VI. ČASŤ
DOPRAVA
Položka 63
Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného
vodičského preukazu 6,50 eura
Splnomocnenie
Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán
poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva
vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na
výslovnú žiadosť poplatníka.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby
staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva
s platnosťou na päť rokov, a osoby, ktorým sa vydáva
vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako
náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo
vodičskom preukaze alebo v medzinárodnom vodičskom preukaze
zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo
medzinárodného vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená
orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský
preukaz vydal.
Položka 63a
a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia
vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla 19a) 3 eurá
b) Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného
označenia vozidla 19a) ako náhrady za zničený,
stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného
označenia vozidla 19a) 0,50 eura
Položka 64
Povolenie výnimky 19b) z právnych predpisov na úseku
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
a) ktorá nepresahuje územie okresu
1. na dobu do jedného roka 15 eur
2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 30 eur
b) ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja
1. na dobu do jedného roka 20 eur
2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 60 eur
c) ktorá presahuje územie kraja
1. na dobu do jedného roka 30 eur
2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 100 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na
používanie ciest I. triedy pre traktory a pracovné stroje
samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky
pre vozidlá, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo
obsahujúce písmeno C.
Položka 65
a) Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1,
okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie,
do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s
vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto
dokladov suma
vypočítaná
podľa
vzorca,
najmenej
33 eur
RP = Pkw x RV1-n
kde:
RP - výška poplatku
Pkw - sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa
výkonu motora (prvá evidencia vozidla), ktorej
hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1
RV1-n - koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
zodpovedajúci zostatkovej hodnote vozidla podľa
veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie
vozidla, ktorého hodnoty sú uvedené v tabuľke
č. 2
Tabuľka č. 1
Výkon motora v kW I Sadzba poplatku
nad do I v eurách
-------------------------I------------------
80 vrátane I 33
80 86 vrátane I 90
86 92 vrátane I 110
92 98 vrátane I 150
98 104 vrátane I 210
104 110 vrátane I 260
110 121 vrátane I 360
121 132 vrátane I 530
132 143 vrátane I 700
143 154 vrátane I 870
154 165 vrátane I 1 100
165 176 vrátane I 1 250
176 202 vrátane I 1 900
202 228 vrátane I 2 300
228 254 vrátane I 2 700
254 a viac I 3 900
Tabuľka č. 2
I Koeficient
I zostatkovej
I hodnoty
Vek vozidla I vozidla
--------------------------------------------I-------------
prvá evidencia I 1,00
do 1 roka vrátane odo dňa prvej evidencie I 0,82
do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I 0,68
do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I 0,56
do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I 0,46
do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I 0,38
do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I 0,32
do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I 0,26
do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I 0,23
do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I 0,19
do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I 0,16
do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I 0,14
do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I 0,12
do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I 0,10
do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I 0,09
do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I 0,08
do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie I 0,07
nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie I 0,06
b) Zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie
vozidiel podľa písmena a) alebo prípojného vozidla do
evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním
úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur
c) Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným
zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie
vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v
dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur
d) Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1,
okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie
do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je
určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v
žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v
dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako
držiteľ zapisuje výrobca vozidla, 20aa) zástupca výrobcu
vozidla, 20ab) právnická osoba alebo fyzická osoba
podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj
vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla
alebo zástupcom výrobcu vozidla 33 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis
držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla
nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo
rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva
manželov.
2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený
zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak
bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1
držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa
zákona č.
447/2008 Z.z.
o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený
zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa
§ 43 zákona č. 106/2018 Z.z.
o prevádzke vozidiel v
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50%, najviac však
o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým
je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o
motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s
ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového
vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa
zákona č.
447/2008 Z.z.
o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50%,
najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového
vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na
sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o
zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu
20ac) uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej
na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku. Pri
zápise držiteľa podľa prvej vety je potrebné priložiť
fotokópiu rodného listu dieťaťa.
3. Poplatník môže pri zápise motorového vozidla podľa
písmena a) tejto položky predložiť znalecký posudok podľa
osobitného predpisu, 20ad) na základe ktorého sa vypočíta
iný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla ako je uvedený
v tabuľke č. 2 zodpovedajúci veku vozidla odo dňa prvej
evidencie vozidla. Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
sa vypočíta na základe znaleckého posudku ako pomer
zostatkovej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách a
počiatočnej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách. Takto
vypočítaný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta sa použije
vo vzorci na výpočet poplatku podľa písmena a) tejto
položky.
4. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50%,
najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa hybridného
motorového vozidla, motorového vozidla s pohonom na
stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom
na skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo motorového vozidla
na vodíkový pohon.
5. Ak predmetom podnikania osoby uvedenej v písmene d) je
predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom
vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla, pri zápise
držiteľa vozidla do evidencie vozidiel je povinná tento
vzťah preukázať správnemu orgánu. Ak držiteľ motorového
vozidla podľa písmena d) do jedného roka odo dňa zápisu
motorového vozidla do evidencie vozidiel nevykoná prevod
držby motorového vozidla na inú osobu, je povinný
najneskôr pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel
zaplatiť poplatok podľa písmena a) v sume zodpovedajúcej
sume poplatku pri prvej evidencii vozidla.
Položka 66
Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov
z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných
nehôd v písomnej alebo elektronickej podobe,
ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla
alebo účastníka dopravnej nehody 20 eur
Položka 67
Podanie návrhu o
a) udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla
1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta,
Ca 400 eur
2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb 300 eur
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode 200 eur
b) udelenie viacstupňového typového schválenia EÚ celého
vozidla
1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta,
Ca 200 eur
2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb 150 eur
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode 100 eur
c) udelenie predbežného typového schválenia EÚ celého
vozidla
1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta,
Ca 600 eur
2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb 500 eur
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode 400 eur
d) udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla vyrábaného
v malej sérií
1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta,
Ca 400 eur
2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb 300 eur
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode 200 eur
e) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti
v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa
písmen a), c) a d)
1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta,
Ca 200 eur
2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb 150 eur
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode 100 eur
f) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti
v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa
písmena b)
1. pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta,
Ca 100 eur
2. pre kategórie O3, O4, Rb, Sb 75 eur
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode 50 eur
g) udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého
vozidla
1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS 150 eur
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode 200 eur
h) udelenie viacstupňového vnútroštátneho typového
schválenia celého vozidla
1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS 100 eur
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode 150 eur
i) udelenie predbežného vnútroštátneho typového schválenia
celého vozidla
1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS 300 eur
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode 400 eur
j) udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého
vozidla vyrábaného v malej sérií
1. pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS 150 eur
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode 200 eur
k) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti
v udelenom vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla
podľa písmen g) až j) 50 eur
l) udelenie typového schválenia EÚ vozidla podľa regulačného
aktu 200 eur
m) udelenie typového schválenia EÚ systému, komponentu
alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačného
aktu 150 eur
n) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti
v udelenom typovom schválení EÚ podľa regulačného aktu
1. podľa písmena l) 100 eur
2. podľa písmena m) 75 eur
o) vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu alebo
samostatnej technickej jednotky 100 eur
p) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti
v udelenom vnútroštátnom typovom schválení systému,
komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa
písmena o) 50 eur
q) udelenie typového schválenia EÚ spaľovacieho motora
necestných pojazdných strojov 300 eur
r) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti
v udelenom typovom schválení EÚ spaľovacieho motora
necestných pojazdných strojov podľa písmena q) 200 eur
s) uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla 100 eur,
t) uznanie rozšíreného typového schválenia EÚ celého vozidla 50 eur
u) zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť
typové schválenie EÚ pri použití nových technológií alebo
koncepcií nezlučiteľných s jedným alebo viacerými
regulačnými aktmi 200 eur
v) povolenie hromadnej prestavby typu vozidla 50 eur
w) schválenie hromadnej prestavby typu vozidla
1. montážou plynového zariadenia 20 eur
2. pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej
osoby 10 eur
3. inou prestavbou ako v prvom a druhom bode 200 eur
x) rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej
prestavby typu vozidla
1. montážou plynového zariadenia 20 eur
2. pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej
osoby 10 eur
3. inou prestavbou ako v prvom a druhom bode 50 eur
y) povolenie skúšobnej prevádzky vozidla 100 eur
Splnomocnenie
Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa
písmena v) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo
výške päťnásobku určenej sadzby.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie
príslušných dokladov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o
zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a
podobne.
Položka 68
Podanie návrhu o
a) vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného
vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN 100 eur
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode 200 eur
b) jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN 200 eur
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode 400 eur
c) vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s
obmedzenou prevádzkou 20 eur
d) vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa 20 eur
2. pre kategórie vozidiel M2, M3 100 eur
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode 50 eur
e) vnútroštátne jednotlivé schválenie systému, komponentu
alebo samostatnej technickej jednotky 50 eur
f) uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného
vozidla alebo uznanie schválenia jednotlivo dovezeného
vozidla 100 eur
g) jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla
1. pre kategórie vozidiel M1 a N1 500 eur
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode 300 eur
h) vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného
vozidla
1. pre kategórie vozidiel M1 a N1 300 eur
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode 150 eur
i) opätovné schválenie jednotlivého vozidla 20 eur
j) dodatočné schválenie jednotlivého vozidla 100 eur
k) povolenie prestavby jednotlivého vozidla 20 eur
l) schválenie prestavby jednotlivého vozidla
1. montážou plynového zariadenia alebo
demontážou plynového zariadenia 20 eur
2. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa 100 eur
3. pre iné prestavby ako v prvom a druhom bode 300 eur
m) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v
technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie
alebo rámu 20 eur
n) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v
technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora 10 eur
o) zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v
technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej
zmeny na vozidle 10 eur
p) vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo
nového technického osvedčenia vozidla z dôvodu zápisu
vykonanej hromadnej prestavby na vozidle 10 eur
q) vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo
technického osvedčenia vozidla na schvaľovací orgán 10 eur
r) vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene
technického osvedčenia vozidla alebo vydanie technického
osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia
vozidla 10 eur
s) dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého
vozidla 10 eur
t) povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až l)
pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým
sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového
vozidla alebo peňažný príspevok na úpravu osobného
motorového vozidla podľa osobitného zákona 20a) 2 eurá
u) povolenie alebo schválenie podľa písmen d), j) a l) pre
vozidlo na prepravu osôb na invalidnom vozíku 10 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmen f) až h) tejto položky sú
oslobodené osoby, ktoré mali jednotlivo dovezené vozidlo v
zahraničí evidované na svoje meno v rámci zastupiteľských
úradov, diplomati, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré
podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity počas
svojho pôsobenia.
2. Od poplatku podľa písmena o) tejto položky sú oslobodené
osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časť II
alebo technické osvedčenie vozidla, v ktorom je zapísaná
iná technická zmena na vozidle, ak ide o opravu
nesprávnych technických údajov a táto chyba bola
zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť II
alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov,
keď chybné osvedčenie o evidencii časť II alebo technické
osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.
3. Od poplatku podľa písmena r) tejto položky je oslobodená výmena
technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II
pre vozidlo kategórie L1e
Splnomocnenie
1. Poplatok podľa tejto položky sa znižuje podľa § 6 ods. 2,
aj ak osobitný predpis ustanovuje niektoré prílohy návrhu
výlučne v listinnej podobe, napríklad predloženia
osvedčenia o zhode COC alebo dokladov vozidla.
2. Za podanie návrhu o dodatočné vydanie povolenia podľa
písmena k) tejto položky správny orgán vyberie poplatok
vo výške päťnásobku určenej sadzby.
3. Správny orgán vyberie trojnásobok poplatku podľa písmen
f) až h), ak poplatník (účastník konania) pri doručení
návrhu žiada rozhodnúť urýchlene do piatich pracovných
dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť
dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Trojnásobok
poplatku podľa písmen f) až h) za urýchlené rozhodnutie
je splatný v deň podania návrhu. Ak sa konanie zastavilo
alebo návrh bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak
správny orgán v skrátenom termíne o návrhu nerozhodne,
vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa
splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie a poplatkom
určeným podľa príslušného písmena tejto položky.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie
príslušných dokladov a v prípade písmena s) aj vydanie
tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom.
2. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a), b), d) a e)
tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa
sčítavajú.
Položka 68a
a) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom
Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto
dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I na
určenú adresu 6 eur
b) Vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom
Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto
dokladoch 6 eur
c) Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom
Policajného zboru urýchlene do dvoch pracovných dní na
výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia
o evidencii časti I na určenú adresu 30 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú
oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii
časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II ako náhrada pri
zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o
evidencii časti I alebo v osvedčení o evidencii časti II
zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii
časti I alebo osvedčenia o evidencii časti II alebo chyba
zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časti I
alebo osvedčenie o evidencii časti II vydal, okrem prípadov,
keď chybné osvedčenie o evidencii časti II vystavil výrobca
alebo zástupca výrobcu.
Položka 69
Zrušená od 1.9.2009
Položka 69a
Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do
prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom
vozidla, ktorého typové schválenie už stratilo platnosť
(vozidlá ukončenej série), a to za každé povolené vozidlo
a) kategórie L1e, L2e, L6e, O1, O2, Ra a Sa 25 eur
b) ostatných kategórií iných, ako sú uvedené v písmene a) 50 eur
Položka 69b
Podanie žiadosti o
a) poskytnutie údajov z jednotného informačného systému
v cestnej doprave, 21b) ktoré sa týkajú osoby
žiadateľa 5 eur
b) vydanie štatistických údajov z jednotného informačného
systému v cestnej doprave, 21b) ktoré neobsahujú osobné
údaje 20 eur
Poznámka
Poplatok podľa písmena b) tejto položky vyberá Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky.
Položka 70
a) Povolenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom
pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť
nad 160 km/h 1 200 eur
b) Povolenie modernizácie alebo obnovy dráhového vozidla
s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného
vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h 300 eur
c) Povolenie typu ťahaného dráhového vozidla pre
železničnú dráhu 400 eur
d) Povolenie modernizácie alebo obnovy ťahaného dráhového
vozidla pre železničnú dráhu 120 eur
e) Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla 90 eur
f) Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové
dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne
dráhy 400 eur
g) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre
električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce
špeciálne dráhy 120 eur
h) Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy 90 eur
i) Povolenie skúšky koľajového vozidla pre železničné
dráhy počas chodu (jazdy) 30 eur
j) Vydanie druhého originálu dokladu o schválení typu
alebo o povolení typu podľa písmen a) až h) 20 eur
k) Vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej
spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a
dráhových podnikov, okrem prevádzkovateľov lanových
dráh 200 eur
l) Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej
spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh
a dráhových podnikov 50 eur
m) Vydanie poverenia na posudzovanie psychickej
spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh
a dráhových podnikov 50 eur
n) Vydanie poverenia na overovanie technickej
spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku 200 eur
o) Vydanie poverenia na vykonávanie technických
kontrol dráhových vozidiel pred ich uvedením do
prevádzky a počas prevádzky 200 eur
p) Vydanie poverenia na vykonávanie skúšok dráhových
vozidiel 200 eur
q) Vydanie poverenia na vydávanie osvedčení osobám
zodpovedným za údržbu železničných nákladných vozňov
a údržbárskym dielňam na údržbu nákladných vozňov 200 eur
Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa
písmen b), d) a g) tejto položky bez zreteľa na počet
odchýlok od schváleného typu alebo povoleného typu
dráhového vozidla v rámci jedného podania.
2. Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa
vyberie, len ak sa typ výstroja alebo súčasti schvaľuje
oddelene od schvaľovania typu alebo podstatnej zmeny
dráhového vozidla.
Položka 70a
Zrušená od 15.9.1999
Položka 71
a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre
železničnú dráhu alebo pre špeciálnu dráhu
1. nového alebo rekonštruovaného 40 eur
2. prevádzkovaného ku dňu 1.10.1997 20 eur
b) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre
lanovú dráhu 20 eur
c) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre
električkovú dráhu alebo trolejbusovú dráhu 50 eur
d) Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla 20 eur
e) Pridelenie skratky vlastníka železničného vozidla 115 eur
f) Zmena registračných údajov vlastníka železničného
vozidla 40 eur
g) Zrušenie skratky vlastníka železničného vozidla 20 eur
h) Povolenie na uvedenie dráhového vozidla do prevádzky 40 eur
i) Zmena povolenia na uvedenie dráhového vozidla do
prevádzky 15 eur
j) Pridelenie evidenčného čísla železničnému vozidlu 40 eur
k) Zmena alebo zrušenie evidenčného čísla železničného
vozidla 15 eur
l) Zaevidovanie železničného vozidla do národného registra
železničných vozidiel 40 eur
m) Dodatočné povolenie na uvedenie železničného vozidla do
prevádzky, ktoré má povolenie na uvedenie do prevádzky
v železničnom systéme vydané v inom členskom štáte 65 eur
n) Zmena alebo zrušenie dodatočného povolenia podľa písmena
m) 20 eur
o) Vydanie duplikátu dokladu podľa písmen e) až k) a písmen
m) a n) 7 eur
Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok
podľa písmena b) tejto položky len za prvé dráhové
vozidlo schváleného typu bez zreteľa na celkový
počet dráhových vozidiel.
2. Príslušným dráhovým úradom pre električkové dráhy
alebo trolejbusové dráhy je miestne príslušný vyšší
územný celok.
Položka 72
Podanie návrhu o
a) udelenie osvedčenia výrobcu 20 eur
b) udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu 30 eur
c) zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie
ich platnosti 20 eur
d) zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o
predĺženie ich platnosti 30 eur
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie
príslušných dokladov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu
z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 72a
Podanie návrhu o
a) udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby
overovania 200 eur
b) zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby
overovania 100 eur
c) oznámenie technickej služby overovania v orgánoch
Európskej únie 300 eur
d) doplnenie oznámenia technickej služby overovania v
orgánoch Európskej únie 150 eur
e) oznámenie technickej služby overovania vozidiel v
orgánoch Európskej hospodárskej komisie 200 eur
f) doplnenie oznámenia technickej služby overovania v
orgánoch Európskej hospodárskej komisie 100 eur
g) udelenie poverenia na vykonávanie určitých činností
podľa dohody ADR 200 eur
h) zmenu v poverení na vykonávanie určitých činností
podľa dohody ADR 100 eur
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a)), a b), g) a h) tejto položky zahŕňa aj
vydanie príslušných dokladov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu
z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 73
Podanie návrhu o
a) dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu
do evidencie vozidiel, z cestnej premávky
1. v lehote do päť rokov 5 eur
2. v lehote nad päť rokov 50 eur
b) opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred
uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla 5 eur
c) pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN 20 eur
d) povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá 20 eur
e) vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu
určitých nebezpečných vecí 10 eur
f) vydanie súhlasu na vydanie duplikátu osvedčenia o
evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla,
a to za každý duplikát osvedčenia o evidencii časti II
alebo technického osvedčenia vozidla, o ktorý sa žiada 10 eur
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie
príslušných dokladov.
2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla sa poplatok
vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa
počíta dátum začiatku predchádzajúceho dočasného
vyradenia vozidla.
Položka 73a
Podanie žiadosti o
a) dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a
predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie
vozidiel v lehote
1. do jedného roka 5 eur,
2. od jedného roka do dvoch rokov 20 eur,
3. od dvoch rokov do štyroch rokov 35 eur,
4. od štyroch rokov do šiestich rokov 70 eur,
5. od šiestich rokov do 10 rokov 170 eur,
6. nad 10 rokov 350 eur,
b) opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred
ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z
evidencie vozidiel 5 eur,
c) trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré
nepodlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu 38) 5 eur.
Oslobodenie
Poplatok za vyradenie vozidla z evidencie vozidiel sa
nevyberie pri trvalom vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
ak bolo vozidlo odcudzené.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov
pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri
opätovnom zaradení vozidla do evidencie.
2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie
vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena a),
pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum
predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie
vozidiel.
Položka 74
a) Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia
1. skupiny AM, A1, A2, A 16,5 eura
2. skupiny B1, B, BE, T 33 eur
3. skupiny C1, C1E, D1, D1E 49,5 eura
4. skupiny C, CE, D, DE 66 eur
b) Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie
1. vodičského oprávnenia skupiny A2 a A 16,50 eura
2. vodičského oprávnenia skupiny B na vedenie jazdnej
súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková
hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg B 33 eur
c) Udelenie vodičského oprávnenia na základe absolvovania
osobitného výcviku 10 eur
d) Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti
držiteľa vodičského oprávnenia 16,50 eura
e) Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia
v rozsahu
1. skupiny A 20 eur
2. skupiny B 40 eur
3. skupiny C 60 eur
4. skupiny D 60 eur
5. skupiny BE 40 eur
6. skupiny CE 80 eur
7. skupiny C1E 80 eur
8. skupiny DE 80 eur
9. skupiny D1E 80 eur
10. skupiny AM 20 eur
11. skupiny T 20 eur
f) Vykonanie skúšky na udelenie preukazu skúšobného komisára
komory alebo predĺženie platnosti preukazu skúšobného
komisára 20 eur
g) Vydanie inštruktorského preukazu alebo predĺženie jeho
platnosti 10 eur
h) Vydanie preukazu skúšobného komisára komory alebo
predĺženie jeho platnosti 20 eur
Poznámky
1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky
vo výške 25%, ak ide o skúšku na získanie vodičského
oprávnenia, ak sa výcvik vykonával na stredných (aj
vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci
povinného predmetu dopravnej výchovy, ak sa výcvik
vykonával na stredných odborných školách Policajného
zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie
skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov
a o opakované skúšky.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za
preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní
vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz
vydaný v cudzine.
3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie
za každú skupinu vodičského oprávnenia, ktorú
žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín
vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa
poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina
zahŕňa ďalšiu skupinu.
4. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena e)
tejto položky vo výške 50% za opakovanú skúšku na
získanie inštruktorského oprávnenia. Poplatok podľa
písmena c) tejto položky sa vyberie za každú skupinu
inštruktorského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava.
Pri získavaní viacerých skupín inštruktorského
oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky
sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa
ďalšiu skupinu.
Položka 75
a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na
všetkých dráhach okrem lanových dráh 6,50 eura
b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového
vozidla 3 eurá
c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre železničný podnik 99,50 eura
d) Vydanie bezpečnostného povolenia pre manažéra
infraštruktúry 200 eur
e) Zmena alebo zrušenie bezpečnostného osvedčenia podľa
písmena c), alebo bezpečnostného povolenia podľa písmena
d) 15 eur
f) Vydanie preukazu rušňovodiča 30 eur
g) Zmena alebo zrušenie preukazu rušňovodiča podľa písmena
f) 15 eur
i) Vydanie duplikátu podľa písmen c) až g) 7 eur
Položka 76
a) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie
tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej
zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla
do evidencie alebo pridelenie evidenčného
čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným
číslom za stratenú, zničenú, poškodenú,
odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku,
za každú tabuľku 16,5 eur
b) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie
tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú
tabuľku 16,50 eura
c) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie
tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú
tabuľku 33 eur
d) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie
tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej
zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným
na základe požiadavky držiteľa vozidla
pri zápise vozidla do evidencie alebo
pridelenie evidenčného čísla a vydanie
takejto tabuľky za stratenú, zničenú,
poškodenú, odcudzenú alebo
neupotrebiteľnú, za každú tabuľku 165,5 eur
e) pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky
s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi
polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo
pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla
do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla
a vydanie takejto tabuľky s evidenčným
číslom za stratenú, zničenú, poškodenú,
odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku
alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky
s pôvodne prideleným evidenčným
číslom alebo s evidenčným číslom
vytvoreným na základe požiadavky
držiteľa vozidla 182 eur
f) vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne
prideleným evidenčným číslom alebo
s evidenčným číslom vytvoreným
na základe požiadavky držiteľa vozidla
vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov 66 eur
g) vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej
zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič
bicykla 16,50 eura
h) vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových
zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie
číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ
vozidla, a to za každú tabuľku 165,50 eur
Oslobodenie
Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie
tabuľky s evidenčným číslom sa nevyberie, ak držiteľ
vozidla požiadal o opätovné použitie ponechanej tabuľky
s evidenčným číslom podľa osobitného predpisu 22) na
iné vozidlo.
Poznámky
1. Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom
(štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka
vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca
1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa
§ 129
č. 315/1996 Z.z.
o premávke na pozemných
komunikáciách vymeniť.
2. Poplatky podľa tejto položky zahŕňajú aj vydanie
príslušných dokladov.
Položka 77
Podanie žiadosti o
a) registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov
1. skupiny AM, A1, A2, A 100 eur
2. skupiny B1, B, BE 100 eur
3. skupiny C1, C1E, C, CE 100 eur
4. skupiny D1, D1E, D, DE 100 eur
5. skupinu T 100 eur
b) rozšírenie rozsahu skupín v rámci registrácie
autoškoly sa vyberie poplatok podľa písmena a),
c) vykonanie zmeny druhu vykonávaných kurzov v rámci
registrácie autoškoly 100 eur
d) vykonanie akejkoľvek inej zmeny ako podľa písm. b)
a c) 20 eur
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) a b) sa vyberie za každú
skupinu samostatne. Ak sa jedna registrácia týka
viacerých skupín, poplatky uvedené za jednotlivé
skupiny sa zrátajú; to neplatí, ak získaná skupina
zahŕňa ďalšiu skupinu.
2. Poplatok podľa písmena d) sa nevyberie, ak ide o
zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia,
napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania
domov.
Položka 77a
a) Registrácia na vykonávanie kurzu základnej
kvalifikácie alebo pravidelného výcviku 100 eur
b) Zmena v registrácii na vykonávanie kurzov základnej
kvalifikácie alebo pravidelného výcviku 30 eur
c) Vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii
alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča 5 eur
d) Vydanie kvalifikačnej karty vodiča 50 eur
e) Vykonanie skúšky základnej kvalifikácie 50 eur
Splnomocnenie
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena e)
sa vyberie správny poplatok vo výške 50% príslušnej
sadzby.
Poznámky
1. Ak sa jedným podaním žiada o registráciu na vykonávanie
kurzu základnej kvalifikácie a o registráciu na
vykonávanie kurzu pravidelného výcviku vyberie sa iba
jeden správny poplatok podľa písmena a).
2. Ak sa jedným podaním žiada o zmenu v registrácii na
vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie a o zmenu v
registrácii na vykonávanie kurzu pravidelného výcviku
vyberie sa iba jeden správny poplatok podľa písmena b).
3. Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak ide o zmenu
registrácie na základe úradného rozhodnutia, napr. v
dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.
Položka 77b
Podanie žiadosti o
a) schválenie spôsobilosti trenažéra používaného
v autoškolách 100 eur
b) zmenu v osvedčení o spôsobilosti trenažéra používaného
v autoškolách 50 eur
c) schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia
na používanie v autoškolách alebo schválenie
programového vybavenia autoškoly 100 eur
d) zmenu v osvedčení o spôsobilosti typu identifikačného
zariadenia na používanie v autoškolách alebo v
osvedčení o schválení programového vybavenia autoškoly 50 eur
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide
o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice.
Položka 78
Podanie návrhu o
a) povolenie na zriadenie
1.stanice technickej kontroly
1a.na základe povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly
nad rámec existujúcej siete 600 eur
1b.v iných prípadoch ako v bode 1a 9 600 eur 1. stanice technickej
kontroly 600 eur
2. pracoviska emisnej kontroly 600 eur
3. pracoviska kontroly originality 600 eur
b) udelenie oprávnenia
1. na vykonávanie technickej kontroly 600 eur
2. na vykonávanie emisnej kontroly 600 eur
3. na vykonávanie kontroly originality 600 eur
4. na montáž plynových zariadení 20 eur
c) zmenu rozsahu udeleného oprávnenia
1. na vykonávanie technickej kontroly 300 eur
2. na vykonávanie emisnej kontroly 300 eur
3. na vykonávanie kontroly originality 300 eur
4. na montáž plynových zariadení 20 eur
d) zmenu udeleného oprávnenia inú ako podľa písmena c) 20 eur
e) povolenie na zriadenie
1. stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej
siete 39 000 eur
2. pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej
siete 1 000 eur
3. pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej
siete 1 000 eur
Poznámky
1. Ak sa jedným návrhom podľa tejto položky požaduje viac
povolení, oprávnení alebo zmien, poplatky sa sčítavajú.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu
z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
3. Ak sa povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly
nad rámec existujúcej siete podľa písmena e) prvého bodu
tejto položky vydáva na vykonávanie technických kontrol
na prepravu nebezpečných vecí alebo na vydanie prepravného
povolenia pre existujúcu stanicu technickej kontroly,
poplatok podľa tejto položky sa nevyberie.
Položka 78a
Podanie
a) prihlášky o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti na
získanie osvedčenia
1. technika technickej kontroly 100 eur
2. technika emisnej kontroly 100 eur
3. technika kontroly originality 100 eur
4. technika montáže plynových zariadení 50 eur
b) návrhu o vydanie osvedčenia
1. technika technickej kontroly 50 eur
2. technika emisnej kontroly 50 eur
3. technika kontroly originality 50 eur
4. technika montáže plynových zariadení 10 eur
c) návrhu na zmenu rozsahu osvedčenia
1. technika technickej kontroly 50 eur
2. technika emisnej kontroly 50 eur
3. technika kontroly originality 50 eur
4. technika montáže plynových zariadení 10 eur
d) návrhu na inú zmenu ako podľa písmena c) vydaného
osvedčenia
1. technika technickej kontroly 25 eur
2. technika emisnej kontroly 25 eur
3. technika kontroly originality 25 eur
4. technika montáže plynových zariadení 10 eur
Splnomocnenie
Pri podaní návrhu na opakovanú skúšku podľa písmena a) sa
vyberie poplatok
a) v sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa
opakovaná skúška vykonáva v plnom rozsahu alebo
b) v 50% sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa
opakovaná skúška vykonáva v čiastočnom rozsahu.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z
úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 78b
Podanie návrhu o
a) schválenie vhodnosti zariadenia používaného pri
technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole
originality 100 eur
b) zmenu alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení
zariadenia používaného pri technickej kontrole, emisnej
kontrole alebo kontrole originality 100 eur
c) udelenie osvedčenia odborne spôsobilej osoby na
kalibráciu zariadení, ak návrh podalo kalibračné
laboratórium 100 eur
d) zmenu osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu
zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium 100 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v prípade ukončenia výroby zariadenia
upustiť od vybratia poplatku podľa písmena a) alebo b).
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z
úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
____________________
11) Zákon č.
448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
14a)
§ 27 zákona č. 220/2007 Z.z.
o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho
prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).
15)
§ 4 zákona č. 36/2005 Z.z.
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
§ 140 zákona č. 8/2009 Z.z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20a) Zákon č.
447/2008 Z.z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
20aa)
§ 2 ods. 21 písm. a) zákona č. 106/2018 Z.z.
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20ac)
§ 2 ods. 1 písm. a) c) zákona č. 600/2003 Z.z.
o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.
461/2003 Z.z.
o sociálnom poistení v
znení neskorších predpisov.
20ad) Napríklad
§ 16 18
a
§ 33 zákona č. 382/2004 Z.z.
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č.
390/2015 Z.z.
, vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
492/2004 Z.z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
v znení neskorších predpisov.
21)
§ 14
,
18
a
19 zákona č. 725/2004 Z.z.
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
21b) Zákon č.
387/2015 Z.z.
o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
§ 116 ods. 17 zákona č. 8/2009 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
38) Zákon č.
79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.