DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
Cieľmi návrhu zákona je najmä
-zmena zloženia akademickej obce akadémie v nadväznosti na navrhovanú zmenu voličskej základne verejnej výskumnej inštitúcie,
-zmena pôsobností snemu akadémie, vedeckej rady akadémie a predsedníctva akadémie (napr. presun niektorých pôsobností na vedeckú radu s tým, že sa ponecháva vyjadrovanie snemu),
-zmena zloženia vedeckej rady akadémie (napr. doplnenie všetkých podpredsedov a doplnenie členov navrhovaných Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie),
-rozšírenie nezlučiteľnosti funkcie člena predsedníctva akadémie,
-úprava plynutia funkčného obdobia predsedníctva akadémie,
-úprava náležitostí štatútu akadémie,
-vytvorenie a úprava pôsobnosti Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie výskumných pracovníkov,
-úprava priznávania vedeckej kvalifikácie výskumných pracovníkov,
-transformácia organizácií akadémie na verejné výskumné inštitúcie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.