____________________________________________________________
Systém ASPI - stav k 26.5.2021 do čiastky 74/2021 Z.z. - RA1781
387/2015 Z.z. - o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave - posledný stav textu
387/2015 Z.z.
ZÁKON
z 11. novembra 2015
o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena:
91/2016 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) jednotný informačný systém v cestnej doprave (ďalej len "cestný informačný systém"),
b) registre cestného informačného systému,
c) rozsah údajov vedených v cestnom informačnom systéme,
d) podmienky poskytovania a sprístupňovania údajov z cestného informačného systému,
e) práva a povinnosti osôb pri evidencii a používaní údajov v cestnom informačnom systéme,
f) pôsobnosť orgánov verejnej moci pri vedení a používaní cestného informačného systému.
Cestný informačný systém
§ 2
(1) Cestný informačný systém je informačný systém verejnej správy1) na úseku cestnej dopravy podľa osobitných predpisov,2) ktorý sa vedie na účely konaní orgánov verejnej moci, výkonu kontroly, evidencie údajov, vzdelávania a nadobúdania odborných spôsobilostí na úseku cestnej dopravy.
(2) Správcom cestného informačného systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo dopravy").
§ 3
(1) Cestný informačný systém slúži najmä na
a) vedenie registrov uvedených v odseku 2,
b) evidenciu vzdelávania a nadobúdania odborných spôsobilostí na úseku cestnej dopravy,
c) schvaľovanie vozidiel uvádzaných do prevádzky v cestnej premávke, sledovanie a posudzovanie kontroly vozidla,
d) evidenciu prepravných kapacít v osobnej a nákladnej preprave,
e) evidenciu a používanie iných údajov podľa osobitných predpisov.2)
(2) Cestný informačný systém obsahuje tieto registre:
a) register technických staníc,
b) register technikov,
c) register prehliadok z technických staníc,
d) register autoškôl a školiacich stredísk,
e) register odborne spôsobilých osôb,
f) register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel.
(3) V cestnom informačnom systéme sa používajú aj údaje z týchto informačných systémov, registrov a evidencií ministerstva dopravy:
a) informačný systém,3)
b) register taxislužby,4)
c) ADR register,5)
d) vnútroštátny elektronický register prevádzkovateľov cestnej dopravy,6)
e) centrálny register kariet,7)
f) jednotný informačný systém vydávania kvalifikačných kariet vodičov,8)
g) evidencia o schváleniach vozidiel vedená ministerstvom dopravy,9)
h) evidencia o inštruktoroch autoškôl,10)
i) evidencia priestupkov na úseku cestnej dopravy.
(4) V cestnom informačnom systéme sa používajú aj údaje z týchto evidencií a registrov iných orgánov verejnej moci:
a) evidencia o schváleniach vozidiel vedená okresnými úradmi,9)
b) evidencia priestupkov,11)
c) evidencia vozidiel a evidencia vodičov,12)
d) evidencia dopravných nehôd,12)
ed) register fyzických osôb,13)
fe) register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,14)
gf) register adries.15)
(5) V cestnom informačnom systéme sa používajú aj údaje z
a) informačných systémov poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel, poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel, poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel a poverenej technickej služby montáže plynových zariadení (ďalej len "poverené technické služby"),9)
b) informačných systémov a evidencií Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl, autoškôl, školiacich stredísk a poverených osôb.16)
(6) V cestnom informačnom systéme sa používajú údaje z informačných systémov, evidencií a registrov uvedených v odsekoch 4 a 5 v rozsahu potrebnom na výkon pôsobnosti ministerstva dopravy a okresných úradov na úseku cestnej dopravy.
(7) Osoby, ktoré spravujú alebo vedú evidencie a registre uvedené v odseku 4, povinné bezodplatne ministerstvu dopravy poskytnúť údaje na účely podľa tohto zákona a osobitných predpisov,2) a to nepretržite a automatizovane alebo nepretržite a priamo; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.17)
(8) Osoby, ktoré spravujú alebo vedú informačné systémy a evidencie uvedené v odseku 5, povinné bezodplatne ministerstvu dopravy poskytnúť údaje na účely podľa tohto zákona a osobitných predpisov,2) a to nepretržite a automatizovane alebo nepretržite a priamo.
§ 4
Orgány verejnej moci a iné osoby používajú cestný informačný systém v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto zákone alebo v osobitných predpisoch na úseku cestnej dopravy.
§ 5
(1) V cestnom informačnom systéme sa vedú osobné údaje v rozsahu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.2) Orgány verejnej moci a iné osoby, ktoré využívajú cestný informačný systém, spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu svojej pôsobnosti alebo na účely plnenia svojich povinností podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Na ochranu osobných údajov sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.18)
(2) Údaje evidované v cestnom informačnom systéme sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je
preukázaný opak. Proti osobe, ktorá sa v dobrej viere spolieha na údaje v cestnom informačnom systéme, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutočnosti.
(3) Na neverejné časti registrov cestného informačného systému sa nevzťahuje osobitný predpis o sprístupňovaní informácií.19)
Registre cestného informačného systému
§ 6
Register technických staníc
(1) Register technických staníc vedie ministerstvo dopravy na účely
a) evidencie osôb, ktoré majú udelené povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality alebo pracoviska montáže plynových zariadení a evidencie oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej kontroly, oprávnených osôb kontroly originality a oprávnených osôb montáže plynových zariadení,9)
b) evidencie staníc technickej kontroly (ďalej len "stanica"), pracovísk emisnej kontroly, pracovísk kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariadení (ďalej len "pracovisko"),9)
c) evidencie o správnych konaniach vzťahujúcich sa k osobám uvedeným v písmene a) a k staniciam a pracoviskám.
(2) Register technických staníc obsahuje aj údaje o osobách, ktoré vykonávajú diagnostiku a opravy cestných motorových vozidiel a ktoré sa dobrovoľne zaregistrujú v registri technických staníc, a to v rozsahu nimi poskytnutých údajov.
(3) V registri technických staníc sa používajú údaje
a) o osobách uvedených v odseku 1 písm. a) v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby, údaje potrebné na preverovanie bezúhonnosti 9) v konaní podľa osobitného predpisu, 20)
b) o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v odseku 1 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa bydliska, údaje potrebné na preverovanie bezúhonnosti 20) v konaní podľa osobitného predpisu,9) spôsob, akým štatutárny zástupca za osobu koná,
c) na kontaktnú osobu stanice a pracoviska v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa bydliska,
d) o vedúcich staníc v rozsahu údajov podľa písmena c) a miesto narodenia.
(4) V registri technických staníc sa evidujú:
a) oprávnenia na vykonávanie činnosti, popis činnosti staníc a pracovísk v rozsahu oprávnenia na vykonávanie činnosti, ak ide o osoby uvedené v odseku 1 písm. a),
b) sídlo stanice a pracoviska, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, otváracie hodiny,
c) údaje o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v odseku 1 písm. a) v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
d) údaje o kontaktnej osobe stanice alebo pracoviska, a to v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
e) údaje o vedúcich staníc v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
f) údaje o úkonoch, podaniach, rozhodnutiach, opatreniach a vykonanom štátnom odbornom dozore alebo odbornom dozore technickej služby týkajúcich sa osôb uvedených v odseku 1 písm. a) a súvisiacich s konaním podľa osobitného predpisu.9)
g) údaje o správnych deliktoch osôb uvedených v odseku 1 písm. a) súvisiacich s výkonom činností9) v rozsahu
1. miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu,
2. označenie správneho deliktu vrátane príslušného ustanovenia zákona a stručný popis skutku,
3. spôsob vybavenia veci,
4. uložená sankcia.
(5) Register technických staníc sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť tvoria
a) údaje o osobách uvedených v odseku 1 písm. a) v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby, uvedenie oprávnenia na vykonávanie činnosti, popis činnosti staníc a pracovísk v rozsahu oprávnenia,
b) údaje o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v odseku 1 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, spôsob, akým štatutárny zástupca za osobu koná,
c) sídlo stanice a pracoviska, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, otváracie hodiny,
d) údaje na kontaktnú osobu stanice a pracoviska v rozsahu meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
e) údaje na vedúceho stanice v rozsahu meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo.
(6) Na údaje poskytnuté do registra osobami podľa odseku 2 sa ustanovenia odsekov 3 až 5 vzťahujú primerane.
(7) Údaje evidované vo verejnej časti registra technických staníc sa zverejňujú bezodkladne.
(8) Údaje podľa odseku 4 v registri technických staníc povinné evidovať prostredníctvom cestného informačného systému okresné úrady v sídle kraja, a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí vydaných v správnych konaniach podľa odseku 1 písm. c); iné údaje sú povinné zaevidovať bezodkladne.
§ 7
Register technikov
(1) Register technikov vedie ministerstvo dopravy na účely
a) evidencie o kontrolných technikoch, technikoch emisnej kontroly, technikoch kontroly originality a technikoch montáže plynových zariadení (ďalej len "technik") v súvislosti s výkonom ich činnosti,9)
b) evidencie o správnych konaniach vzťahujúcich sa k technikom.
(2) V registri technikov sa používajú údaje
a) o technikoch v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa bydliska,
b) o osobách, s ktorými technici v pracovnoprávnom vzťahu, a o osobách, s ktorými boli technici v minulosti v pracovnoprávnom vzťahu, v súvislosti s výkonom činnosti v rozsahu údajov podľa § 6 ods. 3 písm. a),
c) o osobách, vo vzťahu ku ktorým bola podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedčenia technika a ktorých žiadosť okresný úrad zamietol, v rozsahu údajov podľa písmena a),
d) o osobách, ktoré vykonali technickú kontrolu, emisnú kontrolu, kontrolu originality alebo montáž plynových zariadení bez osvedčenia technika, v rozsahu údajov podľa písmena a),
e) potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní podľa osobitného predpisu.9)
(3) V registri technikov sa evidujú údaje o
a) školeniach a doškoľovacích kurzoch technikov vrátane ich termínov, miesta konania, ich priebehu, zoznamu zúčastnených v rozsahu údajov podľa odseku 2 písm. a) a telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
b) dosiahnutom vzdelaní technikov,
c) technikoch v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
d) rozhodnutiach v správnom konaní podľa osobitného predpisu,9) týkajúcich sa technikov, najmä údaje o rozhodnutiach o udelení osvedčenia, rozhodnutiach o zamietnutí žiadosti o udelenie osvedčenia, rozhodnutiach o zmene rozsahu osvedčenia, rozhodnutiach o zrušení osvedčenia, rozhodnutiach o predĺžení platnosti osvedčenia,
e) osobách, vo vzťahu ku ktorým bola podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedčenia technika a ktorých žiadosť okresný úrad zamietol, v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
f) osobách, ktoré vykonali technickú kontrolu, emisnú kontrolu, kontrolu originality alebo montáž plynových zariadení bez osvedčenia technika, v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
g) správnych deliktoch technikov súvisiacich s výkonom činnosti9) v rozsahu
1. miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu,
2. označenie správneho deliktu vrátane príslušného ustanovenia zákona a stručný popis skutku,
3. spôsob vybavenia veci,
4. uložená sankcia.
(4) Register technikov je neverejný.
(5) Údaje podľa odseku 3 sú v registri technikov povinné evidovať prostredníctvom cestného informačného systému
a) ministerstvo dopravy a okresné úrady, a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí vydaných v správnych konaniach podľa odseku 1 písm. b); iné údaje sú povinné zaevidovať bezodkladne,
b) poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh, a to bezodplatne a bezodkladne; na tento účel povinné používať informačný systém s programovým vybavením schváleným ministerstvom dopravy.
§ 8
Register prehliadok z technických staníc
(1) Register prehliadok z technických staníc vedie ministerstvo dopravy na účely evidencie údajov z vykonaných technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáží plynových zariadení.9)
(2) V registri prehliadok z technických staníc sa používajú údaje o stanici, v ktorej sa vo vzťahu ku konkrétnemu vozidlu vykonala technická kontrola, a údaje o pracovisku, v ktorom sa vo vzťahu ku konkrétnemu vozidlu vykonala emisná kontrola, kontrola originality alebo montáž plynového zariadenia, a to
a) obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby v rozsahu údajov podľa § 6 ods. 3 písm. a), ak ide o osoby uvedené v § 6 ods. 1 písm. a),
b) údaje v rozsahu podľa § 6 ods. 3 písm. c) a miesto narodenia, ak ide o vedúcich staníc technickej kontroly.
(3) V registri prehliadok z technických staníc sa evidujú údaje o
a) technických kontrolách v rozsahu uvedenom v protokole o technickej kontrole vozidla alebo osvedčení o technickej kontrole používaných pri technických kontrolách, a to v štruktúrovanej podobe a v podobe elektronického obrazu tohto protokolu alebo osvedčenia, o čase začiatku a ukončenia technickej kontroly; do registra sa zapisujú aj elektronické obrazy fotiek vozidla a jeho častí vyhotovených počas technickej kontroly,
b) emisných kontrolách v rozsahu uvedenom v protokole o emisnej kontrole motorového vozidla alebo osvedčení o emisnej kontrole používaných pri emisných kontrolách, a to v štruktúrovanej podobe a v podobe elektronického obrazu tohto protokolu alebo osvedčenia, o čase začiatku a ukončenia emisnej kontroly; do registra sa zapisujú aj elektronické obrazy fotiek vyhotovených počas emisnej kontroly,
c) kontrolách originality v rozsahu uvedenom v odbornom posudku o kontrole originality, a to v štruktúrovanej podobe a v podobe elektronického obrazu tohto odborného posudku, o čase začiatku a ukončenia kontroly originality; do registra sa zapisujú aj elektronické obrazy fotiek vyhotovených počas kontroly originality v rozsahu nutnom na identifikáciu vozidla zo všetkých štyroch strán, záberu na evidenčné číslo vozidla a na identifikačné číslo vozidla VIN,
d) montážach plynových zariadení v rozsahu uvedenom v protokole o montáži plynového zariadenia, a to v štruktúrovanej podobe a v podobe elektronického obrazu tohto protokolu,
e) kontrolných nálepkách ako dokladoch o vykonaní technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality,
f) technikovi v rozsahu čísla osvedčenia technika vzťahujúcemu sa k vykonanému úkonu,
g) stanici, v ktorej sa vo vzťahu ku konkrétnemu vozidlu vykonala technická kontrola, a údaje o pracovisku, v ktorom sa vo vzťahu ku konkrétnemu vozidlu vykonala emisná kontrola, kontrola originality alebo montáž plynového zariadenia:
1. uvedenie oprávnenia na vykonávanie činnosti, údaje technického charakteru vrátane údajov o technologickom vybavení staníc a pracovísk s uvedením počtu ich liniek, popis činnosti staníc a pracovísk v rozsahu oprávnenia na vykonávanie činnosti, ak ide o osoby uvedené v § 6 ods. 1 písm. a),
2. o vedúcich staníc v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
3. sídlo stanice a pracoviska, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, otváracie hodiny.
(4) Register prehliadok z technických staníc je neverejný.
(5) Údaje podľa odseku 3 do registra prehliadok z technických staníc povinné evidovať prostredníctvom cestného informačného systému
a) ministerstvo dopravy a okresné úrady, a to bezodkladne,
b) poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh, a to bezodplatne a bezodkladne; na tento účel povinné používať informačný systém s programovým vybavením schváleným ministerstvom dopravy.
§ 9
Register autoškôl a školiacich stredísk
(1) Register autoškôl a školiacich stredísk vedie ministerstvo dopravy na účely
a) evidencie autoškôl,21)
b) evidencie školiacich stredísk,8)
c) evidencie poverených zariadení,22)
d) evidencie o správnych konaniach vzťahujúcich sa k prevádzkovateľom autoškôl, prevádzkovateľom školiacich stredísk a povereným zariadeniam.23)
(2) V registri autoškôl a školiacich stredísk sa používajú údaje
a) o prevádzkovateľoch školiacich stredísk, prevádzkovateľoch autoškôl a o poverených zariadeniach v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo, miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, údaje potrebné na preverovanie bezúhonnosti 20) v konaní podľa osobitného predpisu, 23)
b) o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v písmene a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa bydliska, údaje na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní podľa osobitného predpisu,23) spôsob, akým štatutárny zástupca za osobu koná,
c) na kontaktnú osobu za osoby uvedené v písmene a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa bydliska,
d) o zodpovedných zástupcoch osôb uvedených v písmene a) v rozsahu údajov podľa písmena c),
e) o účastníkoch odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo v rozsahu údajov podľa písmena c),
f) o inštruktoroch autoškoly v rozsahu údajov podľa § 10 ods. 2 písm. a).
(3) V registri autoškôl a školiacich stredísk sa evidujú
a) údaje o prevádzkovateľoch školiacich stredísk, prevádzkovateľoch autoškôl a o poverených zariadeniach v rozsahu vymedzenia činností, ktoré sú oprávnení vykonávať,
b) adresy učební, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, otváracie hodiny, ak ide o učebne osôb uvedených v odseku 2 písm. a),
c) technické údaje v rozsahu technickej základne autoškoly s uvedením údajov inštruktora autoškoly v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo, podpis a podoba tváre, údaje o učebniach a o výcvikových vozidlách školiaceho strediska, údaje o učebniach a priestoroch na praktické cvičenie povereného zariadenia,
d) údaje na kontaktnú osobu za osoby uvedené v odseku 2 písm. a) v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
e) údaje o účastníkoch odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo a podpis,
f) údaje z matričnej knihy, triednej knihy, autocvičiskovej knihy, trenažérovej knihy autoškôl,
g) údaje o úkonoch, podaniach, rozhodnutiach a opatreniach vydaných podľa osobitných predpisov23) týkajúcich sa osôb uvedených v odseku 2 písm. a),
h) údaje o správnych deliktoch osôb uvedených v odseku 2 písm. a) súvisiacich s výkonom činnosti23) v rozsahu
1. miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu,
2. označenie správneho deliktu vrátane príslušného ustanovenia zákona a stručný popis skutku,
3. spôsob vybavenia veci,
4. uložená sankcia.
(4) Register autoškôl a školiacich stredísk sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť tvoria
a) údaje o prevádzkovateľoch školiacich stredísk, prevádzkovateľoch autoškôl a o poverených zariadeniach v rozsahu obchodné meno, identifikačné číslo, miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, vymedzenie činností, ktoré oprávnení vykonávať,
b) údaje o štatutárnych zástupcoch osôb uvedených v odseku 2 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, spôsob, akým štatutárny zástupca za osobu koná,
c) adresy učební, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, otváracie hodiny, ak ide o učebne osôb uvedených v odseku 2 písm. a),
d) údaje na kontaktnú osobu za osoby uvedené v odseku 2 písm. a) v rozsahu meno a priezvisko, titul, telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo,
e) údaje o účastníkoch odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti viesť motorové vozidlo v rozsahu meno a priezvisko, titul,
f) údaje o inštruktoroch autoškoly v rozsahu údajov meno a priezvisko, titul.
(5) Údaje evidované vo verejnej časti registra autoškôl a školiacich stredísk sa zverejňujú bezodkladne.
(6) Údaje podľa odseku 3 v registri autoškôl a školiacich stredísk povinné evidovať prostredníctvom cestného informačného systému
a) ministerstvo dopravy, okresné úrady, obce a vyššie územné celky pri plnení úloh dopravného správneho orgánu,22) a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí v správnych konaniach podľa odseku 1 písm. d); iné údaje povinné zaevidovať bezodkladne,
b) autoškoly, školiace strediská a poverené zariadenia pri zmene údajov v registri okrem zmien údajov týkajúcich sa rozhodovacej činnosti ministerstva dopravy, okresných úradov, obcí a vyšších územné celkov pri plnení úloh dopravného správneho orgánu, 22) a to bezodplatne a bezodkladne.
(7) Ustanovenia o registri autoškôl a školiacich stredísk podľa odsekov 1 6 sa nevzťahujú na autoškolu zriadenú
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra") a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
§ 10
Register odborne spôsobilých osôb
(1) Register odborne spôsobilých osôb vedie ministerstvo dopravy na účely evidencie o
a) vodičoch vozidiel, ktorí majú povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku,8)
b) vedúcich dopravy,24)
c) držiteľoch koncesie na prevádzkovanie taxislužby a vodičoch vozidiel taxislužby, dopravcoch, vodičoch s ADR osvedčením o školení vodiča, bezpečnostných poradcoch,22)
d) inštruktoroch autoškôl,10)
e) lektoroch,25)
f) správnych konaniach vzťahujúcich sa k osobám uvedeným v písmenách a) až e).
(2) V registri odborne spôsobilých osôb sa používajú údaje
a) o osobách uvedených v odseku 1 písm. a) e) v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa bydliska, údaje potrebné na preverovanie bezúhonnosti 20) v konaní podľa osobitného predpisu, 26)
b) o osobách, s ktorými osoby uvedené v odseku 1 písm. a) e) v pracovnoprávnom vzťahu a s ktorými boli uvedené osoby v minulosti v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s výkonom činnosti,26) a to najmenej v rozsahu údajov obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
c) o osobách, ktoré žiadali o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti26) a ktorých žiadosť bola zamietnutá, v rozsahu meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto narodenia, adresa bydliska,
d) o osobách, ktoré vykonávali činnosti podľa osobitných predpisov26) bez odbornej spôsobilosti, v rozsahu údajov podľa písmena c),
e) o kurzoch a školeniach osôb uvedených v odseku 1 písm. a) e) týkajúcich sa ich odbornej spôsobilosti v rozsahu zoznamu zúčastnených na kurzoch a školeniach v rozsahu údajov podľa písmena c),
f) potrebné na preverovanie bezúhonnosti20) v konaní podľa osobitných predpisov.26)
(3) V registri odborne spôsobilých osôb sa evidujú údaje o
a) osobách uvedených v odseku 1 písm. a) e) v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo, podpis a podoba tváre,
b) osobách, s ktorými osoby uvedené v odseku 1 písm. a) e) v pracovnoprávnom vzťahu a s ktorými boli uvedené osoby v minulosti v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s výkonom činnosti v rozsahu dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu,
c) dosiahnutom vzdelaní osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e),
d) kurzoch a školeniach osôb uvedených v odseku 1 písm. a) e) týkajúcich sa ich odbornej spôsobilosti vrátane termínov, miesta a času ich konania, ich priebehu a v rozsahu zoznamu zúčastnených v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo, podpis a podoba tváre,
e) skúškach osôb uvedených v odseku 1 písm. a) e) v rozsahu ich odbornej spôsobilosti vrátane ich termínov, miesta a času ich konania, ich priebehu a výsledkov,
f) osvedčeniach odborných spôsobilostí osôb uvedených v odseku 1 písm. a) e) a o inštruktorských preukazoch vrátane údajov o rozsahu udeleného oprávnenia na výkon činnosti a jeho platnosti,
g) úkonoch, podaniach, rozhodnutiach a opatreniach vydaných podľa osobitných predpisov týkajúcich sa osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e) súvisiacich s výkonom činnosti vrátane dopadov na ich oprávnenia na výkon činnosti,
h) osobách, ktoré žiadali o vydanie rozhodnutia o udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a ktorých žiadosť bola zamietnutá, v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo, podpis a podoba tváre,
i) osobách, ktoré vykonávali činnosti podľa osobitných predpisov26) bez odbornej spôsobilosti, v rozsahu telefonický kontakt, adresa elektronickej pošty, faxové číslo, podpis a podoba tváre,
j) správnych deliktoch osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až e) súvisiacich s výkonom činnosti26) v rozsahu
1. miesto, dátum a čas spáchania správneho deliktu,
2. označenie správneho deliktu vrátane príslušného ustanovenia zákona a stručný popis skutku,
3. spôsob vybavenia veci,
4. uložená sankcia.
(4) Register odborne spôsobilých osôb sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť tvoria údaje o
a) osobách uvedených v odseku 1 písm. a) e) v rozsahu meno a priezvisko, titul, udelené osvedčenia odborných spôsobilostí, inštruktorské preukazy vrátane údajov o rozsahu udeleného oprávnenia na výkon činnosti a jeho platnosti,
b) kurzoch a školeniach osôb uvedených v odseku 1 písm. a) e) týkajúcich sa ich odbornej spôsobilosti v rozsahu termínov, miesta a času ich konania a ich priebehu,
c) skúškach osôb uvedených v odseku 1 písm. a) e) v rozsahu ich odbornej spôsobilostí v rozsahu termínov, miesta a času ich konania, ich priebehu.
(5) Súčasťou registra odborne spôsobilých osôb je aj evidencia o inštruktoroch autoškôl podľa odseku 1 písm. d), v ktorej sa evidujú údaje v rozsahu podľa osobitného predpisu;10) ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú.
(6) Údaje evidované vo verejnej časti registra odborne spôsobilých osôb sa zverejňujú bezodkladne.
(7) Údaje podľa odsekov 3 a 5 v registri odborne spôsobilých osôb povinné evidovať prostredníctvom cestného informačného systému
a) ministerstvo dopravy a okresné úrady, a to bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí vydaných v správnych konaniach podľa odseku 1 písm. f); iné údaje sú povinné zaevidovať bezodkladne,
b) Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl,27) a to bezodplatne a bezodkladne,
c) školiace strediská a poverené zariadenia v rozsahu ich pôsobnosti,25) a to bezodplatne a bezodkladne.
§ 11
Register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel
(1) Register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel vedie ministerstvo dopravy na účely evidencie a rozhodovania o správnych deliktoch prevádzkovateľov vozidiel.
(2) V registri správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel podľa osobitného predpisu9) sa používajú údaje
a) o prevádzkovateľovi vozidla, ktorý spáchal správny delikt, v rozsahu
1. meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa pobytu,28) číslo dokladu totožnosti, ak prevádzkovateľom vozidla je fyzická osoba,
2. meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa pobytu,28) obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresa prevádzkarne, ak prevádzkovateľom vozidla je fyzická osoba - podnikateľ,
3. názov alebo obchodné meno, adresa sídla, označenie organizačnej zložky, adresa jej umiestnenia a identifikačné číslo, ak prevádzkovateľom vozidla je právnická osoba,
b) údaje o podaniach osôb súvisiacich s konaním o správnom delikte v rozsahu údajov podľa písmena a) o osobe, ktorá podanie urobila.
(3) V registri správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel podľa osobitného predpisu9) sa evidujú
a) údaje o vozidle, ktorým bol spáchaný delikt, v rozsahu
1. druh vozidla,
2. kategória vozidla,
3. značka vozidla,
4. obchodný názov vozidla,
5. typ vozidla, jeho variant a verzia,
6. identifikačné číslo vozidla VIN,
7. evidenčné číslo vozidla,
8. dátum prvej evidencie vozidla,
b) opis porušenia povinnosti,
c) údaje o dôkazoch o porušení povinnosti,
d) údaje o podaniach osôb súvisiacich s konaním o správnom delikte s uvedením dátumu doručenia podania orgánu verejnej moci,
e) údaje o rozhodnutiach spolu s údajom o čísle rozhodnutia, dátume jeho vydania, o dátume nadobudnutia právoplatnosti a o výške a druhu uloženej sankcie súvisiacich s konaním o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla,
f) údaje o odložených veciach a zastavených konaniach spolu s dôvodmi ich odloženia a zastavenia a údaje o odmietnutých odporoch s dôvodmi odmietnutia.
(4) V registri správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel podľa osobitných predpisov29) sa používajú údaje
a) o prevádzkovateľovi vozidla, ktorý spáchal správny delikt, v rozsahu
1. meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa bydliska, štátna príslušnosť, číslo dokladu totožnosti, ak prevádzkovateľom vozidla je fyzická osoba,
2. meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa bydliska, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresa prevádzkarne, ak prevádzkovateľom vozidla je fyzická osoba - podnikateľ,
3. názov alebo obchodné meno, adresa sídla, označenie organizačnej zložky, adresa jej umiestnenia a identifikačné číslo, ak prevádzkovateľom vozidla je právnická osoba,
b) údaje o osobe, ktorá podanie urobila, v rozsahu údajov podľa písmena a),
c) evidenčné číslo vozidla alebo prípojného vozidla a krajina, v ktorej je vozidlo alebo prípojné vozidlo evidované.
(5) V registri správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel podľa osobitných predpisov29) sa evidujú
a) údaje o vozidle, pri použití ktorého bola porušená povinnosť podľa osobitného predpisu,30) v rozsahu kategória vozidla, najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, počet náprav a emisná trieda vozidla,
b) údaje o type vozidla, pri použití ktorého bola porušená povinnosť podľa osobitného predpisu,31) a to, či ide o vozidlo alebo o prípojné vozidlo,
c) opis porušenia povinností podľa osobitných predpisov29) prevádzkovateľom vozidla,
d) miesto, dátum a čas porušenia povinnosti,
e) fotodokumentácia porušenia povinnosti prevádzkovateľom vozidla,
f) údaje o podaniach osôb v rozsahu dátumu doručenia podania orgánu verejnej moci,
g) údaje o rozhodnutiach spolu s údajom o čísle rozhodnutia, dátume jeho vydania, o dátume nadobudnutia právoplatnosti a o výške a druhu uloženej sankcie a údaje o opatreniach súvisiacich s konaním o správnom delikte prevádzkovateľa vozidla,
h) údaje o odložených veciach a zastavených konaniach spolu s dôvodmi ich odloženia a zastavenia a údaje o odmietnutých odporoch s dôvodmi odmietnutia.
(6) Register správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel je neverejný.
(7) Údaje podľa odsekov 3 a 5 do registra správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel povinné evidovať prostredníctvom cestného informačného systému ministerstvo dopravy a okresné úrady, a to bezodkladne po tom, ako sa o nich dozvedia.
§ 12
Poskytovanie údajov z registrov cestného informačného systému
(1) K údajom z registra technických staníc majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup
a) okresné úrady, ostatné orgány verejnej moci a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b) poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh a
c) každý k údajom z verejnej časti registra.
(2) K údajom z registra technikov majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup
a) okresné úrady, ministerstvo vnútra a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b) orgány verejnej moci iné, ako sú uvedené v písmene a), v rozsahu ich pôsobnosti, v nasledujúcom rozsahu:
1. či orgánom verejnej moci uvedená osoba je kontrolným technikom, technikom emisnej kontroly, technikom kontroly originality alebo technikom montáže plynových zariadení,
2. pre ktorý druh technickej kontroly a kategóriu vozidla je orgánom verejnej moci uvedený kontrolný technik oprávnený vykonávať technickú kontrolu,
3. pre ktorý emisný systém a druh paliva na pohon motora je orgánom verejnej moci uvedený technik emisnej kontroly oprávnený vykonávať emisnú kontrolu,
4. pre ktorý druh plynného paliva je orgánom verejnej moci uvedený technik montáže plynových zariadení oprávnený vykonávať montáže plynových zariadení,
c) poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh.
(3) K údajom z registra prehliadok z technických staníc majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup
a) okresné úrady, ostatné orgány verejnej moci a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b) poverené technické služby v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,
c) fyzické osoby a právnické osoby v súvislosti s vozidlami, ktorých sú prevádzkovateľmi, v rozsahu nasledujúcich údajov:
1. VIN čísla vozidla,
2. typ vozidla,
3. rok výroby vozidla,
4. dátum prvej evidencie vozidla,
5. znak osobitného využitia vozidla v cestnej doprave,22)
6. platnosť technickej kontroly a platnosť emisnej kontroly,
7. údaj o vykonaní kontroly originality vozidla,
8. údaj o montáži plynového zariadenia s definíciou druhu plynného paliva,
9. evidovaný stav tachometra s uvedením dátumu zaevidovania tohto stavu tachometra.
(4) K údajom z registra autoškôl a školiacich stredísk majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup
a) okresné úrady, iné dopravné správne orgány,22) ostatné orgány verejnej moci a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b) orgány Policajného zboru v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,
c) Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh a
d) každý k údajom z verejnej časti registra.
(5) K údajom z registra odborne spôsobilých osôb majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup
a) okresné úrady, iné orgány verejnej moci, obce, vnútroštátne elektronické registre6) a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b) orgány Policajného zboru k údajom o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorských preukazov v rozsahu meno a priezvisko inštruktora autoškoly, dátum a miesto jeho narodenia a adresa jeho bydliska, rozsah udeleného inštruktorského oprávnenia, evidenčné číslo a dátum uplynutia platnosti inštruktorského preukazu,
c) každý k údajom z verejnej časti registra odborne spôsobilých osôb.
(6) K údajom z registra správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel majú nepretržitý a automatizovaný alebo nepretržitý a priamy prístup
a) okresné úrady, ministerstvo vnútra, orgány Policajného zboru a Vojenské spravodajstvo v rozsahu ich pôsobnosti,
b) správca výberu mýta a osoba poverená správcom výberu mýta v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,30)
c) správca výberu úhrady diaľničnej známky a osoba poverená správcom výberu úhrady diaľničnej známky v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh.31)
(7) Ak z technických alebo iných dôvodov automatizovaný alebo priamy prístup k údajom z registrov cestného informačného systému nie je možný, osobám podľa odsekov 1 až 6 na ich písomnú žiadosť poskytne údaje
a) príslušný okresný úrad v sídle kraja, a to z registrov podľa § 3 ods. 2 písm. a) až e),
b) okresný úrad príslušný na konanie o správnych deliktoch podľa osobitných predpisov,32) a to z registra podľa § 3 ods. 2 písm. f).
(8) Z neverejnej časti registra technických staníc podľa odseku 1, z neverejnej časti registra autoškôl a školiacich stredísk podľa odseku 4 a z neverejnej časti registra odborne spôsobilých osôb podľa odseku 5 sa poskytujú každému na jeho písomnú žiadosť údaje, ktoré sa o ňom vedú, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Žiadosť sa podáva na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja.
(9) Z registra správnych deliktov prevádzkovateľov vozidiel sa poskytujú každému na jeho písomnú žiadosť údaje, ktoré sa o ňom vedú. Žiadosť sa podáva na okresnom úrade, ktorý je príslušný na konanie o správnych deliktoch podľa osobitných predpisov. 32)
§ 13
Prechodné ustanovenia
(1) Do doby, kým nie je možná komunikácia medzi agendovými systémami prostredníctvom modulu úradnej komunikácie a nie je možné referencovanie podľa osobitného predpisu,33) orgány verejnej moci, ktoré spravujú alebo vedú evidencie a registre uvedené v § 3 ods. 4, povinné bezodplatne ministerstvu dopravy poskytnúť prístup k údajom, a to nepretržite a automatizovane alebo nepretržite a priamo.
(2) Do doby, kým nie evidencie a registre uvedené § 3 ods. 4 zaradené v zozname referenčných registrov podľa osobitného predpisu,34) sa na údaje z týchto evidencií a registrov používané v cestnom informačnom systéme primerane vzťahuje ustanovenie § 5 ods. 2.
Čl.II
Zákon č.
135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č.
72/1969 Zb.
, zákona č.
139/1982
Zb.
, zákona č.
27/1984 Zb.
, zákona č.
160/1996 Z.z.
, zákona č.
58/1997 Z.z.
, zákona č.
395/1998 Z.z.
, zákona č.
343/1999 Z.z.
,
zákona č.
388/2000 Z.z.
, zákona č.
439/2001 Z.z.
, zákona č.
416/2001 Z.z.
, zákona č.
524/2003 Z.z.
, zákona č.
534/2003 Z.z.
,
zákona č.
639/2004 Z.z.
, zákona č.
725/2004 Z.z.
, zákona č.
93/2005 Z.z.
, zákona č.
479/2005 Z.z.
, zákona č.
25/2007 Z.z.
,
zákona č.
275/2007 Z.z.
, zákona č.
664/2007 Z.z.
, zákona č.
86/2008 Z.z.
, zákona č.
8/2009 Z.z.
, zákona č.
70/2009 Z.z.
, zákona
č.
60/2010 Z.z.
, zákona č.
144/2010 Z.z.
, zákona č.
249/2011 Z.z.
, zákona č.
317/2012 Z.z.
, zákona č.
345/2012 Z.z.
, zákona č.
180/2013 Z.z.
, zákona č.
368/2013 Z.z.
, zákona č.
388/2013 Z.z.
, zákona č.
488/2013 Z.z.
, zákona č.
293/2014 Z.z.
a zákona
282/2015 Z.z.
sa dopĺňa takto:
V § 8 ods. 5 sa vypúšťa slovo "zvýšený".
Čl.III
Zákon č.
455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č.
231/1992 Zb.
, zákona č.
591/1992 Zb., zákona č.
600/1992 Zb.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
132/1994 Z.z.
, zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č.
200/1995 Z.z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
216/1995 Z.z.
, zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č.
233/1995 Z.z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
123/1996 Z.z.
, zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č.
164/1996 Z.z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
222/1996 Z.z.
, zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č.
289/1996 Z.z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
290/1996 Z.z.
, zákona č.
288/1997 Z.z.
,
zákona č.
379/1997 Z.z.
, zákona č.
70/1998 Z.z.
, zákona č.
76/1998 Z.z.
, zákona č.
126/1998 Z.z.
, zákona č.
129/1998 Z.z.
,
zákona č.
140/1998 Z.z.
, zákona č.
143/1998 Z.z.
, zákona č.
144/1998 Z.z.
, zákona č.
161/1998 Z.z.
, zákona č.
178/1998 Z.z.
,
zákona č.
179/1998 Z.z.
, zákona č.
194/1998 Z.z.
, zákona č.
263/1999 Z.z.
, zákona č.
264/1999 Z.z.
, zákona č.
119/2000 Z.z.
,
zákona č.
142/2000 Z.z.
, zákona č.
236/2000 Z.z.
, zákona č.
238/2000 Z.z.
, zákona č.
268/2000 Z.z.
, zákona č.
338/2000 Z.z.
,
zákona č.
223/2001 Z.z.
, zákona č.
279/2001 Z.z.
, zákona č.
488/2001 Z.z.
, zákona č.
554/2001 Z.z.
, zákona č.
261/2002 Z.z.
,
zákona č.
284/2002 Z.z.
, zákona č.
506/2002 Z.z.
, zákona č.
190/2003 Z.z.
, zákona č.
219/2003 Z.z.
, zákona č.
245/2003 Z.z.
,
zákona č.
423/2003 Z.z.
, zákona č.
515/2003 Z.z.
, zákona č.
586/2003 Z.z.
, zákona č.
602/2003 Z.z.
, zákona č.
347/2004 Z.z.
,
zákona č.
350/2004 Z.z.
, zákona č.
365/2004 Z.z.
, zákona č.
420/2004 Z.z.
, zákona č.
533/2004 Z.z.
, zákona č.
544/2004 Z.z.
,
zákona č.
578/2004 Z.z.
, zákona č.
624/2004 Z.z.
, zákona č.
650/2004 Z.z.
, zákona č.
656/2004 Z.z.
, zákona č.
725/2004 Z.z.
,
zákona č.
8/2005 Z.z.
, zákona č.
93/2005 Z.z.
, zákona č.
331/2005 Z.z.
, zákona č.
340/2005 Z.z.
, zákona č.
351/2005 Z.z.
, zákona
č.
470/2005 Z.z.
, zákona č.
473/2005 Z.z.
, zákona č.
491/2005 Z.z.
, zákona č.
555/2005 Z.z.
, zákona č.
567/2005 Z.z.
, zákona č.
124/2006 Z.z.
, zákona č.
126/2006 Z.z.
, zákona č.
17/2007 Z.z.
, zákona č.
99/2007 Z.z.
, zákona č.
193/2007 Z.z.
, zákona č.
218/2007 Z.z.
, zákona č.
358/2007 Z.z.
, zákona č.
577/2007 Z.z.
, zákona č.
112/2008 Z.z.
, zákona č.
445/2008 Z.z.
, zákona č.
448/2008 Z.z.
, zákona č.
186/2009 Z.z.
, zákona č.
492/2009 Z.z.
, zákona č.
568/2009 Z.z.
, zákona č.
129/2010 Z.z.
, zákona č.
136/2010 Z.z.
, zákona č.
556/2010 Z.z.
, zákona č.
249/2011 Z.z.
, zákona č.
324/2011 Z.z.
, zákona č.
362/2011 Z.z.
, zákona č.
392/2011 Z.z.
, zákona č.
395/2011 Z.z.
, zákona č.
251/2012 Z.z.
, zákona č.
314/2012 Z.z.
, zákona č.
321/2012 Z.z.
, zákona č.
351/2012 Z.z.
, zákona č.
447/2012 Z.z.
, zákona č.
39/2013 Z.z.
, zákona č.
94/2013 Z.z.
, zákona č.
95/2013 Z.z.
, zákona č.
180/2013 Z.z.
, zákona č.
218/2013 Z.z.
, zákona č.
1/2014 Z.z.
, zákona č.
35/2014 Z.z.
, zákona č.
58/2014 Z.z.
, zákona č.
182/2014 Z.z.
, zákona č.
204/2014 Z.z.
, zákona č.
219/2014 Z.z.
, zákona č.
321/2014 Z.z.
, zákona č.
333/2014 Z.z.
, zákona č.
399/2014 Z.z.
, zákona č.
77/2015 Z.z.
, zákona č.
79/2015 Z.z.
, zákona č.
128/2015 Z.z.
, zákona č.
266/2015 Z.z.
, zákona č.
272/2015 Z.z.
, zákona č.
274/2015 Z.z.
, zákona č.
278/2015 Z.z.
, zákona č.
323/2015 Z.z.
a zákona č.
348/2015 Z.z.
sa mení
takto:
V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI v skupine 214 - Ostatné poradové číslo 20 znie:
"I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I Por. I Živnosť I Preukaz spôsobilosti I Poznámka I Zoznam I
I čís. I I I I I
I------I--------------------------I--------------------------------------I---------------------------------------I-----------------I
I 20. I Prevádzkovanie autoškoly I - úplné stredoškolské vzdelanie a I § 4 zákona č. 93/2005 Z.z. o I I
I I I najmenej dva roky praxe I autoškolách a o zmene a doplnení I I
I I I prevádzkovateľa autoškoly, I niektorých zákonov v znení neskorších I I
I I I zodpovedného zástupcu v autoškole I predpisov I I
I I I alebo inštruktora autoškoly počas I I I
I I I troch rokov pred podaním ohlásenia I I I
I I I živnosti alebo pred podaním žiadosti I I I
I I I o vydanie osvedčenia o živnostenskom I I I
I I I oprávnení I I I
I------I--------------------------I--------------------------------------I-------------------
--------------------I-----------------I".
Čl.IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č.
123/1996 Z.z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
224/1996 Z.z.
, zákona č.
70/1997 Z.z.
,
zákona č.
1/1998 Z.z.
, zákona č.
232/1999 Z.z.
, zákona č.
3/2000 Z.z.
, zákona č.
142/2000 Z.z.
, zákona č.
211/2000 Z.z.
, zákona
č.
468/2000 Z.z.
, zákona č.
553/2001 Z.z.
, zákona č.
96/2002 Z.z.
, zákona č.
118/2002 Z.z.
, zákona č.
215/2002 Z.z.
, zákona č.
237/2002 Z.z.
, zákona č.
418/2002 Z.z.
, zákona č.
457/2002 Z.z.
, zákona č.
465/2002 Z.z.
, zákona č.
477/2002 Z.z.
, zákona č.
480/2002 Z.z.
, zákona č.
190/2003 Z.z.
, zákona č.
217/2003 Z.z.
, zákona č.
245/2003 Z.z.
, zákona č.
450/2003 Z.z.
, zákona č.
469/2003 Z.z.
, zákona č.
583/2003 Z.z.
, zákona č.
5/2004 Z.z.
, zákona č.
199/2004 Z.z.
, zákona č.
204/2004 Z.z.
, zákona č.
347/2004 Z.z.
, zákona č.
382/2004 Z.z.
, zákona č.
434/2004 Z.z.
, zákona č.
533/2004 Z.z.
, zákona č.
541/2004 Z.z.
, zákona č.
572/2004 Z.z.
, zákona č.
578/2004 Z.z.
, zákona č.
581/2004 Z.z.
, zákona č.
633/2004 Z.z.
, zákona č.
653/2004 Z.z.
, zákona č.
656/2004 Z.z.
, zákona č.
725/2004 Z.z.
, zákona č.
5/2005 Z.z.
, zákona č.
8/2005 Z.z.
, zákona č.
15/2005 Z.z.
, zákona č.
93/2005
Z.z.
, zákona č.
171/2005 Z.z.
, zákona č.
308/2005 Z.z.
, zákona č.
331/2005 Z.z.
, zákona č.
341/2005 Z.z.
, zákona č.
342/2005
Z.z.
, zákona č.
473/2005 Z.z.
, zákona č.
491/2005 Z.z.
, zákona č.
538/2005 Z.z.
, zákona č.
558/2005 Z.z.
, zákona č.
572/2005
Z.z.
,