vplyvy tak na príjmy, ako aj výdavky rozpočtu verejnej správy.
1. Na strane príjmov môžu mať vplyvy navrhované zmeny v pokutách (§ 117 zákona č. 79/2015 Z. z.), ako aj navrhované zrušenie niektorých správnych poplatkov (úpravy § 97 zákona č. 79/2015 Z. z.) a následné úpravy sadzobníka správnych poplatkov v zákone NR SR č. 145/1995 Z. z.
5
2. Na strane výdavkov sa ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ich podriadeným organizáciám ukladá povinnosť používať pri svojej činnosti iba nápoje vo vratných zálohovaných obaloch.
3. Ďalej sa navrhuje zabezpečovanie odbornej prípravy pre žiadateľov o odborné spôsobilosti v odpadovom hospodárstve po odbornej aj organizačnej stránke priamo MŽP SR bez uzavretia zmluvy s externou spoločnosťou a tiež sa navrhuje vypustiť ustanovenie o minimálnej frekvencii konania skúšok za účelom overenia odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť zabezpečovaných MŽP SR. Okresným úradom sa dopĺňa povinnosť zverejňovať zoznam subjektov, ktoré sa zaregistrovali na činnosti nakladania s odpadom podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z., pričom tento zoznam má byť súčasťou informačného systému odpadového hospodárstva.
Vzhľadom na uvedené Komisia žiada v súlade s § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj podľa platnej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov dopracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, v ktorej predkladateľ kvantifikuje vplyvy predmetného návrhu zákona na rozpočet verejnej správy v jednotlivých rozpočtových rokoch. Uvádzame, že s predmetným materiálom bude možné súhlasiť pod podmienkou, že prípadné negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy budú rozpočtovo zabezpečené. Pokiaľ by sa vplyvy návrhu zákona vzhľadom na ich charakter nedali vyčísliť alebo vzhľadom na ich navrhovanú účinnosť by sa týkali obdobia po roku 2023, žiadame ich popísať v časti 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov.
Stanovisko MŽP SR:
1. V prípade vypustenia povinnosti mať udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) a podľa § 97 ods. 1 písm. t) bude predstavovať zníženie príjmov o 11 €, a to za úhradu správneho poplatku za vydanie rozhodnutia o udelenie príslušného súhlasu a v prípade zmeny takéhoto rozhodnutia bude predstavovať zníženie príjmu o 4 €, a to tiež za úhradu správneho poplatku za vydanie zmeny rozhodnutia o udelenie súhlasu. Nakoľko počet vyššie uvedených súhlasov nie je možné vyčísliť, nie je možné vyčísliť ani o koľko sa znížia príjmy z dôvodu zrušenia týchto súhlasov a s tým súvisiacim zrušením/úpravou správnych poplatkov.
2. Predkladateľ návrhu má za to, že aplikácia/realizácia návrhu v praxi nebude mať žiadne finančné dopady na rozpočet verejnej správy, nakoľko návrh nezadáva povinnosť používania, a teda aj nákupu nápojov v uvedených obaloch. Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ich podriadené organizácie môžu v rámci svojej činnosti namiesto kupovaných nápojov používať pitnú vodu. Cieľom návrhu je zamedziť nadmernému vzniku odpadu z obalov vznikajúceho pri činnosti uvedených organizácií.
3. V rámci prípravy súčasne platného zákona bola v doložke vplyvov posudzovaná aj odborná príprava pre žiadateľov o odborné spôsobilosti v odpadovom hospodárstve. Novelou zákona sa navrhuje zabezpečovanie odbornej prípravy pre žiadateľov o odborné spôsobilosti v odpadovom hospodárstve po odbornej aj organizačnej stránke priamo ministerstvom bez uzavretia zmluvy s externou spoločnosťou, teda predpokladá sa pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Zníženie nákladov za absolvovanie odbornej prípravy pre uchádzačov sa
6
očakáva aj vďaka využitiu priestorov v správe ministerstva (v závislosti od počtu uchádzačov).
Ďalej sa navrhuje vypustiť ustanovenie o minimálnej frekvencii konania skúšok za účelom overenia odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť zabezpečovaných MŽP SR. Neočakávajú sa žiadne vplyvy navrhovanej zmeny vzhľadom na skutočnosť, že skúšky sa aj naďalej budú konať v rovnakej frekvencii, a to podľa potreby prihlásených uchádzačov (v závislosti od počtu uchádzačov a lehôt platnosti osvedčení).
Okresným úradom sa dopĺňa povinnosť zverejňovať zoznam subjektov, ktoré sa zaregistrovali na činnosti nakladania s odpadom podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z., pričom tento zoznam má byť súčasťou informačného systému odpadového hospodárstva. Neočakávajú sa vplyvy na štátnu správu, keďže samotné zverejnenie zoznamu sa udeje zmenou nastavení v elektronickom prostredí informačného systému.
Navrhovaná zmena môže mať za následok pozitívny vplyv na zaregistrované podnikateľské subjekty zvýšením podnikateľských príležitostí. Na služby nakladania s odpadom, ktoré sú predmetom registrácie, bude možné vybrať si oprávnenú spoločnosť z tohto zoznamu (a to aj v prípade, ak je objednávateľ zo zahraničia).
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Navrhujeme dopracovať súhrnnú tabuľku nákladov regulácie 3.3.4. Navrhujeme ju doplniť v časti priame finančné náklady v nadväznosti na skutočnosti uvedené v bode 3.3.1. Ďalej konštatujeme, že súhrnná tabuľka uvádza len vyčísliteľné pozitívne náklady na PP. Reguláciou sa však zavádzajú aj náklady, ktoré predkladateľ uvádza ako nekvantifikovateľné. Preto celkové náklady, ako na jedného podnikateľa, tak aj na celé prostredie nezodpovedajú celkovému vplyvu na prostredie a minimálne je potrebné uvádzať nepriame náklady na 1 podnikateľa ako: -80+ N/A, administratívne náklady -11,45+ (ďalšie uvádzané) a rovnako celkové -91,45 +N/A. Podobne potom aj u nákladov na celé PP.
Stanovisko MŽP SR:
V súvislosti so zmenami periodicity zasielania osvedčení o evidencii vozidla časť I a časť II policajnému zboru nevznikajú dotknutým osobám priame finančné náklady.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie bola upravená v zmysle pripomienok.
K analýze sociálnych vplyvov
Keďže podľa predkladateľa kvantifikácia pozitívnych a negatívnych vplyvov predloženého návrhu na hospodárenie domácností nie je možná z dôvodu chýbajúcich údajov, odporúčame analýzu sociálnych vplyvov v bode 4.1 doplniť aspoň o modelové príklady na 1 domácnosť/1 spotrebiteľa. Resp. uviesť aspoň príklady − za účelom prezentovania vplyvov navrhovaných
7
opatrení na obyvateľstvo − napr. pri akom správaní (v akých situáciách) spotrebiteľa dôjde k negatívnemu vplyvu na jeho výdavky a pri akom nedôjde k žiadnemu vplyvu, resp. dôjde k pozitívnemu vplyvu.
Stanovisko MŽP SR:
Analýza sociálnych vplyvov bola dopracovaná v bode 4.1. Bol dopracovaný model správania sa člena domácnosti s dopadom, kedy dochádza k zvýšeniu výdavkov domácnosti.
V bode 4.2 analýzy sociálnych vplyvov je potrebné uviesť hodnotenie opatrení predloženého návrhu zákona, ktoré prispejú k vyššej informovanosti spotrebiteľa.
Stanovisko MŽP SR:
Bod 4.2 bol dopracovaný v zmysle pripomienky.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ má možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.