133/2002 Z. z.
ZÁKON
z 19. februára 2002
o Slovenskej akadémii vied
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Slovenská akadémia vied (ďalej len "akadémia") je samosprávna vedecká inštitúcia Slovenskej republiky, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky.
(2) Akadémia ako rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu 1) so sídlom v Bratislave.
§ 2
Akadémia vykonáva svoju výskumnú činnosť prostredníctvom organizácií akadémie (ďalej len "organizácia"), ktoré zakladá ako verejné výskumné inštitúcie podľa osobitného predpisu. 2)
§ 3
(1) Akadémii v rozsahu tohto zákona sa zaručuje sloboda vedeckého bádania a uverejňovania jeho výsledkov.
(2) Akadémia môže spolupracovať s vedeckými spoločnosťami zriadenými podľa osobitného predpisu 3) na základe zmluvy o spolupráci.
(3) Akadémia na účely reprezentácie, propagácie rozvoja vedy a rozširovania jej vedeckých poznatkov zriaďuje učenú spoločnosť ako čestný orgán akadémie, ktorého členmi sa môžu stať významní vedci, ktorí obohatili vedu v Slovenskej republike i v zahraničí. Členmi učenej spoločnosti sa môžu stať aj významní vedci zo zahraničia.
(4) Členom učenej spoločnosti patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri plnení úloh vyplývajúcich z účelu, na ktorý sa zriadila učená spoločnosť, podľa osobitného predpisu. 4)
(5) Názov učenej spoločnosti, spôsob jej zriadenia a finančné zabezpečenie určuje štatút akadémie.
(6) Na pôde akadémie nie je povolená činnosť politických strán a politických hnutí.
§ 4
(1) Činnosť akadémie je zameraná na základný výskum vo vybraných odboroch prírodných vied, technických vied, lekárskych vied, pôdohospodárskych vied, spoločenských vied a humanitných vied. Akadémia sa zúčastňuje aj na aplikovanom výskume, vývoji a inováciách.
(2) Akadémia ďalej
a) rozpracúva a rozširuje originálne výsledky základného výskumu a podieľa sa na ich využívaní, popularizácii a sprístupňovaní,
b) zúčastňuje sa na pedagogickom procese vysokých škôl vrátane doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu 5) a udeľuje vedecké hodnosti podľa osobitného predpisu, 6)
c) priznáva v procese ďalšieho zvyšovania kvalifikácie a hodnotenia tvorivej spôsobilosti vedeckých zamestnancov vedecko-
kvalifikačné
podľa osobitného predpisu, 7) výskumných pracovníkov vedecké kvalifikačné stupne,
d) zúčastňuje sa na tvorbe a uskutočňovaní štátnej vednej a technickej politiky, a ďalších dokumentov koncepčnej povahy,7a)
e) podieľa sa na medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci,
f) spolupracuje vo výskume a vzdelávaní s vysokými školami a ostatnými rezortnými výskumnými a vzdelávacími inštitúciami a právnickými osobami z oblasti výroby a služieb,
g) vydáva periodické a neperiodické publikácie,
h) spolupracuje v oblasti vedy a techniky s ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky pri riešení koncepčných, koordinačných problémov a pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov,
i) poskytuje expertíznu činnosť v oblasti vedy pre potreby ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.
§ 5
(1) Akadémia je správcom rozpočtovej kapitoly štátneho rozpočtu. 8)
(2) Akadémia hospodári s rozpočtovými prostriedkami štátneho rozpočtu a s mimorozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu. 9)
DRUHÁ ČASŤ
SAMOSPRÁVA AKADÉMIE A ODBORNÉ ORGÁNY AKADÉMIE
§ 6
Akademická obec
(1) Akadémia vytvára akademické obce
a) akadémie a
b) organizácií.
(2) Akademickú obec akadémie tvoria
a) zamestnanci všetkých organizácií, ktorí
1. majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,
2. vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú, vývojovú alebo inovačnú činnosť v organizácii niektorú z hlavných
činností podľa osobitného predpisu9a) a
3. sú v pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a
b) študenti študijných programov tretieho stupňa, na uskutočňovaní ktorých sa podieľajú všetky organizácie. vysokoškolského
štúdia v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky, ktorí vykonávajú vedeckú časť doktorandského štúdia v niektorej organizácii na základe zmluvy podľa osobitného predpisu.9b)
(3) Akademickú obec organizácie tvoria
a) zamestnanci príslušnej organizácie, ktorí
1. majú vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa,
2. vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú, vývojovú alebo inovačnú činnosť v organizácii niektorú z hlavných
činností podľa osobitného predpisu9a) a
3. sú v pracovnom pomere s organizáciou v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a
b) študenti študijných programov tretieho stupňa,
na uskutočňovaní ktorých sa podieľa príslušná organizácia. vysokoškolského
štúdia v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky, ktorí vykonávajú vedeckú časť doktorandského štúdia v príslušnej organizácii na základe zmluvy podľa osobitného predpisu.9b)
§ 7
Samosprávne orgány akadémie
Samosprávne orgány akadémie sú:
a) snem akadémie,
b) vedecká rada akadémie,
c) predsedníctvo akadémie.
§ 8
Snem akadémie
(1) Najvyšší samosprávny orgán akadémie je snem akadémie.
(2) Snem akadémie tvoria členovia volení akademickými obcami organizácií z akademickej obce akadémie spôsobom určeným v štatúte akadémie.
(3) Funkčné obdobie snemu akadémie je štyri roky.
(4) Na čele snemu akadémie je predseda snemu akadémie, ktorého volia členovia snemu akadémie spomedzi seba. Predsedu snemu akadémie zastupujú podpredsedovia snemu akadémie, ktorých volia členovia snemu akadémie z členov snemu
akadémie. Počet podpredsedov snemu akadémie a rozsah ich práv a povinností určuje štatút akadémie.
(5) Snem akadémie zvoláva predseda snemu akadémie podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka; predseda snemu akadémie zvolá zasadnutie snemu akadémie vždy, ak o to požiada najmenej pätina členov snemu akadémie alebo predsedníctvo akadémie. Ak funkcia predsedu snemu akadémie nie je obsadená, snem akadémie zvoláva podpredseda snemu akadémie.
(6) Zvolením člena snemu akadémie za člena predsedníctva akadémie zaniká jeho členstvo v sneme akadémie. Nového člena snemu akadémie zvolí akademická obec príslušnej organizácie v doplňujúcich voľbách uskutočnených podľa odseku 2.
(7) Snem akadémie
a) schvaľuje štatút akadémie,
b) schvaľuje volebný poriadok snemu akadémie a rokovací poriadok snemu akadémie,
c) schvaľuje výročnú správu o činnosti akadémie za predchádzajúci kalendárny rok,
d) schvaľuje zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie a kontroluje ich dodržiavanie,
e) schvaľuje zásady odmeňovania členov predsedníctva akadémie podľa osobitného predpisu, 10)
f) schvaľuje koncepciu vednej politiky akadémie,
g) schvaľuje podmienky a ukazovatele pravidelného hodnotenia organizácií akadémie,
h) určuje počet podpredsedov akadémie a počet členov predsedníctva akadémie,
i) volí kandidátov na členov predsedníctva akadémie z návrhov akademickej obce akadémie a navrhuje ich odvolanie,
j) volí kandidáta na predsedu akadémie z členov predsedníctva akadémie najmenej dva mesiace pred skončením funkčného
obdobia predsedu akadémie a navrhuje odvolanie predsedu akadémie,
k) volí kandidátov na členov vedeckej rady akadémie z návrhov organizácií a ďalších právnických osôb uskutočňujúcich výskum
a vývoj,
l) predkladá návrh na vymenovanie alebo odvolanie predsedu akadémie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len "minister"),
m) schvaľuje pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií a vedúcich organizačných zložiek
organizácií a
n) schvaľuje návrh predsedníctva akadémie na založenie, splynutie, zlúčenie, rozdelenie organizácie alebo jej zrušenie s
likvidáciou; ak ide o organizáciu podľa § 21a ods. 11, schvaľuje aj návrh predsedníctva akadémie na zriadenie, splynutie, zlúčenie,
rozdelenie alebo zrušenie organizačnej zložky takej organizácie.
(7) Snem akadémie
a) schvaľuje štatút akadémie na návrh
1. predsedníctva akadémie,
2. najmenej jednej pätiny všetkých členov snemu akadémie alebo
3. iného orgánu akadémie určeného v štatúte akadémie,
b) schvaľuje volebný poriadok snemu akadémie a rokovací poriadok snemu akadémie,
c) schvaľuje zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie a kontroluje ich dodržiavanie,
d) schvaľuje zásady odmeňovania členov predsedníctva akadémie podľa osobitného predpisu,10)
e) schvaľuje pravidlá výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa organizácie a pravidlá výberového konania na obsadenie miesta vedúceho organizačnej zložky organizácie,
f) schvaľuje pravidlá pre schvaľovanie založenia, zlúčenia, splynutia, rozdelenia organizácie alebo jej zrušenia s likvidáciou a zriadenia, zlúčenia, splynutia, rozdelenia organizačnej zložky organizácie alebo jej zrušenia,
g) schvaľuje návrh predsedníctva akadémie na založenie, splynutie, zlúčenie, rozdelenie organizácie alebo jej zrušenie s likvidáciou alebo na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie organizačnej zložky organizácie alebo jej zrušenie; to neplatí, ak pravidlá podľa písmena f) určujú, že snem takýto návrh predsedníctva neschvaľuje,
h) schvaľuje programové vyhlásenie predsedníctva akadémie a vyhodnotenie programového vyhlásenia predsedníctva akadémie,
i) určuje počet podpredsedov akadémie a počet členov predsedníctva akadémie,
j) volí kandidáta na predsedu akadémie z členov akademickej obce akadémie najmenej štyri mesiace pred skončením funkčného obdobia predsedu akadémie a navrhuje odvolanie predsedu akadémie,
k) volí kandidátov na členov predsedníctva akadémie z členov akademickej obce akadémie a navrhuje odvolanie člena predsedníctva akadémie,
l) predkladá návrh na vymenovanie alebo na odvolanie predsedu akadémie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“),
m) volí kandidátov na členov vedeckej rady akadémie a navrhuje odvolanie člena vedeckej rady akadémie,
n) vyjadruje sa k návrhu koncepcie vednej politiky akadémie, k návrhu podmienok a ukazovateľov pravidelného hodnotenia organizácií a k iným koncepčným dokumentom a strategickým dokumentom,
o) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov akadémie.
(8) Predseda snemu akadémie na základe výsledkov volieb v sneme akadémie do predsedníctva akadémie a do vedeckej rady akadémie vymenúva a na základe uznesenia snemu akadémie odvoláva členov predsedníctva akadémie a členov vedeckej rady akadémie.
(9) Zasadnutia snemu akadémie verejné v rozsahu a podľa pravidiel určených v štatúte akadémie. Zasadnutie snemu akadémie sa považuje za verejné aj vtedy, ak akadémia zabezpečí jeho verejný priamy prenos. Zasadnutie snemu akadémie možno uskutočniť prostredníctvom komunikačných technológií vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú.
§ 9
Vedecká rada akadémie
(1) Vedecká rada akadémie je samosprávny orgán akadémie na riešenie vedeckých a koncepčných úloh.
(2) Predsedom vedeckej rady akadémie je predseda akadémie.
(3) Vedeckú radu akadémie tvorí predseda akadémie a ďalší členovia predsedníctva akadémie.
(4) Členmi vedeckej rady akadémie tiež zástupcovia organizácií a ďalších právnických osôb uskutočňujúcich výskum
a vývoj vymenovaní predsedom snemu akadémie na základe výsledkov volieb do vedeckej rady akadémie v sneme akadémie.
(5) Počet externých členov vedeckej rady akadémie tvorí štvrtinu tretinu z celkového počtu členov vedeckej rady
akadémie.
(6) Funkčné obdobie vedeckej rady akadémie je štyri roky.
(7) Vedecká rada akadémie
a) vypracúva koncepciu vednej politiky akadémie v súlade s koncepciou štátnej vednej a technickej politiky,
b) volí a odvoláva podpredsedu vedeckej rady akadémie; volí ho z členov vedeckej rady akadémie,
c) vyhodnocuje vedeckú činnosť akadémie,
d) udeľuje vedecké hodnosti, 6)
e) udeľuje vyznamenania a ceny akadémie určené štatútom akadémie,
f) schvaľuje štatút učenej spoločnosti,
g) vyjadruje sa o vedeckej profilácii organizácií a o výsledkoch ich vedeckej činnosti.
§ 9
Vedecká rada akadémie
(1) Vedecká rada akadémie je samosprávny orgán akadémie na riešenie vedeckých úloh a koncepčných úloh.
(2) Predsedom vedeckej rady akadémie je predseda akadémie.
(3) Vedeckú radu akadémie tvoria
a) predseda akadémie, podpredsedovia akadémie, predseda učenej spoločnosti a ďalší významní vedci akadémie vymenovaní predsedom snemu akadémie na základe voľby v sneme akadémie a
b) členovia , ktorých vymenuje predseda snemu akadémie na návrh Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie zo sektorov výskumu a vývoja podľa osobitného predpisu10a) okrem sektora verejných výskumných inštitúcií; počet členov vymenovaných predsedom snemu akadémie na návrh Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie je najmenej o jedného člena nižší ako počet členov podľa písmena a).
(4) Funkčné obdobie vedeckej rady akadémie je štyri roky. Funkčné obdobie vedeckej rady akadémie začína plynúť dňom, keď začalo plynúť funkčné obdobie predsedu akadémie. Ak predsedovi akadémie skončí výkon funkcie pred uplynutím funkčného obdobia, funkčné obdobie vedeckej rady akadémie skončí dňom, keď malo uplynúť celé funkčné obdobie tohto
predsedu akadémie.
(5) Vedecká rada akadémie
a) schvaľuje koncepciu vednej politiky akadémie po vyjadrení snemu akadémie,
b) schvaľuje podmienky a ukazovatele pravidelného hodnotenia organizácií po vyjadrení snemu akadémie,
c) schvaľuje výročnú správu o činnosti akadémie,
d) schvaľuje štatút učenej spoločnosti,
e) volí zo svojich členov podpredsedu vedeckej rady akadémie a odvoláva ho,
f) vyhodnocuje vedeckú činnosť akadémie,
g) vyjadruje sa k vedeckej profilácii organizácií a k výsledkom ich vedeckej činnosti,
h) vyjadruje sa k programovému vyhláseniu predsedníctva akadémie,
i) vyjadruje sa k zásadám návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie pred ich schválením snemom akadémie,
j) udeľuje vyznamenania akadémie a ceny akadémie určené štatútom akadémie,
k) určuje náležitosti návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a vedeckého kvalifikačného stupňa I, požiadavky na tvorivú spôsobilosť potrebnú na priznanie príslušného vedeckého kvalifikačného stupňa, minimálnu úroveň výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti potrebnú na priznanie príslušného vedeckého kvalifikačného stupňa a schvaľuje štatút Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie výskumných pracovníkov (ďalej len „komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie“),
l) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov akadémie.
§ 10
Predsedníctvo akadémie
(1) Výkonný samosprávny orgán akadémie je predsedníctvo akadémie.
(2) Predsedníctvo akadémie tvorí predseda akadémie, podpredsedovia akadémie a ďalší členovia predsedníctva akadémie vymenovaní predsedom snemu akadémie na základe výsledkov volieb do predsedníctva akadémie. Funkcia člena
predsedníctva akadémie je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa organizácie a vedúceho organizačnej zložky organizácie. Funkcia
člena predsedníctva akadémie je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa organizácie, vedúceho organizačnej zložky organizácie, podpredsedu správnej rady organizácie, predsedu vedeckej rady organizácie a podpredsedu vedeckej rady organizácie.
(3) Členovia predsedníctva akadémie majú zachovaný pracovný pomer vo svojich organizáciách. Najvyšší prípustný podiel ustanoveného týždenného pracovného času člena predsedníctva akadémie v rámci pracovného pomeru s organizáciou určí štatút akadémie.
(4) Funkčné obdobie predsedníctva akadémie je štyri roky. istá osoba môže vykonávať funkciu člena predsedníctva
akadémie najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(5) Predsedníctvo akadémie
a) koordinuje a kontroluje činnosť akadémie,
b) prerokúva návrh rozpočtu a rozdelenie rozpočtu akadémie,
c) volí kandidátov na podpredsedov akadémie z členov predsedníctva akadémie a navrhuje ich odvolanie,
d) zabezpečuje pravidelné hodnotenie organizácií,
e) predkladá snemu akadémie na schválenie
1. štatút akadémie a jeho zmeny,
2. výročnú správu o činnosti akadémie a výsledky hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok,
3. zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie,
4. návrh podmienok a ukazovateľov pravidelného hodnotenia organizácií,
5. koncepciu vednej politiky akadémie,
6. návrh na založenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie organizácie s likvidáciou; ak ide o organizáciu podľa § 21a
ods. 11 aj návrh na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie organizačnej zložky organizácie,
7. návrh pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií a vedúcich organizačných zložiek organizácií,
f) schvaľuje návrhy na vymenovanie riaditeľov organizácií, vedúcich organizačných zložiek organizácií a návrhy na ich odvolanie,
g) schvaľuje organizačný poriadok akadémie,
h) rozhoduje o všetkých veciach a právnych úkonoch, ktoré podľa osobitného predpisu2) uskutočňuje akadémia ako zakladateľ
organizácií, ak o nich nerozhoduje iný orgán akadémie.
(4) Funkčné obdobie predsedníctva akadémie je štyri roky. Funkčné obdobie predsedníctva akadémie začína plynúť dňom, keď začalo plynúť funkčné obdobie predsedu akadémie. Ak predsedovi akadémie skončí výkon funkcie pred uplynutím funkčného obdobia, funkčné obdobie predsedníctva akadémie skončí dňom, keď malo uplynúť funkčné obdobie tohto predsedu akadémie.
(5) Predsedníctvo akadémie
a) koordinuje a kontroluje činnosť akadémie,
b) prerokúva návrh a rozdelenie rozpočtu akadémie,
c) volí kandidátov na podpredsedov akadémie z členov predsedníctva akadémie a navrhuje odvolanie podpredsedu akadémie,
d) zabezpečuje pravidelné hodnotenie organizácií,
e) predkladá snemu akadémie na schválenie raz za svoje volebné obdobie programové vyhlásenie predsedníctva akadémie po vyjadrení vedeckej rady akadémie, najneskôr však do troch mesiacov od začiatku funkčného obdobia predsedníctva akadémie, a každoročne jeho vyhodnotenie,
f) predkladá snemu akadémie na schválenie
1. štatút akadémie a jeho zmeny,
2. výsledky hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok,
3. zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie,
4. návrh na založenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie organizácie s likvidáciou; ak ide o organizáciu podľa § 21a ods. 11 aj návrh na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie organizačnej zložky organizácie,
5. návrh pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií a vedúcich organizačných zložiek organizácií,
g) schvaľuje návrhy na vymenovanie riaditeľov organizácií a návrhy na ich odvolanie,
h) schvaľuje organizačný poriadok akadémie,
i) predkladá
1. návrh podmienok a ukazovateľov pravidelného hodnotenia organizácií na vyjadrenie snemu akadémie a následne na schválenie vedeckej rade akadémie,
2. návrh výročnej správy o činnosti akadémie na schválenie vedeckej rade akadémie,
j) rozhoduje o všetkých veciach a právnych úkonoch, ktoré podľa osobitného predpisu2) uskutočňuje akadémia ako zakladateľ organizácií, ak o nich nerozhoduje iný orgán akadémie,
k) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov akadémie.
(6) Predsedníctvo akadémie zodpovedá za svoju činnosť snemu akadémie.
§ 11
Zrušený od 1.7.2018
Predseda akadémie a zabezpečenie činnosti akadémie
§ 12
Predseda akadémie
(1) Na čele akadémie je predseda akadémie ako štatutárny orgán akadémie. Predseda akadémie koná v jej mene vo všetkých veciach okrem tých, ktoré týmto zákonom vyhradené iným orgánom akadémie. Predseda akadémie zodpovedá za činnosť a hospodárenie akadémie.
(2) Predsedu akadémie vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. 13)
(3) Návrh na vymenovanie a odvolanie predsedu akadémie predkladá minister prezidentovi Slovenskej republiky 8 ods. 7 písm. l)].
(4) Funkčné obdobie predsedu akadémie je štyri roky. istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu akadémie najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Ak predsedovi akadémie zanikne jeho funkcia pred uplynutím funkčného obdobia, funkčné obdobie nasledujúceho predsedu akadémie končí dňom, keď by malo uplynúť funkčné obdobie predchádzajúceho predsedu akadémie.
(5) Predseda akadémie riadi predsedníctvo akadémie.
(6) Predseda akadémie vydáva pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií a vedúcich organizačných zložiek organizácií.
(7) Predseda akadémie na návrh predsedníctva akadémie vymenúva a odvoláva
a) podpredsedu akadémie,
b) riaditeľa organizácie a
c) vedúceho organizačnej zložky organizácie.
(7) Predseda akadémie na návrh predsedníctva akadémie vymenúva a odvoláva
a) podpredsedu akadémie a
b) riaditeľov organizácií.
(8) Predseda akadémie vymenúva a odvoláva vedúceho úradu akadémie.
(9) Predseda akadémie bezodkladne po vymenovaní do funkcie určí, ktorý z podpredsedov akadémie vykonáva práva a povinnosti predsedu akadémie v celom rozsahu pre prípad
a) neprítomnosti predsedu akadémie alebo
b) ak funkcia predsedu akadémie nie je obsadená.
(10) Predsedu akadémie vo vymedzených oblastiach zastupujú podpredsedovia akadémie.
(11) Predseda akadémie poveruje členov predsedníctva akadémie plnením konkrétnych úloh.
(12) Zmluvu o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja organizácii13a) uzatvára predseda akadémie na základe návrhu predsedníctva akadémie na rozdelenie rozpočtu akadémie, ktorý vychádza zo zásad rozdelenia rozpočtu schválených snemom akadémie a z výsledkov pravidelného hodnotenia organizácií.
(13) Predseda akadémie po prerokovaní v predsedníctve akadémie predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu akadémie, ako aj ďalšie dokumenty týkajúce sa vývoja rozpočtového hospodárenia, súhrnných účtovných výkazov, prehľadu o rozpočtových opatreniach a záverečného účtu rozpočtovej kapitoly akadémie podľa osobitného predpisu. 9)
(14) Predseda akadémie zodpovedá za výkon svojej funkcie snemu akadémie a vo veciach uvedených v § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. d) ministrovi. Platové náležitosti predsedovi akadémie určuje snem akadémie podľa osobitného predpisu. 10)
(15) Predseda akadémie predkladá ministrovi v ním určenom termíne a rozsahu výročnú správu o činnosti akadémie za predchádzajúci kalendárny rok schválenú snemom akadémie. Minister predkladá vláde Slovenskej republiky v termíne do 31. mája výročnú správu o činnosti akadémie za predchádzajúci kalendárny rok.
(16) Predsedu akadémie môže vláda Slovenskej republiky alebo minister prizývať na rokovanie vlády Slovenskej republiky v súvislosti s prerokúvaním otázok a dokumentov z oblasti vedy a techniky.
(17) Predseda akadémie môže na návrh vedeckej rady organizácie udeliť za významné prínosy v oblasti vedy a výskumu vedeckému výskumnému pracovníkovi staršiemu, ako je vek odchodu do starobného dôchodku, ktorý skončil pracovný
pomer s organizáciou a ktorý naďalej aktívne vedecky pôsobí, čestný titul "emeritný vedecký pracovník akadémie". Akadémia a
organizácie umožnia emeritným vedeckým pracovníkom akadémie zúčastňovať sa na výskume a na ich iných činnostiach.
(18) Ak akadémia nemá predsedu akadémie ani podpredsedu akadémie určeného podľa odseku 9, predseda snemu akadémie poverí do vymenovania nového predsedu akadémie, najviac na šesť mesiacov, výkonom funkcie predsedu akadémie osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina členov snemu akadémie, a túto skutočnosť oznámi bezodkladne ministrovi. Ak sa poverená osoba poverenia vzdá alebo ak nový predseda akadémie nie je vymenovaný do šiestich mesiacov od poverenia, postupuje sa podľa prvej vety.
§ 13
Úrad akadémie
(1) Úlohy spojené s odborným, organizačným, finančným a technickým zabezpečením činnosti akadémie ako vedeckej inštitúcie a úlohy spojené s povinnosťami akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly a zakladateľa organizácií, ako aj úlohy patriace do pôsobnosti snemu akadémie, vedeckej rady akadémie, predsedníctva akadémie a ďalších funkcionárov akadémie po organizačnej a administratívnej stránke vykonáva úrad akadémie.
(2) Na čele úradu akadémie je vedúci úradu akadémie, ktorého vymenúva a odvoláva predseda akadémie. Vedúcemu úradu akadémie určuje platové náležitosti predseda akadémie podľa osobitného predpisu. 10)
(3) Organizačnú štruktúru úradu akadémie určuje a plnenie jeho úloh kontroluje predsedníctvo akadémie.
(4) Akadémia vykonáva podľa osobitného predpisu 15) kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu
prostredníctvom kontrolného orgánu akadémie. Kontrolný orgán vymenúva predseda akadémie. Kontrolný orgán vykonáva
vnútornú kontrolu akadémie, koordinuje výkon kontroly v rámci akadémie a organizácií, vybavuje sťažnosti a kontroluje plnenia
opatrení na odstránenie nedostatkov zistených na základe vlastnej kontroly a ďalších kontrolných orgánov. Tým nie dotknuté
kontrolné oprávnenia iných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu podľa osobitných predpisov. 16)
(5) Kontrolný orgán akadémie za svoju činnosť zodpovedá predsedovi akadémie.
(4) Akadémia vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit.15) Tým nie dotknuté oprávnenia iných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu alebo audit podľa osobitných predpisov.16)
(5) Úrad akadémie vydáva každoročne výročnú správu o činnosti úradu akadémie; podrobnosti o výročnej správe úradu akadémie upraví štatút akadémie.
§ 14
Štatút akadémie
(1) Štatút akadémie ako základný dokument akadémie upravuje podrobnosti o
a) úlohách a činnostiach akadémie,
b) vnútornej organizačnej štruktúre akadémie,
c) postavení a činnosti orgánov akadémie,
d) počte členov orgánov akadémie a pravidlách ich odmeňovania podľa osobitných predpisov,10)
e) spôsobe vytvárania orgánov akadémie, vzniku a zániku členstva v nich,
f) spôsobe rokovania a uznášania sa orgánov akadémie,
g) pravidlách vydávania ďalších vnútorných predpisov akadémie a
h) ďalších skutočnostiach podľa tohto zákona.
(1) Štatút akadémie ako základný dokument akadémie upravuje podrobnosti o
a) úlohách a činnostiach akadémie,
b) vnútornej organizačnej štruktúre akadémie,
c) orgánoch akadémie, najmä o
1. ich vnútornej štruktúre vrátane počtu členov,
2. ich pôsobnosti,
3. spôsobe ich rokovania a uznášania sa,
4. zriaďovaní ďalších orgánov samosprávnymi orgánmi akadémie alebo predsedom akadémie,
5. vnútornom členení samosprávnych orgánov akadémie a učenej spoločnosti,
6. možnosti delegovania výkonu niektorých pôsobností samosprávnych orgánov akadémie a učenej spoločnosti na ich časť, orgán alebo na člena,
d) osobách vykonávajúcich funkciu orgánu akadémie alebo člena orgánu akadémie, najmä o
1. vzniku a zániku funkcie,
2. kvalifikačných požiadavkách na výkon funkcie,
3. ich odmeňovaní podľa osobitných predpisov,10)
e) pravidlách tvorby a vydávania vnútorných predpisov akadémie vrátane štatútov a rokovacích poriadkov orgánov zriaďovaných samosprávnymi orgánmi akadémie alebo predsedom akadémie,
f) vzorovej štruktúre orgánov organizácií vrátane skutočností podľa písmen c) a d) a vzorových pravidlách tvorby a vydávania vnútorných predpisov organizácií,
g) ďalších skutočnostiach podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.16aa)
(2) Štatút akadémie a jeho zmeny schvaľuje snem akadémie dvojtretinovou väčšinou všetkých členov snemu akadémie.
§ 15 až 20
Zrušené od 1. 1. 2022
TRETIA ČASŤ
ORGANIZÁCIE
§ 15
Nadpis zrušený od 1.7.2018
(1) Ustanovenia § 15 20 sa vzťahujú na organizácie, ktoré štátnymi rozpočtovými organizáciami alebo štátnymi
príspevkovými organizáciami; ich zriaďovateľom je akadémia. Na organizácie, ktoré verejnými výskumnými inštitúciami, sa
vzťahuje osobitný predpis.16a) Práva a povinnosti akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly vo vzťahu k organizáciám v jej
pôsobnosti, ktoré štátnymi rozpočtovými organizáciami alebo štátnymi príspevkovými organizáciami, upravuje osobitný
predpis.17)
(2) Predmet činnosti a formu hospodárenia organizácie určuje zriaďovacia listina organizácie.
(3) Organizáciami akadémie sú
a) vedecké organizácie vykonávajúce výskum (ďalej len "vedecká organizácia"),
b) špecializované organizácie,
c) servisné organizácie.
(4) Akadémia poskytuje
a) príspevky príspevkovým organizáciám,
b) organizáciám prostriedky štátneho rozpočtu na výskum a vývoj a na ostatné činnosti v súlade s osobitným predpisom9) a so
zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
c) dotácie na vedecko-technické služby.17a)
(5) Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na činnosť organizácie určuje predseda akadémie na návrh
predsedníctva akadémie, ktorý vychádza zo zásad rozdelenia rozpočtu schválených snemom akadémie a z výsledkov
pravidelného hodnotenia organizácie.
(6) Vedecké organizácie s rozpočtovou formou hospodárenia môžu v súvislosti s plnením svojich hlavných úloh
vykonávať aj podnikateľskú činnosť.18)
§ 16
Vedecká organizácia
Vedecké organizácie sú zamerané na
a) uskutočňovanie výskumu,
b) prispievanie k využitiu výsledkov výskumu,
c) získavanie, spracúvanie a rozširovanie vedeckých informácií,
d) využívanie výsledkov vlastného výskumu pri vypracúvaní posudkov, stanovísk, odporúčaní a pri šírení vedeckých poznatkov,
e) zúčastňovanie sa na pedagogickom procese vysokých škôl vrátane doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu,5)
f) spoluprácu s vysokými školami a ďalšími právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj,
g) uskutočňovanie medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce,
h) vykonávanie edičnej činnosti,
i) plnenie úloh podľa osobitných predpisov.19)
§ 17
Riaditeľ vedeckej organizácie
(1) Štatutárny orgán vedeckej organizácie je riaditeľ.
(2) Riaditeľa vedeckej organizácie po schválení návrhu v predsedníctve akadémie vymenúva a odvoláva predseda
akadémie.
(3) Riaditeľ vedeckej organizácie je povinný prerokúvať vo vedeckej rade vedeckej organizácie zameranie činnosti a
organizačnú štruktúru vedeckej organizácie.
(4) Funkčné obdobie riaditeľa vedeckej organizácie je štyri roky.
§ 18
Vedecká rada vedeckej organizácie
(1) Vedecká rada vedeckej organizácie (ďalej len "vedecká rada organizácie") je odborný orgán vedeckej organizácie.
(2) Vedeckú radu organizácie volí akademická obec organizácie.
(3) Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady organizácie tvoria zástupcovia vysokých škôl
a ďalších právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj.
(4) Na čele vedeckej rady organizácie je predseda vedeckej rady organizácie, ktorého volia členovia vedeckej rady
organizácie spomedzi seba.
(5) Funkčné obdobie vedeckej rady organizácie je štyri roky.
(6) Vedecká rada organizácie
a) určuje vedeckú profiláciu vedeckej organizácie,
b) vyjadruje sa o činnosti a organizácii vedeckej organizácie a o koncepčných otázkach,
c) navrhuje zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie vedeckej organizácie, zmenu spôsobu jej financovania alebo prechod na inú
formu hospodárenia,
d) schvaľuje správu o činnosti vedeckej organizácie,
e) navrhuje vymenovanie členov spoločných odborových komisií zriaďovaných na účely doktorandského štúdia podľa osobitného
predpisu.20)
§ 19
Pracovný pomer so zamestnancami vedeckých organizácií
(1) Pracovný pomer so zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním vo vedeckých organizáciách sa môže dohodnúť
na určitý čas, najviac na päť rokov.21)
(2) Pracovný pomer so zamestnancami, ktorí majú vedecký kvalifikačný stupeň I,22) sa uzatvára na neurčitý čas, ak sa
nedohodne inak.
§ 20
Špecializované organizácie a servisné organizácie
(1) Špecializované organizácie a servisné organizácie vykonávajú osobitné činnosti slúžiace na plnenie úloh akadémie
a poskytujú služby na zabezpečenie činnosti vedeckých organizácií.
(2) Na čele organizácií uvedených v odseku 1 je riaditeľ alebo vedúci, ktorého po schválení v predsedníctve akadémie
vymenúva a odvoláva predseda akadémie.
(3) Funkčné obdobie riaditeľa alebo vedúceho špecializovanej organizácie alebo servisnej organizácie je štyri roky.
TRETIA ČASŤ
VEDECKÁ KVALIFIKÁCIA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV
§ 20a
(1) Vedecká kvalifikácia výskumných pracovníkov organizácie, inej verejnej výskumnej inštitúcie, vysokej školy alebo držiteľa osvedčenia o spôsobilosti uskutočňovať výskum a vývoj sa vyjadruje vedeckými kvalifikačnými stupňami IIb, IIa a I. Základnú tvorivú spôsobilosť vyjadruje vedecký kvalifikačný stupeň IIb. Vyššiu tvorivú spôsobilosť vyjadrujú vedecký kvalifikačný stupeň IIa a vedecký kvalifikačný stupeň I.
(2) Vedecký kvalifikačný stupeň IIb sa získava udelením vedeckej hodnosti alebo získaním vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa. Strata alebo odňatie vedeckej hodnosti alebo akademického titulu udeľovaného po absolvovaní vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa má za následok stratu vedeckého kvalifikačného stupňa.
(3) Vedecký kvalifikačný stupeň IIa sa priznáva výskumným pracovníkom, ktorí prakticky preukazujú schopnosť samostatne riešiť vedecké úlohy novým netradičným spôsobom, hodnotiť použiteľnosť výsledkov riešenia vedeckých úloh, napomáhať ich využitiu a zverejňovať výsledky riešenia vedeckých úloh písomne alebo v podobe realizovaných prác. Vedecký kvalifikačný stupeň IIa sa spravidla priznáva výskumným pracovníkom, ktorí už získali vedecký kvalifikačný stupeň IIb.
(4) Vedecký kvalifikačný stupeň I sa priznáva výskumným pracovníkom, ktorí vytvorili teoreticky a aplikačne ucelený súbor vedeckých prác, ktorými výrazne ovplyvňujú rozvoj vedy, majú vedúce postavenie v rozvoji príslušného odboru vedy a techniky a vychovávajú ďalších výskumných pracovníkov. Vedecký kvalifikačný stupeň I sa spravidla priznáva výskumným pracovníkom, ktorí už získali vedecký kvalifikačný stupeň IIa.
(5) Vedecký kvalifikačný stupeň IIa a vedecký kvalifikačný stupeň I priznáva komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie.
(6) Vedecký kvalifikačný stupeň IIa a vedecký kvalifikačný stupeň I sa priznávajú najmä na základe hodnotenia tvorivej spôsobilosti výskumných pracovníkov. Požiadavky na tvorivú spôsobilosť potrebnú na priznanie príslušného vedeckého kvalifikačného stupňa sa zverejňujú na webovom sídle akadémie. Požiadavky na tvorivú spôsobilosť potrebnú na priznanie
a) vedeckého kvalifikačného stupňa IIa musia zodpovedať najmenej úrovni výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti
vyžadovanej na obsadenie funkčného miesta docenta,
b) vedeckého kvalifikačného stupňa I musia zodpovedať najmenej úrovni výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti vyžadovanej na obsadenie funkčného miesta profesora.
§ 20b
(1) Zriaďuje sa komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie, ktorej činnosť organizačne a materiálne zabezpečuje akadémia.
(2) Členov komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie volí a odvoláva vedecká rada akadémie. Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie najmenej 15 členov; počet členov určí štatút komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie.
(3) Funkčné obdobie komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie je štyri roky a začína plynúť dva mesiace odo dňa, keď začalo plynúť funkčné obdobie predsedu akadémie.
(4) Za člena komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie možno vymenovať osobu, ktorá má
a) vedeckú hodnosť „doktor vied“,
b) vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „profesor“ alebo
c) vedecký kvalifikačný stupeň I.
(5) Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie môže vydať svoj rokovací poriadok.
(6) Zasadnutie komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie je neverejné. Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie môže prizvať na svoje zasadnutie dotknutého výskumného pracovníka alebo inú osobu.
(7) Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie priznáva vedecký kvalifikačný stupeň hlasovaním na základe návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa. Hlasovanie