569/2007 Z. z.
ZÁKON
z 25. októbra 2007
o geologických prácach (geologický zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky projektovania, vykonávania, vyhodnocovania a kontroly geologických prác,
b) pôsobnosť štátnej geologickej správy,
c) sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona.
§ 2
Geologické práce
(1) Geologické práce sú geologický výskum a geologický prieskum.
(2) Geologický výskum sa člení na
a) základný geologický výskum,
b) regionálny geologický výskum.
(3) Geologický prieskum sa člení na
a) ložiskový geologický prieskum, ktorý sa člení na etapy
1. vyhľadávací ložiskový geologický prieskum,
2. podrobný ložiskový geologický prieskum,
3. ťažobný ložiskový geologický prieskum,
b) hydrogeologický prieskum, ktorý sa člení na etapy
1. vyhľadávací hydrogeologický prieskum,
2. podrobný hydrogeologický prieskum,
3. doplnkový hydrogeologický prieskum,
c) inžinierskogeologický prieskum, ktorý sa člení na etapy
1. orientačný inžinierskogeologický prieskum,
2. podrobný inžinierskogeologický prieskum,
3. doplnkový inžinierskogeologický prieskum,
d) geologický prieskum životného prostredia, ktorý sa člení na etapy
1. orientačný geologický prieskum životného prostredia,
2. podrobný geologický prieskum životného prostredia,
3. doplnkový geologický prieskum životného prostredia.
(4) Za geologické práce, ak súvisia s prácami uvedenými v odsekoch 2, 3 a 5, sa podľa tohto zákona považujú tieto práce:
a) geofyzikálne práce a geochemické práce,
b) technologické práce, laboratórne práce, terénne meračské práce a technické práce, najmä vrtné práce, podzemné práce a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim.
(5) Za geologické práce, ktoré nesúvisia s prácami uvedenými v odsekoch 2 a 3, sa podľa tohto zákona považujú aj tieto práce:
a) monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,
b) sanácia geologického prostredia,
c) sanácia environmentálnej záťaže,
d) odborný geologický dohľad,
e) vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku.
(6) Na výkon geologických prác uvedených v odseku 5 písm. a) sa vyžaduje aspoň jedna z odborných spôsobilostí priznaná na geologické práce podľa § 9 ods. 2.
(7) Na výkon geologických prác uvedených v odseku 5 písm. b) a c) sa vyžaduje aspoň jedna z odborných spôsobilostí priznaná na geologické práce podľa § 9 ods. 2 písm. c), d) alebo písm. e).
(8) Na výkon geologických prác uvedených v odseku 5 písm. e) sa vyžaduje príslušná odborná spôsobilosť uvedená v § 9 ods. 2.
§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona
a) geologické dielo je povrchové alebo podzemné dielo v zemskej kôre, najmä horizontálne, zvislé a úklonné banské diela, ryhy, výkopy, odkopy, lomové steny a vrty potrebné na vykonávanie geologických prác,
b) geologický objekt je dočasný objekt stavebného charakteru potrebný na vykonávanie geologických prác,
c) geologické oprávnenie je oprávnenie na vykonávanie geologických prác,
d) geologický prieskum životného prostredia je prieskum, ktorým sa zisťujú a overujú
1. geologické činitele ovplyvňujúce toto prostredie vrátane zisťovania znečistenia spôsobeného činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde a navrhujú sa sanačné opatrenia alebo
2. pravdepodobné environmentálne záťaže alebo environmentálne záťaže, vyhodnocujú sa súčasné a potenciálne riziká environmentálnej záťaže s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia a navrhujú sa sanačné opatrenia, alebo
3. geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych 1) odpadov a iných odpadov v podzemných priestoroch,
e) geotermálna voda je podzemná voda 2) s minimálnou teplotou v mieste výveru 20 stupňov C,
f) hydrogeologický prieskum je prieskum, ktorým sa skúmajú podzemné vody vrátane geotermálnych vôd a minerálne vody, 3) zisťuje a overuje sa ich množstvo a kvalita a spracúvajú sa geologické podklady na ich využívanie a ochranu, zisťujú a overujú sa geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie,
g) inžinierskogeologický prieskum je prieskum, ktorým sa skúmajú inžinierskogeologické pomery a hydrogeologické pomery územia najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a zakladania stavieb vrátane skúmania stability územia náchylného na zosúvanie a na účely spracúvania geologických podkladov na návrhy na stabilizáciu územia,
h) likvidácia geologických diel a geologických objektov je ich odstránenie alebo zamedzenie ich prejavov na zemskom povrchu vrátane uvedenia dotknutých pozemkov do predošlého stavu,
i) ložiskový geologický prieskum je prieskum, ktorým sa skúmajú ložiská nerastov, zisťujú a overujú ich zásoby a spracúvajú geologické podklady na ich využívanie a ochranu, zisťujú a overujú sa geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, zisťujú a overujú sa geologické podmienky na sprístupňovanie jaskýň, zaistenie stability podzemných priestorov, zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel 4) a na zriaďovanie a prevádzku prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia (ďalej len "ukladanie") podľa osobitného predpisu, 4a)
j) monitorovanie geologických faktorov životného prostredia je priebežné systematické pozorovanie a vyhodnocovanie javov a parametrov v presne definovaných priestorových podmienkach a časových intervaloch; slúži na objektívne poznanie charakteristík geologického prostredia a hodnotenia jeho zmien v sledovanom priestore a sleduje sa ním vplyv činností a stavieb na geologické prostredie alebo vplyv geologického prostredia na životné prostredie, stavby a činnosti,
k) odborná spôsobilosť je vzdelanie, odborná prax a súhrn teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich geologické práce a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov 5) a súvisiacich slovenských technických noriem,
l) projekt geologickej úlohy je návrh jej riešenia vybranými druhmi geologických prác, určenie rozsahu týchto prác a doba ich vykonávania, a ak ide o financovanie geologických úloh zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov aj ich rozpočet a ekonomické zdôvodnenie,
m) regionálny geologický výskum je výskum, ktorým sa skúmajú a spresňujú vo vybraných častiach územia štátu poznatky o zložení, vývoji a stavbe zemskej kôry a o zákonitostiach ich zmien a na základe týchto poznatkov sa zostavujú tematické a účelové geologické mapy,
n) sanácia geologického prostredia práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktoré zahŕňajú špeciálne technologické postupy zamerané na odstránenie, zníženie alebo izoláciu vplyvov ľudskej činnosti a geodynamických javov na životné prostredie,
o) geotermálna energia je tepelná energia zemského telesa, ktorej zdrojom je zostatkové teplo Zeme a teplo, ktoré vzniká pri rádioaktívnom rozpade hornín a pôsobením slapových síl,
p) zabezpečenie geologických diel a geologických objektov je vykonanie opatrení na ich zabezpečenie proti závalom a zosuvom a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku pri výkone kontroly geologických zistení v geologickom diele a geologickom objekte a ich stavu,
r) základný geologický výskum je výskum, ktorým sa skúma, hodnotí a zobrazuje zloženie, vývoj a stavba zemskej kôry na území štátu a zákonitosti ich zmien,
s) sanácia environmentálnej záťaže práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť kontamináciu na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,
t) environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody, 5a)
u) pravdepodobná environmentálna záťaž je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť environmentálnej záťaže,
v) odborný geologický dohľad je
1. kontrola vykonávania geologických prác uvedených v § 2 ods. 5 písm. b) a c) nezávislou fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá má geologické oprávnenie na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 5 písm. b) a c),
2. súbor podporných geologických činností vykonávaných pri prácach podľa osobitných predpisov 5b) fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá má geologické oprávnenie na vykonávanie príslušných geologických prác.
DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY VYKONÁVANIA GEOLOGICKÝCH PRÁC
§ 4
Vykonávanie geologických prác
(1) Geologické práce je oprávnený vykonávať zhotoviteľ geologických prác, a to
a) fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá má geologické oprávnenie,
b) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zriadený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") na výkon štátnej geologickej služby,
c) Slovenská akadémia vied, vysoké školy, stredné odborné školy, múzeá a organizácia zriadená ministerstvom na správu jaskýň, ak vykonávajú geologické práce pri plnení svojich vedeckých úloh, výskumných úloh alebo pedagogických úloh,
d) fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba pri dobývaní ložísk vyhradených nerastov (ďalej len "výhradné ložisko") podľa osobitného predpisu. 6)
(2) Na vykonávanie geologických prác občanmi na uspokojovanie ich osobných záujmov sa tento zákon nevzťahuje.
§ 5
Žiadosť o geologické oprávnenie
(1) Geologické oprávnenie vydáva ministerstvo slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe 8) na základe žiadosti o vydanie geologického oprávnenia. Ministerstvo po prijatí žiadosti o vydanie geologického oprávnenia vydá žiadateľovi bezodkladne potvrdenie o prijatí žiadosti o vydanie geologického oprávnenia. 8a)
(2) Slovenskou osobou podľa odseku 1 sa rozumie fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.
(3) Žiadosť fyzickej osoby o geologické oprávnenie obsahuje
a) meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt 9) (ďalej len "osobné údaje"); ak ustanoví zástupcu na vykonávanie geologických prác (ďalej len "zástupca"), uvedie aj jeho osobné údaje,
b) obchodné meno,
c) geologické práce, na ktoré žiada geologické oprávnenie,
d) identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,
e) mená a priezviská a čísla preukazov o odbornej spôsobilosti osôb uvedených v § 9 ods. 1.
(4) Žiadosť právnickej osoby o geologické oprávnenie obsahuje
a) obchodné meno a sídlo,
b) geologické práce, na ktoré žiada geologické oprávnenie,
c) osobné údaje člena štatutárneho orgánu a zástupcu,
d) identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,
e) mená a priezviská a čísla preukazov o odbornej spôsobilosti osôb uvedených v § 9 ods. 1.
(5) Na fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá žiada o geologické oprávnenie na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 4 písm. b) sa nevzťahuje povinnosť uviesť v žiadosti údaje podľa odseku 3 písm. f) a odseku 4 písm. e).
(6) Podmienkou vydania geologického oprávnenia fyzickej osobe je jej bezúhonnosť a bezúhonnosť jej zástupcu, ak je ustanovený. Podmienkou vydania geologického oprávnenia právnickej osobe je jej bezúhonnosť, bezúhonnosť člena štatutárneho orgánu a bezúhonnosť zástupcu, ak je ustanovený. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia.10) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
(7) K žiadosti podľa odsekov 3 a 4 sa pripoja údaje fyzickej osoby a jej zástupcu, ak je ustanovený, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,10a) údaje právnickej osoby, zástupcu a člena štatutárneho orgánu právnickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.10a) Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ak ide o cudzinca, k žiadosti sa pripojí aj výpis z registra trestov alebo obdobný doklad preukazujúci bezúhonnosť vydaný štátom, ktorého je štátnym príslušníkom.
(8) K žiadosti podľa odsekov 3 a 4 sa pripojí originál zmluvy medzi zástupcom a žiadateľom o geologické oprávnenie. Táto povinnosť neplatí, ak zástupca je zároveň štatutárnym orgánom.
(9) Ak žiadateľ o geologické oprávnenie pridelené identifikačné číslo organizácie, 11a) k žiadosti podľa odseku 3 a 4 pripojí úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o jeho pridelení.
(10) Žiadosť o vydanie geologického oprávnenia možno podávať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. 11b)
§ 6
Vydanie geologického oprávnenia
(1) Geologické oprávnenie vydané fyzickej osobe-podnikateľovi obsahuje
a) osobné údaje fyzickej osoby-podnikateľa a jej zástupcu, ak bol ustanovený, a údaje o odbornej spôsobilosti podľa § 9,
b) obchodné meno,
c) geologické práce, na ktoré sa vydáva geologické oprávnenie,
d) podmienky vykonávania geologických prác,
e) identifikačné číslo organizácie,
f) dátum vydania geologického oprávnenia.
(2) Geologické oprávnenie vydané právnickej osobe obsahuje
a) obchodné meno, sídlo,
b) osobné údaje štatutárneho orgánu a zástupcu, ako aj údaje o odbornej spôsobilosti zástupcu podľa § 9,
c) geologické práce, na ktoré sa geologické oprávnenie vydáva,
d) podmienky vykonávania geologických prác,
e) identifikačné číslo organizácie,
f) dátum vydania geologického oprávnenia.
(3) Geologické oprávnenie sa vydáva na dobu neurčitú.
(4) Zhotoviteľ geologických prác je povinný požiadať ministerstvo o zmenu geologického oprávnenia pri každej zmene niektorého z údajov v ňom uvedených, a to do 15 dní od vzniku zmeny.
(5) Ak geologické oprávnenie neobsahuje údaj podľa odseku 1 písm. e) alebo podľa odseku 2 písm. e), zhotoviteľ geologických prác predloží ministerstvu úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie do 15 dní po pridelení identifikačného čísla.
(6) Zhotoviteľ geologických prác, ktorý povinnosť byť zapísaný do obchodného registra, môže geologické práce uvedené v geologickom oprávnení alebo v zmene geologického oprávnenia vykonávať po ich zapísaní do obchodného registra.
(7) Kópiu geologického oprávnenia a kópiu rozhodnutia o jeho zmene alebo zrušení zašle ministerstvo príslušnému daňovému úradu a Štatistickému úradu Slovenskej republiky.
(8) Ministerstvo môže z vlastného podnetu začať konanie vo veci zmeny geologického oprávnenia, ak zhotoviteľ geologických prác alebo zástupca nespĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti na niektoré geologické práce, na ktoré bolo geologické oprávnenie vydané, alebo ak zistí porušenie podľa odseku 6.
§ 7
Zánik geologického oprávnenia
(1) Geologické oprávnenie zaniká
a) smrťou fyzickej osoby-podnikateľa, ktorej bolo vydané, ak vo výkone geologického oprávnenia nepokračuje ustanovený správca dedičstva 12) alebo dedičia,
b) zánikom právnickej osoby, ktorej bolo vydané,
c) rozhodnutím ministerstva o jeho zrušení,
d) po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti geologického oprávnenia, ak zhotoviteľ geologických prác, ktorý povinnosť byť zapísaný do obchodného registra, nepožiada v tejto lehote o zápis geologických prác do obchodného registra, alebo
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí vykonania zápisu do obchodného registra, ak ide o zhotoviteľa geologických prác, ktorý má povinnosť byť zapísaný do obchodného registra.
(2) Ak v prípade smrti fyzickej osoby-podnikateľa, ktorej bolo vydané geologické oprávnenie a ktorá nemala určeného zástupcu, nie je určený správca dedičstva, 12) ministerstvo rozhodne o pozastavení výkonu geologického oprávnenia do skončenia konania o dedičstve.
(3) Ak chce dedič pokračovať vo vykonávaní geologických prác, je povinný predložiť ministerstvu do 30 dní od skončenia konania o dedičstve právoplatný doklad o tom, že je dedičom, a oznámiť ministerstvu údaje podľa § 5 ods. 3 písm. a).
(4) Ministerstvo zruší geologické oprávnenie, ak
a) zhotoviteľ geologických prác podľa § 4 ods. 1 písm. a) o to požiada,
b) dedič geologického oprávnenia nepredloží doklad podľa odseku 3,
c) zhotoviteľ geologických prác alebo jeho zástupca nespĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti podľa § 9,
d) zhotoviteľ geologických prác v priebehu jedného roka opätovne poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom, hoci bol na porušenie povinnosti upozornený a bolo mu uložené, aby zistené nedostatky v určenej lehote odstránil.
§ 8
Register geologických oprávnení
(1) Ministerstvo vedie a aktualizuje register geologických oprávnení.
(2) Register geologických oprávnení obsahuje
a) meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa,
b) obchodné meno a sídlo právnickej osoby,
c) identifikačné číslo organizácie,
d) číslo zápisu v registri geologických oprávnení,
e) geologické práce, na ktoré sa vydalo geologické oprávnenie.
(3) Súčasťou registra geologických oprávnení je zbierka listín obsahujúca žiadosti o geologické oprávnenia, originály vydaných geologických oprávnení, ich zmien a zániku geologického oprávnenia.
(4) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle údaje podľa odseku 2. Na požiadanie fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby ministerstvo vydá výpis, ktorý obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania alebo výpis, ktorý
obsahuje prehľad platných údajov a neplatných údajov.
§ 8a
Osobitné ustanovenia pre zahraničné fyzické osoby - podnikateľov a zahraničné právnické osoby
(1) Pre zahraničnú fyzickú osobu - podnikateľa a zahraničnú právnickú osobu (ďalej len "zahraničný poskytovateľ") platia požiadavky a podmienky vydania geologického oprávnenia podľa § 5.
(2) Podmienkou na vydanie geologického oprávnenia je preukázanie vykonania skúšky odbornej spôsobilosti na odbornosť, na ktorú sa vydanie geologického oprávnenie vzťahuje ( § 9). Táto povinnosť sa nevzťahuje na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 4 písm. b).
(3) Zahraničný poskytovateľ v žiadosti o geologické oprávnenie okrem náležitostí podľa § 5 ods. 3 uvedie adresu miesta činnosti.
(4) Zahraničný poskytovateľ v žiadosti o geologické oprávnenie okrem náležitostí podľa § 5 ods. 3 uvedie
a) označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku,
b) adresu miesta činnosti podniku alebo organizačnej zložky podniku,
c) osobné údaje vedúceho podniku alebo vedúceho organizačnej zložky podniku.
(5) Žiadosť o vydanie geologického oprávnenia sa predkladá v štátnom jazyku; k žiadosti sa prikladajú neoverené preklady dokladov podľa odsekov 1 a 2 do štátneho jazyka, ak ich zahraničný poskytovateľ má.
(6) Pri posudzovaní žiadosti zahraničného poskytovateľa ministerstvo zohľadní oprávnenia na vykonávanie geologických prác a iné obdobné autorizácie vydané podľa predpisu iného členského štátu Európskej únie (ďalej len "zahraničné geologické oprávnenie").
(7) Ak zahraničný poskytovateľ preukáže, že spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom, ministerstvo mu vydá geologické oprávnenie.
(8) Geologické oprávnenie vydané zahraničnej fyzickej osobe - podnikateľovi obsahuje okrem náležitostí uvedených v § 6 ods. 1 aj adresu miesta činnosti.
(9) Geologické oprávnenie vydané zahraničnej právnickej osobe obsahuje okrem náležitostí uvedených v § 6 ods. 2 aj
a) označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku,
b) adresu miesta činnosti podniku alebo organizačnej zložky podniku,
c) osobné údaje vedúceho podniku alebo vedúceho organizačnej zložky podniku.
(10) Ak zahraničný poskytovateľ nepreukáže, že spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom, ministerstvo jeho žiadosť zamietne.
(11) Pred vydaním geologického oprávnenia je zahraničná fyzická osoba - podnikateľ alebo zástupca zahraničnej právnickej osoby uvedený v jeho zahraničnom geologickom oprávnení alebo zástupca zahraničnej osoby - podnikateľa uvedený v jeho zahraničnom geologickom oprávnení povinný vykonať písomnú časť skúšky odbornej spôsobilosti, ktorou sa overuje znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich geologické práce. Táto povinnosť sa nevzťahuje na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 4 písm. b).
(12) Skúška zahraničného poskytovateľa podľa odseku 11 sa skladá v štátnom jazyku; zahraničný poskytovateľ môže na vlastné náklady prizvať tlmočníka.
(13) Ak zahraničný poskytovateľ pri skúške odbornej spôsobilosti nevyhovie, ministerstvo jeho žiadosť o geologické oprávnenie zamietne.
(14) Zahraničný poskytovateľ môže na území Slovenskej republiky dočasne a príležitostne vykonávať geologické práce bez geologického oprávnenia, ak spĺňa podmienky na vykonávanie geologických prác podľa práva iného členského štátu Európskej únie, v ktorom je usadený 12a) alebo podľa práva štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Na dočasné a príležitostné vykonávanie geologických prác sa vzťahuje § 9 odsek 12.
Odborná spôsobilosť
§ 9
(1) Odbornú spôsobilosť na vykonávanie geologických prác (ďalej len "odborná spôsobilosť") musí mať fyzická osoba, ktorá
a) je zhotoviteľom geologických prác alebo jeho zástupcom,
b) je zástupcom právnickej osoby, ktorá je zhotoviteľom geologických prác,
c) riadi, koordinuje a rieši geologickú úlohu (ďalej len "zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy"), (ďalej len "odborne spôsobilá osoba"),
d) je zástupcom zahraničného poskytovateľa podľa § 8a ods. 1,
e) posudzuje záverečnú správu geologickej úlohy podľa § 18,
f) riadi, koordinuje a rieši geologický výskumný projekt alebo grant financovaný zo štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov, ak sa pri riešení použijú iné ako experimentálne a teoretické práce.
(2) Odborná spôsobilosť sa priznáva na
a) geologický výskum,
b) ložiskový geologický prieskum,
c) hydrogeologický prieskum,
d) inžinierskogeologický prieskum,
e) geologický prieskum životného prostredia,
f) geochemické práce,
g) geofyzikálne práce.
(3) Odbornú spôsobilosť overuje ministerstvo skúškou na základe písomnej žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.
(4) Odborná spôsobilosť sa osvedčuje vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti a overuje sa každých päť rokov.
(5) Vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti vzniká odborne spôsobilej osobe právo používať okrúhlu pečiatku so štátnym znakom.
(6) Odborná spôsobilosť môže byť priznaná fyzickej osobe, ktorá
a) ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v príslušnom odbore a najmenej trojročnú prax v geologických prácach, na ktoré žiada odbornú spôsobilosť; požadovaným vzdelaním v príslušnom odbore sa rozumie absolvovanie záverečnej štátnej skúšky, rigoróznej skúšky alebo dizertačnej skúšky z predmetu, ktorý je zhodný s príslušnými geologickými prácami,
b) ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore geológia a najmenej päťročnú prax v príslušných geologických prácach, na ktoré žiada odbornú spôsobilosť.
(7) Ak odborne spôsobilá osoba počas platnosti preukazu o odbornej spôsobilosti požiada o priznanie odbornej spôsobilosti neuvedenej v preukaze o odbornej spôsobilosti, musí vykonať novú skúšku.
(8) Odborne spôsobilá osoba je povinná oznámiť každú zmenu údajov uvedených v preukaze o odbornej spôsobilosti do 30 dní od vzniku zmeny a zároveň požiadať o vydanie nového preukazu o odbornej spôsobilosti.
(9) Pri uznávaní dokladov o odbornej kvalifikácii občanov členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "členský štát") sa postupuje podľa osobitného predpisu. 14)
(10) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje od fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt v členskom štáte a na území Slovenskej republiky bude dočasne alebo príležitostne vykonávať geologické práce a preukáže, že
a) je občanom členského štátu a
b) je oprávnená vykonávať geologické práce podľa právnych predpisov iného členského štátu (ďalej len "cudzí žiadateľ").
(11) Splnenie podmienok podľa odseku 10 je cudzí žiadateľ povinný preukázať ministerstvu do 30 dní pred začatím vykonávania geologických prác. Ak cudzí žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa odseku 10, ministerstvo vydá rozhodnutie o nepriznaní odbornej spôsobilosti; ministerstvo tak urobí do 15 dní, odo dňa, keď mu boli doručené doklady podľa odseku 10.
(12) Za dočasné alebo príležitostné vykonávanie geologických prác sa považuje vykonávanie týchto prác, ktoré trvajú maximálne šesť mesiacov v dvanásťmesačnom období a počet vykonaných geologických úloh nepresiahne tri geologické úlohy.
§ 10
(1) Odborná spôsobilosť podľa § 9 sa nevyžaduje na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 4 písm. b).
(2) Na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 4 písm. b) musí mať zhotoviteľ geologických prác najmenej tri roky odbornej praxe.
(3) Odborná prax podľa odseku 2 sa preukazuje predložením geologickej dokumentácie podľa § 15.
§ 10a
Register odborne spôsobilých osôb
(1) Ministerstvo vedie register odborne spôsobilých osôb podľa § 9 ods. 4 a evidenciu pečiatok so štátnym znakom podľa § 9 ods. 5.
(2) Register odborne spôsobilých osôb a evidencia pečiatok so štátnym znakom sa aktualizuje bez zbytočného odkladu a obsahuje
a) meno, priezvisko, titul,
b) číslo preukazu o odbornej spôsobilosti,
c) geologické práce, na ktoré bola priznaná odborná spôsobilosť,
d) dátum poslednej skúšky,
e) evidenciu pečiatky so štátnym znakom.
(3) Súčasťou registra odborne spôsobilých osôb je zbierka listín obsahujúca žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti, osvedčené kópie diplomov, zápisnice o priebehu a výsledku skúšky.
(4) Ministerstvo vyčiarkne odborne spôsobilú osobu z registra odborne spôsobilých osôb, ak
a) jej odňalo preukaz o odbornej spôsobilosti podľa § 40 ods. 1,
b) táto osoba nepožiada o overenie odbornej spôsobilosti podľa § 9 ods. 3,
c) odborne spôsobilá osoba zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu.
TRETIA ČASŤ
PROJEKTOVANIE, RIEŠENIE A VYHODNOCOVANIE GEOLOGICKÝCH ÚLOH
§ 11
Geologická úloha
(1) Geologická úloha je vecné, miestne a časové vymedzenie okruhu otázok vyjadrujúcich hospodársky, vedecký alebo technický cieľ úlohy, ktorá sa má projektovať a riešiť geologickými prácami a vyhodnotiť v záverečnej správe geologickej úlohy.
(2) Geologickú úlohu určuje ten, kto financuje geologické práce (ďalej len "objednávateľ"). Na určenie a realizáciu určitej geologickej úlohy sa môžu objednávatelia združiť. 15)
(3) Objednávateľ geologickej úlohy na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 5 písm. b) a c) zabezpečí odborný geologický dohľad.
(4) Zhotoviteľ geologických prác geologickú úlohu projektuje, vyhodnocuje a písomnú dokumentáciu vypracúva v štátnom jazyku.
§ 12
Projektovanie geologických úloh
(1) Na geologickú úlohu vypracúva zhotoviteľ geologických prác projekt geologickej úlohy. Projekt geologickej úlohy vyjadruje cieľ geologickej úlohy, navrhuje a odôvodňuje vybrané druhy geologických prác na riešenie geologickej úlohy a určuje metodický a technický postup ich odborného a bezpečného vykonávania.
(2) Pre geologickú úlohu, ktorej celková cena nepresiahne 995,82 eura alebo pri ktorej sa nepoužijú geologické diela do hĺbky väčšej ako 10 m, sa nemusí vypracovať projekt geologickej úlohy. Projekt geologickej úlohy sa nahrádza zmluvou o dielo, 16) ktorá je súčasťou geologickej dokumentácie. Nevypracovaním projektu geologickej úlohy nie je dotknutá povinnosť uvedená v odseku 3.
(3) Pri projektovaní geologickej úlohy sa zisťuje, či sa vykonávanie geologických prác bude týkať záujmov chránených osobitnými predpismi, 17) a navrhujú sa opatrenia na ochranu týchto záujmov.
(4) Projekt geologickej úlohy schvaľuje objednávateľ po predchádzajúcom písomnom súhlase zhotoviteľa geologických prác a jeho zástupcu, ak bol ustanovený.
(5) Na vybrané geologické práce podľa § 21 ods. 2 sa vypracúva geologický zámer, ktorý obsahuje cieľ, špecifikáciu a rozsah navrhovaných prác s časovou nadväznosťou ich realizácie.
§ 13
Ohlasovanie geologických prác
(1) Vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 3 a ods. 5 písm. b) a c) ohlasuje zhotoviteľ geologických prác Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra najneskôr v deň začatia riešenia geologickej úlohy. Geologické práce je možné ohlásiť aj elektronicky.
(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na geologické práce vykonávané v určenom dobývacom priestore.
(3) Geologické práce, ktoré sa nezačali vykonávať do dvoch rokov odo dňa ohlásenia, sa pred začatím ich vykonávania znovu ohlásia.
(4) Ohlasovanie geologických prác uvedených v § 2 ods. 4 písm. b) upravuje osobitný predpis. 18)
§ 14
Riešenie geologických úloh
(1) Zhotoviteľ geologických prác začne riešiť geologickú úlohu po schválení projektu geologickej úlohy. Pred schválením projektu geologickej úlohy možno začať geologickú úlohu riešiť len výnimočne.
(2) Zhotoviteľ geologických prác rieši geologickú úlohu v súlade so schváleným projektom geologickej úlohy tak, aby sa čo najskôr a efektívne dosiahol jej cieľ. Riešenie geologickej úlohy riadi zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy.
(3) Ak pri riešení geologickej úlohy zhotoviteľ geologických prác zistí, že je potrebné voliť zásadne iný metodický alebo technický postup alebo vykonať podstatne väčší rozsah geologických prác, ako obsahuje projekt geologickej úlohy, je povinný navrhnúť zmenu projektu geologickej úlohy. Do schválenia zmeny projektu geologickej úlohy môže v riešení pokračovať geologickými prácami, na ktoré sa vzťahuje navrhovaná zmena projektu geologickej úlohy, len v rozsahu a za podmienok určených objednávateľom.
(4) Zhotoviteľ geologických prác navrhne zmenu projektu geologickej úlohy, prípadne zastavenie geologických prác aj vtedy, ak zistí, že cieľ geologickej úlohy nemožno dosiahnuť najmä z dôvodu, že geologické pomery sa podstatne líšia od predpokladov v schválenom projekte geologickej úlohy.
(5) Ak pri riešení geologickej úlohy zhotoviteľ geologických prác zistí, že je bez zmeny rozpočtu potrebné vykonať geologické práce v inom rozsahu ako obsahuje projekt geologickej úlohy, vypracuje zámenu geologických prác.
(6) Zmenu projektu geologickej úlohy a zámenu geologických prác schvaľuje objednávateľ.
§ 15
Geologická dokumentácia
(1) Zhotoviteľ geologických prác je povinný pri riešení geologickej úlohy viesť, dopĺňať a uchovávať geologickú dokumentáciu, a to písomnú, grafickú a hmotnú dokumentáciu o zistených skutočnostiach a javoch v geologických dielach a geologických objektoch a údaje o výsledkoch ich rozborov a skúšok vrátane vyhodnotenia.
(2) Geologickú dokumentáciu treba uchovávať spôsobom zabezpečujúcim jej ochranu pred poškodením, zničením alebo zneužitím. Písomnú a grafickú geologickú dokumentáciu treba uchovávať tri roky od odovzdania záverečnej správy geologickej úlohy (ďalej len "záverečná správa") objednávateľovi, ak v schválenom projekte geologickej úlohy nie je určená dlhšia lehota. Hmotnú geologickú dokumentáciu treba uchovávať do prevzatia záverečnej správy.
(3) Zhotoviteľ geologických prác je povinný odovzdať geologickú dokumentáciu objednávateľovi súčasne s odovzdaním záverečnej správy, ak sa nedohodol s objednávateľom inak.
§ 16
Vyhodnocovanie geologickej úlohy
(1) Zhotoviteľ geologických prác je povinný vyhodnotiť geologickú úlohu v záverečnej správe a po písomnom súhlase zástupcu, ak bol ustanovený, odovzdať ju objednávateľovi.
(2) Záverečná správa obsahuje
a) zhodnotenie použitých geologických prác v porovnaní s projektom geologickej úlohy,
b) dosiahnuté výsledky z hľadiska cieľa geologickej úlohy,
c) nové geologické poznatky vrátane tých, ktoré priamo nesúvisia s jej cieľom, najmä o geologickej stavbe zemskej kôry, o nerastoch, o výskyte podzemných vôd vrátane geotermálnych vôd a minerálnych vôd, o geotermálnej energii, o prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch,
d) údaje o stave geologických diel a geologických objektov vrátane ich zabezpečenia, návrh na ich iné využitie alebo na likvidáciu a údaje o spôsobených škodách a ich náhrade,
e) údaje o vynaložených nákladoch na riešenie geologickej úlohy vrátane nákladov na projekt geologickej úlohy a záverečnú správu, ak ide o geologickú úlohu financovanú zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov.
(3) Záverečná správa, pri ktorej riešení sa zistilo a overilo ložisko nerastov, 19) musí obsahovať komplexné kvalitatívne posúdenie nerastu z hľadiska jeho možného využitia a výpočet zásob nerastu a sprievodných nerastov ložiska alebo jeho časti.
(4) Záverečná správa, pri ktorej riešení boli overené geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku úložísk na účely ukladania, musí obsahovať ako samostatnú časť výpočet objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru.
(5) Záverečná správa, pri ktorej riešení sa zistili a overili množstvá podzemných vôd vrátane geotermálnych vôd a minerálnych vôd alebo geotermálnej energie, musí obsahovať ich výpočet.
(6) Záverečná správa, pri ktorej riešení sa zistilo a overilo závažné znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, musí obsahovať ako samostatnú časť analýzu rizika znečisteného územia.
(7) Osoba vykonávajúca odborný geologický dohľad podľa § 3 písm. v) prvého bodu vypracúva správy o priebehu vykonávania geologickej úlohy a po ukončení geologickej úlohy vypracúva správu o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy, ktorú odovzdáva objednávateľovi.
§ 17
Zásoby výhradného ložiska a množstvá vôd
(1) Zásoby výhradného ložiska, ich klasifikáciu a podmienky ich využiteľnosti, schvaľovanie výpočtu zásob a odpis zásob výhradného ložiska upravuje osobitný predpis. 20)
(2) Množstvá vôd podľa § 16 ods. 5 zistené a overené množstvá vôd v priestore obsahujúcom podzemné vody v hydrogeologickom rajóne, v jeho časti alebo v hydrogeologickej štruktúre alebo v jej časti (ďalej len "hydrogeologický celok") bez ohľadu na straty pri ich využívaní.
(3) Podmienky využiteľnosti množstiev vôd hydrogeologického celku určuje objednávateľ a súborom ukazovateľov, podľa ktorých sa posudzuje ich vhodnosť na predpokladané využitie. Podmienky využiteľnosti podkladom na výpočet množstiev vôd hydrogeologického celku v záverečnej správe.
(4) Vo výpočte množstiev vôd hydrogeologického celku sa klasifikujú množstvá vôd na kategórie podľa stupňa ich preskúmanosti a znalosti o geologickom prostredí, v ktorom sa nachádzajú, o ich kvalite a rozmiestnení a o ich technologických vlastnostiach.
§ 18
Posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ
(1) Záverečnú správu geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov posudzuje a schvaľuje orgán štátnej správy, ktorému boli zverené prostriedky štátneho rozpočtu alebo iné verejné prostriedky na geologické práce, do šiestich mesiacov od jej predloženia.
(2) Záverečnú správu s výpočtom zásob ložiska, záverečnú správu s výpočtom množstiev vôd v hydrogeologickom celku, záverečnú správu s analýzou rizika znečisteného územia, záverečnú správu s výpočtom množstva geotermálnej energie a záverečnú správu s výpočtom objemu prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania posudzuje a schvaľuje ministerstvo bez ohľadu na zdroj financovania do šiestich mesiacov od jej predloženia. Objednávateľ odovzdá záverečnú správu na schválenie ministerstvu do jedného mesiaca od jej prevzatia od zhotoviteľa geologických prác.
(3) Záverečnú správu, okrem záverečných správ v odsekoch 1 a 2, schvaľuje objednávateľ do troch mesiacov od jej prevzatia od zhotoviteľa geologických prác. Prevzatie záverečnej správy od zhotoviteľa geologických prác potvrdí objednávateľ písomne.
(4) Schválené zásoby ložísk nerastov, množstvá vôd v hydrogeologických celkoch, množstvá geotermálnej energie a objemy prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania sa evidujú súhrnne.
(5) Zhotoviteľ geologických prác, ktorý riešil geologickú úlohu a vyhodnotil ju v záverečnej správe, zodpovedá za kvalitu jej riešenia a úplnosť vyhodnotenia.
(6) Náklady spojené s posudzovaním záverečnej správy uhrádza objednávateľ.
§ 19
Odovzdávanie a sprístupňovanie záverečných správ
(1) Objednávateľ je povinný bezodplatne odovzdať záverečnú správu a inú geologickú dokumentáciu Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra v určenom rozsahu a v úprave na trvalé uchovanie a ďalšie využitie, a to do jedného mesiaca od jej schválenia alebo od jej prevzatia podľa § 18 ods. 2 a 3.
(2) Objednávateľ pri odovzdaní záverečnej správy oznámi Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra podmienky na jej sprístupňovanie a poskytovanie informácií z nej vrátane požadovaných finančných úhrad; podmienky záväzné desať rokov od ich odovzdania Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra.
(3) Podmienky ustanovené v odseku 2 sa nevzťahujú na poskytovanie informácií ústredným orgánom štátnej správy, ktorým Štátny geologický ústav Dionýza Štúra poskytne bezplatne informácie, ktoré nevyhnutne potrebné z dôvodu verejného záujmu alebo na plnenie ich úloh.
(4) Štátny geologický ústav Dionýza Štúra sprístupňuje hmotnú geologickú dokumentáciu len na účely jej vizuálneho opisu. Odber vzoriek z hmotnej geologickej dokumentácie na špeciálne geologické a laboratórne účely je možný len so súhlasom ministerstva za podmienok v ňom určených a za cenu podľa osobitného predpisu. 21) Kópie úplných záznamov z geofyzikálnych meraní na účel opätovného prehodnotenia aj v digitálnej forme poskytne Štátny geologický ústav Dionýza Štúra za cenu podľa osobitného predpisu. 21)
(5) Záverečné správy sa považujú za informácie o životnom prostredí a na ich sprístupňovanie sa okrem prípadov podľa odsekov 2 a 3 vzťahuje osobitný predpis. 22)
§ 20
Využitie výsledkov geologických prác pri územnom plánovaní
(1) Orgány územného plánovania pri územnom plánovaní a vodohospodárske orgány postupujú v súlade s výsledkami geologických prác, najmä vo vzťahu k ložiskám nerastov, 19) množstvám vôd v hydrogeologických celkoch, k starým banským dielam, 4) podzemným priestorom, prírodným horninovým štruktúram, zosuvným územiam, skládkam odpadov, environmentálnym záťažiam, radónovému riziku a k využívaniu geotermálnej energie.
(2) Ministerstvo ako dotknutý orgán štátnej správy sa vyjadruje pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie formou stanoviska.
(3) Pri území so zložitou geologickou stavbou alebo s nepriaznivými inžinierskogeologickými pomermi, ktoré negatívne ovplyvňujú stavebné využitie územia, ministerstvo v stanovisku podľa odseku 2 vymedzí riziká využitia tohto územia.
(4) Na územiach vojenských obvodov 23) a na územiach slúžiacich na prípravu na obranu štátu mimo území vojenských obvodov postupuje ministerstvo po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
§ 20a
Informačný systém environmentálnych záťaží a Štátny program sanácie environmentálnych záťaží
(1) Informačný systém environmentálnych záťaží (ďalej len "informačný systém") zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o environmentálnych záťažiach. Informačný systém je súčasťou informačného systému verejnej správy.
(2) Informačný systém zriaďuje, prevádzkuje a údaje z neho s výnimkou údajov o pravdepodobných environmentálnych záťažiach sprístupňuje ministerstvo podľa osobitného predpisu. 22) Ministerstvo môže poveriť plnením týchto úloh právnickú osobu, ktorej je zriaďovateľom. 23a)
(3) Orgány verejnej správy a právnické osoby hospodáriace s verejnými prostriedkami povinné bezodkladne poskytovať bezplatne údaje a informácie súvisiace s environmentálnymi záťažami prevádzkovateľovi informačného systému.
(4) Štátny program sanácie environmentálnych záťaží je základným dokumentom pre problematiku environmentálnych záťaží. Vypracúva a aktualizuje ho ministerstvo najmä na základe údajov a informácií z informačného systému.
(5) Štátny program sanácie environmentálnych záťaží schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRIESKUMNÉ ÚZEMIE
§ 21
Prieskumné územie pre vybrané geologické práce
(1) Vybrané geologické práce možno vykonávať len na prieskumnom území, ktoré určuje ministerstvo. Rozhodnutie o určení prieskumného územia nie je územným rozhodnutím podľa osobitných predpisov. 24)
(2) Vybrané geologické práce sú
a) ložiskový geologický prieskum
1. vyhradených nerastov okrem geologického prieskumu v dobývacom priestore, 6)
2. prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania,
3. prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín,
b) hydrogeologický prieskum
1. geotermálnych vôd,
2. minerálnych vôd,
3. prírodných horninových štruktúr na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie.
(3) Prieskumné územie je priestor vymedzený na povrchu uzavretým geometrickým obrazcom s priamymi stranami bez voľných plôch, ohraničený pod povrchom zvislými rovinami prechádzajúcimi stranami. Vrcholy hraníc prieskumného územia na povrchu sa určia súradnicami v platnom súradnicovom systéme. Prieskumné územie určuje ministerstvo na návrh objednávateľa.
(4) Prieskumné územia na ten istý účel sa nemôžu prekrývať ani čiastočne. Prieskumné územie na ropu a horľavý zemný plyn a prieskumné územie na prírodné horninové štruktúry a podzemné priestory na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín na výhradných ložiskách ropy a horľavého zemného plynu, sa považujú za prieskumné územie na ten istý účel.
(5) Prieskumné územia na rôzne účely sa nemôžu čiastočne alebo úplne prekrývať, ak by sa tým podstatne sťažilo alebo znemožnilo vykonávanie geologických prác alebo využitie ich výsledkov, najmä ak ide o prieskum vývojovo alebo priestorovo súvisiacich ložísk vyhradených nerastov alebo súvisiacich prírodných horninových štruktúr alebo podzemných priestorov vhodných na ukladanie alebo prieskum rôznych druhov podzemných vôd.
§ 22
Určenie, zmena, prevod a zrušenie prieskumného územia
(1) Prieskumné územie určí ministerstvo najviac na štyri roky; na návrh fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej osoby, 25) ktorá je objednávateľom (ďalej len "držiteľ prieskumného územia"), sa môže táto lehota predĺžiť o ďalšie štyri roky, opätovne o ďalšie dva roky, a ak určená lehota nepostačuje na dokončenie dotknutej činnosti, môže byť na návrh držiteľa prieskumného územia predĺžená o lehotu, ktorá je nevyhnutne potrebná na dokončenie geologických prác. O predĺženie je potrebné požiadať najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty.
(2) Rozloha prieskumného územia môže byť najviac 250 km2. Prieskumné územie na ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov môže zahŕňať iba jedno výhradné ložisko s určeným chráneným ložiskovým územím na ten istý druh nerastu. Prieskumné územie na ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov nemôže zahŕňať výhradné ložisko s určeným dobývacím priestorom; uvedená podmienka sa považuje za splnenú, ak strany hranice dobývacieho priestoru 25a) v mieste prístupu do určeného dobývacieho priestoru ostanú prieskumným územím nedotknuté. Prieskumné územie na ložiskový geologický prieskum prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania, na ložiskový geologický prieskum prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely zriaďovania a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín nemôže zahŕňať chránené územie na ten istý zásah do zemskej kôry. 25b)
(3) Držiteľ prieskumného územia môže so súhlasom ministerstva zmluvne previesť prieskumné územie na inú osobu (ďalej len "zmluvný prevod") najskôr po vynaložení 10% z rozpočtu geologickej úlohy podľa § 23 ods. 13 písm. l), pri ložiskovom geologickom prieskume na ropu a horľavý zemný plyn po vynaložení najmenej 5% z rozpočtu geologickej úlohy podľa § 23 ods. 13 písm. l). Držiteľ prieskumného územia je povinný zmluvu o prevode prieskumného územia na inú osobu predložiť ministerstvu v jednom vyhotovení do 15 dní od jej uzatvorenia. Zmluva o prevode prieskumného územia na inú osobu je platná po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ministerstva, ktorým sa udeľuje súhlas na zmluvný prevod. Úhrada za prieskumné územie v danom roku právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia musí byť uhradená pred jeho prevodom. Nový držiteľ prieskumného územia je povinný dodržiavať podmienky rozhodnutia o určení prieskumného územia určené podľa § 23 ods. 13.
(4) Ak sa geologické práce nezačnú vykonávať podľa projektu geologickej úlohy do jedného roka odo dňa, v ktorom rozhodnutie o určení prieskumného územia nadobudlo právoplatnosť, alebo odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o prevode podľa odseku 3, môže ministerstvo prieskumné územie zrušiť. Ak sa geologické práce nezačnú vykonávať ani do konca druhého roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia, ministerstvo prieskumné územie zruší.
(5) Geologické práce sa považujú za začaté, ak sa na ich vykonávanie vynaložilo v prvom roku právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia najmenej 10% z rozpočtu geologickej úlohy podľa § 23 ods. 13 písm. l), pri ložiskovom geologickom prieskume na ropu a horľavý zemný plyn najmenej 5%.
(6) Na návrh držiteľa prieskumného územia môže ministerstvo prieskumné územie zrušiť alebo zmeniť; zmenou prieskumného územia je zväčšenie alebo zmenšenie jeho rozlohy.
(7) Ministerstvo na návrh držiteľa prieskumného územia alebo z vlastného podnetu rozhodne o zrušení prieskumného územia, ak sa geologické práce trvalo zastavili pred uplynutím lehoty určenej v odseku 1.
(8) Ministerstvo rozhodne o zrušení prieskumného územia, ak držiteľ prieskumného územia poruší opakovane povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe alebo právnymi predpismi vydanými k ochrane životného prostredia, alebo ak nepredloží ročnú správu o prieskumnej činnosti podľa § 25 ods. 1 ani na výzvu ministerstva v určenej lehote.
§ 23
Konanie o určení, zmene, predĺžení doby platnosti alebo zrušení prieskumného územia
(1) Konanie o určení prieskumného územia a konanie o predĺžení platnosti prieskumného územia sa začína dňom podania návrhu ministerstvu. Konanie o zmene prieskumného územia alebo o zrušení prieskumného územia sa začína dňom podania návrhu držiteľa prieskumného územia ministerstvu; toto konanie môže začať ministerstvo aj z vlastného podnetu, ak na to z hľadiska verejného záujmu závažné dôvody alebo v konaní o zmene prieskumného územia alebo o zrušení prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov z podnetu dotknutej obce alebo dotknutého samosprávneho kraja.
(2) Ak na tie isté vybrané geologické práce podá návrh na určenie prieskumného územia viac objednávateľov, ministerstvo začne konanie o určení prieskumného územia na návrh toho objednávateľa, ktorý podal návrh ako prvý.
(3) Návrh na určenie prieskumného územia v etape vyhľadávacieho geologického prieskumu a podrobného
geologického prieskumu obsahuje
a) názov alebo obchodné meno a sídlo objednávateľa,
b) názov prieskumného územia,
c) názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa prieskumné územie nachádza,
d) cieľ geologickej úlohy a označenie vybraných geologických prác a etapy geologického prieskumu,
e) geologické práce, ktorých použitie sa predpokladá,
f) dátum predpokladaného skončenia vyhodnotenia geologickej úlohy,
g) návrh vymedzenia prieskumného územia na mape prieskumného územia podľa odseku 13, súradnice vrcholových bodov na povrchu a rozlohu prieskumného územia v km2 zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, osvedčené hlavným banským meračom 25c) alebo autorizovaným geodetom a kartografom 25d) v piatich vyhotoveniach,
h) rozpočet geologickej úlohy,
i) návrh pomerných podielov obcí podľa veľkosti časti prieskumného územia v katastrálnych územiach.
(4) K návrhu na určenie prieskumného územia v etape vyhľadávacieho geologického prieskumu a podrobného geologického prieskumu objednávateľ, a ak ide o osobitné prieskumné územie zhotoviteľ geologických prác, priloží
a) geologický zámer,
b) údaje o zhotoviteľovi geologických prác, ktorými sú názov, sídlo, číslo a dátum vydania geologického oprávnenia,
c) údaje o iných prieskumných územiach, chránených územiach, chránených ložiskových územiach, prípadne o dobývacích priestoroch zasahujúcich do prieskumného územia alebo bezprostredne s ním hraničiacich,
d) vyjadrenie okresného úradu v sídle kraja nie staršie ako tri mesiace, 26)
e) stanovisko štátneho geologického ústavu nie staršie ako tri mesiace,
f) stanoviská orgánov dotknutých obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa pri návrhu na určenie prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov vyjadrujú ku geologickému zámeru z hľadiska cieľov a priorít programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a samosprávnych krajov alebo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie; dotknutou obcou sa rozumie obec, v katastrálnom území ktorej sa prieskumné územie nachádza, a dotknutým samosprávnym krajom, samosprávny kraj, na ktorého území sa nachádzajú dotknuté obce.
(5) Konanie o určení prieskumného územia sa nezačne, ak návrh neobsahuje podstatné náležitosti uvedené v odseku 3 písm. a), b), c), d), g), h) a v odseku 4 písm. a) a d).
(6) Ministerstvo vyzve navrhovateľa, aby k návrhu na určenie prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov predložil ďalšie podklady, ak je to potrebné na spoľahlivé posúdenie návrhu z hľadiska možnosti