1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
555
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ...................... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 257/2020 Z. z., zákona č. 418/2020 Z. z. a zákona č. 132/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení” nahrádza citáciou „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) (Ú. v. L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení” a citácia „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. L 188, 18. 7. 2009) v platnom znení” sa nahrádza citáciou „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI), ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009) v platnom znení”.
2.V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťajú citácie „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009) v platnom znení, nariadenie
2
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. L 35, 4. 2. 2009),“ a „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. L 200, 31. 7. 2009) v platnom znení,“ a na konci sa pripája táto citácia: „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, (EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 (Ú. v. EÚ L 325, 16. 12. 2019)“.
3.V § 2 odseky 27 a 28 znejú:
„(27) Autorizovanou opravovňou je osoba poskytujúca opravu a údržbu pre vozidlá prevádzkované v rámci distribučného systému výrobcu.
(28) Nezávislou opravovňou je osoba poskytujúca opravu a údržbu pre vozidlá prevádzkované mimo distribučného systému výrobcu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.
4.Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
34)Čl. 4 7 a čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 (Ú. v. EÚ L 177, 5. 6. 2020).“.
5.§ 22 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti, ktorý na žiadosť príjemcu služieb ukladá informácie poskytnuté príjemcom služieb do pamäte elektronických zariadení slúžiacich na vyhľadávanie informácií34a) a umožňuje predaj pneumatík prostredníctvom svojho webového sídla, je povinný plniť povinnosti o označovaní pneumatík podľa osobitného predpisu.34b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34a a 34b znejú:
34a)§ 6 ods. 4 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
34b)Čl. 8 nariadenia (EÚ) 2020/740.“.
6.Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
36)Čl. 4, 5, 7 a 9 nariadenia (EÚ) 2020/740.“.
7.V § 29 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Ak jednotlivo dovezené vozidlo v zahraničných dokladoch vozidla uvedenú nesprávnu kategóriu vozidla alebo nesprávne údaje, schvaľovací orgán pri vystavení dokladov podľa prvej vety a podľa odseku 8 písm. b) uvedie správnu kategóriu vozidla a správne údaje, ak ide o zjavnú chybu v písaní v zahraničných dokladoch vozidla.“.
8.§ 38 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
3
„(10) Typový schvaľovací orgán zruší rozhodnutie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ak sa zistí, že bolo pridelené
a)na základe uvedenia nepravdivých údajov alebo podkladov alebo
b)v rozpore s odsekom 5.“.
9.V § 40 ods. 1 sa slová „platnosťou na desať rokov, ktorá začína plynúť odo dňa podania návrhu na jeho vydanie“ nahrádzajú slovami „neobmedzenou platnosťou“.
10.V § 45 ods. 1 písm. c) štvrtom bode sa vypúšťa bod 4c.
11.V § 45 ods. 1 písm. d) prvom bode sa slová „certifikovanom mieste opravy“ nahrádzajú slovami „autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni“.
12.V § 45 ods. 2 písm. h) sa za slovo „najväčšiu“ vkladá slovo „technicky“.
13.V § 47 ods. 3 písm. c) sa slová „certifikovanom mieste opravy“ nahrádzajú slovami „autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni“.
14.V § 47 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Chyby na vozidle vzniknuté pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti podľa odseku 2 písm. c) môže odstrániť len autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá
a)má prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla,46a)
b)vykonáva opravu vozidla na základe informácií podľa písmena a) a
c)používa požadované technické vybavenie na vykonanie opravy vozidla.
(8) Autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa je povinná
a)po vykonaní opravy vozidla písomne potvrdiť, že oprava vozidla bola vykonaná podľa odseku 7 písm. b),
b)dodatočne preukázať v lehote piatich rokov od vykonania opravy vozidla, že oprava vozidla bola vykonaná podľa odseku 7, najmä preukázaním
1.prístupu k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla ku konkrétnej oprave vozidla,
2.dokladov o náhradných dielcoch použitých pri oprave vozidla,
3.spôsobu vykonania opravy vozidla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
46a)Čl. 61 až 66 nariadenia (EÚ) 2018/858.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.
15.V § 47 ods. 9 sa slová „certifikované miesto opravy“ nahrádzajú slovami „autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa odsekov 7 a 8,“.
16.V § 48 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ktoré prihlásené v evidencii vozidiel v Slovenskej republike,“.
17.V § 48 ods. 2 sa slová „autorizovaným servisom“ nahrádzajú slovami „autorizovanou opravovňou“.
18.V § 48 ods. 3 písmeno h) znie:
„h)fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby prevádzkujúce webové sídlo s ponukami na predaj a kúpu cestných motorových vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,“.
19.V § 48 ods. 3 písm. j) sa za slovo „všetkých“ vkladajú slová „ponukách a“.
4
20.V § 48 ods. 3 písmeno m) znie:
„m)fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce nastavovanie alebo iné zásahy v rámci softvéru riadiacej jednotky motorového vozidla, ktoré majú zriadenú prevádzkareň na túto činnosť, informácie o všetkých vykonaných nastaveniach alebo zásahoch do vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane,“.
21.V § 48 ods. 3 písm. o) sa odkaz „46a)“ nahrádza odkazom „46b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46b znie:
46b)§ 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z.“.
22.V § 66 ods. 3 sa za slovo „vypracovaná“ vkladajú slová „prostredníctvom celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol“.
23.V § 70 ods. 10 úvodnej vete sa za slová „ods. 1“ vkladajú slová „písm. a) e), g) až l)“, v písmene b) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou a za písmeno b) sa vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)podmienky na udelenie poverenia podľa § 71 ods. 1 písm. f) a n) alebo spôsob ich zabezpečenia do šiestich mesiacov po vyhodnotení výberového konania a“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
24.V § 71 ods. 1 písm. n) sa za slovo „vhodným“ vkladajú slová „a funkčným“.
25.V § 71 ods. 1 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:
„o) splnila podmienky, ktoré boli predstavené uchádzačom vo výberovom konaní,“.
Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).
26.V § 71 ods. 1 písm. p) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak poverenie na vykonávanie technickej služby nie je udelené do šiestich mesiacov od vyhodnotenia výberového konania, túto podmienku spĺňa uchádzač, ktorý vo výberovom konaní podľa § 70 ods. 12 skončil ďalší v poradí.“.
27.V § 71 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak poverenie na vykonávanie technickej služby podľa
§ 70 ods. 1 písm. b) e)
nie je uchádzačovi podľa § 70 ods. 12 prvej vety z dôvodu nesplnenia podmienok podľa odsekov 1 3 udelené do šiestich mesiacov od vyhodnotenia výberového konania, typový schvaľovací orgán návrh zamietne a návrh na udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby podľa
§ 70 ods. 1 písm. b) e)
môže podať uchádzač, ktorý vo výberovom konaní podľa § 70 ods. 12 skončil ďalší v poradí.“.
28.V § 71 ods. 4 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.
29.V § 72 ods. 3 písm. a) sa slová „120 dní“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“.
30.V § 72 ods. 5 písm. b) sa slová „nepožiadal o udelenie poverenia“ nahrádzajú slovami „nezískal poverenie“.
31.V § 74 ods. 1 písm. h) časť vety za bodkočiarkou znie: „technická služba technickej kontroly umožňuje na svojom webovom sídle overenie platnosti technickej kontroly a so súhlasom ministerstva dopravy môže zverejňovať tieto údaje z celoštátneho informačného systému technických kontrol na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej podobe“.
32.§ 74 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
5
„(11) Technická služba technickej kontroly je povinná pred zvýšením poplatkov za svoje služby poskytované oprávneným osobám technickej kontroly týkajúcich sa prístupu do celoštátneho informačného systému technických kontrol a distribúcie tlačív požiadať typový schvaľovací orgán o schválenie zvýšenia poplatkov spolu s odôvodnením a preukázaním primeranosti zvýšenia poplatkov.“.
33.§ 74 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Technická služba technickej kontroly je povinná
a)počas celej doby poverenia disponovať nevýhradnou a prevoditeľnou licenciou na zmeny a prevádzku celoštátneho informačného systému technických kontrol a neustále udržiavať dokumentáciu k celoštátnemu informačnému systému technických kontrol v aktuálnom stave,
b)bezodplatne poskytnúť licenciu podľa písmena a) k celoštátnemu informačnému systému technických kontrol vrátane poskytnutia zdrojových kódov aplikačného programového vybavenia, ktoré súčasťou celoštátneho informačného systému technických kontrol, všetkých spravovaných údajov podľa odseku 1 písm. h) a dokumentácie týkajúcej sa celoštátneho informačného systému technických kontrol typovému schvaľovaciemu orgánu na zabezpečenie činností výhradne súvisiacich s technickou službou technickej kontroly podľa § 70 ods. 2 v deň zrušenia poverenia podľa § 72 ods. 3 alebo v deň zániku poverenia podľa § 72 ods. 4.“.
34.V § 75 ods. 1 písm. h) časť vety za bodkočiarkou znie: „technická služba emisnej kontroly umožňuje na svojom webovom sídle overenie platnosti emisnej kontroly a so súhlasom ministerstva dopravy môže zverejňovať tieto údaje z celoštátneho informačného systému emisných kontrol na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej podobe“.
35.§ 75 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Technická služba emisnej kontroly je povinná pred zvýšením poplatkov za svoje služby poskytované oprávneným osobám emisnej kontroly týkajúcich sa prístupu do celoštátneho informačného systému emisných kontrol a distribúcie tlačív požiadať typový schvaľovací orgán o schválenie zvýšenia poplatkov spolu s odôvodnením a preukázaním primeranosti zvýšenia poplatkov.“.
36.§ 75 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Technická služba emisnej kontroly je povinná
a)počas celej doby poverenia disponovať nevýhradnou a prevoditeľnou licenciou na zmeny a prevádzku celoštátneho informačného systému emisných kontrol a neustále udržiavať dokumentáciu k celoštátnemu informačnému systému emisných kontrol v aktuálnom stave,
b) bezodplatne poskytnúť licenciu podľa písmena a) k celoštátnemu informačnému systému emisných kontrol vrátane poskytnutia zdrojových kódov aplikačného programového vybavenia, ktoré súčasťou celoštátneho informačného systému emisných kontrol, všetkých spravovaných údajov podľa odseku 1 písm. h) a dokumentácie týkajúcej sa celoštátneho informačného systému emisných kontrol typovému schvaľovaciemu orgánu na zabezpečenie činností výhradne súvisiacich s technickou službou emisnej kontroly podľa § 70 ods. 2 v deň zrušenia poverenia podľa § 72 ods. 3 alebo v deň zániku poverenia podľa § 72 ods. 4.“.
37.V § 76 ods. 1 písm. g) časť vety za bodkočiarkou znie: „technická služba kontroly originality umožňuje na svojom webovom sídle overenie výsledku kontroly originality a so súhlasom ministerstva dopravy môže zverejňovať tieto údaje z celoštátneho
6
informačného systému kontrol originality na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej podobe“.
38.V § 76 ods. 1 písm. h) sa slová „vozidiel a údaje“ nahrádzajú slovami „vozidiel, údaje“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a umožniť na webovom sídle overenie týchto údajov vo výpise z registra prevádzkových záznamov vozidiel zverejnením týchto údajov vzťahujúcich sa k vozidlu a k výpisu z registra prevádzkových záznamov vozidiel“.
39.V § 76 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „informácií“ vkladajú slová „nepretržite a priamo na účely vedenia celoštátneho informačného systému kontrol originality podľa odseku 1 písm. g) v čase výkonu kontroly originality a na účely registra prevádzkových záznamov vozidiel podľa odseku 1 písm. h)“.
40.§ 76 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Technická služba kontroly originality je povinná pred zvýšením poplatkov za svoje služby poskytované oprávneným osobám kontroly originality týkajúcich sa prístupu do celoštátneho informačného systému kontrol originality a distribúcie tlačív požiadať typový schvaľovací orgán o schválenie zvýšenia poplatkov spolu s odôvodnením a preukázaním primeranosti zvýšenia poplatkov.“.
41.§ 76 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Technická služba kontroly originality je povinná
a)počas celej doby poverenia disponovať nevýhradnou a prevoditeľnou licenciou na zmeny a prevádzku celoštátneho informačného systému kontrol originality a neustále udržiavať dokumentáciu k celoštátnemu informačnému systému kontrol originality v aktuálnom stave,
b) bezodplatne poskytnúť licenciu podľa písmena a) k celoštátnemu informačnému systému kontrol originality vrátane poskytnutia zdrojových kódov aplikačného programového vybavenia, ktoré súčasťou celoštátneho informačného systému kontrol originality, všetkých spravovaných údajov podľa odseku 1 písm. h) a dokumentácie týkajúcej sa celoštátneho informačného systému kontrol originality typovému schvaľovaciemu orgánu na zabezpečenie činností výhradne súvisiacich s technickou službou kontroly originality podľa § 70 ods. 2 v deň zrušenia poverenia podľa § 72 ods. 3 alebo v deň zániku poverenia podľa § 72 ods. 4.“.
42.§ 77 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Technická služba montáže plynových zariadení je povinná pred zvýšením poplatkov za svoje služby poskytované oprávneným osobám montáže plynových zariadení týkajúcich sa prístupu do celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení a distribúcie tlačív požiadať typový schvaľovací orgán o schválenie zvýšenia poplatkov spolu s odôvodnením a preukázaním primeranosti zvýšenia poplatkov.“.
43.§ 77 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Technická služba montáže plynových zariadení
a)počas celej doby poverenia disponovať nevýhradnou a prevoditeľnou licenciou na zmeny a prevádzku celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení a neustále udržiavať dokumentáciu k celoštátnemu informačnému systému montáže plynových zariadení v aktuálnom stave,
b) bezodplatne poskytnúť licenciu podľa písmena a) k celoštátnemu informačnému systému montáže plynových zariadení vrátane poskytnutia zdrojových kódov aplikačného programového vybavenia, ktoré súčasťou celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení, všetkých spravovaných údajov podľa odseku
7
1 písm. f) a dokumentácie týkajúcej sa celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení typovému schvaľovaciemu orgánu na zabezpečenie činností výhradne súvisiacich s technickou službou montáže plynových zariadení podľa § 70 ods. 2 v deň zrušenia poverenia podľa § 72 ods. 3 alebo v deň zániku poverenia podľa § 72 ods. 4.“.
44.V § 79 ods. 11 písm. b) sa slová „stanici technickej kontroly alebo v pracovisku emisnej kontroly“ nahrádzajú slovami „priestore podľa písmena c)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „s uvedením zoznamu zariadení, na ktorých bude vykonaná kalibrácia“.
45.V § 79 ods. 13 písm. b) sa vypúšťa slovo „štátneho“.
46.V § 83 ods. 1 písm. a) šiestom bode, písm. b) štvrtom bode a písm. c) piatom bode sa na konci vypúšťa slovo „a“.
47.V § 83 ods. 6 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „spolu s preukázaním svojich tvrdení, pričom schvaľovací orgán si môže tieto tvrdenia overiť“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak držiteľ povolenia podľa odseku 5 písm. a) c) nepredloží do 18 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia schvaľovaciemu orgánu právoplatné stavebné povolenie potrebné na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska kontroly originality, platnosť povolenia zaniká uplynutím tejto lehoty; schvaľovací orgán o tejto skutočnosti upovedomí držiteľa povolenia. Schvaľovací orgán osobe, ktorej bolo zrušené povolenie podľa druhej vety, alebo ktorej povolenie zaniklo podľa tretej vety, nevydá nové povolenie a jeho prípadný návrh o nové povolenie zamietne.“.
48.V § 83 ods. 11 sa slová „navrhovateľa a údaje“ nahrádzajú slovami „navrhovateľa, údaje“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a vyhlásenie navrhovateľa, že nenastal prípad pre zamietnutie návrhu podľa odsekov 16 až 18“.
49.V § 83 ods. 12 sa slová „všeobecného predpisu o správnom konaní“ nahrádzajú slovami „správneho poriadku“.
50.V § 83 ods. 13 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „16, 17 alebo 18“.
51.§ 83 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:
„(17) Ak držiteľ povolenia podľa odseku 5 písm. a) c) nezískal oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality podľa
§ 84 ods. 5 7
, ministerstvo dopravy takejto osobe nevydá nové povolenie a jeho prípadný návrh o nové povolenie zamietne.
(18) Ak držiteľovi povolenia podľa odseku 5 písm. a) c) bolo zrušené povolenie podľa odsekov 6 a 9 alebo povolenie zaniklo podľa odseku 6, ministerstvo dopravy takejto osobe nevydá nové povolenie a jeho prípadný návrh o nové povolenie zamietne.“.
52.V § 84 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane identifikačného čísla stanice technickej kontroly“.
53.V § 84 ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane identifikačného čísla pracoviska emisnej kontroly“.
54.V § 84 ods. 7 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane identifikačného čísla pracoviska kontroly originality“.
55.V § 84 ods. 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane identifikačného čísla pracoviska montáže plynových zariadení“.
8
56.V § 85 ods. 5 písm. a) šiestom bode a písm. b) šiestom bode sa slová
k)
,
l)
a“ nahrádzajú slovami „k) a“.
57.V § 85 ods. 5 písm. a) ôsmom bode a písm. b) ôsmom bode sa slová
písm. b)
a
c)
nahrádzajú slovami „písm. b), c) a l)“ a slová
písm. b)
alebo
písm. c)
sa nahrádzajú slovami „písm. b), c) alebo písm. l)“.
58.V § 85 ods. 5 písm. b) ôsmom bode sa slová „e) a h)“ nahrádzajú slovami „e), h) a i)“ a slová „e) alebo písm. h)“ sa nahrádzajú slovami „e), h) alebo písm. i)“.
59.V § 85 ods. 5 písm. c) šiestom bode sa slová „c),
d)
,
f) i)
nahrádzajú slovami „c) h)“ a slová „
f)
,
g)
,
h)
alebo
písm. i)
“ sa nahrádzajú slovami „
e)
,
f)
,
g)
alebo
písm. h)
“.
60.V § 85 ods. 5 písm. c) ôsmom bode sa slová
b)
,
e)
a
j)
nahrádzajú slovami
b)
a
i)
a slová „
b)
,
e)
alebo
písm. j)
“ nahrádzajú slovami „
b)
alebo
písm. i)
“.
61.V § 85 ods. 6 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, v prípade pokračovania v podnikaní podľa odsekov 10 až 13.“
62.§ 85 sa dopĺňa odsekmi 10 až 13, ktoré znejú:
„(10) Ak fyzická osoba podnikateľ zomrie alebo bola vyhlásená za mŕtvu, môžu v podnikaní pokračovať až do skončenia konania o dedičstve
a)dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
b)dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na podnikanie,
c)pozostalý manžel spĺňajúci podmienku uvedenú v písmene b), ak v živnosti nepokračujú dedičia,
d)správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.
(11) Pokračovanie v podnikaní osoby uvedené v odseku 10 písm. a) c) povinné oznámiť schvaľovaciemu orgánu v lehote jedného mesiaca od úmrtia fyzickej osoby podnikateľa. Správca dedičstva je povinný oznámiť schvaľovaciemu orgánu pokračovanie v podnikaní do jedného mesiaca od ustanovenia do funkcie.
(12) Ak osoba podľa odseku 10 nespĺňa podmienky podľa tohto zákona, nesmie pokračovať v podnikaní. Ak ani jedna osoba podľa odseku 10 nespĺňa podmienky podľa tohto zákona, oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality zaniká v lehote podľa odseku 6 písm. b).
(13) Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať v podnikaní osoby uvedené v odseku 10 písm. a) c), ak nadobudli majetkový podiel používaný na podnikanie; ustanovenie odseku 12 platí obdobne. Pokračovanie v podnikaní oznámia schvaľovaciemu orgánu do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve, inak oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality uplynutím tejto lehoty zaniká. Schvaľovací orgán na základe oznámenia podľa predchádzajúcej vety vydá nové oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality.“.
63.V § 86 ods. 1 písm. e), § 87 ods. 1 písm. e), § 88 ods. 1 písm. f) a § 89 ods. 1 písm. g) sa slová „na jeho vývoj a prevádzku“ nahrádzajú slovami „za jeho využívanie“.
64.V § 86 ods. 1 písm. l) a § 87 ods. 1 písm. l) sa slová „používanie monitorovacieho záznamového zariadenia schváleného typovým schvaľovacím orgánom“ nahrádzajú slovami „používanie a nastavenie monitorovacieho záznamového zariadenia schváleného typovým schvaľovacím orgánom v súlade s týmto zákonom, vykonávacím právnym predpisom a metodikami schválenými a vydanými typovým schvaľovacím orgánom“.
9
65.V § 86 ods. 2 písm. f) prvom bode sa slová „okrem prípadov“ nahrádzajú slovami „okrem prípadu“ a slová „kontroly alebo“ nahrádzajú slovami „kontroly, technickej kontroly administratívnej vykonávanej mimo kontrolnej linky alebo“.
66.V § 87 ods. 2 písm. e) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem emisnej kontroly administratívnej vykonávanej mimo stojiska emisnej kontroly“.
67.V § 87 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)umožniť, aby sa v bezprostrednom okolí schváleného stojiska emisnej kontroly nachádzalo také prístrojové vybavenie, zariadenie alebo prostriedok, ktoré sa používa pri výkone emisnej kontroly a meraní vozidla a ktorého vybavenie umožňuje priame prepojenie so schváleným prístrojovým vybavením nachádzajúcim sa na schválenom stojisku emisnej kontroly.“.
68.V § 88 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).
69.V § 91 ods. 2 sa slová „rozsah osvedčenia“ nahrádzajú slovom „osvedčenie“.
70.V § 91 ods. 9 sa vypúšťa slovo „rozsahu“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri zmene rozsahu osvedčenia technika na základe absolvovaného rozširovacieho školenia schvaľovací orgán vydá nové osvedčenie technika s obmedzenou platnosťou na päť rokov od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia.“.
71.V § 92 odseky 1 až 4 znejú:
„(1) Technická služba technickej kontroly organizuje a zabezpečuje
a)na príslušný druh technickej kontroly a kategóriu vozidla
1.základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika technickej kontroly,
2.rozširovacie školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika technickej kontroly,
3.doškoľovací kurz technikov technickej kontroly na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly,
b)základné školenie a doškoľovací kurz osôb vykonávajúcich odborný dozor.
(2) Technická služba emisnej kontroly organizuje a zabezpečuje
a)základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly,
b)doškoľovací kurz technikov emisnej kontroly na predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly,
c)základné školenie a doškoľovací kurz osôb vykonávajúcich odborný dozor.
(3) Technická služba kontroly originality organizuje a zabezpečuje
a)základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika kontroly originality,
b)doškoľovací kurz technikov kontroly originality na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality,
c)základné školenie a doškoľovací kurz osôb vykonávajúcich odborný dozor.
(4) Technická služba montáže plynových zariadení organizuje a zabezpečuje
a)na príslušný druh paliva
1.základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení,
2.rozširovacie školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení,
10
3.doškoľovací kurz technikov montáže plynových zariadení na predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení,
b)základné školenie a doškoľovací kurz osôb vykonávajúcich odborný dozor.“.
72.V § 103 ods. 6 prvej vete sa slovo „jedenkrát“ nahrádza slovom „dvakrát“ a v druhej vete sa za slovo „pri“ vkladá slovo „druhej“.
73.V § 104 ods. 6 písm. a) sa číslo „27“ nahrádza číslom „26“.
74.V § 109 ods. 1 sa slová „okolnosť ustanovená“ nahrádzajú slovami „prípad alebo podozrenie na prípad ustanovený“.
75.V § 113 ods. 5 písm. a) sa číslo „28“ nahrádza číslom „27“.
76.V § 118 ods. 1 a § 125 ods. 1 sa za slovo „prípad“ vkladajú slová „alebo podozrenie na prípad“.
77.V § 122 ods. 3 písm. a) sa číslo „29“ nahrádza číslom „28“.
78.V § 136 ods. 2 písm. a) devätnástom bode sa slová „prideľuje náhradné identifikačné“ nahrádzajú slovami „rozhoduje o pridelení alebo zrušení náhradného identifikačného“.
79.V § 136 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa bod 48c.
80.V § 136 ods. 2 písm. a) bod 49 znie:
„49.schvaľuje
49a.technickej službe technickej kontroly zvýšenie poplatkov za služby poskytované oprávneným osobám technickej kontroly týkajúce sa prístupu do celoštátneho informačného systému technických kontrol a distribúcie tlačív,
49b.technickej službe emisnej kontroly zvýšenie poplatkov za služby poskytované oprávneným osobám emisnej kontroly týkajúci sa prístupu do celoštátneho informačného systému emisných kontrol a distribúcie tlačív,
49c.technickej službe kontroly originality zvýšenie poplatkov za služby poskytované oprávneným osobám kontroly originality týkajúce sa prístupu do celoštátneho informačného systému kontrol originality a distribúcie tlačív,
49d.technickej službe montáže plynových zariadení zvýšenie poplatkov za služby poskytované oprávneným osobám montáže plynových zariadení týkajúce sa prístupu do celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení a distribúcie tlačív,“.
81.V § 137 písm. a) prvom bode sa slovo „povoľuje“ nahrádza slovami „rozhoduje o udelení alebo zrušení povolenia na“.
82.V § 142 ods. 3 sa slová „zariadení a ďalšie“ nahrádzajú slovami „zariadení, autorizovanú opravovňu, nezávislú opravovňu a ďalšie“.
83.V § 142 ods. 5 sa slová „originality a technika montáže plynových zariadení“ nahrádzajú slovami „originality, technika montáže plynových zariadení, autorizovanú opravovňu a nezávislú opravovňu“.
84.V § 142 ods. 6 sa slová „zariadení a prevádzkovateľa“ nahrádzajú slovami „zariadení, autorizovanú opravovňu, nezávislú opravovňu a prevádzkovateľa“.
85.V § 143 ods. 5 sa slová „v rozsahu teoretickej výučby“ nahrádzajú slovami „v primeranom rozsahu teoretickej výučby so zameraním na výkon odborného dozoru“.
86.V § 143 ods. 8 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
11
„i)na nevyhnutne potrebnú dobu zadržať vybavenie, zariadenie alebo prostriedok nachádzajúci sa v priestoroch kontrolovanej osoby, ktorý môže ovplyvniť výsledok merania alebo výsledok technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality, na ďalšie dokazovanie,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
87.V § 145 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v jednom vyhotovení orgánu hlavného štátneho odborného dozoru.“ a na konci sa pripája táto veta: „Príslušný správny orgán na uloženie sankcií bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie informuje orgán hlavného štátneho odborného dozoru a príslušnú technickú službu.“.
88.V § 148 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)od 2 000 eur do 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 74 ods. 11, § 75 ods. 8, § 76 ods. 8, alebo § 77 ods. 5.“.
89.V § 148 sa odsek 6 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)od 5 000 eur do 20 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 74 ods. 12 písm. a), § 75 ods. 9 písm. a), § 76 ods. 9 písm. a) alebo § 77 ods. 6 písm. a),
e)od 20 000 eur do 250 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 74 ods. 12 písm. b), § 75 ods. 9 písm. b), § 76 ods. 9 písm. b) alebo § 77 ods. 6 písm. b).“.
90.V § 148 ods. 12 písmeno b) znie:
„b)od 2 000 eur do 5 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 86 ods. 1 písm. a) h), j) q), ods. 2 alebo ods. 5, § 87 ods. 1 písm. a) h), j) q), ods. 2 alebo ods. 5, § 88 ods. 1 písm. a) h), j) n) alebo ods. 2, § 89 ods. 1 písm. a) j), l) až o) alebo ods. 2; okresný úrad v sídle kraja pokutu neuloží, ak
1.oprávnená osoba orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlásila zistené porušenie povinností podľa § 85 ods. 5 písm. a) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu, písm. b) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu, písm. c) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu alebo písm. d) šiesteho bodu alebo siedmeho bodu,
2.oprávnená osoba orgánu hlavnému štátnemu odbornému dozoru sama písomne nahlási do 15 dní od vykonania technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení zistené porušenie povinností technika technickej kontroly podľa § 95 ods. 1 písm. a), technika emisnej kontroly podľa § 96 ods. 1 písm. a), technika kontroly originality podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo technika montáže plynových zariadení podľa § 98 ods. 1 písm. a) alebo
3.porušenie povinností podľa § 86 ods. 1 písm. g), § 87 ods. 1 písm. g), § 88 ods. 1 písm. g) alebo § 89 ods. 1 písm. i) bolo spôsobené individuálnym porušením povinností technika technickej kontroly podľa § 95 ods. 1 písm. a), technika emisnej kontroly podľa § 96 ods. 1 písm. a), technika kontroly originality podľa § 97 ods. 1 písm. a) alebo technika montáže plynových zariadení podľa § 98 ods. 1 písm. a).“.
91.V § 148 ods. 13 písm. d) druhom bode sa na konci vypúšťa slovo „alebo“, treťom bode sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“ a dopĺňa sa štvrtý bod, ktorý znie:
„4.poruší povinnosť podľa § 107 ods. 11, § 116 ods. 8 alebo § 124 ods. 8; pokuta sa uloží za každé vozidlo,“.
92.V § 148 ods. 20 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až 9“.
93.§ 148 sa dopĺňa odsekmi 30 a 31, ktoré znejú:
12
„(30) Ak v lehote do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 20 dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktorú bola pokuta uložená, okresný úrad uloží pokutu opakovane do výšky trojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej sadzby, pričom, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu zároveň podá na príslušný živnostenský úrad podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.89a)
(31) Ak fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba opakovane porušuje povinnosti podľa § 47 ods. 7 9, považuje sa také konanie za osobitné závažné porušenie povinností.89b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 89a a 89b znejú:
89a)§ 58 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 412/2015 Z. z.
89b)§ 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
94.V § 149 ods. 1 až 3 sa slová „ods. 6 písm. a)“ nahrádzajú slovami „ods. 6 písm. a) a d)“.
95.V § 150 ods. 1 písm. g) sa za slovo „informácie“ vkladajú slová „alebo poskytuje chybné informácie alebo neúplné informácie“.
96.V § 152 odsek 1 znie:
„(1) Dohľad nad trhom na účely tohto zákona je kontrola dodržiavania povinností subjektov ustanovených v
§ 22 ods. 4 až
8 a
§ 53
a v osobitných predpisoch.
91)
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 91 znie:
91)Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z.
Čl. 4 až 9 nariadenia (EÚ) 2020/740.“.
97.§ 152 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Ak Slovenská obchodná inšpekcia odobrala kontrolnú vzorku vozidla podľa odseku 4 písm. e), povinnosť prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel4) sa neuplatňuje. Ak bolo vozidlu vystavené osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla, Slovenská obchodná inšpekcia ho vráti výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu na zneplatnenie.“.
98.V § 154 odsek 1 znie:
„(1) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu
a)od 2 000 eur do 300 000 eur tomu, kto
1.poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 4 písm. a), b) a d),
2.poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 5 písm. a) až c),
b)od 1 000 eur do 30 000 eur tomu, kto
1.poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 4 písm. c), e) až h),
2.poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 5 písm. d) až f),
3. poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 7 písm. a) až e),
4.poruší niektorú z povinností podľa § 22 ods. 8, alebo
5.nesplní niektoré opatrenie uložené orgánom dohľadu nad trhom podľa § 152 ods. 6 alebo ods. 7.“.
99.V § 154 ods. 7 sa odkaz „94)“ nahrádza odkazom „89a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 94 sa vypúšťa.
100.V § 154 ods. 8 sa za slová
e)
vkladá čiarka a slová „ods. 8“ a odkaz „95)“ sa nahrádza odkazom „89b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95 sa vypúšťa.
13
101.V § 157 ods. 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti podľa § 136 ods. 1 písm. e),“.
Doterajšie písmená k) až q) sa označujú ako písmená l) až r).
102.V § 157 ods. 2 písm. o) sa čiarka za slovom „vozidla“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a podmienok certifikácie certifikovaných miest opravy“.
103.V § 157 ods. 2 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p)schvaľovanie plánu priebežných overení plnenia podmienok podľa § 136 ods. 2 písm. a) bodu 52,“.
Doterajšie písmená p) až r) sa označujú ako písmená q) až s).
104.V § 157 ods. 11 sa slovo „testov“ nahrádza slovom „trestov“.
105.V § 157 sa vypúšťa odsek 13.
Doterajšie odseky 14 až 16 sa označujú ako odseky 13 až 15.
106.§ 157 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Ak prevádzkovateľ vozidla staršieho ako 30 rokov požiada pri evidenčnom úkone o vrátenie pôvodných dokladov vozidla vydaných v Slovenskej republike, schvaľovací orgán vyznačí na týchto dokladoch ich neplatnosť a vráti ich prevádzkovateľovi vozidla. Túto skutočnosť schvaľovací orgán oznámi orgánu Policajného zboru podľa miesta evidencie vozidla, ktorému zašle kópie zneplatnených dokladov vozidla.“.
107.§ 159 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak došlo k zmene prevádzkovateľa vozidla a nový prevádzkovateľ vozidla si nesplnil povinnosť podľa osobitného predpisu,100) príslušným správnym orgánom je okresný úrad podľa nového miesta pobytu alebo sídla nového prevádzkovateľa vozidla.“.
108.Poznámky pod čiarou k odkazom 104 a 105 znejú:
104)Čl. 65 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 v platnom znení.
Príloha XVII delegovaného nariadenia (EÚ) č. 44/2014 v platnom znení.
105)Čl. 61 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 v platnom znení.
Príloha XXX delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1322/2014 v platnom znení.“.
109.V § 169 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „povolení“ nahrádza slovami „udelení povolenia“ a za slovo „originality“ a za slovo „alebo“ sa vkladá slovo „udelení“.
110.V § 170 sa vypúšťa odsek 22.
Doterajšie odseky 23 až 30 sa označujú ako odseky 22 až 29.
111.Za § 170c sa vkladá § 170d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 170d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021
(1) Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. novembrom 2021 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2021.
(2) Osvedčenie o evidencii časť I vydané podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2021 zostáva v platnosti do dátumu platnosti na ňom vyznačenom, ak § 170b ods. 2 neustanovuje inak.
14
(3) Držiteľ povolenia podľa § 83 ods. 5 písm. a) c) vydaného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2021 je povinný predložiť právoplatné stavebné povolenie potrebné na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly alebo pracoviska kontroly originality podľa § 83 ods. 6 najneskôr do 30. apríla 2023; inak platnosť povolenia zanikne 1. mája 2023. Schvaľovací orgán o tejto skutočnosti upovedomí držiteľa povolenia. Schvaľovací orgán osobe, ktorej povolenie zaniklo podľa prvej vety, nevydá nové povolenie a jeho prípadný návrh o nové povolenie zamietne.
(4) Podmienky certifikácie certifikovaných miest opravy schválené podľa predpisov účinných do 31. októbra 2021 strácajú platnosť 1. novembra 2021.“.
112.V prílohe č. 1 časti A ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)priemer voľnej výkonnosti všetkých kontrolných liniek v danom okrese za posledných dvanásť mesiacov klesol pod 25 %,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
113.V prílohe č. 1 časti A ods. 2 písmeno a) znie:
„a)jednotková technická kontrola dobu trvania 20 minút, pričom priemerný čas vykonávania kontrolných položiek technickej kontroly pravidelnej na kontrolnej linke je pre vozidlá kategórie L rovný 0,70-násobku jednotkovej technickej kontroly, pre vozidlá kategórií O2 jednotkovej technickej kontrole, pre vozidlá kategórií M1 a N1 1,25-násobku jednotkovej technickej kontroly, pre vozidlá kategórií T, R2, R3 a R4 1,60-násobku jednotkovej technickej kontroly, pre vozidlá kategórií M2 a M3 1,80-násobku jednotkovej technickej kontroly a pre vozidlá kategórií N2, N3, O3 a O4 dvojnásobku jednotkovej technickej kontroly; posun vozidiel na jednotlivých stanovištiach kontrolnej linky určenej pre vozidlá kategórií L3, L4, L5, L6, L7, M1, N1 a O2 sa vykonáva každých 10 minút a na jednotlivých stanovištiach kontrolnej linky určenej pre vozidlá kategórií M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, R2, R3 a R4 každých 14 minút,“.
114.V prílohe č. 1 časti A ods. 2 písm. b) a e) sa slová „L, M1, N1, O1 a O2“ nahrádzajú slovami „L3, L4, L5, L6, L7, M1, N1 a O2“ a slová „C, R, PS a LS“ sa nahrádzajú slovami „R2, R3 a R4“.
115. V prílohe č. 1 časti A ods. 2 písm. c) sa slová „L, M1, N1, O1, O2“ nahrádzajú slovami „L3, L4, L5, L6, L7, M1, N1 a O2“.
116.V prílohe č. 1 časti A ods. 2 písm. b) sa číslo „0,776“ nahrádza číslom „0,613“ a číslo „2,003“ sa nahrádza číslom „1,612“.
117.V prílohe č. 1 časti A ods. 2 písm. c) sa číslo „10“ nahrádza číslom „15“ a číslo „15“ sa nahrádza číslom „20“.
118.V prílohe č. 1 časti A ods. 2 písm. e) sa vypúšťa slovo „rovnomerným“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v pomere 5:1“.
119.V prílohe č. 1 časti A sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)miesto v sieti stacionárnych staníc technickej kontroly, pre ktoré nebola zriadená stanica technickej kontroly po dobu platnosti povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly od vzniku tohto miesta, sa vo výpočte nezapočítava; zoznam miest v sieti stacionárnych staníc technickej kontroly, pre ktoré nebola zriadená stanica technickej kontroly po dobu platnosti povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, priebežne zverejňuje technická služba technickej kontroly na svojom webovom sídle,
15
g)stanica technickej kontroly, ktorá platné oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly najmenej 24 mesiacov a ktorá nedosahuje v posledných 18 mesiacoch vyťaženie viac ako 25 % svojej kontrolnej linky u jednolinkovej stanice technickej kontroly alebo viac ako 20 % svojich kontrolných liniek u dvoj a viaclinkovej stanice technickej kontroly sa nezapočítava vo výpočte vyťaženia ďalšej kontrolnej linky; zoznam staníc technickej kontroly, ktoré nedosahujú predpísané vyťaženie, zverejňuje technická služba technickej kontroly na svojom webovom sídle mesačne najneskôr do 15. dňa v mesiaci.“.
120.V prílohe č. 1 časti A sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Voľná výkonnosť všetkých kontrolných liniek podľa odseku 1 písm. c) sa vypočíta ako priemer rozdielov teoretického vyťaženia kontrolných liniek vypočítaný podľa odseku 2 a skutočného vyťaženia kontrolných liniek. Pre vydané povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly sa počíta s 50 % teoretickým využitím kontrolnej linky typu C. Zoznam okresov, v ktorých priemer voľnej výkonnosti všetkých kontrolných liniek v danom okrese klesol pod 25 % za posledných dvanásť mesiacov, zverejňuje technická služba technickej kontroly na svojom webovom sídle mesačne najneskôr do 15. dňa v nasledujúcom mesiaci.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
121.V prílohe č. 2 prvom bode sa slová „(Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 13, zv. 10; Ú. v. ES L 226, 3. 8. 1989)“ nahrádzajú slovami „(Ú. v. ES L 226, 3.8.1989; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10)“.
122.V prílohe č. 2 druhom bode sa slová „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2; Ú. v. ES L 235, 17. 9. 1996)“ nahrádzajú slovami „(Ú. v. ES L 235, 17.9.1996; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 2)“ a slová „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 6; Ú. v. ES L 67, 9. 3. 2002)“ sa nahrádzajú slovami „(Ú. v. ES L 67, 9. 3. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 6)“.
123.V prílohe č. 2 treťom bode sa slová „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 138, 1. 6. 1999)“ nahrádzajú slovami „(Ú. v. ES L 138, 1.6.1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4)“ a slová „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. L 10, 16. 1. 2004)“ sa nahrádzajú slovami „(Ú. v. L 10, 16. 1. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7)“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona
16
č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z.,