1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) vypracovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) sa predkladá podľa bodu B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 501 zo dňa 19. 8. 2020 a podľa bodu B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 6 zo dňa 7. 1. 2021.
Dôvodom na vypracovanie návrhu zákona je implementácia dvoch európskych nariadení a to:
a)nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 (Ú. v. L 325, 16.12.2019) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/2144“) a
b)nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (Ú. v. L 177, 5. 6. 2020) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2020/740“).
Ďalším dôvodom úpravy a doplnenia vyplývajúce z aplikácie zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v praxi, najmä:
-v rámci zníženia administratívnej záťaže opravovní vozidiel sa navrhuje zrušenie certifikácie opravovní a v súvislosti s tým sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa certifikovaných miest opravy; pri ťažkých dopravných nehodách, ktoré mali vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, bude postačovať, aby oprava vozidla bola vykoná na základe informácií od výrobcu s príslušným technologickým vybavením,
-v súvislosti s činnosťou technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality a technickej služby montáže plynových zariadení sa navrhuje predĺžiť platnosť poverenia s tým, že po ukončení činnosti technickej služby do začiatku fungovania novej technickej služby bude potrebné odovzdať typovému schvaľovaciemu orgánu informačný systém,
-v súvislosti so zriaďovaním staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, sa navrhujú zaviesť viaceré obmedzenia pre tých držiteľov povolení, ktorí reálne dané pracoviská nestavajú a mnohokrát iba zámerne blokujú miesto v existujúcej sieti,
-navrhuje sa upraviť niektoré parametre pre výpočet ďalšej kontrolnej linky v súvislosti so zriaďovaním staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktoré vychádzajú zo zaznamenaných údajov v informačných systémoch.
2
Súčasťou návrhu zákona aj sprievodné novely súvisiacich zákonov v čl. II VI, a to zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákona č.
8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. novembra 2021 okrem ustanovení súvisiacich s implementáciou nariadenia (EÚ) 2019/2144, ktoré nadobúdajú účinnosť 6. júla 2022, a nových povinností pre technické služby, ktoré vzídu z výberového konania, ktoré nadobudnú účinnosť od 20. mája 2023, čím sa zároveň zabezpečí dostatočne dlhá legisvakančná doba na oboznámenie sa s navrhovaným zákonom.
Predložený návrh zákona bude mať pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona nemá žiadne sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Vyhodnotenie vybraných vplyvov je uvedené v doložke vybraných vplyvov.
Návrh zákona sa nepredkladá do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Pôvodným zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o prevádzke vozidiel“) sa vykonala transpozícia nasledovných smerníc:
a)smernica Rady 89/459/EHS z 18. júla 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú hĺbky dezénu jazdnej plochy pneumatík určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 226, 3.8.1989; Mimoriadne vydanie Ú v EÚ, kap. 13/zv. 10),
b)smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996; Mimoriadne vydanie Ú v EÚ, kap. 7/zv. 2)v platnom znení,
c)smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999; Mimoriadne vydanie Ú v EÚ, kap. 7/zv. 4) v platnom znení,
d)smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014),
e)smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. L 127, 29.4.2014) .
Týmto zákonom sa nevykonáva transpozícia žiadnej smernice a ani nedochádza k zmene ustanovení dotýkajúcich sa transpozície vyššie uvedených predpisov.
Termín začiatku a ukončenia PPK
od 15. marca 2021
do 29. marca 2021
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
od 29. marca 2021
do 20. apríla 2021
Slov-Lex: LP/2021/141
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
26. mája 2021
2.Definovanie problému
Dôvodom na vypracovanie návrhu zákona je implementácia dvoch európskych nariadení a to:
a)nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/2144“) a
4
b)nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2020/740“).
Ďalším dôvodom úpravy a doplnenia vyplývajúce z aplikácie zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v praxi, najmä:
-v rámci zníženia administratívnej záťaže opravovní vozidiel sa navrhuje zrušenie certifikácie opravovní a v súvislosti s tým sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa certifikovaných miest opravy; pri ťažkých dopravných nehodách, ktoré mali vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, bude postačovať, aby oprava vozidla bola vykoná na základe informácii od výrobcu s príslušným technologickým vybavením,
-v súvislosti s činnosťou technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality a technickej služby montáže plynových zariadení sa navrhuje predĺžiť platnosť poverenia s tým, že po ukončení činnosti technickej služby do začiatku fungovania novej technickej služby bude potrebné odovzdať typovému schvaľovaciemu orgánu informačný systém,
-v súvislosti so zriaďovaním staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, pracovísk emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete sa navrhujú zaviesť viaceré obmedzenia pre tých držiteľov povolení, ktorí reálne dané pracoviská nestavajú a mnohokrát iba zámerne blokujú miesto v existujúcej sieti,
-navrhuje sa upraviť niektoré parametre pre výpočet ďalšej kontrolnej linky v súvislosti so zriaďovaním staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktoré vychádzajú zo zaznamenaných údajov v informačných systémoch.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je nevyhnutná novelizácia zákona o prevádzke vozidiel na základe definovania problému v bode 2.
4.Dotknuté subjekty
Zákon o prevádzke vozidiel sa dotýka:
a)výrobcov a zástupcov výrobcu, ktorí vyrábajú typ vozidla alebo vykonávajú hromadné prestavby typu vozidla, vyrábajú typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
b)prevádzkovateľov vozidla,
c)technických služieb overovania, technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality, technickej služby montáže plynových zariadení,
d)nakladajúcich organizácií, osôb zodpovedných za nakládku vozidiel v nakladacej organizácii, odosielateľov,
e)oprávnených osôb technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality, montáže plynových zariadení a ich pracovníkov,
f)osôb prispievajúcich do registra prevádzkových záznamov (osoby vykonávajúce diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných motorových vozidiel alebo vykonávajúcich opravy karosérií, osoby vykonávajúce predaj ojazdených cestných motorových vozidiel, poisťovne, leasingové spoločnosti, znalci, osoby vykonávajúcich služby v oblasti organizovania a realizácie dražieb cestných motorových vozidiel, osoby vykonávajúce nastavovanie a kalibráciu tachografov, požičovne cestných motorových vozidiel, osoby prevádzkujúce webové sídlo s ponukami na predaj a kúpu cestných motorových vozidiel, osoby vykonávajúce nastavovanie alebo iné zásahy v rámci softvéru riadiacej jednotky motorového vozidla),
g)orgánov štátnej správy: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR, okresné úrady, okresné úrady v sídle kraja, Slovenská obchodná inšpekcia, orgány Policajného zboru, inšpektoráty práce.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Alternatívne riešenia posudzované neboli, pretože ide o implementáciu nariadení Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky a riešenie problematiky podmienok prevádzky vozidiel
5
v cestnej premávke s prihliadnutím na poznatky a skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie v súčasnosti platného zákona o prevádzke vozidiel.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Návrh zákona nevyvolá prijatie vykonávacích právnych predpisov.
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek spolu s odôvodnením.
Navrhovaná právna úprava v súvislosti s transpozíciou smerníc Európskej únie nejde nad rámec minimálnych požiadaviek Európskej únie.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Nepredpokladá sa preskúmanie účinnosti a účelnosti návrhu zákona.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, analýza vplyvov na podnikateľské prostredie a analýza vplyvov na informatizáciu je vypracovaná v samostatnej prílohe. Ostatné vplyvy sa nepredpokladajú.
Analýza sociálnych vplyvov nebola vypracovaná samostatne, pretože predkladateľ za to, že tieto vplyvy minimálne. Pri zrušení platnosti osvedčenia o evidencii časť I síce pôjde o pozitívny vplyv pre každého prevádzkovateľa vozidla, keďže po uplynutí platnosti nebude musieť absolvovať výmenu tohto dokladu, ktorá je spojená aj s úhradou správneho poplatku. Ale keďže tento vplyv je minimálny a nie je možné vplyv na prevádzkovateľa vozidla prepojiť s hospodárením domácností, nebola vypracovaná analýza sociálnych vplyvov samostatne. Pri úprave správnych poplatkov nepredpokladáme žiadne vplyvy na hospodárenie domácnosti. So zrušením povinnej certifikácie autorizovaných opravovní a nezávislých opravovní nepredpokladáme žiadne vplyvy na hospodárenie domácností. So vznikom cca 30 staníc technickej kontroly predpokladáme pozitívne sociálne vplyvy pre prevádzkovateľov vozidiel, ktoré spočívajú v tom, že táto služba bude dostupnejšia pre prevádzkovateľov vozidiel a zvýšením konkurencie sa zvýši aj kvalita ponúkaných služieb.
6
Ale keďže tento vplyv je minimálny a nie je možné vplyv na prevádzkovateľa vozidla prepojiť s hospodárením domácností, nebola vypracovaná analýza sociálnych vplyvov samostatne.
Pri vplyvoch na životné prostredie, na informatizáciu, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu neboli identifikované žiadne vplyvy, preto predkladateľ nevypracoval samostatné analýzy.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Štátny dopravný úrad
Ing. Ľubomír Moravčík, PhD. –
lubomir.moravcik@mindop.sk
12.Zdroje
Ministerstvo dopravy a výstavby SR pri vypracovaní doložky vybraných vplyvov ako aj analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie vychádzalo z vlastných odhadov, odhadov technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly a technickej služby kontroly originality a tiež zo štatistík Ministerstva vnútra SR.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila k materiálu nesúhlasné stanovisko s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa nasledovných pripomienok:
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia žiada predkladateľa v doložke vybraných vplyvov vyznačiť aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie vrátane malých a stredných podnikov a dopracovať ich v analýze vybraných vplyvov na podnikateľské prostredie spolu s kvantifikáciou na jeden podnikateľský subjekt.
Komisia žiada predkladateľa o bližšie popísanie pozitívnych a negatívnych vplyvov materiálu na podnikateľské prostredie, s uvedením prevažujúceho vplyvu materiálu.
Komisia žiada predkladateľa o doplnenie vyčíslenia nákladov, resp. úspor na celé podnikateľské prostredie v časti 3.3. Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a ich uvedenie v súhrnnej tabuľke v časti 3.3.4 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
Odôvodnenie
Dôvodom na vypracovanie návrhu zákona je implementácia dvoch európskych nariadení, ale aj úpravy a doplnenia vyplývajúce z aplikácie zákona č. 106/2018 Z. z. Zrušením povinnej certifikácie autorizovaných opravovní a nezávislých opravovní na tzv. certifikované miesto opravy dochádza k zrušeniu regulácie a všetkým opravovniam, ktoré sa uchádzali o túto certifikáciu sa znížia priame náklady. Celkové náklady spojené s certifikáciou v rámci poplatkov za absolvovanie školenia je možné odhadnúť na 1 105 €.
Vyhodnotenie predkladateľa: Predkladateľ je toho názoru, že implementácia dvoch európskych nariadení do právnej úpravy Slovenskej republiky spočívajúca pri nariadenie (EÚ) 2019/2144 v doplnení do poznámky pod čiarou v rámci definície na regulačný akt a pri nariadení (EÚ) 2020/740 len v úprave povinností s odkazom na tento akt kvôli možnému ukladaniu sankcií za porušenie týchto dvoch európskych nariadení nezakladá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie. Samotné pozitívne alebo negatívne vplyvy vyplývajú priamo z týchto dvoch európskych nariadení, ktoré boli vyčíslené pri prijímaní na európskej úrovni. Táto skutočnosť je uvedená aj v samotnej analýze vplyvov na podnikateľské prostredie.
Čo sa týka certifikácie autorizovaných opravovní a nezávislých opravovní, tak síce zákon túto certifikáciu zaviedol, ale do konca roka 2021 trvalo prechodné obdobie a až od 1. 1.2022 by sa reálne museli opravovať vozidlá v certifikovanej autorizovanej opravovni a nezávislej opravovni. Keďže ešte stále certifikácia autorizovaných opravovní a nezávislých opravovní neprebiehala, nie je možné vyčísliť celkové náklady na certifikáciu, pričom certifikácia neobnášala iba absolvovanie školenia, išlo by iba o hypotetické náklady na certifikáciu autorizovaných opravovní a nezávislých opravovní. Z tohto dôvodu v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie nie vyčíslené pozitívne vplyvy na podnikateľské subjekty spočívajúce v ušetrených nákladoch za certifikáciu.
7
K sociálnym vplyvom
Predložený materiál okrem iného predpokladá napr. úpravu správnych poplatkov, zrušenie obmedzenia platnosti osvedčenia o evidencii vozidla časti I, zrušenie povinnej certifikácie autorizovaných opravovní a nezávislých opravovní, vznik cca 30 staníc technickej kontroly. Na základe uvádzaného Komisia odporúča predkladateľovi identifikovať v doložke vybraných vplyvov možné sociálne vplyvy a vypracovať separátnu analýzu sociálnych vplyvov predkladaného materiálu, predovšetkým v súvislosti s možným nárastom/poklesom výdavkov dotknutých domácnosti (fyzických osôb prevádzkovateľov vozidiel) a to v súvislosti so zmenami v oblasti správnych poplatkov, ako aj identifikovať možné vplyvy na zamestnanosť z dôvodu rozšírenia siete staníc technickej kontroly a zrušenia povinnej certifikácie autorizovaných opravovní. V prípade, ak predkladateľ za to, že sociálne vplyvy nevznikajú, Komisia odporúča danú skutočnosť deklarovať v bode 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov aj s bližším odôvodnením.
Vyhodnotenie predkladateľa: Doložka vybraných vplyvov v časti 10 Poznámky bola doplnená s vysvetlením, prečo nebola vypracovaná samostatná analýza sociálnych vplyvov.
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
8
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
0
400
0
0
v tom: MDV SR
0
400
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
400
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
400
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom:
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
v tom:
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom:
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
9
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predpokladá pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Návrhom zákona dochádza aj k úprave správnych poplatkov. Navrhuje sa nový poplatok v súvislosti s vydávaním poverenia na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR a so zvýšením správneho poplatku v súvislosti s vydávaním povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly. Pri novom poplatku v súvislosti s vydávaním poverenia na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR nepredpokladáme zvýšený záujem o toto poverenie. V súčasnosti je vydané jedno poverenie, ktorého platnosť končí v roku 2022 a pravdepodobne bude tento subjekt žiadať o predĺženie platnosti. Plus predpokladáme, že o túto činnosť prejaví záujem ešte jeden subjekt. Preto v roku 2022 odhaduje príjem vo výške 400 eur. Čo sa týka zvýšenia správneho poplatku v súvislosti s vydávaním povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, tak predpokladáme, že zmenou zákona nedôjde k nárastu možných miest staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, preto nepredpokladáme zvýšený príjmy v tejto oblasti.
Pri úprave informačného systému evidencie vozidiel sa predpokladá s dopadom vo výške 125 000,- eur s DPH, pričom táto suma je krytá v schválenom rozpočte v kapitole Ministerstva vnútra SR na rok 2021 a nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Cieľom návrhu zákona je implementácia dvoch európskych nariadení a to:
c)nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 (Ú. v. EÚ L 325, 16.12.2019) a
d)nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (Ú. v. EÚ L 177, 5. 6. 2020).
Ďalším cieľom úpravy a doplnenia vyplývajúce z aplikácie zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v praxi, najmä:
-v rámci zníženia administratívnej záťaže opravovní vozidiel sa navrhuje zrušenie certifikácie opravovní a v súvislosti s tým sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa certifikovaných miest opravy; pri ťažkých dopravných nehodách, ktoré mali vplyv
10
na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, bude postačovať, aby oprava vozidla bola vykoná na základe informácií od výrobcu s príslušným technologickým vybavením,
-v súvislosti s činnosťou technickej služby technickej kontroly, technickej služby emisnej kontroly, technickej služby kontroly originality a technickej služby montáže plynových zariadení sa navrhuje predĺžiť platnosť poverenia s tým, že po ukončení činnosti technickej služby do začiatku fungovania novej technickej služby bude potrebné odovzdať typovému schvaľovaciemu orgánu informačný systém,
-v súvislosti so zriaďovaním staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, sa navrhujú zaviesť viaceré obmedzenia pre tých držiteľov povolení, ktorí reálne dané pracoviská nestavajú a mnohokrát iba zámerne blokujú miesto v existujúcej sieti,
-navrhuje sa upraviť niektoré parametre pre výpočet ďalšej kontrolnej linky v súvislosti so zriaďovaním staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktoré vychádzajú zo zaznamenaných údajov v informačných systémoch.
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
x zmena sadzby
zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Návrh zákona predpokladá pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy
Návrhom zákona dochádza k úprave správnych poplatkov. Navrhuje sa nový poplatok v súvislosti s vydávaním poverenia na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR a so zvýšením správneho poplatku v súvislosti s vydávaním povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly.
Pri novom poplatku v súvislosti s vydávaním poverenia na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR nepredpokladáme zvýšený záujem o toto poverenie. V súčasnosti je vydané jedno poverenie, ktorého platnosť končí v roku 2022 a pravdepodobne bude tento subjekt žiadať o predĺženie platnosti. Plus predpokladáme, že o túto činnosť prejaví záujem ešte jeden subjekt. Preto v roku 2022 odhaduje príjem vo výške 400 eur.
Čo sa týka zvýšenia správneho poplatku v súvislosti s vydávaním povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, tak predpokladáme, že zmenou zákona nedôjde k nárastu možných miest staníc technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, preto nepredpokladáme zvýšený príjmy v tejto oblasti.
Negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy
11
V súvislosti s rozšírením pôsobnosti obcí realizovať porušenia povinností držiteľa vozidla v oblasti parkovania sa predpokladá masívnejšie využívanie tohto inštitútu. Dokumentovanie porušenia zákazu zastavenia a státia je náročná činnosť, navyše každý dôkaz musí byť vyhotovený v takej kvalite, ktorá zabezpečí okamžitý záver, že skutok sa stal; skutok sa pri vyvodzovaní objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla neobjasňuje (len dokumentuje).
Z uvedeného dôvodu návrh zákona predpokladá úpravu informačného systému evidencie vozidiel, do ktorého budú orgány Policajného zboru, po povolení výnimky z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, zóny zákazu státia, parkovaciu zónu, pešiu zónu, obytnú zónu a školskú zónu, túto skutočnosť zapisovať. V prípade zapísania tejto skutočnosti do karty konkrétneho vozidla sa stane bezpredmetnou možná pochybnosť, či vozidlo malo na viditeľnom mieste doklad o povolení výnimky (zamedzenie možných špekulácii, respektíve zbytočne podaných odporov zo strany držiteľa vozidla).
Navrhuje sa teda rozšírenie údajov, ktoré sa v evidencii vozidiel vedú o údaje o povolení výnimky podľa § 140 ods. 1 písm. b) zákona o cestnej premávke. Súčasne sa upravuje s odkazom na prijatie vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorou sa zmenil význam, zobrazenie alebo aj názvy niektorých dopravných značiek, aj taxatívny výpočet dopravných značiek, z ktorých významu (zákazu) sa môže výnimka povoliť.
V neposlednom rade sa navrhuje upraviť aj spôsob povolenia výnimky z § 140 ods. 1 písm. b) zákona o cestnej premávke, a to tak, že doteraz vydávaný papierový doklad o povolení výnimky nahradí len vydanie upovedomenia o povolení výnimky a povolenie výnimky zapíše orgán Policajného zboru, ktorý výnimku povolil, do evidencie vozidiel. Uvedenou zmenou sa zjednoduší, zefektívni úkon povoľovania výnimky, súčasne sa tiež toto konanie zelektronizuje (dnes nemožno posielať fyzický doklad s ochrannými prvkami, odtlačkom pečiatky a podpisom v originálnej podobe elektronicky, v budúcnosti sa zašle elektronicky len neformálne upovedomenie).
V tejto súvislosti bude potrebné upraviť evidenciu vozidiel v rozsahu
- zápis zaevidovanie výnimky, so zadaním najmä územného rozsahu výnimky, dôvodu povolenia výnimky, platnosti;
- zrušenie výnimky – automatizované zrušenie predovšetkým po dátume platnosti;
- zobrazenie výnimky v samostatnej sekcii v systéme aj na karte vozidla.
Predložený návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 125 000,- eur s DPH (MV SR v roku 2021) pri úprave informačného systému evidencie vozidiel. Uvedená suma je krytá v schválenom rozpočte v kapitole Ministerstva vnútra SR na rok 2021 a nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.
Ministerstvo dopravy a výstavby SRTabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
221004 – ostatné poplatky
0
400
0
0
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú dotknuté nasledovné podnikateľské subjekty:
h)výrobcovia a zástupcovia výrobcu, ktorí vyrábajú typ vozidla alebo vykonávajú hromadné prestavby typu vozidla, vyrábajú typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky (počet výrobcov nie je možné odhadnúť, pretože o udelenie schválenia môže požiadať ktorýkoľvek výrobca na svete, počet zástupcov výrobcov v Slovenskej republike je v súčasnosti registrovaných približne 900),
i)prevádzkovatelia vozidla (počet evidovaných vozidiel v Slovenskej republike je takmer 3,3 milióna),
j)technické služby overovania, technická služba technickej kontroly, technická služba emisnej kontroly, technická služba kontroly originality, technická služba montáže plynových zariadení (20 technických služieb),
k)nakladajúce organizácie, osoby zodpovedné za nakládku vozidiel v nakladajúcej organizácii, odosielatelia (počet nakladajúcich organizácií nie je možné odhadnúť, keďže náklad môže nakladať ktorákoľvek osoba),
l)oprávnené osoby technickej kontroly, oprávnené osoby emisnej kontroly, oprávnené osoby kontroly originality, oprávnené osoby montáže plynových zariadení (približne 300 osôb) a ich pracovníkov (technici) (približne 1000 osôb),
m)osoby prispievajúce do registra prevádzkových záznamov (osoby vykonávajúce diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných motorových vozidiel alebo vykonávajúce opravy karosérií, osoby vykonávajúce predaj ojazdených cestných motorových vozidiel, poisťovne, leasingové spoločnosti, znalci, osoby vykonávajúce služby v oblasti organizovania a realizácie dražieb cestných motorových vozidiel, osoby vykonávajúce nastavovanie a overovanie tachografov, požičovne cestných motorových vozidiel) (do 10 000),
n)orgány štátnej správy: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR, okresné úrady, okresné úrady v sídle kraja, Slovenská obchodná inšpekcia, orgány Policajného zboru, inšpektoráty práce.
Týmto návrhom zákona sa rozširuje okruh osôb prispievajúcich do registra prevádzkových záznamov podľa písmena f) a to o osoby prevádzkujúce webové sídlo s ponukami na predaj a kúpu cestných motorových vozidiel, ktorých odhadujeme na približne 10 osôb a o osoby vykonávajúce nastavovanie alebo iné zásahy v rámci softvéru riadiacej jednotky motorového vozidla, ktorých odhadujeme na približne 32 osôb.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
14
Verejnosť do prípravy návrhu zákona bola zapojená formou možnosti zasielania podnetov. Predbežná informácia (PI/2020/276) bola vypracovaná podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bola zverejnená na portáli Slov-Lex. Možnosti zasielania podnetov boli v období od 16. decembra 2020 do 1. februára 2021. O konzultácie požiadal Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (konzultácia 2. februára 2021) a združenie ČESMAD Slovakia (konzultácia 4. februára 2021).
Ďalšou formou zapojenia verejnosti bude medzirezortné pripomienkové konanie.
Čiastkovo sa konali priebežne podľa potreby konzultácie s
-technickou službou technickej kontroly spoločnosťou TESTEK a.s.,
-technickou službou emisnej kontroly spoločnosťou S-EKA spol. s r.o.,
-technickou službou kontroly originality spoločnosťou Iris Ident s.r.o.,
-vybranými výrobcami vozidiel a ich zástupcami,
-vybranými oprávnenými osobami technickej kontroly, oprávnenými osobami emisnej kontroly a oprávnenými osobami kontroly originality,
-Národnou asociáciou STK,
-Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky,
-Cechom predajcov a autoservisov Slovenskej republiky,
-Zväzom autoservisov Slovenskej republiky,
-Asociáciou distribútorov koncernu Volkswagen,
-Slovenskou obchodnou inšpekciou,
-Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, odborom medzinárodných vzťahov v energetike.
Čiastkové konzultácie splnili svoj účel a cieľ pre vypracovanie návrhu zákona.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu
Z dôvodu zrušenia povinnej certifikácie autorizovaných opravovní a nezávislých opravovní na tzv. certifikované miesto opravy dochádza k zrušeniu regulácie a všetkým opravovniam, ktoré sa uchádzali o túto certifikáciu sa znížia priame náklady na certifikáciu. Ich výšku nie je možné odhadnúť, pretože súčasná certifikácia sa pre autorizované opravovne a nezávislé opravovne prakticky ešte nezačala, keďže platilo prechodné obdobie do konca roka 2021 a až od 1. januára 2022 sa mali všetky opravy vozidiel po ťažkých dopravných nehodách opravovať v certifikovaných autorizovaných opravovniach a nezávislých opravovniach. Pri nákladoch súvisiacich s povinnou certifikáciou by išlo o hypotetické náklady a zrušením tejto povinnej certifikácie by išlo o zníženie hypotetických nákladov, ku ktorým v súčasnosti ešte nedošlo.
Návrhom zákona sa súčasne ruší obmedzenie platnosti osvedčenia o evidencii časti I, ktoré nebude obmedzené na 10 rokov, ale bude mať neobmedzenú platnosť. Z tohto dôvodu pri výmene osvedčenia o evidencii časti I z dôvodu ukončenia platnosti tohto dokladu nebudú vznikať náklady vo výške 6 eur (správny poplatok) potrebné za výmenu tohto dokladu. Úspora týchto nákladov na jedného podnikateľa a tiež na celé podnikateľské prostredie sa nedá odhadnúť, keďže k týmto nákladom by prišlo v budúcnosti a týkalo by sa iba prevádzkovateľov vozidiel a nie všetkých podnikateľov.
Návrhom zákona sa zabezpečuje vykonávanie dvoch európskych nariadení v Slovenskej republike (nariadenia o všeobecnej bezpečnosti vozidiel a nariadenie o označovaní pneumatík), ktoré vytvorí zvýšené náklady pre výrobcov vozidiel a výrobcov pneumatík, ale tieto náklady vyplývajú priamo z týchto európskych nariadení, ale nevyplývajú z tejto novely zákona, kde sa vykonáva len nevyhnutná novelizácia so stanovením, že ide o regulačný akt v súvislosti so schvaľovaním vozidiel a so zabezpečením vykonávania dohľadu nad trhom v súvislosti s označovaním pneumatík. Z tohto dôvodu Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky za to, že táto nevyhnutná novelizácia nemá žiadny dopad na podnikateľské prostredie.
15
Návrh zákona rozširuje medzi osoby povinne prispievajúce do registra prevádzkových nákladov aj osoby prevádzkujúce webové sídlo s ponukami na predaj a kúpu cestných motorových vozidiel, ktorých na Slovensku odhadujeme približne 10 spoločností. Pre tieto osoby vzniknú len jednorazové náklady na integráciu webových služieb registra prevádzkových záznamov vozidiel do produkčných informačných systémov prevádzkovateľov webových sídiel s ponukami na predaj a kúpu cestných motorových vozidiel v rozsahu približne 5 č/h. Priemerná hrubá hodinová mzda IT programátora (12 eur) (5*12) výsledok 60 eur/podnikateľ jednorazovo. Na celé podnikateľské prostredie predpokladáme náklady vo výške 600 eur.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
V súvislosti s návrhom zákona nedochádza k nepriamym finančným nákladom regulácie.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza