1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
563
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKONz ..................... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z, zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z. a zákona č. 46/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 6 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Zakazuje sa energetické zhodnocovanie odpadu po dotriedení, ktorý je možné materiálovo zhodnotiť v súlade s § 81 ods. 27.“.
2. V § 9 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Záväzná časť programu kraja okrem údajov podľa odseku 5 obsahuje aj konkrétne ciele a opatrenia na podporu predchádzania vzniku odpadu. Uvedené ciele a opatrenia vychádzajú z platného programu predchádzania vzniku odpadu a zohľadňujú špecifiká a podmienky kraja.“.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.
3. V § 13 písm. e) sa za šiesty bod vkladá nový siedmy bod, ktorý znie:
„7. biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie,“.
Doterajší siedmy až deviaty bod sa označujú ako ôsmy až desiaty bod.
4. V § 14 ods. 1 písm. i) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu“.
5. V § 15 odseky 4 až 6 znejú:
2
„(4) Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu do vodného toku, na pobrežných pozemkoch alebo v inundačných územiach, je ten, kto oznámenie prijal, povinný bezodkladne o uvedenej skutočnosti informovať príslušný orgán štátnej vodnej správy. Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu v chránenom území, je ten, kto oznámenie prijal, povinný bezodkladne o uvedenej skutočnosti informovať príslušnú štátnu organizáciu ochrany prírody a krajiny.
(5) Na základe oznámenia podľa odsekov 1 a 2 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva po vykonaní miestnej ohliadky overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu28) nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin,29) a vydá o tom odborné vyjadrenie;30) odborné vyjadrenie vydá aj vtedy, ak vykonané overenie nasvedčuje tomu, že nie je podozrenie zo spáchania trestného činu. Ak je to odôvodnené, k vykonaniu miestnej ohliadky sa prizve aj zástupca iného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
(6) Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 a z odborného vyjadrenia podľa odseku 5 možno predpokladať, že ide o skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postupuje podľa odseku 7.“.
6. V § 15 ods. 17 sa slová „orgány policajného zboru“ nahrádzajú slovami „Policajný zbor“.
7. § 16 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Ten, kto vykonáva triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov je povinný zasielať ministerstvu údaje v ustanovenom rozsahu, najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.“.
8. V § 19 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) vykonávať monitorovanie počas prevádzkovania skládky a po jej uzavretí, uchovávať záznamy z tohto monitoringu a každoročne do 28. februára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,“.
9. § 25 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Dodávateľ výrobku51a) je povinný poskytovať Európskej chemickej agentúre informácie 51b) použitím formátov a nástrojov poskytnutých touto agentúrou na uvedený účel.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 51a a 51b znejú:
51a) Článok 3 bod 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. L 396, 30.12.2006) v platnom znení.
51b) Článok 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.“.
10. V § 26 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a ak sa na prepravu nebezpečného odpadu vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f), aj v súlade s týmto súhlasom,“.
3
11. V § 26 ods. 2 písm. b) a § 26 ods. 4 a 5 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu“.
12. V § 27 odsek 16 znie:
„(16) Výpoveď podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu sa musí odoslať organizácii zodpovednosti výrobcov do 20. augusta v roku, v ktorom byť zmluvný vzťah ukončený. Výpoveď podľa odseku 15 prvej vety sa musí odoslať organizácii zodpovednosti výrobcov do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený.“.
13. V § 28 ods. 4 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto povinnosť sa nevzťahuje na organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly,“.
14. V § 52 odsek 24 znie:
„(24) Trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre nasledujúci kalendárny rok je percentuálny podiel množstva obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike výrobcami obalov a výrobcami neobalových výrobkov, ktorí s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmluvnom vzťahu pre nasledujúci kalendárny rok z údajov predložených podľa § 59 ods. 1 písm. h) prvého a druhého bodu, k celkovému množstvu obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike vypočítaných z údajov predložených podľa § 59 ods. 1 písm. h), výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne. Do množstva obalov podľa prvej vety sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných obalov.“.
15. Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:
72a) Čl. 3 piaty bod nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.“.
16. V § 52 ods. 35 sa vypúšťa posledná veta.
17. V § 56 ods. 7 sa slová „200 m2“ nahrádzajú slovami „100 m2“.
18. V § 59 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d) podrobnosti o minimálnej úrovni dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré súčasťou oddelene vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov na účely materiálového zhodnotenia v súlade s vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. m)],
e) spôsob a špecifikáciu zabezpečenia a vykonávania zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov [§ 105 ods. 3 písm. w)].”.
19. V § 59 ods. 11 písm. a) sa vypúšťa slovo „alebo“.
20. V § 59 sa odsek 11 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c) v dôsledku toho, ak súhrnný počet obyvateľov v jej zmluvných obciach na nasledujúci kalendárny rok od 1. januára kalendárneho roka nezodpovedá trhovému podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, lebo je väčší, a to k 31. decembru kalendárneho roka; výpoveď sa musí doručiť obci najneskôr do 30. novembra v kalendárnom roku, v ktorom byť zmluvný vzťah ukončený, alebo
d) kedykoľvek, ak to vyžaduje potreba dosiahnutia súhrnného počtu obyvateľov v zmluvných obciach zodpovedajúceho trhovému podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 28 ods. 5 písm. f); výpovedná lehota uplynie ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď obci doručená.“.
4
21. V § 64 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla, a ak pri vystavení potvrdenia o prevzatí starého vozidla je z evidencie automaticky vygenerované potvrdenie o vyradení vozidla, jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla,“.
22. V § 64 ods. 2 písm. d) sa za slová „staré vozidlo“ vkladajú slová „a odobrané osvedčenie o evidencii časť I a časť II tohto starého vozidla“.
23. V § 64 ods. 2 písmeno g) znie:
„g) zaslať bezodkladne po prevzatí starého vozidla na spracovanie v elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje z potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie,“.
24. V § 65 ods. 1 písmeno o) znie:
„o) vystaviť pri prevzatí starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla, a ak pri vystavení potvrdenia o prevzatí starého vozidla je z evidencie automaticky vygenerované potvrdenie o vyradení vozidla [
§ 105
ods. 3 písm. n)
], jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla; uvedená povinnosť sa neuplatní, ak staré vozidlo preberá od osoby oprávnenej na zber starých vozidiel,“.
25. V § 65 ods. 1 písm. v) sa slová „o spracovaní starého vozidla“ nahrádzajú slovami „z potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie“ a za slová „do 30 dní“ sa vkladajú slová „po uplynutí kalendárneho štvrťroku“.
26. V § 65 ods. 1 sa vypúšťa písmeno x).
27. V § 79a ods. 3 písm. b) sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
28. V § 81 ods. 7 písm. c) sa slová „sklo a kompozitné obaly na báze lepenky“ nahrádzajú slovami
„sklo, kompozitné obaly na báze lepenky a textil“.
29. V § 81 sa odsek 7 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu,109a) za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 109a znie:
109a) § 12 a 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o Štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“
30. V § 81 ods. 22 sa slová „jedného kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „dvoch kalendárnych rokov“.
31. § 81 sa dopĺňa odsekom 27, ktorý znie:
„(27) Ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, je povinný tento odpad dotriedený na úroveň ustanovenú vo vykonávacom predpise poskytnúť na materiálové zhodnotenie príslušným zariadeniam na recykláciu. Ak tieto
5
zariadenia na recykláciu odmietnu prijať takto dotriedený odpad, môže byť odpad energeticky zhodnotený. “.
32. V § 82 odsek 1 znie:
„(1) Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore,
a) ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom,
b) ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom.“ .
33. V § 88a sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) oznámiť ministerstvu plánovanú cezhraničnú prepravu najneskôr tri pracovné dni pred jej uskutočnením.“.
34. V § 90 ods. 3 písm. a) štvrtý bod znie:
„4. v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané právoplatné rozhodnutie podľa § 94 ods. 2 písm. c) h) o zrušení autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre príslušný vyhradený výrobok podľa § 27 ods. 1, právnickej osobe, ktorá žiada o udelenie autorizácie a členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorí žiadajú o udelenie autorizácie neboli členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bolo v predchádzajúcich troch rokoch vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov,“.
35. V § 90 ods. 3 písm. b) štvrtý bod znie:
„4. v predchádzajúcich troch rokoch jej nebolo vydané právoplatné rozhodnutie podľa § 94 ods. 3 písm. c) h) o zrušení autorizácie na výkon činnosti tretej osoby právnickej osobe, ktorá žiada o udelenie autorizácie a členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorí žiadajú o udelenie autorizácie, neboli členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bolo v predchádzajúcich troch rokoch vydané rozhodnutie o zrušení autorizácie na výkon činnosti tretej osoby.“.
36. V § 90 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch nebolo vydané právoplatné rozhodnutie podľa § 94 ods. 4 písm. c) h) o zrušení autorizácie na výkon činnosti individuálneho plnenia povinností pre príslušný vyhradený výrobok.“.
37. V § 92 ods. 2 sa za slová „3 písm. a)“ vkladajú slová „a b)“.
38. V § 93 ods. 1 sa slová „ministerstvu oznámiť“ nahrádzajú slovami „požiadať ministerstvo o “ a za slová „autorizácie a“ sa vkladá slovo „oznámiť“.
39. V § 93 ods. 2 sa v úvodnej vete slovo „oznámenia“ nahrádza slovom „žiadosti“.
40. V § 94 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 27 ods. 4 písm. e) alebo písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 4 písm. e), g) alebo písm. k)“.
41. V § 94 ods. 3 písm. e) sa slová „§ 44 ods. 8 písm. a, c), f) alebo písm. u)“ nahrádzajú slovami „§ 44 ods. 8 písm. a), b), c), d), p), r) alebo písm. u)“.
42. V § 94 ods. 4 písm. e) sa slová „§ 29 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods.1 písm. a), b), c), j) alebo písm. n)“.
6
43. V § 95 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „organizáciou poverenou“.
44. V § 95 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
45. V § 97 ods. 1 písm. d) sa slovo „vrátane“ nahrádza slovom „alebo“.
46. V § 97 ods. 1 písmená f) a g) znejú:
„f) prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí,
g) schválenie plánu na recykláciu lode,“.
47. V § 97 ods. 1 písm. j) sa za slovo „monitorovanie“ vkladajú slová „po uzavretí skládky ako celku“.
48. V § 97 ods. 1 sa vypúšťa písmeno t).
Doterajšie písmená u) až x) sa označujú ako písmená t) až w).
49. V § 97 ods. 1 sa vypúšťajú písmená v) a w).
50. V § 97 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) všetky druhy a kategórie odpadov, s ktorými bude nakladané v rámci súhlasu a ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. a) až c), f), l) až n) a s), t) a u) aj množstvo odpadov,“.
51. V § 97 ods. 3 úvodná veta znie:
„(3) Súhlas podľa odseku 1 písm. a) d), f), h), i), q), s), t) a u) obsahuje okrem náležitosti podľa odseku 2 aj“.
52. V § 97 ods. 13 sa za slová „Uzavretie skládky odpadov“ vkladajú slová „ako celku“.
53. V § 97 sa vypúšťa odsek 16.
Doterajšie odseky 17 až 21 sa označujú ako odseky 16 až 20.
54. V § 97 ods. 16 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto ustanovenie sa nevzťahuje na súhlasy, ktoré súčasťou povolenia podľa osobitného predpisu.125a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 125a znie:
125a) § 3 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
55. V § 97 ods. 17 sa číslo „17“ nahrádza číslom „16“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto ustanovenie sa nevzťahuje na časť súhlasu podľa odseku 1 písm. j) vydaného na následné monitorovanie po uzavretí skládky odpadov ako celku.“.
56. V § 97 ods. 18 sa číslo „18“ nahrádza číslom „17“.
57. V § 97 ods. 20 sa na konci pripája táto veta: „Súhlas podľa odseku 1 písm. s) sa udeľuje aj zhotoviteľovi geologických prác, ak ide o spätné zasypávanie pri sanácii environmentálnej záťaže alebo sanácii geologického prostredia podľa osobitného predpisu126a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 126a znie:
7
126a) Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.“.
58. V § 98 ods. 4 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „126a)“ nahrádza odkazom „126b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 126b znie:
„126b) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
59. V § 98 odsek 5 znie:
„(5) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vykoná registráciu podľa odsekov 1 4 na základe žiadosti žiadateľa o registráciu; žiadateľovi vydá o tom potvrdenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odsekov 1 až 4.“.
60. V § 100 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „organizáciou poverenou“.
61. V § 103 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
62. V § 105 ods. 2 písm. k) a o) sa vypúšťajú slová „prostredníctvom poverenej organizácie“.
63. V § 105 ods. 2 písmeno aj) sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“ a slová „písm. x)“ sa nahrádzajú slovami „písm. g)“.
64. V § 105 sa odsek 2 dopĺňa písmenami an) a ao), ktoré znejú:
„an) určuje identifikátory prijatých platieb podľa § 24 ods. 4 a zverejňuje a aktualizuje ich zoznam na svojom webovom sídle,
ao) monitoruje cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie odpadom podľa § 42 ods. 6.“.
65. V § 105 ods. 3 písm. m) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: “podrobnosti o minimálnej úrovni dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré súčasťou oddelene vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov“.
66. V § 106 písmeno g) znie:
„g) je oprávnená kontrolovať cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6, oznámených podľa § 88a ods. 2 písm. f),“.
67. V § 107 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až w) sa označujú ako písmená g) až v).
68. V § 107 písmeno s) znie:
„s) udeľuje súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie a súhlas na vydávanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov vykonávajúceho činnosť prípravy na opätovné použitie,“.
69. V § 108 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) vykonáva registráciu, vedie a zverejňuje zoznam registrovaných osôb podľa § 98,“.
8
70. V § 110 ods. 1 písm. a) sa za slová „uvedených v“ vkladajú slová „§ 25 ods. 13,“.
71. V §113 ods. 2 písm. p) sa slová „písm. x)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
72. V § 113 ods. 4 sa slová „písm. a), c), d), j) n), p) w)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c), d), f), j) až n), p) až t) a u)“.
73. V § 114 sa vypúšťa odsek 4.
74. V § 114b ods. 1 sa za slová „podľa § 97 ods.1 písm. j)“ vkladajú slová „a nesplnil všetky požiadavky a podmienky na vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j)“.
75. V § 115 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Orgán oprávnený podľa odseku 3 na prejednávanie priestupkov môže v rozhodnutí o uložení sankcie osobe zodpovednej za priestupok podľa odseku 1 súčasne uložiť opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
76. V § 117 ods. 1 sa slová „§ 16 ods. 8 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 8 písm. b), ods. 12“ a slová „§ 65 ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), v), w), x)“ sa nahrádzajú slovami „§ 65 ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), v), w)“.
77. V § 117 ods. 2 sa slová „§ 25 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 5, 13“.
78. V § 117 ods. 3 sa vypúšťajú sa slová „§ 28 ods. 9 písm. c)“.
79. V § 117 odsek 6 znie:
„(6) Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 13; § 13; § 16 ods. 5, 10; § 19 ods. 1 písm. f), § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. f), g); § 25 ods. 1, 7; § 27 ods. 25; § 28 ods. 9 písm. e); § 31a ods. 2, 6, 8; § 33; § 43; § 53 ods. 3; § 53a; § 62 ods. 6; § 73a; § 76 ods. 4; § 79 ods. 16, 24; § 81 ods. 27; § 84 ods. 3, 5; § 88a ods. 1 písm. f; § 135e ods. 1, 2, 3, 4; § 135g.“.
80. Za § 135h sa vkladá nový § 135i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠135i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2021
(1) Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. d) na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora, vydané podľa predpisov účinných do 14. októbra 2021, sa považujú za rozhodnutia podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti.
(2) Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. f) na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení § 97 ods. 1, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov, vydané podľa predpisov účinných do 14. októbra 2021 strácajú platnosť k 15. októbru 2021
9
okrem rozhodnutí vydaných na nakladanie s odpadom s obsahom azbestu, ktorých platnosť skončí uplynutím doby, na ktorú boli vydané. Ten, kto vykonáva prepravu nebezpečných odpadov podľa predpisov účinných do 14. októbra 2021, na ktorú sa vyžadoval súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f), je povinný požiadať o registráciu podľa § 98 do 10 dní od účinnosti tohto zákona.
(3) Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. g) na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne, vydané podľa predpisov účinných do 14. októbra 2021 strácajú platnosť k 15. októbru 2021.
(4) Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. t) na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením, vydané podľa predpisov účinných do 14. októbra 2021 strácajú platnosť k 15. októbru 2021.“.
81. Príloha č. 3 časť III. sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9. ak ide o OZV pre obaly, mieru recyklácie odpadov z plastových obalov, ktoré vzniknú v komunálnom odpade , najmenej vo výške
rok 2024 34%,
rok 2025 36%,
rok 2026 37%,
rok 2027 39%,
Rok 2030 42%.“
82. Príloha č. 3a vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3a k zákonu č. 79/2015 Z. z.
Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov
Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré súčasťou komunálnych odpadov, je dosiahnuť pre stanovené obdobie nasledovné úrovne vytriedenia komunálneho odpadu z celkového potenciálu vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade:
rok 2022rok 2023rok 2024rok 2025 rok 2030
60 % 63 % 66 % 70 % 80%
Poznámka: Potenciál vzniku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v komunálnom odpade zverejní ministerstvo každoročne na svojej webovej stránke.“.
10
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013
11
Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 310/2020 Z. z. sa mení takto:
1.V prílohe v Sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie v položke 162 písmeno d) znie:
d) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov38), ak ide o zariadenia, na prevádzkovanie ktorého nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) alebo zberného dvora38)
11 eur
2.V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písmeno f) znie:
f) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí
50 eur
3.V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 písmeno g) znie:
g) Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na schválenie plánu na recykláciu lode
20 eur
4.V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 sa vypúšťajú písmená t), al) a am).
12
Čl. III
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015, zákona č. 148/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 193/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z. a zákona č. 46/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písm. l) sa slovo „zariadenia“ nahrádza slovom „prevádzky“.
2. V § 3 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa šiesty bod.
Doterajšie body 7 až 9 sa označujú ako body 6 až 8.
3. V § 7 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podmienok zhromažďovania nebezpečného odpadu30a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
30a) § 8 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z..“.
4. V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) doklad o registrácii prepravy37a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
37a) § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
5. V § 21 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podmienky zhromažďovania nebezpečného odpadu produkovanom v prevádzke“.
6. V § 35a ods. 1 sa za slová „podať žiadosť podľa § 6 na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie“ vkladajú slová „a nesplnil všetky požiadavky a podmienky na vydanie súhlasu podľa § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod“.
7. Za § 40g sa vkladá § 40h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2021
(1) Súhlasy podľa § 3 ods. 3 písm. c) šiesty bod vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. októbra 2021 strácajú platnosť k 15. októbru 2021; prevádzkovateľ je povinný do 30 dní od účinnosti tohto zákona predložiť doklad o registrácii podľa § 7 ods. 2 písm. i). Inšpekcia začne konanie o vydanie zmeny povolenia v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) a určí podmienky zhromažďovania nebezpečných odpadov produkovaných v prevádzke30a) podľa § 21 ods. 2 písm. f) najneskôr do 12 mesiacov od účinnosti tohto zákona. V konaniach podľa § 11, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 14. októbra 2021 inšpekcia určí aj požiadavky podľa § 21 ods. 2 písm. f).
(2) Podmienky povolenia, ktorých súčasťou aj súhlasy podľa § 3 ods. 3 písm. c) vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. októbra 2021, ktoré sa od 1. januára 2021 nemôžu
13
predĺžiť podľa osobitného predpisu15), ostávajú v platnosti do vydania zmeny povolenia nového súhlasu, ak prevádzkovateľ splnil podmienky podľa § 11 ods. 8. V konaniach o vydanie predĺženia platnosti takéhoto súhlasu, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 14. októbra 2021, inšpekcia vydá nový súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. c).“.
8. V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia „§ 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 285/2020 Z. z. sa mení takto:
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Prechodné ustanovenie
Jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 3 ods. 1 a ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona, môžu byť uvádzané na trh do 31. januára 2022 alebo distribuované do 30. júna 2022.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2021 okrem čl. I bodov 17 a 81, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čl. I bodov 3 a 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023 a čl. I bodu 28, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2025.