Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Vláda Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR
máj 2021
2. Definícia problému
Kolúzna väzba je z hľadiska intenzity zásahu najzávažnejší zásah do práva na osobnú slobodu z pomedzi všetkých zaisťovacích inštitútov Trestného poriadku. Súčasné znenie zákona umožňuje uloženie kolúznej väzby po celú dobu trestného stíhania, a to aj v prípade, že u obvineného existuje iba dôvodná obava z kolúzneho správania. Zároveň v súčasnosti zákon kladie nedostatočné požiadavky na návrh prokurátora na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutie o väzbe, ktoré z časti musí kompenzovať judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky a súdna prax. Tento stav môže viesť k neprimeranému užívaniu kolúznej väzby a neposkytuje dostatočnú ochranu osôb vo väzbe.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky a lehotu trvania väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (tzv. kolúzna väzba) a výslovne v zákone ustanoviť vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutia súdu o väzbe.
4. Dotknuté subjekty
súdy, orgány činné v trestnom konaní, fyzické osoby vo výkone väzby
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. neprijatie zákona a zachovanie súčasného stavu bez zmien, čo by v praxi znamenalo neodstránenie problémov, ktorých zmena je nevyhnutná.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?  Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Nie.
8. Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti.
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
 Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Mgr. Michal Ragan, odbor legislatívy trestného práva, michal.ragan@justice.sk
12. Zdroje
Návrh zákona je výstupom pracovnej skupiny zriadenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ako konzultácií s najvyššími predstaviteľmi prokuratúry, policajného zboru, zboru väzenskej a justičnej stráže, slovenskej advokátskej komory, ako aj poslancov NR SR.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK