Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
marec 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Pri príprave transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie v roku 2018 bolo identifikovaných viacero ustanovení zákona, ktoré môžu spôsobovať komplikácie tak pri vzniku v. v. i., ako aj pri bežnom fungovaní Slovenskej akadémie vied a jej organizácií, najmä vo vzťahu k nastaveniu orgánov a ich pôsobnosti.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľmi návrhu zákona je najmä zmena zloženia akademickej obce akadémie v nadväznosti na navrhovanú zmenu voličskej základne verejnej výskumnej inštitúcie, zmena pôsobností snemu, vedeckej rady a predsedníctva akadémie, zmena zloženia vedeckej rady akadémie, vytvorenie a úprava pôsobnosti Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie výskumných pracovníkov, transformácia organizácií akadémie na verejné výskumné inštitúcie.
4. Dotknuté subjekty
SAV, iní zakladatelia verejných výskumných inštitúcií, verejné výskumné inštitúcie, vysoké školy.
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. neprijatie právneho predpisu, čo by znamenalo, že pri výkone niektorých činností Slovenskej akadémie vied a jej organizácií by pretrvávali súčasné komplikácie.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Bezpredmetné
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Michal Papula, odbor legislatívy,
michal.papula@minedu.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK