Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
_____________________________________________________________________
557
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........................... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 270/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 2 písm. c) sa slová „vedeckých zamestnancov vedecko-kvalifikačné stupne podľa osobitného predpisu,7)“ nahrádzajú slovami výskumných pracovníkov vedecké kvalifikačné stupne,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
2.V § 4 ods. 2 písm. d) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: a ďalších dokumentov koncepčnej povahy,7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) Napríklad § 4 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 3 písm. c) a § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 36 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
2
3.V § 6 ods. 2 písm. a) druhom bode a ods. 3 písm. a) druhom bode sa slová „výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú, vývojovú alebo inovačnú činnosť“ nahrádzajú slovami v organizácii niektorú z hlavných činností podľa osobitného predpisu9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
9a) § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
4.V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa čiarka a slová „na uskutočňovaní ktorých sa podieľajú všetky organizácie.“ sa nahrádzajú slovami vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky, ktorí vykonávajú vedeckú časť doktorandského štúdia v niektorej organizácii na základe zmluvy podľa osobitného predpisu.9b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
9b) § 54 ods. 22 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 270/2018 Z. z.“.
5.V § 6 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa čiarka a slová „na uskutočňovaní ktorých sa podieľa príslušná organizácia.“ sa nahrádzajú slovami „vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia po vykonaní dizertačnej skúšky, ktorí vykonávajú vedeckú časť doktorandského štúdia v príslušnej organizácii na základe zmluvy podľa osobitného predpisu.9b)“.
6.V § 8 odsek 7 znie:
„(7) Snem akadémie
a)schvaľuje štatút akadémie na návrh
1.predsedníctva akadémie,
2.najmenej jednej pätiny všetkých členov snemu akadémie alebo
3.iného orgánu akadémie určeného v štatúte akadémie,
b)schvaľuje volebný poriadok snemu akadémie a rokovací poriadok snemu akadémie,
c)schvaľuje zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie a kontroluje ich dodržiavanie,
d)schvaľuje zásady odmeňovania členov predsedníctva akadémie podľa osobitného predpisu,10)
e)schvaľuje pravidlá výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa organizácie a pravidlá výberového konania na obsadenie miesta vedúceho organizačnej zložky organizácie,
f)schvaľuje pravidlá pre schvaľovanie založenia, zlúčenia, splynutia, rozdelenia organizácie alebo jej zrušenia s likvidáciou a zriadenia, zlúčenia, splynutia, rozdelenia organizačnej zložky organizácie alebo jej zrušenia,
g)schvaľuje návrh predsedníctva akadémie na založenie, splynutie, zlúčenie, rozdelenie organizácie alebo jej zrušenie s likvidáciou alebo na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie organizačnej zložky organizácie alebo jej zrušenie; to neplatí, ak pravidlá podľa písmena f) určujú, že snem takýto návrh predsedníctva neschvaľuje,
3
h)schvaľuje programové vyhlásenie predsedníctva akadémie a vyhodnotenie programového vyhlásenia predsedníctva akadémie,
i)určuje počet podpredsedov akadémie a počet členov predsedníctva akadémie,
j)volí kandidáta na predsedu akadémie z členov akademickej obce akadémie najmenej štyri mesiace pred skončením funkčného obdobia predsedu akadémie a navrhuje odvolanie predsedu akadémie,
k)volí kandidátov na členov predsedníctva akadémie z členov akademickej obce akadémie a navrhuje odvolanie člena predsedníctva akadémie,
l)predkladá návrh na vymenovanie alebo na odvolanie predsedu akadémie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“),
m)volí kandidátov na členov vedeckej rady akadémie a navrhuje odvolanie člena vedeckej rady akadémie,
n)vyjadruje sa k návrhu koncepcie vednej politiky akadémie, k návrhu podmienok a ukazovateľov pravidelného hodnotenia organizácií a k iným koncepčným dokumentom a strategickým dokumentom,
o)plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov akadémie.“.
7.§ 8 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Zasadnutia snemu akadémie verejné v rozsahu a podľa pravidiel určených v štatúte akadémie. Zasadnutie snemu akadémie sa považuje za verejné aj vtedy, ak akadémia zabezpečí jeho verejný priamy prenos. Zasadnutie snemu akadémie možno uskutočniť prostredníctvom komunikačných technológií vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú.“.
8.§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Vedecká rada akadémie
(1) Vedecká rada akadémie je samosprávny orgán akadémie na riešenie vedeckých úloh a koncepčných úloh.
(2) Predsedom vedeckej rady akadémie je predseda akadémie.
(3) Vedeckú radu akadémie tvoria
a)predseda akadémie, podpredsedovia akadémie, predseda učenej spoločnosti a ďalší významní vedci akadémie vymenovaní predsedom snemu akadémie na základe voľby v sneme akadémie a
b)členovia, ktorých vymenuje predseda snemu akadémie na návrh Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie zo sektorov výskumu a vývoja podľa osobitného
4
predpisu10a) okrem sektora verejných výskumných inštitúcií; počet členov vymenovaných predsedom snemu akadémie na návrh Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie je najmenej o jedného člena nižší ako počet členov podľa písmena a).
(4) Funkčné obdobie vedeckej rady akadémie je štyri roky. Funkčné obdobie vedeckej rady akadémie začína plynúť dňom, keď začalo plynúť funkčné obdobie predsedu akadémie. Ak predsedovi akadémie skončí výkon funkcie pred uplynutím funkčného obdobia, funkčné obdobie vedeckej rady akadémie skončí dňom, keď malo uplynúť celé funkčné obdobie tohto predsedu akadémie.
(5) Vedecká rada akadémie
a)schvaľuje koncepciu vednej politiky akadémie po vyjadrení snemu akadémie,
b)schvaľuje podmienky a ukazovatele pravidelného hodnotenia organizácií po vyjadrení snemu akadémie,
c)schvaľuje výročnú správu o činnosti akadémie,
d)schvaľuje štatút učenej spoločnosti,
e)volí zo svojich členov podpredsedu vedeckej rady akadémie a odvoláva ho,
f)vyhodnocuje vedeckú činnosť akadémie,
g)vyjadruje sa k vedeckej profilácii organizácií a k výsledkom ich vedeckej činnosti,
h)vyjadruje sa k programovému vyhláseniu predsedníctva akadémie,
i)vyjadruje sa k zásadám návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie pred ich schválením snemom akadémie,
j)udeľuje vyznamenania akadémie a ceny akadémie určené štatútom akadémie,
k)určuje náležitosti návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a vedeckého kvalifikačného stupňa I, požiadavky na tvorivú spôsobilosť potrebnú na priznanie príslušného vedeckého kvalifikačného stupňa, minimálnu úroveň výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti potrebnú na priznanie príslušného vedeckého kvalifikačného stupňa a schvaľuje štatút Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie výskumných pracovníkov (ďalej len „komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie“),
l)plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov akadémie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) § 7 písm. a) a c) e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
5
9.V § 10 ods. 2 druhá veta znie: Funkcia člena predsedníctva akadémie je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa organizácie, vedúceho organizačnej zložky organizácie, podpredsedu správnej rady organizácie, predsedu vedeckej rady organizácie a podpredsedu vedeckej rady organizácie.“.
10.V § 10 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Najvyšší prípustný podiel ustanoveného týždenného pracovného času člena predsedníctva akadémie v rámci pracovného pomeru s organizáciou určí štatút akadémie.“.
11.V § 10 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Funkčné obdobie predsedníctva akadémie je štyri roky. Funkčné obdobie predsedníctva akadémie začína plynúť dňom, keď začalo plynúť funkčné obdobie predsedu akadémie. Ak predsedovi akadémie skončí výkon funkcie pred uplynutím funkčného obdobia, funkčné obdobie predsedníctva akadémie skončí dňom, keď malo uplynúť funkčné obdobie tohto predsedu akadémie.
(5) Predsedníctvo akadémie
a) koordinuje a kontroluje činnosť akadémie,
b) prerokúva návrh a rozdelenie rozpočtu akadémie,
c) volí kandidátov na podpredsedov akadémie z členov predsedníctva akadémie a navrhuje odvolanie podpredsedu akadémie,
d) zabezpečuje pravidelné hodnotenie organizácií,
e) predkladá snemu akadémie na schválenie raz za svoje volebné obdobie programové vyhlásenie predsedníctva akadémie po vyjadrení vedeckej rady akadémie, najneskôr však do troch mesiacov od začiatku funkčného obdobia predsedníctva akadémie, a každoročne jeho vyhodnotenie,
f) predkladá snemu akadémie na schválenie
1. štatút akadémie a jeho zmeny,
2. výsledky hospodárenia za predchádzajúci kalendárny rok,
3. zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie,
4. návrh na založenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie organizácie s likvidáciou; ak ide o organizáciu podľa § 21a ods. 11 aj návrh na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie organizačnej zložky organizácie,
5. návrh pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov organizácií a vedúcich organizačných zložiek organizácií,
g) schvaľuje návrhy na vymenovanie riaditeľov organizácií a návrhy na ich odvolanie,
h) schvaľuje organizačný poriadok akadémie,
i) predkladá
1. návrh podmienok a ukazovateľov pravidelného hodnotenia organizácií na vyjadrenie snemu akadémie a následne na schválenie vedeckej rade akadémie,
6
2. návrh výročnej správy o činnosti akadémie na schválenie vedeckej rade akadémie,
j) rozhoduje o všetkých veciach a právnych úkonoch, ktoré podľa osobitného predpisu2) uskutočňuje akadémia ako zakladateľ organizácií, ak o nich nerozhoduje iný orgán akadémie,
k) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa vnútorných predpisov akadémie.“.
12.V § 12 odsek 7 znie:
(7) Predseda akadémie na návrh predsedníctva akadémie vymenúva a odvoláva
a) podpredsedu akadémie a
b) riaditeľov organizácií.“.
13.V § 12 ods. 17 sa slovo „vedeckému“ nahrádza slovom „výskumnému“ a za slová „emeritný vedecký pracovník“ vo všetkých tvaroch sa vkladá slovo „akadémie“.
14.§ 12 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
(18) Ak akadémia nemá predsedu akadémie ani podpredsedu akadémie určeného podľa odseku 9, predseda snemu akadémie poverí do vymenovania nového predsedu akadémie, najviac na šesť mesiacov, výkonom funkcie predsedu akadémie osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina členov snemu akadémie, a túto skutočnosť oznámi bezodkladne ministrovi. Ak sa poverená osoba poverenia vzdá alebo ak nový predseda akadémie nie je vymenovaný do šiestich mesiacov od poverenia, postupuje sa podľa prvej vety.“.
15.V § 13 odseky 4 a 5 znejú:
(4)Akadémia vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit.15) Tým nie dotknuté oprávnenia iných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu alebo audit podľa osobitných predpisov.16)
(5) Úrad akadémie vydáva každoročne výročnú správu o činnosti úradu akadémie; podrobnosti o výročnej správe úradu akadémie upraví štatút akadémie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
15) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.V § 14 odsek 1 znie:
„(1) Štatút akadémie ako základný dokument akadémie upravuje podrobnosti o
a)úlohách a činnostiach akadémie,
b)vnútornej organizačnej štruktúre akadémie,
c)orgánoch akadémie, najmä o
7
1.ich vnútornej štruktúre vrátane počtu členov,
2.ich pôsobnosti,
3.spôsobe ich rokovania a uznášania sa,
4.zriaďovaní ďalších orgánov samosprávnymi orgánmi akadémie alebo predsedom akadémie,
5.vnútornom členení samosprávnych orgánov akadémie a učenej spoločnosti,
6.možnosti delegovania výkonu niektorých pôsobností samosprávnych orgánov akadémie a učenej spoločnosti na ich časť, orgán alebo na člena,
d)osobách vykonávajúcich funkciu orgánu akadémie alebo člena orgánu akadémie, najmä o
1.vzniku a zániku funkcie,
2.kvalifikačných požiadavkách na výkon funkcie,
3.ich odmeňovaní podľa osobitných predpisov,10)
e)pravidlách tvorby a vydávania vnútorných predpisov akadémie vrátane štatútov a rokovacích poriadkov orgánov zriaďovaných samosprávnymi orgánmi akadémie alebo predsedom akadémie,
f)vzorovej štruktúre orgánov organizácií vrátane skutočností podľa písmen c) a d) a vzorových pravidlách tvorby a vydávania vnútorných predpisov organizácií,
g)ďalších skutočnostiach podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.16aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:
16aa) Napríklad zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 243/2017 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.“.
17.Tretia časť vrátane nadpisu znie:
TRETIA ČASŤ
VEDECKÁ KVALIFIKÁCIA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV
§ 20a
(1) Vedecká kvalifikácia výskumných pracovníkov organizácie, inej verejnej výskumnej inštitúcie, vysokej školy alebo držiteľa osvedčenia o spôsobilosti uskutočňovať výskum a vývoj sa vyjadruje vedeckými kvalifikačnými stupňami IIb, IIa a I. Základnú tvorivú spôsobilosť vyjadruje vedecký kvalifikačný stupeň IIb. Vyššiu tvorivú spôsobilosť vyjadrujú vedecký kvalifikačný stupeň IIa a vedecký kvalifikačný stupeň I.
(2) Vedecký kvalifikačný stupeň IIb sa získava udelením vedeckej hodnosti alebo získaním vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa. Strata alebo odňatie vedeckej hodnosti alebo akademického titulu udeľovaného po absolvovaní vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa má za následok stratu vedeckého kvalifikačného stupňa.
(3) Vedecký kvalifikačný stupeň IIa sa priznáva výskumným pracovníkom, ktorí prakticky preukazujú schopnosť samostatne riešiť vedecké úlohy novým netradičným spôsobom, hodnotiť použiteľnosť výsledkov riešenia vedeckých úloh, napomáhať ich využitiu a zverejňovať výsledky riešenia vedeckých úloh písomne alebo v podobe realizovaných prác.
8
Vedecký kvalifikačný stupeň IIa sa spravidla priznáva výskumným pracovníkom, ktorí získali vedecký kvalifikačný stupeň IIb.
(4) Vedecký kvalifikačný stupeň I sa priznáva výskumným pracovníkom, ktorí vytvorili teoreticky a aplikačne ucelený súbor vedeckých prác, ktorými výrazne ovplyvňujú rozvoj vedy, majú vedúce postavenie v rozvoji príslušného odboru vedy a techniky a vychovávajú ďalších výskumných pracovníkov. Vedecký kvalifikačný stupeň I sa spravidla priznáva výskumným pracovníkom, ktorí už získali vedecký kvalifikačný stupeň IIa.
(5) Vedecký kvalifikačný stupeň IIa a vedecký kvalifikačný stupeň I priznáva komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie.
(6) Vedecký kvalifikačný stupeň IIa a vedecký kvalifikačný stupeň I sa priznávajú najmä na základe hodnotenia tvorivej spôsobilosti výskumných pracovníkov. Požiadavky na tvorivú spôsobilosť potrebnú na priznanie príslušného vedeckého kvalifikačného stupňa sa zverejňujú na webovom sídle akadémie. Požiadavky na tvorivú spôsobilosť potrebnú na priznanie
a) vedeckého kvalifikačného stupňa IIa musia zodpovedať najmenej úrovni výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti vyžadovanej na obsadenie funkčného miesta docenta,
b)vedeckého kvalifikačného stupňa I musia zodpovedať najmenej úrovni výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti vyžadovanej na obsadenie funkčného miesta profesora.
§ 20b
(1) Zriaďuje sa komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie, ktorej činnosť organizačne a materiálne zabezpečuje akadémia.
(2) Členov komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie volí a odvoláva vedecká rada akadémie. Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie najmenej 15 členov; počet členov určí štatút komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie.
(3) Funkčné obdobie komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie je štyri roky a začína plynúť dva mesiace odo dňa, keď začalo plynúť funkčné obdobie predsedu akadémie.
(4) Za člena komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie možno vymenovať osobu, ktorá
a)vedeckú hodnosť „doktor vied“,
b)vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „profesor“ alebo
c)vedecký kvalifikačný stupeň I.
(5) Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie môže vydať svoj rokovací poriadok.
(6) Zasadnutie komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie je neverejné. Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie môže prizvať na svoje zasadnutie dotknutého výskumného pracovníka alebo inú osobu.
9
(7) Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie priznáva vedecký kvalifikačný stupeň hlasovaním na základe návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa. Hlasovanie komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie o návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa je verejné.
§ 20c
(1) Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie najmenej raz ročne zverejňuje na webovom sídle akadémie výzvu na podávanie návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa. Výzva na podávanie návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa obsahuje informáciu o povinných obsahových náležitostiach návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa a lehotu na ich podanie; výzva na podávanie návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa môže obsahovať aj ďalšie informácie.
(2) Návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa výskumnému pracovníkovi
a) organizácie podáva riaditeľ organizácie po predchádzajúcom súhlase vedeckej rady organizácie,
b) inej právnickej osoby uvedenej v § 20a ods. 1 podáva jej štatutárny orgán alebo ním poverená osoba.
(3) Ak podaný návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa nedostatky, komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie vyzve subjekt podľa odseku 2 na odstránenie nedostatkov alebo na podanie písomného vysvetlenia a určí na to lehotu najmenej 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy; komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zároveň o výzve informuje aj dotknutého vedeckého pracovníka. Ak subjekt podľa odseku 2 odstráni nedostatky návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa alebo podá písomné vysvetlenie
a) v určenej lehote alebo najneskôr 14 dní predo dňom zasadnutia komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie, komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie prerokuje návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa na svojom najbližšom zasadnutí,
b) neskôr ako 14 dní predo dňom zasadnutia komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie, komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie prerokuje návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa na nasledujúcom zasadnutí v príslušnom kalendárnom roku, ak sa uskutoční, inak konanie o príslušnom návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa zastaví.
(4) Návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa predseda komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pridelí členovi komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie na vypracovanie správy. O pridelení návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa sa vyhotoví zápisnica.
(5) O správe člena komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie, diskusii k návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa, podanom vysvetlení a hlasovaní sa vyhotovuje zápisnica. Ak člen komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie podá správu iba písomne, správa sa prikladá k zápisnici.
10
(6) Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie prerokuje návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa do troch mesiacov odo dňa uplynutia lehoty uvedenej vo výzve na podávanie návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa; v odôvodnenom prípade môže komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie na návrh jej predsedu predĺžiť lehotu na prerokovanie o najviac dva mesiace. Informácia o predĺžení lehoty na prerokovanie návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa sa spolu s odôvodnením zverejňuje na webovom sídle akadémie.
(7) Ak komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa vyhovie, oznámenie o priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa neobsahuje odôvodenie.
(8) Ak komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa nevyhovie, oznámenie o nepriznaní vedeckého kvalifikačného stupňa odôvodní a subjekt podľa odseku 2 alebo dotknutý výskumný pracovník môže podať do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o nepriznaní vedeckého kvalifikačného stupňa žiadosť o preskúmanie komisii pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie; žiadosť o preskúmanie prerokúva vedecká rada akadémie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 22 sa vypúšťajú.
18.Za § 21a sa vkladajú § 21aa a 21ab, ktoré znejú:
§ 21aa
Transformácia organizácií na verejné výskumné inštitúcie
(1)Všetky organizácie existujúce k 31. decembru 2021 menia 1. januára 2022 právnu formu na verejné výskumné inštitúcie podľa osobitného predpisu;2) ich zakladateľom je akadémia.
(2)1. januára 2022 na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1
a)prechádza majetok, okrem archeologických nálezov podľa osobitného predpisu,24) ktorý je k 31. decembru 2021 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe príslušnej organizácie, vrátane práv nadobúdateľa zmluvnej licencie, práv nadobúdateľa nútenej licencie, práv predchádzajúceho užívateľa a práv oprávneného užívateľa; nehnuteľný majetok prechádza na verejnú výskumnú inštitúciu ako prioritný majetok podľa osobitného predpisu,25)
b)prechádzajú práva a povinnosti príslušnej organizácie vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov k 31. decembru 2021,
c)prechádzajú práva a povinnosti príslušnej organizácie vyplývajúce z právnych vzťahov založených zmluvou o výpožičke dočasne prebytočného majetku štátu k 31. decembru 2021; tieto právne vzťahy sa od 1. januára 2022 spravujú ustanoveniami osobitného predpisu,30a)
d)prechádzajú práva a povinnosti z iných právnych vzťahov príslušnej organizácie k 31. decembru 2021, vrátane oprávnení, ktoré vznikli podľa osobitných predpisov,26)
11
e)prechádzajú peňažné prostriedky, s ktorými k 31. decembru 2021 hospodári organizácia v rozsahu podľa osobitného predpisu,27)
f)prechádza majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie, ktorý je vymedzený v zmluve o výpožičke majetku štátu podľa § 21ab ods. 1 a ktorý organizácia užívala na základe tejto zmluvy o výpožičke k 31. decembru 2021, ak obdobie udržateľnosti príslušného projektu uplynie do 31. decembra 2021.
(3)Peňažné prostriedky v sociálnom fonde organizácie prechádzajú 1. januára 2022 do sociálneho fondu verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(4)1. januára 2022 sa
a)osoba, ktorá k 31. decembru 2021 vykonáva funkciu riaditeľa príslušnej organizácie, stáva riaditeľom verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1,
b)kolektívne orgány príslušnej organizácie stávajú kolektívnymi orgánmi verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(5)Ak sa organizácia k 31. decembru 2021 člení na organizačné zložky alebo na iné organizačné jednotky a k 1. januáru 2022 sa zriaďuje vo verejnej výskumnej inštitúcii podľa odseku 1 organizačná zložka s rovnakým označením alebo s rovnakým predmetom činnosti ako príslušná organizačná zložka alebo iná organizačná jednotka,
a)osoba, ktorá k 31. decembru 2021 vykonáva funkciu vedúceho organizačnej zložky alebo inej organizačnej jednotky, sa 1. januára 2022 stáva vedúcim organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 a
b)kolektívne orgány organizačnej zložky alebo inej organizačnej jednotky sa 1. januára 2022 stávajú kolektívnymi orgánmi organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(6)Funkčné obdobie osôb a orgánov podľa odsekov 4 a 5 pôsobiacich podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021; do dokončenia tohto funkčného obdobia sa zloženie kolektívnych orgánov podľa odsekov 4 a 5 riadi podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021. Pokračovanie vo výkone funkcie osôb podľa odsekov 4 a 5 sa nezapočítava do počtu funkčných období riaditeľa alebo vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie podľa osobitného predpisu.2)
(7)Akadémia predloží ministerstvu do 30. novembra 2021
a)zakladaciu listinu verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 obsahujúcu údaje podľa osobitného predpisu,30b)
b)zoznam nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe organizácie, ktorý prejsť na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1, obsahujúci náležitosti podľa osobitného predpisu,29)
c)zoznam nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie podľa § 21ab ods. 1 obsahujúci náležitosti podľa osobitného predpisu,29)
12
d)identifikačné číslo organizácie pridelené organizácii ako rozpočtovej organizácii alebo ako príspevkovej organizácii,
e)údaje zapisované do registra podľa osobitného predpisu.30c)
(8)Ak akadémia nesplní povinnosť podľa odseku 7, ministerstvo ju bezodkladne vyzve na doplnenie údajov alebo listiny v lehote do 15. decembra 2021. Ak ich akadémia v tejto lehote nedoplní, ministerstvo ju opätovne vyzve na doplnenie údajov alebo listiny v lehote do 23. decembra 2021.
(9)Ministerstvo zapíše verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1 do registra s účinnosťou od 1. januára 2022 v rozsahu údajov, ktoré akadémia poskytne ministerstvu do 31. decembra 2021; akadémia je povinná poskytnúť ministerstvu údaje najmenej v rozsahu požadovanom Štatistickým úradom Slovenskej republiky pri zápise novovzniknutej právnickej osoby do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.30d)
(10) Akadémia do 30. júna 2022 vydá a na svojom webovom sídle zverejní vnútorné predpisy zakladateľa podľa osobitného predpisu,30e) ak ich nevydala a nezverejnila na svojom webovom sídle do 31. decembra 2018.
(11)O majetku, právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov, právach a povinnostiach vyplývajúcich z iných právnych vzťahov a o peňažných prostriedkoch, osobitne o peňažných prostriedkoch podľa odseku 3 a o majetku podľa odseku 2 písm. f), ktoré prechádzajú na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1, sa do 31. marca 2022 vyhotoví protokol medzi akadémiou a verejnou výskumnou inštitúciou podľa odseku 1. Súčasťou protokolu aj listiny preukazujúce existenciu, obsah a rozsah majetku, práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov, práv a povinností vyplývajúcich z iných právnych vzťahov a peňažných prostriedkov. Práva k nehnuteľnostiam sa uvádzajú v rozsahu údajov podľa osobitného predpisu,29) práva duševného vlastníctva sa uvádzajú v rozsahu práv evidovaných v príslušných evidenciách podľa osobitného predpisu.30f) Ak sa verejná výskumná inštitúcia podľa odseku 1 člení na organizačné zložky, môže protokol obsahovať označenie tých častí majetku verejnej výskumnej inštitúcie, ktoré budú využívať jej organizačné zložky výlučne, osobitne pre každú organizačnú zložku.
(12)Návrh na záznam vlastníckeho práva verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 do katastra nehnuteľností podá akadémia do 31. mája 2022; návrh na tento záznam môže podať iba akadémia. Podkladom na vykonanie takého záznamu je protokol podľa odseku 11 a zakladacia listina verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1.
(13)Na účely nadobudnutia alebo zachovania práv duševného vlastníctva sa v prospech verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1 zohľadňuje aj činnosť uskutočnená predchádzajúcim nositeľom týchto práv a príslušnou organizáciou pred ich prechodom na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1.
(14)Ak sa na účinnosť prechodu práva duševného vlastníctva voči tretím osobám vyžaduje zápis do evidencie podľa osobitného predpisu,30) verejná výskumná inštitúcia podľa odseku 1 bezodkladne podá návrh na zápis do tejto evidencie.
13
§ 21ab
(1) Majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie, ktorý bol nadobudnutý z finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie na realizáciu aktivít projektu podľa osobitného predpisu28) a obdobie udržateľnosti tohto projektu ešte neuplynulo, môže verejná výskumná inštitúcia užívať na základe zmluvy o výpožičke majetku štátu, ak bola uzavretá pred 15. decembrom 2021; tieto právne vzťahy sa do uplynutia udržateľnosti projektu, najneskôr do uplynutia piatich rokov od uzatvorenia zmluvy o výpožičke majetku štátu, spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.30a)
(2) Spolu s majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa odseku 1 môže verejná výskumná inštitúcia užívať na základe zmluvy o výpožičke majetku štátu aj
a) pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie, na ktorých je majetok štátu podľa odseku 1 umiestnený,
b) práva nadobúdateľa zmluvnej licencie a práva nadobúdateľa nútenej licencie,
c) práva predchádzajúceho užívateľa a práva oprávneného užívateľa.
(3) Za majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie podľa odseku 1 sa považujú len veci nadobudnuté z finančných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie na realizáciu aktivít projektu podľa osobitného predpisu.28)
(4) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak vzťah k majetku vymedzenému v odseku 1, ktorý verejná výskumná inštitúcia užíva, možno upraviť postupom podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie, ktorého použitím bol tento majetok nadobudnutý.
(5) Zmluvu o výpožičke podľa odseku 1 môže akadémia vypovedať len po predchádzajúcom písomnom vyjadrení príslušnej verejnej výskumne inštitúcie; ak sa verejná výskumná inštitúcia nevyjadrí do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti akadémie o vyjadrenie, platí, že sa verejná výskumná inštitúcia vyjadrila súhlasne.
(6) Ak obdobie udržateľnosti projektu podľa odseku 1 uplynie po 31. decembri 2021, akadémia do 60 dní od uplynutia udržateľnosti tohto projektu uskutoční vklad30g) majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe akadémie do verejnej výskumnej inštitúcie, s ktorou uzatvorila zmluvu o výpožičke majetku štátu; súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky sa nevyžaduje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26 a 30a až 30g znejú:
26) Napríklad § 36 ods. 4, § 46 ods. 6, 8 a 9 a § 41 ods. 1 a 2 zákona č. 49/2002 Z. z., § 13 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 100/2008 Z. z., § 5 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 21/2007 Z. z., § 26a zákona č. 172/2005 Z. z.
30a) § 13 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
30b) § 4 ods. 2 písm. a) až f) a h) zákona č. 243/2017 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.
14
30c) § 39 ods. 2 písm. a) až c) a e) a ods. 3 zákona č. 243/2017 Z. z.
30d) § 3 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30e) § 38 ods. 1 zákona č. 243/2017 Z. z.
30f) Napríklad § 33 zákona č. 146/2000 Z. z., § 57 zákona č. 435/2001 Z. z. v znení zákona č. 242/2017 Z. z., § 55 zákona č. 517/2007 Z. z. v znení zákona č. 242/2017 Z. z., § 41 zákona č. 506/2009 Z. z.
30g) § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 243/2017 Z. z.“.
19.Za § 21b sa vkladá § 21c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 21c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1) Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov zriadená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považuje za komisiu pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie podľa tohto zákona. Osoby, ktoré k 31. decembru 2021 členmi komisie Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov zriadenej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021, sa od 1. januára 2022 stávajú členmi komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie.
(2) Prvé funkčné obdobie komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie podľa tohto zákona uplynie uplynutím dvoch mesiacov odo dňa, keď po 1. januári 2022 začne plynúť najbližšie funkčné obdobie predsedu akadémie.
(3) Vedecká rada akadémie do 31. januára 2022 určí náležitosti návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a vedeckého kvalifikačného stupňa I, požiadavky na tvorivú spôsobilosť potrebnú na priznanie príslušného vedeckého kvalifikačného stupňa, minimálnu úroveň výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti potrebnú na priznanie príslušného vedeckého kvalifikačného stupňa a schváli štatút komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie.
(4) Vedecké kvalifikačné stupne získané alebo priznané do 31. decembra 2021 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 zostávajú zachované.
(5) Návrhy na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa podané do 31. decembra 2021 sa posúdia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021.“.
20.Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 22a
Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Zrušujú sa:
1.zákon č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov v znení zákona č. 172/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.,
2.vyhláška Československej akadémie vied č. 53/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o štúdijných pobytoch v znení vyhlášky Československej akadémie vied č. 5/1986 Zb.,
15
3.vyhláška Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.“.
Čl. II
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 147/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 353/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 32c ods. 18 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní“ nahrádzajú slovami správny poriadok“.
2.V § 36 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vypracúva“ vkladajú slová v spolupráci so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra, Slovenskou akadémiou vied, dotknutými vysokými školami a príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy“.
3.V § 36 ods. 1 písm. o) sa vypúšťajú slová „s výnimkou úloh Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl“.
4.V § 41 ods. 1 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní,52)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52 sa vypúšťa.
5.V § 41 ods. 2 úvodnej vete sa slová „Všeobecný predpis o správnom konaní52)“ nahrádzajú slovami „Správny poriadok“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 17, 19 a 20 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.